За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про охорону прав на винаходи і корисні моделі (витяг)
15.12.93 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі (витяг)

§ 6. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі

Закон україни від 15 грудня 1993 р. Дв 3687-12

(ввр україни. — 1994. — № 7. — ст. 32)

(роз'яснення: цей закон застосовується до правовідносин, що виникли після введення його в дію, — згідно з постановою вр № 3769-12 від 23.12.93)

(витяг)

Стяга 1. Визначення

У цьому законі нижченаведене вживається у такому значенні:

Відомство — державний комітет україни з питань інтелектуальної власності (цержпа-тент україни); винахід (корисна модель) — результат творчої діяльності людини у будь-якій галузі технології;

Винахідник — людина, творчою працею якої створено винахід (корисну модель);

Патент — патент україни на винахід (корисну модель);

Запатентований винахід (корисна модель) — винахід (корисна модель), на який видано патент;

Особа — громадянин або юридична особа;

Заявка — сукупність документів, необхідних для видачі патенту;

Заявник — особа, яка подала заявку;

Пріоритет заявки (пріоритет) — першість у поданні заявки;

Дата пріоритету — дата подання заявки до відомства чи до відповідного органу держави — учасниці паризької конвенції про охорону промислової власності, за якою заявлено пріоритет;

Роботодавець — особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом);

Міжнародна заявка — заявка, подана згідно з договором про патентну кооперацію;

Реєстр — державний реєстр патентів україни на винаходи або державний реєстр патентів україни на корисні моделі.

Стаття 5. Умови надання правової охорони

1. Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

2. Об'єктом винаходу може бути:

Продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини); спосіб. Об'єктом корисної моделі може бути конструктивне виконання пристрою.

3. Згідно з цим законом не можуть одержати правову охорону:

Відкриття, наукові теорії та математичні методи;

Методи організації та управління господарством;

Плани, умовні позначення, розклади, правила;

Методи виконання розумових операцій;

Програми для обчислювальних машин;

Результати художнього конструювання;

Топології інтегральних мікросхем;

Сорти рослин і породи тварин тощо.

4. Особливості охорони прав на віднесені до державної таємниці винаходи (корисні моделі) визначаються спеціальним законодавством.

5. Право власності на винахід (корисну модель) засвідчується патентом. , строк дії патенту на винахід становить 20 років від дати подання заявки до відомства.

Строк дії патеїпу на корисну модель становить п'ять років від дати подання заявки до відом-ства і продовжується відомством за клопотанням власника патенту, але не більш як на три роки. Дія патенту припиняється достроково за умов, викладених у статті 27 цього закону.

6. Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень.

7. Дія патенту, виданого на спосіб одержання продукту, поширюється і на продукт, безпосередньо одержаний цим способом..

Стаття 8. Право винахідника

1. Право на одержання патенту мас винахідник або його спадкоємець, якщо інше не передбачено цим законом.

2. Винахідники, які створили винахід (корисну модель) спільною працею, мають рівні права на одержання патенту, якщо інше не передбачено угодою між ними.

3. У разі перегляду умов угоди щодо складу винахідників відомство за спільним клопотанням осіб, зазначених у заявці як винахідники, а також винахідників, не зазначених у заявці як такі, вносить зміни до відповідних документів у порядку, що встановлюється відомством.

4. Винахіднику належить право авторства, яке є невідчужуваним особистим правом і охороняється безстрокове.

Стаття 29. Порушення прав власника патенту

1. Будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 23 цього закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством україни.

2. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може також особа, яка придбала ліцензію, якщо інше не передбачено ліцензійним договором.