За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Бланки та зразки документів  
Статут Соціал-демократичної партії України (об'єднаної), прийнятий Установчим з'їздом Соціал-демократичної партії України (об'єднаної) 27 квітня 1996 року в м. Полтаві
:: Бланки та зразки документів
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок по розділам знань

Статут Соціал-демократичної партії України (об'єднаної), прийнятий Установчим з'їздом Соціал-демократичної партії України (об'єднаної) 27 квітня 1996 року в м. Полтаві

СТАТУТ

СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ (ОБ'ЄДНАНОЇ)

Статут прийнятий Установчим з'їздом

Соціал-демократичної партії України (об'єднаної) 27 квітня 1996 року в м. Полтаві

Статут зареєстрований Міністерством юстиції України

1 липня 1996року, свідоцтво №751

Зміни та доповнення внесені:

15 грудня 1996рокуXI(позачерговим) з'їздом,

14 грудня 1997рокуXII(позачерговим) з'їздом,

26 грудня 1998 року XIIІ з'їздом (нова редакція),

17 червня 2000 року XV з'їздом

І. Принципи організаційної побудови і діяльності. Внутрішньопартійна демократія

1. Соціал-демократична партія України (об'єднана) (СДПУ(О)) - політична партія, яка на принципах добровільності об'єднує громадян України з метою прискорення побудови вільного, демократичного, солідарного, економічно ефективного та екологічно безпечного суспільства на засадах свободи, демократії, соціальної справедливості і солідарності.

СДПУ(О) розробляє і проводить власну політичну лінію у сфері державного, соціально-економічного та культурного будівництва, її діяльність здійснюється відповідно до Програми та Статуту, Декларації принципів СДПУ(О) та Декларації принципів Соціалістичного Інтернаціоналу, інших програмних документів і рішень керівних органів партії в межах Конституції України й чинного законодавства, міжнародне визнаних правових норм і поширюється на всю територію України. Вона є послідовницею кращих традицій українського демократичного руху XIX - XX століть, усвідомлює себе частиною світового соціал-демократичного руху.

2. Основна форма діяльності СДПУ(О) - участь у розробці державної політики, формуванні органів державної влади та місцевого самоврядування через представництво у них членів партії, на підставі волевиявлення виборців з метою втілення в життя загальнонаціональних та регіональних програм суспільного розвитку і здобуття конституційним шляхом влади в Україні.

Для досягнення поставленої мети завданнями СДПУ(О) є:

- сприяння процесу такого ставлення людини до розвитку економіки та політичної системи, щоб кожний мав можливість прожити наповнене змістом життя, необмежене реалізуючи й розвиваючи свої особисті здібності та таланти;

- сприяння створенню, розвитку та зміцненню демократичних, соціальних та економічних підвалин української державності;

- сприяння утвердженню непорушності та невід'ємності міжнародне визнаних прав людини;

- вираження інтересів працівників, насамперед найманих і самостійно зайнятих у матеріальній, духовній та соціальній сферах;

- протидія тенденціям перетворення людини на засіб отримання прибутків або реалізації тоталітарних ідей;

- захист суспільства та особи від егоїстичних інтересів окремих груп (осіб), які намагаються досягти монопольної, безконтрольної політичної й економічної влад;

- участь у створенні економічних, соціальних, екологічних, культурних, духовних передумов і підвалин свободи й щастя людини завдяки наданню економічним та політичним процесам більш гуманного та соціального характеру в інтересах і під контролем громадян України;

- залучення народу до свідомого вирішення своєї долі й прийняття рішень, до реалізації влади й власності через утвердження та постійне вдосконалення механізмів політичної, економічної та соціальної демократії;

- участь у забезпеченні умов для культурно-національного відродження та розвитку української нації, усіх національних і культурних груп, які проживають на теренах України;

- участь у реформаторській, з реальним забезпеченням соціальних гарантій, розбудові та вдосконаленні соціальне орієнтованого багатоукладного ринкового господарства, високо розвинутого суспільства, правової держави, демократичного багатопартійного парламентського політичного устрою.

СДПУ(О) прагне стати політичним інструментом узгодження інтересів широких верств трудівників - роботодавців, найманих працівників, професійних та громадських об'єднань, всебічно сприяти діяльності вільних профспілок і активно співпрацювати з ними.

3. Внутрішньопартійні відносини і свою діяльність СДПУ(О) будує на засадах:

- рівності прав усіх членів партії, поєднання інтересів партії і кожного члена СДПУ(О);

- права парторганізацій, кожного члена партії на участь у розробці політики партії;

- самоврядування і самостійності місцевих організацій у вирішенні питань внутрішнього життя і діяльності в межах статутних та програмних документів, рішень вищестоящих керівних органів партії;

- виборності, періодичної змінюваності і звітності партійних органів та їх керівників перед членами партії, які їх обрали або рекомендували;

- права меншості фіксувати свою особливу думку в протоколах, вносити альтернативні доповіді та проекти постанов, вимагати додаткового вивчення і повторного розгляду спірних питань, публікувати, пропагувати і відстоювати свої погляди в межах програмних і статутних положень, наполягати на політичній оцінці помилкових рішень;

- обов'язковості виконання рішень вищестоящих партійних органів для нижчестоящих, права останніх брати участь у їх розробці і обговоренні згідно із затвердженою процедурою, апелювати в разі незгоди з ними до вищих партійних інстанцій, не припиняючи їх виконання.

4. СДПУ(О), її організації та осередки будуються за територіальними, територіально-виробничими та іншими ознаками. Організації та осередки не можуть бути утворені на підприємствах, в організаціях та установах у випадках, коли це прямо та у вичерпній формі заборонено чинним законодавством. Партійна організація, що об'єднує членів партії даної території, є вищою щодо тих організацій, які її складають. Підпорядкованість партійних організацій визначається відповідно до встановленої підпорядкованості адміністративно-територіальних одиниць, на які вони поширюють свою діяльність.

