За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Методика   

Право на презумпцію невинуватості  Право на презумпцію невинуватості

 
Практикумы
Дотримання права на презумпцію невинуватості людини засобами масової інформації.
Ключові слова

Інформацiя - це документованi або публiчно оголошенi вiдомостi про подiї та явища, що вiдбуваються у суспiльствi, державi та навколишньому природному середовищi (ст. 1 Закону України "Про інформацію" від 02.10.1992 р.).

Одержання iнформацiї - це набуття, придбання, накопичення вiдповiдно до чинного законодавства України документованої або публiчно оголошуваної iнформацiї громадянами, юридичними особами або державою.

Використання iнформацiї - це задоволення iнформацiйних потреб громадян, юридичних осiб i держави.

Поширення iнформацiї - це розповсюдження, обнародування, реалiзацiя у встановленому законом порядку документованої або публiчно оголошуваної iнформацiї (ст.14 Закону України "Про інформацію" від 02.10.1992 р.).

Зберiгання iнформацiї - це забезпечення належного стану iнформацiї та її матерiальних носiїв. Одержання, використання, поширення та зберiгання документованої або публiчно оголошуваної iнформацiї здiйснюється у порядку, передбаченому цим Законом та iншими законодавчими актами в галузi iнформацiї.

Масова iнформацiя - це публiчно поширювана друкована та аудiовiзуальна iнформацiя (ст.20 Закону України "Про інформацію" від 02.10.1992 р.).

Друковані засоби масової iнформацiї - цє перiодичнi друкованi видання (преса) - газети, журнали, бюлетенi тощо i разовi видання з визначеним тиражем (ст.20 Закону України "Про інформацію" від 02.10.1992 р.).

Аудіовізуальні засоби масової iнформацiї - цє: радiомовлення, телебачення, кiно, звукозапис, вiдеозапис тощо (ст.20 Закону України "Про інформацію" від 02.10.1992 р.).

Iнформацiя про особу - це сукупнiсть документованих або публiчно оголошених вiдомостей про особу. Основними даними про особу (персональними даними) є: нацiональнiсть, освiта, сiмейний стан, релiгiйнiсть, стан здоров'я, а також адреса, дата i мiсце народження (ст.23 Закону України "Про інформацію" від 02.10.1992 р.).

Джерела документованої iнформацiї про особу - цє виданi на її iм'я документи, пiдписанi нею документи, а також вiдомостi про особу, зiбранi державними органами влади та органами мiсцевого i регiонального самоврядування в межах своїх повноважень. Законом України “Про інформацію” забороняється збирання вiдомостей про особу без її попередньої згоди, за винятком випадкiв, передбачених законом. Кожна особа має право на ознайомлення з iнформацiєю, зiбраною про неї (ст.26 Закону України "Про інформацію" від 02.10.1992 р.).

Документ - це передбачена законом матерiальна форма одержання, зберiгання, використання i поширення iнформацiї шляхом фiксацiї її на паперi, магнiтнiй, кiно -, вiдео -, фотоплiвцi або на iншому носiєвi (ст.27 Закону України "Про інформацію" від 02.10.1992 р.).

Наклеп – поширення у будь-якій формі завідомо неправдивих вигадок, що ганьблять іншу особу.

Честь і гідність громадян особисті, невід'ємні від особи немайнові блага, що охороняються як цивільним, так і кримінальним правом. Враховується, що честь – це певна соціальна оцінка громадянина, об'єктивне ставлення до нього, яке утворює його моральну і ділову репутацію. Гідність – усвідомлення особою своїх якостей, здібностей, світогляду і суспільного значення.

Ділова репутація - сформована думка про якості (достоїнства і недоліки) колективу, організації, підприємства, установи, конкретної фізичної особи в діловому світі.

Поширення неправдивих відомостей - опублiкування у пресi, передача по радiо, телебаченню, з використанням iнших засобiв масової iнформацiї, викладення в характеристиках, заявах, листах, адресованих iншим особам, повiдомлення в публiчних виступах, а також в iншiй формi невизначеному колу осiб або хоча б однiй людинi інформації, яка за своїм змiстом або формою ганьбить честь i гiднiсть громадянина або органiзацiї. Поширенням неправдивих вiдомостей також є демонстрацiя такої інформації в громадських мiсцях плакатiв, лозунгiв, iнших творiв, а так само розповсюдження серед людей листiвок. Проте повiдомлення таких вiдомостей лише особi, якої вони стосуються, не може визнаватись їх поширенням. До вiдомостей, що ганьблять особу, слiд вiдносити тi з них, якi принижують честь i гiднiсть громадянина або органiзацiї в громадськiй думцi чи думцi окремих громадян з точки зору додержання законiв, загальновизнаних правил спiвжиття та принципiв людської моралi (ст.3 Постанови Пленуму Верховного Суду “Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій” №7 від 28.09.1990 р.).

Редактор (головний редактор) – особа що керує діяльністю редакції в межах повноважень, визначених її статутом, представляє редакцію у відносинах із засновником (співзасновниками), видавцем, авторами, державними органами, об`єднаннями громадян і окремих громадян, а також у суді, арбітражному суді і третейському суді і несе відповідальність за виконання вимог, передбачених в діяльності друкованого засобу масової інформації, його редакції відповідно до законодавства України.

Журналіст засобу масової інформації - творчий робітник, що професійно збирає, одержує, створює і займається підготовкою інформації для засобу масової інформації і діє на підставі трудових чи інших договірних відносин з його редакцією або займається такою діяльністю по її уповноваженню.


* корректор Антоненко Д.В.

Вступ  Вступ
Перелік нормативно-правових актів  Перелік нормативно-правових актів