За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про державну комісію з цінних паперів та фондового ринку (витяг)
14.02.97 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про державну комісію з цінних паперів та фондового ринку (витяг)

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку

(Витяяг)

Із змінами і доповненнями, внесеними Указами Президента України від 21 травня 1998 року N 493/98, Урядовий кур'єр від 28.05.98 р., від 7 серпня 1999 року N 968/99, Голос України від 13.08.99 р., Урядовий кур'єр від 19.08.99 р., від 22 червня 1999 року N 703/99, від 19 травня 1999 року N 523/99, 1. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) є центральним органом виконавчої влади, підпорядкованим Президентові України і підзвітним Верховній Раді України.

(абзац 1 пункту 1 у редакції Указу Президента N 523/99 від 19.05.99 р.)

Комісія щорічно доповідає Президентові України про стан розвитку фондового ринку України. 4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) встановлює вимоги щодо випуску (емісії) та обігу цінних паперів і їх похідних, інформації про випуск та розміщення цінних паперів, у тому числі іноземних емітентів (з урахуванням вимог валютного законодавства України), які здійснюють випуск і розміщення цінних паперів на території України, а також встановлює порядок реєстрації випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів;

2) встановлює за погодженням з Національним банком України додаткові вимоги щодо випуску цінних паперів комерційними банками;

3) встановлює стандарти випуску (емісії) цінних паперів, інформації про випуск цінних паперів, що пропонуються для відкритого продажу, в тому числі іноземних емітентів, які здійснюють випуск цінних паперів на території України, та порядок реєстрації випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів;

4) видає дозволи на обіг цінних паперів українських емітентів за межами України;

5) здійснює реєстрацію випусків цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів, у тому числі цінних паперів іноземних емітентів, що є в обігу на території України; перевіряє під час реєстрації відповідність поданих для реєстрації документів вимогам законодавства України; веде загальний реєстр випуску цінних паперів;

6) встановлює вимоги щодо випуску цінних паперів іноземних емітентів та обігу їх на території України;

7) реєструє правила функціонування організаційно оформлених ринків цінних паперів;

8) встановлює вимоги та умови відкритого продажу (розміщення) цінних паперів на території України;

9) встановлює порядок та видає дозволи на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів, на депозитарну, реєстраційну, розрахунковоклірингову діяльність з цінними паперами та інші передбачені законодавством спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, анулює ці дозволи (ліцензії) у разі порушення вимог законодавства про цінні папери, визначає перелік відомостей, які торговці цінними паперами повинні подавати протягом строку дії дозволу;

10) встановлює порядок складання звітності учасників ринку цінних паперів відповідно до чинного законодавства України;

11) визначає за погодженням з Національним банком України особливості отримання комерційними банками дозволу на депозитарну та розрахунковоклірингову діяльність;

12) визначає за погодженням з Міністерством фінансів України, а щодо діяльності банків на ринку цінних паперів - також з Національним банком України особливості ведення обліку операцій з цінними паперами;

13) встановлює порядок і здійснює державну реєстрацію фондових бірж та позабіржових торговельноінформаційних систем, призначає державних представників на фондових біржах, які уповноважені здійснювати контроль за додержанням положень Статуту і правил фондової біржі та мають право брати участь у роботі керівних органів фондових бірж, державних представників на депозитаріях та торговельноінформаційних системах;

14) встановлює порядок і реєструє саморегулівні організації, що створюються особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;

15) встановлює вимоги та стандарти щодо обов'язкового розкриття інформації емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, забезпечує створення інформаційної бази даних про ринок цінних паперів відповідно до чинного законодавства;

16) бере участь у розробці та вносить на розгляд у встановленому порядку проекти актів законодавства, що регулюють питання розвитку фондового ринку України, а також бере участь у підготовці відповідних проектів міжнародних договорів України, здійснює співробітництво з державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав, міжнародними організаціями з питань, віднесених до їх компетенції;

17) координує роботу по підготовці фахівців з питань фондового ринку, встановлює кваліфікаційні вимоги щодо осіб, які здійснюють професійну діяльність з цінними паперами, та проводить сертифікацію фахівців;

18) здійснює контроль за випуском та обігом цінних паперів, за винятком приватизаційних; розробляє та організовує виконання заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства України про цінні папери;

19) організовує проведення наукових досліджень з питань функціонування фондового ринку в Україні;

20) інформує громадськість про свою діяльність та стан розвитку ринку цінних паперів;

21) встановлює порядок здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів іноземними юридичними особами та підприємствами з іноземними інвестиціями;

22) видає дозволи, визначає стандарти і правила діяльності, реєструє випуск та інформацію про випуск інвестиційних сертифікатів та скасовує реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та інвестиційних компаній;

23) роз'яснює порядок застосування чинного законодавства про цінні папери;

(підпункт 22 пункту 4 змінено згідно з Указом Президента N 968/99 від 07.08.99 р.)

23) роз'яснює порядок застосування чинного законодавства про цінні папери.

(пункт 4 доповнено підпунктами 24 - 38 згідно з Указом Президента N 523/99 від 19.05.99 р.)

