За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Конвенция об отмывании, выявлении и изъятии доходов от преступной деятельности,1990 год.
Стаття 6 Злочини, пов'язані з відмиванням доходів
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 6 Злочини, пов'язані з відмиванням доходів

1. Кожна Сторона вживає таких законодавчих та iнших заходiв, якi можуть бути необхiдними для того, щоб дiї, вчиненi навмисно, розглядалися внутрiшнiм законодавством як злочини, а саме:
a. перетворення або передача власностi, усвiдомлюючи, що така власнiсть є доходом, з метою приховування або маскування незаконного походження власностi або з метою сприяння будь-якiй особi, замiшанiй у вчиненi предикатного злочину, уникнути правових наслiдкiв її дiй;
b. приховування або маскування справжнього характеру, джерела, мiсцезнаходження, стану, перемiщення, прав стосовно власностi або володiння нею, усвiдомлюючи, що така власнiсть є доходом; i з урахуванням її конституцiйних принципiв i фундаментальних засад її правової системи:
c. набуття, володiння або використання власностi, усвiдомлюючи пiд час отримання, що така власнiсть була доходом;
d. участь у вчиненнi, об'єднання або змова з метою вчинення, замах на вчинення, пособництво, пiдмова, сприяння i поради щодо вчинення будь-якого iз злочинiв, визначених вiдповiдно до цiєї статтi.
2. Для цiлей виконання або застосування пункту 1 цiєї статтi:
a. не має значення, чи пiдлягав предикатний злочин кримiнальнiй юрисдикцiї Сторони;
b. може бути обумовлено, що злочини, зазначенi в пунктi 1, не застосовуються до осiб, якi вчинили предикатний злочин;
c. обiзнанiсть, намiр чи цiль, необхiднi як елемент складу злочину, зазначеного в пунктi 1, можуть виводитися з
об'єктивних, фактичних обставин.
3. Кожна Сторона може вживати таких заходiв, якi вона вважає також необхiдними для квалiфiкацiї своїм внутрiшнiм законодавством як злочинних всiх або деяких з дiй, зазначених в пунктi 1 цiєї статтi, а також в будь-якому або всiх з нижченаведених випадкiв, коли правопорушник:
a. повинен був припускати, що власнiсть є доходом;
b. дiяв з метою одержання прибутку;
c. дiяв з метою сприяння продовженню злочинної дiяльностi.
Кожна Сторона пiд час пiдписання або здачi на зберiгання своєї ратифiкацiйної грамоти або свого документа про прийняття, затвердження чи приєднання може заявити шляхом перепровадження заяви на iм'я Генерального секретаря Ради Європи про те, що пункт 1 цiєї статтi застосовується тiльки до предикатних злочинiв або категорiй таких злочинiв, якi зазначенi в цiй заявi.
 prev Стаття 5 Засоби правового захисту
 next ГЛАВА III МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО