За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Судова практика  
Постанова Пленуму Верховного Суду України Про практику застосування судами України законодавства про протокольну форму досудової підготовки матеріалів N 6 від 19.06.1986 р. зі змінами, внесенеми Постановою Пленуму №3 від 04.06.1993 р.
:: Судова практика
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Постанова Пленуму Верховного Суду України Про практику застосування судами України законодавства про протокольну форму досудової підготовки матеріалів N 6 від 19.06.1986 р. зі змінами, внесенеми Постановою Пленуму №3 від 04.06.1993 р.

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А

вiд 27 червня 1986 р. N 6 Про практику застосування судами України законодавства про протокольну форму досудової пiдготовки матерiалiв Iз змiнами i доповненнями, внесеними постановами Пленуму Верховного Суду України вiд 4 червня 1993 року N 3, вiд 13 сiчня 1995 року N 3, вiд 3 грудня 1997 року N 12,

Обговоривши практику розгляду судами кримiнальних справ, по яких проводилась досудова пiдготовка матерiалiв по протокольнiй формi, Пленум Верховного Суду України вiдмiчає, що суди України в основному правильно застосовують законодавство про протокольну форму пiдготовки матерiалiв кримiнальних справ.
Разом з тим, в роботi судiв ще є недолiки, якi зменшують ефективнiсть застосування цього законодавства.
Не всi суди пред'являють належну вимогливiсть до якостi матерiалiв, що надходять вiд органiв дiзнання. Деякi суди порушують кримiнальнi справи за матерiалами досудової пiдготовки про злочини у справах, по яких повинно проводитись розслiдування, не реагують на факти порушення органами дiзнання встановленого законом десятиденного строку проведення досудової пiдготовки, а iнодi й самi порушують строки розгляду справ, порушених за такими матерiалами. ( Преамбула iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою Пленуму Верховного Суду України N 3 вiд 04.06.93 )
Пленум Верховного Суду України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Зобов'язати суди забезпечити неухильне виконання законодавства про протокольну форму досудової пiдготовки матерiалiв кримiнальних справ i вжити заходiв до усунення недолiкiв, що є в цiй роботi. ( Пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою Пленуму Верховного Суду України N 3 вiд 04.06.93 )
2. Суди повиннi ретельно перевiряти якiсть досудової пiдготовки матерiалiв i приймати рiшення про порушення кримiнальної справи i вiддання правопорушника до суду тiльки у випадках, коли данi про особу правопорушника, мiсце, час, спосiб вчинення злочину, його мотиви i наслiдки, iншi iстотнi обставини, фактичнi данi, що пiдтверджують наявнiсть злочину i виннiсть правопорушника, з'ясованi з достатньою повнотою i викладенi у протоколi, складеному у вiдповiдностi з вимогами ст.426 КПК України .
До протоколiв про злочини, передбаченi ч. 1 ст. 80, ст. 148-3, ч. 1 ст. 155-6, ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 196-1, ч. 1 i 2 ст. 199 КК, повиннi приєднуватись всi матерiали про перше правопорушення, за яке правопорушник був пiдданий заходам адмiнiстративного стягнення або громадського впливу, коли це передбачено законом. (абзац 2 пункту 2 змiнено згiдно з постановами Пленуму Верховного Суду: вiд 04.06.93 р. N 3, вiд 03.12.97 р. N 12)
За наявностi даних про те, що правопорушник зловживає спиртними напоями або наркотичними речовинами, до протоколу повинен бути приєднаний медичний висновок, необхiдний для вирiшення питання про застосування до нього примусового лiкування вiд алкоголiзму чи наркоманiї.
