За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про затвердження положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу [Міноборони] [564]
04.01.1995. :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про затвердження положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу [Міноборони] [564]

Розділ V

ПРИЗОВ ГРОМАДЯН НА СТРОКОВУ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ОРГГАНІЗАЦІЯ ПРИЗОВУ

58. Районні військові комісари зобов'язані особисто контролю- вати прибуття призовників для проходження призовної комісії, а відносно осіб, які не прибули на призовну комісію, вжити заходів для встановлення причин їх неприбуття і розшуку. Призовникам, які не прибули для проходження призовної комісії з поважних причин, призначається інший день для її проходження. Про всі випадки неприбуття призовників на призовну комісію без поважних причин районні військові комісаріати повідомляють, у разі необхідності, органи внутрішніх справ для їх розшуку. Матеріали на осіб, які навмисно ухиляються від призову і відправки у військові частини, а також на посадових осіб,які перешкоджають своєчасному прибуттю громадян на призовні дільниці, передаються районними військовими комісаріатами у відповідні адміністративні комісії для притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством.

72. Відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" відстрочка від призову на строкову військову службу надається громадянам рішенням призовної комісії: за сімейними обставинами, призову на строкову військову службу надається громадянам рішенням призовної комісії: за сімейними обставинами, строкову військову службу надається громадянам рішенням призовної комісії: за сімейними обставинами,

Розділ VІІІ

ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ПРОХОДЖЕННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ (НЕВІЙСЬКОВОЇ) СЛУЖБИ

104. Громадяни України, які мають істинні релігійні переконан- ня і належать до діючих згідно із законодавством релігійних ор- ганізацій, віровчення яких не допускає користування зброєю та про- ходження військової служби, проходять альтернативну (невійськову) службу на державних підприємствах, в установах, організаціях соціального захисту населення, охорони здоров'я та навколишнього середовища, а також у сфері комунального, сільського господарства тощо.

У приватному секторі проходження альтернативної служби не до- пускається.

105. Громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу, але при наявності релігійних переконань бажають проходити альтернативну службу, починаючи з часу взяття на військовий облік, але не пізніше шести місяців до початку встановленого законодавс- твом терміну призову на військову службу, особисто подають до комі- сії у справах альтернативної служби за місцем проживання мотивовану письмову заяву та довідку від місцевої релігійної общини, до яких вони належать.

У військовому комісаріаті під час проходження приписки до при- зовної дільниці в обліково-алфавітній книзі олівцем робиться поз- начка про те, що призовник виявив бажання проходити альтернативну службу.

106. Комісія у справах альтернативної служби проводить розгляд заяв відкрито в присутності громадян у двомісячний строк.

Прийняте рішення про проходження громадянами альтернативної служби видається заявникові. На підставі цього рішення, отриманого у письмовій формі, районна призовна комісія під час призову вино- сить рішення про зняття призовника у зв'язку з цим з військового обліку.

В книзі протоколів призовної комісії робиться запис: "Рішенням комісії у справах альтернативної служби N___ від "__"_________ 19__р. направлений на альтернативну службу. Зняти з військового об- ліку".

В обліковій карті призовника робиться запис: "Знятий з війсь- кового обліку у зв'язку з направленням на альтернативну службу. Рі- шення призовної комісії N ___ від "__" ____________ 19__р." У військовому квитку робиться відмітка: "Рішенням комісії у справах альтернативної служби N ___ від "__" _____________ 19__р. направлений на альтернативну службу. Протокол призовної комісії N ___ від "__" ____________ 19__р."

В обліково-алфавітній книзі також проставляється позначка про зняття призовника з військового обліку на підставі рішення призов- ної комісії і робиться відмітка про місце зберігання особової спра- ви. Особова справа разом з обліковою картою призовника та повідом- ленням комісії у справах альтернативної служби зберігається в архі- ві особових справ призовників військового комісаріату протягом 5 років.

На підставі рішень комісій у справах альтернативної служби після проходження призовниками призовних комісій громадяни України зобов'язані з'явитися до призначеного місця у зазначений строк.

У випадках, коли громадянам України, які проходять альтерна- тивну службу, рішенням комісії у справах альтернативної служби буде припинено проходження цієї служби, військові комісаріати виносять на розгляд призовних комісій питання про поновлення цих громадян на військовому обліку призовників і їх призов на строкову військову службу на загальних підставах.