Керівними органами в СДПУ(О) є загальні збори, конференція, з'їзд. Для консультацій з членами партії, первинними осередками конференції, з'їзди можуть проводитись у кілька етапів. Керівні органи обирають виконавчі (Політичну Раду, Політичне бюро, Секретаріат, комітети, бюро) і ревізійні (Контрольну Раду, контрольно-ревізійні комісії) органи.

Керівні (крім партійних зборів), виконавчі органи і ревізійні комісії є виборними. Порядок їх обрання визначають відповідні збори, конференції, з'їзди. Допускається обрання членів партії, які не стоять на обліку в даній парторганізації. До списку для голосування включається будь-яка кількість кандидатур.

Делегати на конференції районних, міських, обласних парторганізацій, конференції та з'їзди СДПУ(О) обираються при обов'язковому висуванні кандидатів первинними осередками (за умови їх наявності), як правило, прямим голосуванням членів партії на зборах або конференціях. Допускається висунення кандидатур з числа членів партії, які не стоять на обліку в даній організації. Повноваження делегатів встановлюються на період роботи конференції, з'їзду.

Одночасно з виборами делегатів партійні організації можуть пропонувати кандидатури до складу вищестоящих партійних органів. Право остаточного вирішення питання про їх обрання залишається за конференцією чи з'їздом. Склад виборних органів може оновлюватися чи переобиратися повністю до закінчення терміну їх повноважень.

Голова партії, його перший заступник і заступники, секретарі партійних комітетів, бюро, первинних осередків, їх перші заступники та заступники обираються відкритим або таємним (закритим) голосуванням з одночасним обранням їх членами відповідних керівних органів на зборах, конференціях, з'їздах. Члени партії, які входять до складу виборного органу за посадою, розпочинають виконання своїх повноважень одночасно з обранням (призначенням) на відповідну посаду. Член партії, як правило, не може бути одночасно у складі більше двох вищестоящих виборних виконавчих партійних органів.

Виборні партійні органи створюють постійні або тимчасові комісії і робочі групи з різних питань партійної роботи.

Виборні партійні органи, за можливістю, створюють на час своїх повноважень підпорядкований їм робочий апарат (або затверджують окремих осіб), визначають його структуру, штати, права та функціональні обов'язки. На працівників партійного апарату поширюються положення та норми трудового законодавства.

Члени виборних органів, працівники їх апарату мають право вільного доступу на збори, засідання, до документації нижчестоящих парторганізацій.

Основним принципом керівництва в СДПУ(О) є колегіальність прийняття рішень з персональною відповідальністю за їх виконання.

Прийняті рішення вищестоящих партійних органів є обов'язковими для виконання нижчестоящими партійними органами та всіма членами партії. Дисципліна в партії для всіх повинна бути свідомою і не допускати суб'єктивізму і єдиновладдя.

5. Партійні організації можуть на свої кошти самостійно або з іншими організаціями засновувати необхідні засоби масової інформації, їх керівники затверджуються на засіданнях відповідних комітетів регіональних парторганізацій, Політичної Ради СДПУ(О). Партійний орган разом з колективом редакції визначає ідейно-творчу лінію видання, яка не може суперечити Статуту та програмним документам, рішенням керівних органів партії. Партійні засоби масової інформації зобов'язані публікувати заяви та звернення на вимогу партійних організацій,

6. У розробці та здійсненні молодіжної політики СДПУ(О) вважає своїм стратегічним партнером спілку "Українська соціал-демократична молодь".

Керівні органи партії знаходяться в місті Києві.

II. Членство в СДПУ(О)

7. Членом СДПУ(О) може бути громадянин України не молодший 18-ти років, який поділяє принципи й мету партії, визнає й виконує програмні документи та Статут, регулярно сплачує членські внески та бере участь у діяльності парторганізації.

8. Вступ до партії здійснюється на підставі особистої заяви, яка подається до первинного осередку або до районної (міської) організації СДПУ(О). Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на зборах первинного осередку його членів партії чи на засіданнях членів керівного органу районної (міської) парторганізації.

У виняткових випадках заява про вступ може бути розглянута на засіданні керівного органу обласної чи Кримської республіканської, Київської та Севастопольської міських парторганізацій або Політбюро СДПУ(О).

Прийнятому в члени партії партійним бюро обласної (або за його дорученням районної (міської)) парторганізації видається партійний квиток установленого зразка.

9. У разі прийняття об'єднанням громадян рішення про об'єднання з СДПУ(О) її члени реєструються як індивідуальні члени партії згідно з п. 8 цього Статуту.

10. Членство в громадських організаціях не є перешкодою для членства в СДПУ(О), якщо воно не суперечить програмним документам та Статуту партії.

Членство в СДПУ(О) несумісне з перебуванням в інших політичних партіях, а також з пропагандою насильства, тоталітаризму, національної або соціальної ворожнечі, ураженням невід'ємних прав людини.

11. Кожний член СДПУ(О) має право:

- брати участь у будь-якому виді статутної діяльності партії;

- об'єднуватись з іншими її членами в партійні організації;

- обирати і бути обраним у всі статутні органи партії;

- брати участь у роботі будь-якого партійного органу при розгляді питання про свою діяльність в партії або під час розгляду своїх пропозицій, заяв тощо;

- одержувати всю інформацію з питань партійного життя;

- виходити з партії шляхом подання особистої заяви.

12. Член партії зобов'язаний:

- дотримуватись принципів і цілей, викладених у програмних та статутних документах СДПУ(О);

- сприяти поширенню соціал-демократичних ідей та цінностей;

- надавати всебічну допомогу на виборах до органів державної влади кандидатам, які висунуті або підтримуються СДПУ(О);

- виконувати взяті на себе обов'язки та доручення;

- виконувати рішення своєї та вищестоящих партійних організацій і керівних органів партії;

- регулярно сплачувати членські внески.