3. Судам слiд мати на увазi, що iстотнi порушення кримiнально-процесуального закону при досудовiй пiдготовцi матерiалiв є пiдставою для повернення їх для провадження дiзнання чи попереднього слiдства, зокрема, матерiали пiдлягають поверненню органу дiзнання, коли:
- досудова пiдготовка матерiалiв проведена про злочин, не передбачений ст.425 КПК України ;
- правопорушник є неповнолiтнiм чи особою, яка через свої фiзичнi або психiчнi вади не може сама реалiзувати своє право на захист, у справах яких вiдповiдно до ст.111 КПК України провадження попереднього слiдства є обов'язковим; ( Абзац третiй пункту 3 в редакцiї Постанови Пленуму Верховного Суду України N 3 вiд 13.01.95 )
- зiбраних матерiалiв недостатньо для розгляду справи у судi;
- є пiдстави для пред'явлення правопорушнику обвинувачення в злочинi, про який досудова пiдготовка матерiалiв не проводилась, або в злочинi, у справi про який повинно проводитись дiзнання чи попереднє слiдство;
- є пiдстави для притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi iнших осiб, коли окремий розгляд справи про них неможливий;
- матерiали досудової пiдготовки не були пред'явленi правопорушнику для ознайомлення;
- змiст протоколу про обставини вчиненого злочину не вiдповiдає вимогам ч.3 ст.426 КПК України , або вiн не затверджений начальником органу дiзнання чи не санкцiонований прокурором або його заступником;
- орган дiзнання застосував щодо правопорушника запобiжний захiд;
- в ходi досудової пiдготовки проведенi не передбаченi ст.426 КПК України слiдчi дiї (крiм огляду мiсця вчинення злочину);
- правопорушник зник i мiсце знаходження його невiдоме.
В постановi суддi про повернення матерiалiв досудової пiдготовки органу дiзнання повинно бути зазначено, якi саме додатковi обставини пiдлягають з'ясуванню, в чому полягають iстотнi порушення кримiнально-процесуального закону i якi слiдчi дiї необхiдно виконати. ( Абзац дванадцятий пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою Пленуму Верховного Суду України N 3 вiд 04.06.93 )
4. Вирiшуючи питання про порушення кримiнальної справи, суд зобов'язаний перевiрити, чи нема передбачених ст.6 КПК України пiдстав, що виключають провадження в кримiнальнiй справi. ( Пункт 4 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою Пленуму Верховного Суду України N 3 вiд 04.06.93 )
5. Роз'яснити, що вiдповiдно до ст.430 КПК України суддя своєю постановою одноособово приймає рiшення про повернення матерiалiв досудової пiдготовки органу дiзнання для з'ясування iстотних додаткових обставин, необхiдних для порушення i розгляду кримiнальної справи, про вiдмову в порушеннi кримiнальної справи, про застосування щодо правопорушника запобiжного заходу. ( Пункт 5 в редакцiї Постанови Пленуму Верховного Суду України N 3 вiд 04.06.93 )
6. В постановi суддi про порушення кримiнальної справи i вiддання правопорушника до суду вiдповiдно до ст.430 КПК України повинно бути сформульоване обвинувачення з зазначенням мiсця, часу, способу вчинення, цiлi, мотивiв злочину, розмiру заподiяної шкоди, iнших наслiдкiв злочину i статтi кримiнального закону, за якою особа вiддана до суду. При цьому формулювання обвинувачення слiд викласти так, щоб наперед не вирiшити питання про виннiсть правопорушника. ( Пункт 6 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою Пленуму Верховного Суду України N 3 вiд 04.06.93 )
7. Пiсля вирiшення питання про порушення кримiнальної справи i вiддання правопорушника до суду суддя одноособово зобов'язаний вирiшити перелiченi у ст.253 КПК України питання, пов'язанi з пiдготовкою справи до розгляду в судовому засiданнi.
Вилученi у правопорушника предмети i речi, якi можуть бути засобами його викриття у злочинi, вiдповiдно до статей 78, 79 КПК України повиннi бути визнанi речовими доказами i приєднанi до справи.