26) погоджує порядок здійснення грошових розрахунків за операціями з цінними паперами у Національному депозитарію України, затверджуваний Національним банком України;

27) встановлює вимоги до оформлення і ведення обліку глобальних сертифікатів та їх реквізитів;

28) встановлює перелік цінних паперів, що обслуговуються Національною депозитарною системою;

29) затверджує типові договори щодо діяльності, пов'язаної із зберіганням цінних паперів та обліком прав власності на них;

30) затверджує правила та операційні стандарти клірингу і розрахунків за угодами щодо цінних паперів;

31) встановлює за погодженням з Національним банком України і Міністерством фінансів України правила та операційні стандарти грошового клірингу та розрахунків за операціями з цінними паперами;

32) встановлює згідно з вимогами міжнародних стандартів і на базі використання міжнародних систем нумерації цінних паперів порядок обміну інформацією на умовах гарантованої конфіденційності між учасниками Національної депозитарної системи і формування стандартизованих процедур здійснення ними операцій із цінними паперами, випущеними в бездокументарній формі, та знерухомленими цінними паперами;

33) встановлює порядок та умови здійснення депозитарної діяльності учасниками Національної депозитарної системи;

34) затверджує за погодженням з Національним банком України, а для комерційних банків - спільно з Національним банком України норми і правила обліку цінних паперів;

35) здійснює контроль за діяльністю Національної депозитарної системи;

36) затверджує перелік посад та робіт, виконуваних працівниками прямих учасників Національної депозитарної системи та державних органів, що здійснюють контроль за діяльністю Національної депозитарної системи, які зобов'язані щорічно подавати Комісії відомості про цінні папери, що є у власності цих працівників та членів їх сімей;

37) визначає вимоги до сертифікатів цінних паперів, випущених у документарній формі;

38) встановлює порядок збільшення статутних фондів акціонерних товариств.

25) підпункт 25 пункту 4 втратив чинність.

(згідно з Указом Президента N 703/99 від 22.06.99 р.)

24) встановлює спільно з Національним банком України особливості здійснення депозитарної діяльності з державними цінними паперами;

5. Комісія має право:

1) робити висновки про віднесення цінних паперів до того чи іншого виду, визначеного чинним законодавством;

2) встановлювати обов'язкові нормативи достатності власних коштів, інші показники та вимоги, що обмежують ризики по операціях з цінними паперами в ході здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів, інших видів професійної діяльності на ринку цінних паперів (за винятком банківських операцій);

3) встановлювати за погодженням з Кабінетом Міністрів України плату за видачу спеціальних дозволів (ліцензій) реєстрацію документів, надання інформації за запитами юридичних та фізичних осіб із спрямуванням отриманих коштів до Державного бюджету України;

4) встановлювати обмеження щодо суміщення видів професійної діяльності на ринку цінних паперів;

5) у разі порушення законодавства щодо цінних паперів, нормативних актів Комісії виносити попередження, зупиняти на строк до одного року розміщення (продаж) та обіг цінних паперів того чи іншого емітента, дію спеціальних дозволів (ліцензій), виданих Комісією, анулювати дію таких дозволів (ліцензій);

6) звертатися до суду та арбітражного суду з позовами (заявами) у зв'язку з порушенням законодавства України про цінні папери;

7) у разі виявлення ознак правопорушення у вигляді випуску в обіг або розміщення не зареєстрованих відповідно до чинного законодавства цінних паперів або діяльності на ринку цінних паперів без спеціального дозволу (ліцензії) - зупиняти всі операції по банківських рахунках відповідної юридичної особи до виконання або скасування в судовому порядку рішення про накладення штрафу, за винятком сплати державного мита із заяв і скарг, що подаються до суду;

8) у разі порушення фондовою біржею законодавства про цінні папери, статуту та правил фондової біржі зупиняти торгівлю на фондовій біржі до усунення таких порушень;

9) здійснювати контроль за достовірністю інформації, що надається емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, та її відповідністю встановленим стандартам;

10) проводити самостійно чи разом з іншими відповідними органами перевірки та ревізії фінансовогосподарської діяльності емітентів, осіб, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондових бірж та саморегулівних організацій;

11) надсилати емітентам, особам, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондовим біржам та саморегулівним організаціям обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери та вимагати надання необхідних документів відповідно до чинного законодавства;

12) надсилати матеріали в правоохоронні органи стосовно фактів правопорушень, за які передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, якщо до компетенції Комісії не входить накладення адміністративних стягнень за відповідні правопорушення;

13) надсилати матеріали в органи Антимонопольного комітету України у разі виявлення порушень антимонопольного законодавства;

14) розробляти і затверджувати з питань, що належать до її компетенції, обов'язкові для виконання нормативні акти;

15) накладати на осіб, винних у порушенні законодавства про цінні папери та фондовий ринок, адміністративні стягнення, а також штрафні та інші санкції аж до анулювання дозволів на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів;

16) порушувати питання про звільнення з посад керівників фондових бірж та інших установ інфраструктури фондового ринку у випадках недодержання ними чинного законодавства України, з метою захисту інтересів інвесторів та громадян;

17) призначати тимчасово (на строк до двох місяців) керівників фондових бірж, депозитаріїв та інших установ інфраструктури фондового ринку, зупиняти або припиняти допуск цінних паперів на фондові біржі або торгівлю ними на будьякій фондовій біржі, зупиняти кліринг та укладення договорів купівліпродажу на певний строк для захисту держави, інвесторів;

18) здійснювати разом з виконавчими органами контроль за поліграфічною базою з випуску цінних паперів;

19) здійснювати моніторинг руху інвестицій в Україну та за її межі, що здійснюються через фондовий ринок;

20) розробляти та впроваджувати моделі інфраструктури фондового ринку;

21) здійснювати сертифікацію програмного забезпечення та встановлювати вимоги до програмних продуктів на фондовому ринку;

22) вилучати під час проведення перевірок на строк до трьох діб документи, що підтверджують факти порушення актів законодавства про цінні папери;