13. Кожному члену партії гарантується право на захист з боку партії від необгрунтованих звинувачень і переслідувань за його партійну і громадську діяльність, за політичні переконання і погляди.

14. Член партії за порушення дисципліни може бути притягнутий до партійної відповідальності аж до виключення з партії, згідно з "Положенням про партійні заохочення та стягнення", яке затверджується Політбюро СДПУ(О). У випадку систематичного порушення Статуту СДПУ(О), невиконання рішень керівних органів партії, несплати протягом одного року членських внесків або дискредитації партії член СДПУ(О) може бути виключений з неї рішенням зборів первинного осередку, а також бюро або комітетів районних, міських, обласних парторганізацій і керівних органів партії. Рішення про виключення приймається кваліфікованою більшістю (двома третинами) голосів присутніх на зборах членів партії або засіданнях членів партійного органу.

Член партії, який у встановлений період без поважних причин не пройшов перереєстрацію й не повідомив про причини цього протягом трьох місяців після офіційного ЇЇ закінчення, вважається вибулим з партії як такий, що втратив зв'язок з нею, після прийняття відповідного рішення керівним органом районної (міської) парторганізації.

Членство в СДПУ(О) припиняється також за заявою про добровільний вихід з партії.

За виключеним із партії зберігається право апелювати до керівних органів вищого рівня, в тому числі й до з'їзду партії. Апеляція повинна бути розглянута ними не пізніше ніж за два місяці після її подання або на найближчому з'їзді.

15. Особи, які вибули з партії, можуть бути знову поновлені в ній на загальних підставах згідно з п. 8 Статуту.

16. Членський облік в СДПУ(О) регулюється "Положенням про членський облік в СДПУ(О)", яке приймається Політбюро СДПУ(О).

III. Організаційний устрій СДПУ(О)

17. Організаційну структуру СДПУ(О) складають первинні осередки, районні, районні в містах, міські, обласні, Кримська республіканська, Київська та Севастопольська міські організації. У своїй діяльності вони керуються цим Статутом, програмними документами та рішеннями з'їздів, конференцій, Політичної Ради, Політичного бюро, Секретаріату СДПУ(О).

18. Первинні осередки створюються рішенням установчих зборів членів СДПУ(О) з власної ініціативи на основі їх вільного волевиявлення за наявністю не менше 3-х осіб за територіальною, територіально-виробничою або іншою ознакою.

Первинні осередки входять до відповідної районної (міської) організації і діють як її структурні підрозділи.

Первинні осередки беруться на облік комітетом районної (міської) партійної організації, і тільки після цього вони можуть бути легалізовані у відповідних органах державної влади або місцевого самоврядування.

19. Первинні осередки, створені за територіальною ознакою в містах районного підпорядкування, селищах, селах, поширюють свою діяльність на всю територію цього населеного пункту та входять до складу відповідної районної (міської) партійної організації.

Первинні осередки в містах районного підпорядкування, селищах, селах, які мають в своїй структурі інші осередки, є вищестоящими по відношенню до тих, які є їхніми складовими.

20. Первинні осередки вирішують питання, віднесені до їх компетенції, самостійно, в межах, що не суперечать програмним і статутним документам партії, рішенням вищестоящих партійних організацій та керівних органів партії.

Первинні осередки СДПУ(О):

- приймають рішення про прийом до партії, виключення та вибуття з неї;

- вирішують питання матеріальної підтримки партії;

- беруть участь у втіленні в життя рішень вищестоящих партійних організацій та керівних органів партії, пропаганді її ідей;

- співпрацюють з громадськими організаціями та іншими об'єднаннями громадян, які діють в межах Конституції України та чинного законодавства;

- вирішують питання участі в громадсько-політичному житті території, на якій вони діють;

- обирають делегатів на конференції парторганізацій вищого рівня.

З метою координації зусиль можуть утворюватись спільні координаційні органи кількох первинних осередків, компетенція та структура яких визначається зборами первинних осередків, що об'єднались.

21. Вищим органом первинного осередку є загальні збори. Вони проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, і повноважні за наявності на них більше половини членів первинного осередку. Рішення на зборах з усіх питань, крім окремо обумовлених у цьому Статуті, приймаються більшістю голосів від числа присутніх на них членів партії.

На період між зборами обирається секретар первинного осередку, а за наявності більше ніж 15 членів партії - секретар та інші керівні особи. Вони забезпечують роботу первинного осередку і представляють всюди його інтереси.

В первинних осередках, у складі яких налічується більше 50 чоловік або наявні інші первинні осередки, загальними зборами обирається партійне бюро. До складу бюро входять секретар осередку, його заступники, інші члени партії. Бюро діє в межах повноважень, визначених цим Статутом для первинного осередку.

Звітно-виборні загальні збори в первинних осередках проводяться не рідше одного разу на рік.

22. На території міст, районів, районів у містах створюються районні (міські) парторганізації. Районні організації в місті входять до складу міської організації.

Районні (міські) партійні організації утворюються в складі не менше 3 членів партії та поширюють свою діяльність на відповідну адміністративну територію (місто, район, район у місті). Після створення районні (міські) організації беруться на облік керівним органом вищестоящої організації, про що їм видається документ, І тільки після цього вони легалізуються у встановленому законом порядку у відповідних управліннях юстиції чи інших легалізуючих органах, визначених чинним законодавством.

23. Районні, міські організації:

- беруть участь у проведенні в життя рішень вищестоящих парторганізацій та керівних органів партії, пропаганді її ідей, а також у громадсько-політичному житті території, на якій вони діють;

- співпрацюють з громадськими організаціями та іншими об'єднаннями громадян, які діють у межах Конституції України і чинного законодавства;

- приймають рішення про прийом, виключення та вибуття з партії;

- ведуть членський облік;

- виконують інші функції, не віднесені до компетенції вищестоящих парторганізацій.

