За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Закон України Про племінну справу у тваринництві
Стаття 1. Визначення термінів
:: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:
племiнна справа - система зоотехнiчних, селекцiйних та органiзацiйно-господарських заходiв, спрямованих на полiпшення племiнних i продуктивних якостей тварин;
племiннi (генетичнi) ресурси - тварини, сперма, ембрiони, яйцеклiтини, iнкубацiйнi яйця, якi мають племiнну (генетичну) цiннiсть;
державна реєстрацiя племiнних тварин i племiнних стад - внесення даних про племiнних тварин i племiннi стада, що мають необхiднi для реєстрацiї генетичну якiсть та рiвень продуктивностi, вiдповiдно до державних книг племiнних тварин i Державного племiнного реєстру з метою формування вiдповiдної бази даних про племiннi ресурси;
державнi книги племiнних тварин - iнформацiйнi бази даних про племiнних тварин, що вiдповiдають установленим для реєстрацiї вимогам;
Державний племiнний реєстр - iнформацiйна база даних про племiннi стада, що вiдповiдають установленим для реєстрацiї вимогам;
iдентифiкацiя тварин - їх нумерацiя, присвоєння кличок, фотографування тощо, що забезпечує можливiсть формування iнформацiї про кожну тварину зокрема та встановлення вiдповiдностi цiєї iнформацiї данiй тваринi;
полiпшуюча порода - порода, яка використовується для полiпшення племiнних i продуктивних якостей тварин iнших порiд та виведення нових порiд, порiдних типiв, лiнiй, родин;
генофондове стадо - чистопородна група тварин, видiлена для збереження та вiдтворення генофонду породи;
племiнна тварина - чистопородна або одержана за затвердженою програмою породного вдосконалення тварина, що має племiнну (генетичну) цiннiсть i може використовуватися в селекцiйному процесi вiдповiдно до дiючих загальнодержавних програм селекцiї;
неплемiнна продуктивна тварина - тварина, що не має племiнної (генетичної) цiнностi та використовується для одержання певної продукцiї;
племiнне свiдоцтво (сертифiкат) - документ встановленої форми про походження, продуктивнiсть, тип та iншi якостi тварин, сперми, ембрiонiв, яйцеклiтин, складений на основi даних офiцiйного облiку продуктивностi, iмуногенетичного контролю та офiцiйної класифiкацiї (оцiнки) за типом;
племiнна (генетична) цiннiсть - цiннiсть племiнних тварин згiдно з даними їх фактично визначеного або передбаченого впливу на якiсть потомкiв;
селекцiйне досягнення - створена в результатi цiлеспрямованої творчої дiяльностi група племiнних тварин (порода, порiдний тип, лiнiя, родина тощо), яка має новi високi генетичнi ознаки та стiйко передає їх потомкам;
племiнний облiк - визначення та внесення до документiв з племiнної справи (племiнної документацiї) суб'єктами племiнного тваринництва даних про походження, продуктивнiсть, тип та iншi якостi тварин з метою одержання систематизованих вiдомостей, необхiдних для ведення племiнної справи;
офiцiйний облiк продуктивностi - облiк продуктивностi тварин, що ведеться державними контролерами-асистентами та пiдтверджується вiдповiдними органiзацiями, якi здiйснюють дослiдження якiсних показникiв одержаної продукцiї;
офiцiйна класифiкацiя (оцiнка) за типом - оцiнка у балах типу тварин, проведена експертами-бонiтерами;
генетична експертиза походження - iдентифiкацiя тварин лабораторними методами з метою контролю достовiрностi їх походження;
статус - певний стан (рiвень) ведення селекцiйно-племiнної роботи суб'єктами племiнної справи у тваринництвi.
 next Стаття 2. Законодавство України про племінну справу у тваринництві