За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про затвердження положення про порядок випуску та обігу облігацій місцевої позики (витяг)
13.10.97 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про затвердження положення про порядок випуску та обігу облігацій місцевої позики (витяг)

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ N 48

Протокол засідання Комісії

від 13 жовтня 1997 р. N 21

Про затвердження положення про порядок випуску та обігу облігацій місцевої позики (З наступними змінами та доповненнями)

(Витяг)

1. Загальні положення

1.2. Облігація місцевої позики - цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера в передбачений умовами випуску строк з виплатою фіксованого процента (якщо інше не передбачено умовами випуску).

1.3. Рішення про випуск облігацій місцевої позики приймається сільською, селищною, міською, районною, обласною, міст Києва та Севастополя Радами.

Емітентом облігацій місцевої позики виступає відповідна Рада.

Рада може уповноважити інші органи місцевого самоврядування або виконавчі органи відповідного рівня здійснити необхідні організаційні заходи, пов'язані з емісією облігацій місцевої позики.

Випуск та обіг облігацій місцевої позики Автономної Республіки Крим здійснюється відповідно до вимог цього Положення.

1.4. Розміщення облігацій місцевої позики здійснюється на добровільних засадах.

1.5. Власниками облігацій місцевої позики можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може встановлювати особливості придбання облігацій місцевої позики нерезидентами України.

1.6. Облігації місцевої позики випускаються в документарній формі на пред'явника або у бездокументарній формі з урахуванням законодавства про депозитарну діяльність.

1.7. Мінімальна номінальна вартість облігації місцевої позики не може бути менше 1 копійки.

Номінальна вартість облігації місцевої позики, що перевищує 1 копійку, повинна бути кратною мінімальній номінальній вартості, яка встановлена в частині 1 цього пункту Положення.

1.8. Забезпечення випуску облігацій місцевої позики здійснюється відповідно до чинного законодавства.

1.9. Джерелом погашення облігацій місцевої позики не можуть бути кошти від випуску нової місцевої позики.

Погашення облігацій місцевої позики будьякими цінними паперами або їх конвертація у будьякі цінні папери забороняється.

1.10. Випуск облігацій місцевої позики здійснюється із зазначенням мети випуску.

2. Порядок реєстрації інформації про випуск та випуску облігацій місцевої позики

2.1. Для реєстрації інформації про випуск та випуску облігацій місцевої позики емітент подає до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку такі документи:

заяву про реєстрацію інформації про випуск та випуску облігацій місцевої позики (додаток N 1), що підписана керівником та засвідчена печаткою емітента;

рішення Ради про випуск облігацій місцевої позики та затверджені цим рішенням документи;

оригінали або нотаріально засвідчені копії договорів з торговцями цінними паперами на розміщення облігацій місцевої позики (якщо емітент користується їх послугами).

2.2. Рада своїм рішенням:

уповноважує відповідні органи місцевого самоврядування або виконавчі органи відповідного рівня здійснити необхідні організаційні та інші заходи, пов'язані з випуском облігацій місцевої позики; затверджує інформацію про випуск облігацій місцевої позики.

2.3. Затверджена Радою інформація про випуск облігацій місцевої позики обов'язково містить такі відомості:

а) відомості про емітента:

повне найменування емітента, його місцезнаходження;

керівний склад, кількісний склад депутата, кількість учасників голосування та результати голосування;

б) відомості про фінансовий стан емітента:

довідку про виконання бюджету емітента за останні два бюджетні роки та у поточному році із зазначенням розміру доходної та витратної частин бюджету за статтями, частки закріплених доходів, абсолютної величини дефіциту бюджету;

інформацію про позабюджетні фонди, в тому числі валютні;

інформацію про наявність простроченої заборгованості кредиторам та за платежами в бюджет емітента;

інформацію про наявність заборгованості за кредитами (загальний розмір на момент прийняття рішення про випуск облігацій місцевої позики та у розвитку за останні два роки);

інформацію про позики, що видані за рахунок бюджету за два останніх роки та в поточному році;

інформацію про надання гарантій третім особам (підприємствам, банкам, страховим компаніям), розмір та умови надання гарантій, наявність спеціальних гарантійних фондів (розмір та умови використання фонду тощо);

в) інформацію про попередні випуски облігацій місцевої позики та їх результати:

загальний обсяг та номер державної реєстрації випусків;

кількість розміщених та кількість погашених облігацій місцевої позики;

інформацію про частку витрат у доходах бюджету емітента на обслуговування та погашення випусків облігацій місцевої позики (навантаження на доходи бюджету емітента);

умови виплати доходів за всіма раніше випущеними облігаціями місцевої позики; інформацію про випадки несплати або несвоєчасної сплати боргу за облігаціями місцевої позики, його розмір, причини виникнення та шляхи його ліквідації;

інформацію про будьякі судові позови до емітента у зв'язку з попередніми випусками облігацій місцевої позики;