24. Вищим органом районної, міської парторганізації є збори (конференція). Збори (конференція) скликаються секретарем, комітетом організації або на вимогу більше третини організацій, що входять до їх складу, не рідше одного разу на рік.

В організаціях, що не мають в своїй структурі первинних осередків, проводяться загальні збори. Збори повноважні, якщо на них присутні більше половини членів організації. Норму представництва, порядок денний та процедуру виборів делегатів конференції визначає комітет організації.

Конференція повноважна, якщо на ній присутні більше половини обраних делегатів. Рішення конференції приймаються простою більшістю голосів (більше половини) присутніх делегатів, які прибули на конференцію і чиї повноваження визнані нею, крім випадків, окремо обумовлених цим Статутом.

25. Загальні збори (конференція) міських, районних організацій:

- обирають на період між конференціями (загальними зборами) секретаря організації, а за наявністю в організації більше 50 членів можуть обирати комітет у складі секретаря комітету, його першого заступника та заступників, інших членів партії, контрольно-ревізійну комісію, інші керівні органи;

- приймають заяви, ухвали тощо;

- реалізують право власності на майно та кошти організації;

- приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію організації;

- обирають делегатів на конференції відповідних вищестоящих організацій;

- розглядають апеляції, внутрішньоорганізаційні конфлікти;

- висувають кандидатів до органів місцевої влади відповідного рівня;

- затверджують бюджет організації.

26. Комітет (у разі, коли він не обирався - секретар) парторганізації діє в межах повноважень організації та вирішує всі питання поточної роботи, окрім питань, віднесених до виключної компетенції вищого органу організації. Засідання комітету проводяться не рідше одного разу на місяць. У випадку створення в організації бюро комітету, його засідання проводяться не рідше одного разу на місяць, а комітету цієї організації - не рідше одного разу натри місяці.

Секретарі комітетів районних у місті організацій входять до складу комітету відповідної міської організації за посадою.

В районних (міських) організаціях, у складі яких налічується понад 500 чоловік або наявні районні в місті організації, може створюватись постійно діючий керівний орган - бюро комітету, яке обирається вищим органом організації та члени якого входять до складу комітету за посадою. Бюро комітету діє в межах повноважень відповідної організації, за винятком віднесених до виключної компетенції вищого органу.

27. На території областей України створюються обласні організації СДПУ(О), а в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі - відповідно республіканська та міські з правами обласної партійної організації. У своїй організаційній роботі та участі в житті даного регіону вони діють у межах цього Статуту й програмних документів СДПУ(О), а також рішень вищестоящих партійних організацій та керівних органів партії.

28. Обласні організації беруться на облік Виконавчим комітетом СДПУ(О), про що їм видається відповідний документ, і тільки після цього вони легалізуються або реєструються у встановленому законом порядку в управліннях юстиції відповідного рівня.

29. Вищим органом обласної організації є конференція. Конференція скликається комітетом, його бюро або на вимогу більше третини районних (міських) організацій, що входять до її складу, не рідше одного разу на рік, а звітно-виборна - не рідше одного разу на два роки.

Норму представництва, порядок денний та процедуру виборів делегатів конференції визначає бюро комітету обласної парторганізації.

Конференція повноважна, якщо на ній присутні більше половини обраних делегатів, які представляють не менше половини районних (міських) організацій, які входять до її складу. Рішення конференції приймаються простою більшістю голосів (більше половини) присутніх делегатів, які прибули на конференцію і чиї повноваження визнані нею, крім випадків, окремо обумовлених у цьому Статуті.

30. Конференція обласної організації:

- заслуховує звіти керівних органів та приймає відповідні рішення;

- обирає на період між конференціями комітет, бюро комітету, секретаря комітету, його перших заступників та заступників, контрольно-ревізійну комісію парторганізації;

- розглядає політичну ситуацію та визначає стратегію діяльності організації;

- обирає делегатів на з'їзди та конференції партії;

- розглядає виконання рішень з'їздів, конференцій, Політради, Політбюро та Секретаріату СДПУ(О);

- реалізує право власності на майно та кошти організації;

- затверджує бюджет обласної організації;

- вирішує конфліктні ситуації;

- висуває кандидатів до органів державної влади та місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства України;

- розглядає апеляції про відновлення членства в партії;

- вирішує інші питання своєї діяльності.

31. Комітет обласної парторганізації здійснює керівництво загальнопартійними справами і підзвітний конференції.

До складу комітету входять: члени бюро, секретарі районних (міських) парторганізацій, а також можуть входити представники спілки "Українська соціал-демократична молодь", профспілок, інших організацій та об'єднань громадян, які офіційно співпрацюють з СДПУ(О) та є її членами.

Очолює комітет секретар. Засідання комітету скликаються його секретарем у міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці, а також на вимогу однієї третини членів комітету.

32. Для прийняття оперативних рішень обирається постійно діючий керівний орган обласної організації - бюро комітету, до складу якого входять:

- секретар комітету;

- перші заступники і заступники секретаря;

- інші члени бюро.

33. Бюро комітету обласної організації:

- приймає заяви, ухвали тощо;

- організує виконання рішень з'їздів, конференцій, Політради, Політбюро та Секретаріату СДПУ(О) і обласного комітету партії;

- відміняє рішення районних (міських) парторганізацій, якщо вони суперечать Статуту і програмним документам, рішенням керівних органів партії та обласної парторганізації;

- вирішує поточні питання роботи організації;

- бере на облік районні, міські організації та первинні осередки, що не входять до складу районних, міських організацій;

- створює апарат, призначає на роботу на постійній основі його працівників;

- контролює питання членського обліку, розглядає скарги та апеляції щодо членства;

- забезпечує зв'язок і обмін інформацією з керівними органами партії, іншими обласними та нижчестоящими парторганізаціями, державними органами, підприємствами й громадськими організаціями;

- виконує інші функції, які не суперечать цьому Статуту, програмним документам і рішенням керівних органів партії.