Якщо злочином особi заподiяно моральну, фiзичну або майнову шкоду, необхiдно вирiшити питання про визнання її потерпiлою. Особа, визнана потерпiлою, сповiщається про це з роз'ясненням права на ознайомлення з матерiалами справи. ( Пункт 7 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою Пленуму Верховного Суду України N 3 вiд 04.06.93 )
8. Суди зобов'язанi вживати заходiв для забезпечення вiдшкодування збиткiв, завданих злочинами, зазначеними у ст.425 КПК України . Особа, яка зазнала матерiальної шкоди вiд злочину, вправi пред'явити цивiльний позов. Така особа повинна бути визнана цивiльним позивачем.
Якщо цивiльний позов не був пред'явлений, суд вiдповiдно до ст.29 КПК України при постановленнi вироку з власної iнiцiативи зобов'язаний вирiшити питання про вiдшкодування матерiальних збиткiв, коли цього вимагає охорона державних чи громадських iнтересiв, а також у випадках, коли майновi збитки завданi особi, яка внаслiдок безпорадного стану, залежностi вiд обвинуваченого або з iнших причин не може захистити свої законнi iнтереси.
9. Пiсля порушення справи i вiддання правопорушника до суду вiдповiдно до вимог ст.255 КПК України суд повинен забезпечити учасникам судового розгляду можливiсть ознайомитись з матерiалами справи.
10. Звернути увагу судiв на недопустимiсть будь-яких вiдступiв вiд передбаченого законом порядку судового розгляду справ, порушених за матерiалами досудової пiдготовки по протокольнiй формi.
Необхiдно суворо виконувати вимоги ч.3 ст.430 КПК України про вручення пiдсудному копiї постанови суддi про порушення справи i вiддання до суду не пiзнiше як за три доби до дня розгляду справи в судi. При несвоєчасному врученнi зазначених документiв справа вiдповiдно до вимог ст.286 КПК України може бути розглянута в судовому засiданнi лише тодi, коли про це просить пiдсудний. ( Абзац другий пункту 10 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою Пленуму Верховного Суду України N 3 вiд 04.06.93 )
11. Судове слiдство у справах про злочини, перелiченi у ст.425 КПК України, починається з читання постанови суддi про порушення кримiнальної справи i вiддання правопорушника до суду i вiдповiдно до ст.275 КПК України провадиться по тому обвинуваченню, яке сформульоване у цьому процесуальному документi. ( Пункт 11 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою Пленуму Верховного Суду України N 3 вiд 04.06.93 )
12. Роз'яснити, що вiдповiдно до ст. 431 КПК України при розглядi справи в судовому засiданнi, суд вправi направити її для провадження дiзнання чи попереднього слiдства, якщо виникає необхiднiсть з'ясування iстотних додаткових обставин, якi не можуть бути встановленi в судовому засiданнi, або будуть виявленi iстотнi порушення кримiнально-процесуального закону, допущенi при досудовiй пiдготовцi матерiалiв по протокольнiй формi.
13. Враховуючи, що застосування законодавства про протокольну форму досудової пiдготовки матерiалiв дозволяє максимально наблизити призначення покарання до вчинення злочину i в бiльш короткi строки досягнути мети покарання, суди мають суворо додержуватись встановленого ст.431 КПК України строку розгляду справ про злочини, перелiченi у ст.425 КПК України, i вимагати вiд органiв дiзнання додержання десятиденного строку досудової пiдготовки матерiалiв цих справ.
14. Судовiй колегiї в кримiнальних справах Верховного Суду України, iншим судам касацiйної та наглядної iнстанцiй посилити нагляд за розглядом справ, по яких проводилась досудова пiдготовка матерiалiв по протокольнiй формi, перiодично вивчати i узагальнювати практику їх розгляду, вживати заходiв до усунення недолiкiв i помилок. ( Пункт 14 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою Пленуму Верховного Суду України N 3 вiд 04.06.93 )
6F98C8F8D8C8C939B&DIC=1&DDC=1&DNT=1>