у разі випуску облігацій місцевої позики із забезпеченням - відомості про умови забезпечення;

г) економічне обгрунтування даного випуску облігацій місцевої позики, яке обов'язково має містити інформацію про конкретні джерела погашення:

кошти бюджету (надається структура доходів бюджету в частині податків конкретного виду, неподаткових платежів, зборів, тощо та механізмів збору цих платежів з оцінкою майбутніх надходжень за ними);

доходи, які будуть отримані у результаті реалізації конкретних проектів, на які спрямовуються кошти, акумульовані за допомогою облігацій місцевої позики, та розмір частини доходу, що буде спрямовано на погашення зобов'язань;

кошти від реалізації заставного майна у разі обгрунтування ліквідності позики через заставу (перелік і балансову вартість об'єктів, які будуть реалізовані у разі несвоєчасного погашення позики, при цьому загальна сума емісії не може перевищувати суму балансової (залишкової) вартості зазначених об'єктів, відомості щодо осіб, які здійснили його оцінку, та відомості про процедуру відчуження зазначеного заставного майна);

д) відомості про даний випуск облігацій місцевої позики:

дата прийняття і номер рішення про випуск облігацій місцевої позики;

мета випуску (із зазначенням конкретних напрямків використання фінансових ресурсів, залучених від емісії);

форма випуску облігацій місцевої позики (на пред'явника чи у бездокументарній формі), обсяг емісії, кількість та номінальна вартість облігацій місцевої позики, серії та номери облігацій місцевої позики, строк їх обігу;

у разі бездокументарного випуску - дані про депозитарій, в якому буде розміщений глобальний сертифікат емісії;

порядок та термін повідомлення про випуск та розміщення облігацій місцевої позики;

дата початку та припинення продажу облігацій місцевої позики;

місце продажу, адреси і телефони, за якими можна отримати додаткову інформацію про випуск облігацій місцевої позики;

порядок та форма оплати придбаних облігацій місцевої позики;

умови, за яких випуск облігацій місцевої позики визнається таким, що відбувся;

строки і порядок повернення коштів, якщо випуск не відбувся, або в разі відмови від випуску облігацій місцевої позики;

порядок та термін повідомлення про результати розміщення облігацій місцевої позики;

порядок та термін повідомлення про погашення облігацій місцевої позики та виплати доходу за ними;

інформація про місце, строки та порядок погашення облігацій місцевої позики і виплати доходу за ними (розмір процентів, метод їх обчислення, періодичність виплати доходів, якщо випускаються процентні облігації місцевої позики);

порядок розрахунків та особливості погашення цільових облігацій місцевої позики (строки продажу відповідних товарів чи надання відповідних послуг);

інформація про можливі випадки дострокового погашення облігацій місцевої позики;

довідка про кошторис витрат з обслуговування місцевої позики;

інформація про можливі привілеї, які емітент надає власникам облігацій місцевої позики у межах своєї компетенції та за рахунок власного бюджету (якщо це передбачено умовами випуску);

юридична адреса, місцезнаходження та найменування юридичних осіб - професійних учасників фондового ринку, які беруть участь у підготовці випуску та розповсюдженні облігацій місцевої позики із зазначенням їхньої юридичної адреси, дати і номера дозволу (ліцензії) на здійснення відповідного виду діяльності (якщо емітент користується їх послугами), штрафних санкцій, що були застосовані до них;

у разі випуску облігацій місцевої позики із забезпеченням - відомості про надання гарантій третіми особами, звіт про їх фінансовий стан, затверджений аудитором;

можливі фактори ризику в діяльності емітента. 3. Випуск і розміщення облігацій місцевої позики 3.2. Облігації місцевої позики придбаються громадянами за їх особисті кошти.

3.3. Юридичні особи придбавають облігації місцевої позики усіх видів за рахунок коштів, що надходять у їх розпоряджання після сплати податків та процентів за банківський кредит.

3.4. При документарній формі випуску бланки облігацій місцевої позики повинні мати відповідний ступінь захисту та містити такі реквізити:

найменування цінного папера - "облігація місцевої позики";

найменування емітента та його місцезнаходження;

номінальну вартість облігації місцевої позики;

термін погашення;

розмір і строки виплати процентів (для процентних облігацій місцевої позики), строки продажу відповідних товарів або надання послуг (для цільових облігацій місцевої позики);

дату та номер свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій місцевої позики;

серію та номер облігації місцевої позики;

підпис уповноваженої особи емітента;

печатку емітента.

3.5. При документарній формі випуску облігації місцевої позики, за якими передбачена неодноразова виплата доходу (крім безпроцентних облігацій місцевої позики), повинні містити купонний лист. Купон на виплату процентів повинен містити такі основні дані: порядковий номер купона на виплату процентів, номер облігації місцевої позики, по якій виплачуються проценти, найменування емітента та термін виплати.