34. Обласна, районна, міська організація, первинний осередок самостійно розпоряджаються своїм майном та коштами, які є їх власністю, та перераховують на загальнопартійні потреби 25% надходжень до бюджету СДПУ(О).

35. Обласна, районна, міська організації, первинний осередок можуть припинити свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації (примусового розпуску).

Рішення про реорганізацію приймає вищий орган організації (осередку) більшістю в дві третини голосів її членів або обраних і присутніх делегатів конференції.

Ліквідація парторганізації (осередку) відбувається за рішенням самої парторганізації (осередку), вищестоящої організації у випадку зменшення кількості членів партії до числа, коли вона не визнається як така, або суду за вчинення дій, передбачених статтями Закону України "Про об'єднання громадян". Рішення про ліквідацію приймається більшістю в дві третини голосів від загального числа членів партії, що перебувають на обліку в організації, або обраних і присутніх на конференції делегатів.

Орган, що прийняв рішення про ліквідацію, створює ліквідаційну комісію, яка згідно з чинним законодавством вирішує всі майнові питання парторганізації (осередку), що ліквідовується.

Реорганізація проводиться обов'язково за рішенням керівного органу вищестоящої парторганізації у випадку змін в адміністративно-територіальному устрої держави.

36. Для контролю за діяльністю керівних органів та підпорядкованих парторганізацій обирається контрольно-ревізійна комісія районної, міської, обласної парторганізації у складі не менше 3-х осіб. Контрольно-ревізійна комісія обирається загальними зборами (конференцією) відповідної парторганізації. Члени контрольно-ревізійної комісії, крім її голови, не можуть бути членами інших керівних органів відповідної організації. Роботу комісії організовує її голова, який, як правило, обирається вищим органом організації. Голова КРК може обиратися самою комісією, якщо за таке рішення проголосувала більшість в дві третини голосів присутніх делегатів конференції. Контрольно-ревізійна комісія підзвітна органу, яким вона обиралася.

В первинних осередках СДПУ(О) постійно діюча КРК не створюється. Для перевірки їх діяльності або з іншими завданнями загальні збори можуть обирати тимчасові комісії.

Засідання КРК є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів. Рішення приймаються голосами більше половини присутніх членів. Подання КРК щодо виправлення виявлених недоліків та порушень обов'язкові для виконання всіма керівними органами цієї та нижчестоящих парторганізацій.

37. Контрольно-ревізійна комісія:

- контролює відповідність дій керівних органів осередків, партійних організацій, окремих членів партії нормам Статуту СДПУ(О), відповідність їх дій і ухвал програмним положеннями СДПУ(О), рішенням керівних органів партії і чинному законодавству;

- розглядає конфліктні внутрішньопартійні ситуації, робить висновки, вносить свої пропозиції;

- розглядає апеляції щодо відновлення членства в партії та зміни статусу організації;

- контролює виконавчу дисципліну по виконанню рішень вищестоящих парторганізацій, керівних органів партії;

- здійснює нагляд за процесом виборів делегатів на конференції та з'їзди, доповідає мандатній комісії про виявлені порушення;

- контролює порядок використання партійних коштів комітетом парторганізації, за результатами перевірки складає відповідний акт і представляє його конференції відповідної організації, контролює виконання бюджету організації;

- проводить ревізію фінансової діяльності організацій і установ, які підпорядковані організації;

- виконує інші функції, передбачені цим Статутом.

38. КРК для виконання завдань у межах своєї компетенції має право вимагати необхідну інформацію від керівних органів, організацій та осередків. КРК робить подання щодо ліквідації виявлених порушень і контролює виконання прийнятих з них рішень. КРК може розглядати заяви або проводити перевірки з власної ініціативи.

39. Право першого підпису на всіх фінансових документах парторганізації (осередку) має секретар комітету.

IV. Центральні органи СДПУ(О)

40. Керівними органами партії є з'їзд, конференція, Політрада, Політбюро, Секретаріат СДПУ(О).

41. Вищим керівним органом партії є її з'їзд. З'їзд СДПУ(О):

- приймає Статут та Програмні документи партії, вносить до них зміни і доповнення, приймає інші нормативні документи та положення;

- оцінює політичну ситуацію, обговорює питання стратегії та поточної політики СДПУ(О), її практичної роботи, приймає відповідні рішення;

- обирає Політичну Раду (Політраду), Політичне бюро (Політбюро), Голову партії, його першого заступника та заступників, голову Виконкому та Контрольну Раду СДПУ(О);

- заслуховує звіти Політради, Політбюро та Контрольної Ради СДПУ(О), приймає відповідні рішення;

- розглядає та вирішує на підставі відповідних подань чи заяв питання відновлення статусу партійних організацій, членства в партії;

- дає оцінку діям, документам, заявам будь-яких партійних органів партії, відміняє їх чинність;

- реалізує право власності на кошти та майно партії;

- приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію партії;

- затверджує список кандидатів у народні депутати України по багатомандатному загальнодержавному виборчому округу;

- затверджує кандидата на посаду Президента України або визначається з підтримкою кандидатури на посаду Президента України;

- приймає до розгляду та вирішення будь-які інші питання діяльності партії.

42. З'їзд СДПУ{0) є повноважним за наявністю двох третин обраних делегатів. Рішення з'їзду приймаються простою більшістю голосів (більше половини) присутніх делегатів, які прибули на з'їзд і чиї повноваження визнані ним. Рішення щодо програмних документів та Статуту СДПУ(О), доповнень та змін до них (а також в інших випадках, окремо обумовлених у Статуті) приймаються кваліфікованою більшістю в дві третини голосів присутніх на з'їзді делегатів.

З'їзд має право кваліфікованою більшістю зупинити повноваження делегатів, які не з'явилися на його засідання без поважних причин або які виявляють демонстративну неповагу до з'їзду, а також у випадках, окремо зазначених у Статуті.

43. З'їзд скликається за рішенням Політбюро СДПУ(О), Політради або на вимогу більше третини обласних організацій СДПУ(О) не рідше одного разу на два роки. За цим рішенням визначаються норми представництва на з'їзді, час і місце його проведення, попередній порядок денний. Політбюро СДПУ(О) доводить ці відомості до обласних організацій не пізніше ніж за місяць до початку з'їзду.

Якщо Політбюро протягом 2 місяців з моменту прийняття обласними організаціями рішення про проведення з'їзду не скликає його, тоді ініціатори скликання з цією метою самі створюють оргкомітет. Одночасно може проводитись відкрита загальнопартійна дискусія.

За два тижні до з'їзду Виконавчий комітет СДПУ{0) (оргкомітет) надсилає узагальнені уточнення та доповнення до попереднього порядку денного, а також проекти ухвал і доповнень, що надійшли від обласних організацій та комісій СДПУ(О). Процедура скликання з'їзду визначається та здійснюється під контролем Політбюро СДПУ(О) (оргкомітету).

Вибори на з'їзді проводяться шляхом відкритого голосування, крім випадків, коли за інше рішення проголосувало більше двох третин присутніх делегатів, повноваження яких підтверджені.

44. За необхідністю в період між з'їздами може бути скликана конференція СДПУ(О). Процедура скликання конференції здійснюється аналогічно до порядку та процедури скликання з'їзду.

Конференція СДПУ(О) має ті самі права, що і з'їзд, за винятком права вносити зміни й доповнення до статутних і програмних документів та персонального складу керівних органів партії.

45. Програмні документи партії приймаються її з'їздом або скликаною з цією метою програмною конференцією СДПУ(О).

Програмні документи, а також зміни та доповнення до них приймаються більшістю в дві третини голосів присутніх делегатів, які прибули на програмну конференцію і чиї повноваження визнані нею. Програмна конференція не має інших прав, окрім права приймати програмні документи партії.

46. Політична Рада (Політрада) СДПУ(О) - керівний координаційний орган партії. До її складу входять:

- члени Політичного бюро СДПУ(О);

- секретарі комітетів обласних, та Кримської республіканської, Київської Севастопольської міських організацій;

- голова Контрольної Ради СДПУ(О);

- інші члени партії, обрані з'їздом СДПУ(О).

47. Політрада не може самостійно змінювати свій склад, затверджений з'їздом, за виключенням випадків переобрання секретаря обласного комітету. У цьому разі він втрачає повноваження члена Політради, а його наступник автоматично стає її членом.

48. Політрада СДПУ(О) скликається Головою партії, Політбюро або на вимогу третини членів Політради СДПУ(О) не рідше одного разу на шість місяців.

49. Політрада між з'їздами:

- координує діяльність обласних організацій;

- ратифікує угоди, підписані Політбюро СДПУ(О) від імені партії, про входження до блоків, спілок, асоціацій, коаліцій та інших об'єднань політичних партій;

- затверджує бюджет партії та заслуховує звіт про його виконання;

- користується виключним правом рекомендувати з'їзду кандидатів до партійного списку по виборах до Верховної Ради України та на посаду Президента України, а також щодо визначення з підтримкою кандидатури на посаду Президента України;

- у виключних випадках (у разі змін у законодавстві про політичні партії) може вносити зміни та доповнення до Статуту СДПУ(О), окрім розділу IV, з наступним затвердженням їх на з'їзді.

50. Засідання Політради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів. Рішення приймаються голосами більше половини присутніх членів і обов'язкові для виконання всіма керівними органами нижчестоящих парторганізацій та членами партії.

51. Політичне бюро (Політбюро) СДПУ(О) здійснює керівництво загальнопартійними справами в період між засіданнями Політради СДПУ(О) та підзвітне з'їзду.

52. До складу Політбюро СДПУ(О) входять:

- Голова партії;

- перший заступник Голови партії;

- заступники Голови партії;

- голова Виконкому партії;

- інші члени партії, обрані з'їздом.

53. Засідання Політбюро СДПУ(О) скликається Головою партії або на вимогу третини його членів в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Рішення Політбюро приймається, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів Політбюро, крім випадків, обумовлених цим Статутом.

54. Політбюро СДПУ(О):

- здійснює керівництво загальнопартійними справами в період між засіданнями Політради СДПУ(О);

- виступає від імені партії через свої заяви, ухвали, резолюції тощо;

- приймає рішення про об'єднання з іншими політичними партіями в блоки, коаліції, конфедерації тощо;

- визначає процедуру скликання з'їздів та конференцій СДПУ(О);

- приймає рішення про заснування засобів масової інформації, інформаційної служби, теоретичного центру і затверджує їх склад;

- створює постійні та тимчасові комісії, затверджує їх голів з числа членів Політради СДПУ(О) за поданням Голови партії й затверджує за поданням голів склад комісій;

- затверджує бюджет партії та звітує перед з'їздом про його виконання;

- забезпечує у взаємодії з Контрольною Радою СДПУ(О) виконання рішень з'їздів;

- відміняє рішення обласних, Кримської республіканської, Київської та Севастопольської міських, районних (міських) парторганізацій, якщо вони суперечать Статуту і програмним документам, рішенням керівних органів партії;

- у випадку грубого порушення керівництвом обласної організації Статуту партії й рішень керівних органів може, за наявністю відповідних висновків Контрольної Ради партії, своїм рішенням, прийнятим не менше 2/3 голосів від його загального складу, примусово розпустити її керівний орган. В цьому разі створюється оргкомітет з проведення позачергової конференції обласної організації, до якого обов'язково включаються представники існуючих на цій території районних (міських) організацій, і здійснюється перереєстрація членів партії. Конференція скликається оргкомітетом не пізніше двох місяців після прийняття рішення про його створення.

- користується першочерговим правом рекомендувати Політраді СДПУ(О) кандидатів до партійного списку на виборах до Верховної Ради України та на посаду Президента України, а також щодо визначення з підтримкою кандидата на посаду Президента України.

55. Політбюро формує Секретаріат СДПУ(О) - постійно діючий політичний координаційний орган партії, до складу якого входять Голова партії, його перший заступник і заступники, голова Виконкому. Секретаріат діє на основі "Положення про Секретаріат СДПУ(О)", яке затверджується Політбюро СДПУ(О).

56. У разі грубого порушення членом Політбюро вимог Статуту або здійснення ним дій, які несумісні з програмними документами партії, рішеннями її керівних органів, Політрада СДПУ(О) може за поданням Контрольної Ради двома третинами голосів усіх членів Політради припинити його повноваження.

57. Голова партії:

- очолює Політраду, Політбюро та Секретаріат СДПУ(О), скликає та веде їх засідання;

- відкриває партійні з'їзди, конференції та інші партійні заходи;

- представляє партію у внутрішніх і зовнішніх зв'язках у межах Статуту СДПУ(О).

58. Перший заступник Голови СДПУ(О) за дорученням або в разі відсутності Голови партії виконує його обов'язки.

59. Виконавчий комітет (Виконком) СДПУ(О) - постійний виконавчий орган партії, який діє на підставі внутрішнього регламенту, затвердженого Політбюро СДПУ(О).

До складу Виконкому входять його голова та працівники апарату, штатний розпис якого затверджується Політбюро за поданням голови Виконкому. Працівники апарату приймаються на роботу розпорядженням (наказом) голови Виконкому за погодженням з Головою парти". Призначення на посаду відповідальних працівників апарату затверджується Секретаріатом СДПУ(О).

Загальне керівництво Виконкомом здійснює його голова.

60. Виконком:

- здійснює поточну організаційну роботу, конкретні заходи з реалізації рішень Політради, Політбюро, Секретаріату та Контрольної Ради СДПУ(О), контролює виконання доручень;

- готує документи на засідання Політради, Політбюро, Секретаріату СДПУ(О);

- ставить на облік обласні організації партії;

- забезпечує зв'язок і обмін інформацією керівних органів партії з її організаційними структурами, державними органами, політичними та громадськими організаціями;

- за дорученням Політбюро СДПУ(О) веде фінансово-господарську діяльність партії та виконує інші функції;

- веде всю партійну документацію і зберігає її.

61. Офіційні документи партії підписуються Головою СДПУ(О) або за його дорученням - першим заступником і заступниками.

Фінансові документи підписуються Головою партії або головою Виконкому та бухгалтером.

62. Для контролю за діяльністю партійних органів з'їздом обирається Контрольна Рада СДПУ(О). Роботу Контрольної Ради СДПУ(О) організовує її Голова, який обирається з'їздом.

Рішення Контрольної Ради СДПУ(О) вважаються прийнятими, якщо за них проголосували більше половини її членів.

63. Контрольна Рада СДПУ(О):

- контролює відповідність дій керівних органів партії, від центральних до районних (міських) парторганізацій, первинних осередків та окремих членів партії, нормам Статуту СДПУ(О), відповідність їх дій і ухвал програмним положенням та рішенням керівних органів партії, чинному законодавству;

- розглядає конфліктні внутрішньопартійні ситуації, робить висновки, вносить свої пропозиції та рекомендації;

- контролює членський облік в обласних партійних організаціях;

- здійснює нагляд за процесом виборів делегатів на з'їзди, конференції партії, доповідає мандатній комісії про виявлені порушення;

- контролює стан виконавчої дисципліни, виконання рішень центральних керівних органів партії;

- контролює порядок використання партійних коштів Виконкомом СДПУ(О), за результатами перевірки складає відповідний акт і подає його з'їзду, контролює виконання бюджету апаратом центральних органів СДПУ(О);

- проводить ревізію фінансової діяльності організацій і установ партії;

- виконує інші функції, передбачені Статутом.

64. Виключне право тлумачення Статуту має з'їзд партії, а в період між з'їздами - Контрольна Рада СДПУ(О).

65. Контрольна Рада СДПУ(О) для виконання своїх завдань має право вимагати необхідну інформацію від керівних органів, обласних, міських і районних організацій та осередків. Контрольна Рада СДПУ(О) робить подання щодо ліквідації виявлених порушень і контролює виконання прийнятих за ними рішень. Подання Контрольної Ради щодо виправлення виявлених недоліків та порушень обов'язкові для виконання всіма нижчестоящими парторганізаціями. Контрольна Рада СДПУ(О) може розглядати заяви або проводити перевірки з власної ініціативи.

66. Раз на рік у встановлений Політрадою СДПУ(О) термін Виконком проводить звірку членів партії. За її підсумками обласні організації подають до Виконкому СДПУ(О) звіт. Форма звітності визначається Політбюро СДПУ(О).

V. Взаємовідносини СДПУ(О) з радами депутатів, громадськими організаціями і об'єднаннями

67. СДПУ(О) будує свої стосунки з радами депутатів, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування на принципах політичної взаємодії. Через депутатів - членів партії і своїх прибічників, які увійшли до складу рад, вона активно використовує право законодавчої та нормотворчої ініціативи,

У взаємовідносинах з профспілками, іншими об'єднаннями громадян виступає за відносини партнерства, відкритого діалогу і розумного компромісу.

Свій вплив на діяльність рад, громадських організацій СДПУ(О) здійснює конституційними методами, через працюючих у них членів партії та м прибічників шляхом узгодження, переконання, дискусій.

СДПУ(О) створює чи вступає у політичні блоки й коаліції, висловлює своє ставлення до програм, рішень і дій державних органів, політичних партій та об'єднань громадян. Вона співпрацює з усіма суспільними силами, окрім тих, які переслідують цілі, заборонені чинним законодавством.

68. СДПУ(О) домагається політичного лідерства у суспільстві через участь у виборах та інші форми волевиявлення громадян України. Партійні організації розробляють свої передвиборні платформи, можуть рекомендувати, в тому числі списком, членів партії та її прибічників для висунення кандидатами в депутати, а також на посади сільських, селищних, міських голів, при їх обранні використовують політичні методи боротьби.

Члени партії, які в процесі виборної кампанії висувають або підтримують кандидатури без рішення відповідного партійного органу, притягаються до партійної відповідальності аж до виключення з лав партії.

СДПУ(О) та її організації можуть вступати у передвиборні угоди з Іншими партіями, об'єднаннями громадян, що діють на підставі та відповідно до Конституції України, можуть підтримувати кандидатів, які не є членами партії.

У Верховній Раді України народні депутати України - члени партії І її прибічники об'єднуються у фракцію, яка повинна носити назву партії, для координації своєї діяльності, проведення вжиття волі і наказів виборців, політики партії.

Члени партії і її прибічники - депутати місцевих рад можуть створювати у них депутатські групи з тією самою метою, що й фракція.

Фракції (групи) керуються рішеннями керівних органів партії, отримують від них підтримку й допомогу, звітують перед партійними органами і своїми парторганізаціями за роботу у Верховній Раді України, місцевих радах, об'єднаннях громадян. Не допускається участь депутатів - членів партії в діяльності груп (фракцій) без дозволу на це керівного органу відповідного рівня або Політбюро СДПУ(О). В разі порушення членом партії - депутатом партійної дисципліни, депутатської етики відповідний партійний орган розглядає його поведінку і притягує до партійної відповідальності.

VI. Майно та кошти СДПУ(О)

69. СДПУ(О) здійснює видавничу діяльність, проводить фестивалі, свята, виставки, лекції, інші суспільно-політичні заходи відповідно до чинного законодавства.

70. СДПУ(О) має власні кошти та Інше майно.

71. Кошти СДПУ(О) складаються з:

- щомісячних членських внесків;

- матеріальної підтримки членів партії;

- добровільних пожертвувань у порядку, визначеному чинним законодавством;

- надходжень від видавничої діяльності, від продажу суспільно-політичної літератури, інших агітаційно-пропагандистських матеріалів, виробів із своєю символікою, проведення фестивалів, свят, виставок, лекцій, інших суспільно-політичних заходів;

- інших надходжень, одержаних законним шляхом,

72. Кошти та майно партії спрямовуються на фінансування та матеріальне забезпечення її статутної діяльності й не підлягають перерозподілу між членами парти. СДПУ(О) зобов'язана щороку публікувати свій бюджет для загального відома.

Члени партії щомісячно сплачують членські внески. Членські внески встановлюються у розмірі 0,1 відсотка від отриманої заробітної плати. Для пенсіонерів, студентів, безробітних, а також матерів, що перебувають в декретній відпустці, інвалідів, інших малозабезпечених категорій, за їх особистою заявою, відповідна партійна організація може встановити внески у меншому розмірі, але не менше 10 копійок.

Інваліди та безробітні, а також ті, які не отримують тимчасово зарплати, пенсій, стипендій, звільняються від сплати членських внесків.

Членські внески збирає секретар первинного осередку (секретар районної або міської організації). Зібрані кошти зберігаються на рахунку відповідної парторганізації та витрачаються згідно з вимогами цього Статуту та чинного законодавства. Порядок збирання та використання членських внесків визначається "Положенням про членські внески в СДПУ(О)", яке затверджується Політбюро СДПУ(О).

VII. Правовий статус СДПУ(О) і прикінцеві положення

73. СДПУ(О) є юридичною особою з моменту реєстрації, має печатку з власною емблемою й назвою, круглі печатки та штампи встановленого зразка. Місцеві організації є юридичними особами, мають печатки з емблемою партії та власною назвою й штампи, зразки яких затверджуються Політбюро СДПУ(О).

СДПУ(О) має свій прапор, може мати вимпели, значки тощо. Зразки прапора, печатки, емблеми та інших атрибутів партії затверджуються Політбюро СДПУ(О) та реєструються відповідно до чинного законодавства України. Обласні, районні (міські) та інші парторганізації користуються затвердженою символікою партії.

Використання назви та емблеми СДПУ(О) без офіційної письмової згоди центральних органів партії є незаконним і переслідується в установленому законом порядку.

74. Усі документи партії є її власністю і зберігаються в партійному архіві.

75. Керівні органи партійних організацій розпоряджаються майном і коштами, наданими партії в оперативне користування, за погодженням з Політбюро СДПУ(О). Кошти та майно, придбане партійними організаціями самостійно, є їх власністю і право розпоряджатися ними мають керівні органи партійних організацій.

76. Партія може об'єднуватися з іншою партією за рішенням з'їзду, за яке проголосувало більше двох третин присутніх на ньому делегатів. Об'єднання відбувається згідно з чинним законодавством України.

77. Партія може припинити свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації за рішенням з'їзду, за яке проголосувало більше двох третин присутніх на з'їзді делегатів. Ліквідація здійснюється за рішенням з'їзду або суду. З'їзд або орган, за рішенням якого ліквідовується партія, створює ліквідаційну комісію. Комісія, після задоволення усіх законних вимог кредиторів, вирішує питання про майно та кошти партії, які не можуть при цьому перерозподілятись між членами партії й використовуються на виконання статутних завдань або на благодійні цілі.