За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності (витяг)
18.02.92 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності (витяг)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності

Стаття 1. Визначення термінів

Для цілей цього Закону вживаються такі терміни:

товар - продукт діяльності (включаючи роботи, послуги, а також цінні папери), призначений для реалізації;

ринок товару (товарний ринок) - сфера обороту товару однієї споживчої вартості, в межах якої визначається монопольне становище;

органи державної влади - міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, державні органи, що здійснюють регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, регулювання ринку цінних паперів, державні органи приватизації, місцеві органи виконавчої влади;

органи адміністративно-господарського управління та контролю - об'єднання підприємств, інші суб'єкти господарювання, громадські організації при виконанні ними функцій управління та контролю в межах делегованих їм повноважень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування; (У зв'язку з цим абзаци 5-10 вважати відповідно абзацами 6-11.)

(абзац 4 статті 1 замінено абзацами 4 та 5 згідно із Законом N 154/98-ВР від 03.03.98 р.)

(абзац 4 статті 1 змінено згідно із Законом N 258/95-ВР від 05.07.95 р.)

конкуренція - змагальність підприємців, коли їх самостійні дії обмежують можливості кожного з них впливати на загальні умови реалізації товарів на ринку і стимулюють виробництво тих товарів, які потребує споживач;

монопольне становище - домінуюче становище суб'єкта господарювання, яке дає йому можливість самостійно або разом з іншими суб'єктами господарювання обмежувати конкуренцію на ринку певного товару. Монопольним визнається становище суб'єкта господарювання, частка якого на ринку певного товару перевищує 35 відсотків. Рішенням Антимонопольного комітету України може визначатися монопольним становище суб'єкта господарювання, частка якого на ринку певного товару менше 35 відсотків;

монопольна ціна - ціна, яка встановлюється суб'ктом господарювання, що займає монопольне становище на ринку, і призводить до обмеження конкуренції або порушення прав споживача; >

(абзац 7 статті 1 змінено згідно із Законом N 154/98-ВР від 03.03.98 р.)

монопольна ціна - ціна, яка встановлюється підприємцем, що займає монопольне становище на ринку, і призводить до обмеження конкуренції і порушення прав споживача;

монопольна діяльність - дії (бездіяльність) суб'єктів господарювання за умови монопольного становища на ринку одного суб'єкта господарювання (групи суб'єктів господарювання) у виробництві та реалізації товарів, а також дії (бездіяльність) органів влади і управління, спрямовані на недопущення, істотне обмеження чи усунення конкуренції; польна діяльність - дії (бездіяльність) підприємця (підприємців) за умови монопольного становища на ринку одного підприємця (групи підприємців) у виробництві та реалізації товарів, а також дії (бездіяльність) органів влади і управління, спрямовані на недопущення, істотне обмеження чи усунення конкуренції;

(абзац 9 статті 1 змінено згідно із Законом N 154/98-ВР від 03.03.98 р.)

монопольне утворення - підприємство, об'єднання чи господарське товариство та інше утворення, що займає монопольне становище на ринку;

(абзац 11 статті 1 змінено згідно із Законом N 154/98-ВР від 03.03.98 р.)

(статтю 1 доповнено абзацом 10 згідно із Законом N 258/95-ВР від 05.07.95 р.)

суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, яка займається діяльністю з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншою господарською діяльністю; будь-яка юридична або фізична особа, яка здійснює контроль над суб'єктами господарювання, група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. Суб'єктами господарювання визнаються також органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю в частині їх діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності;

інформація - відомості в будь-якій формі та вигляді, на будь-яких носіях (у тому числі листування, книги, помітки, ілюстрації (карти, діаграми, органіграми, малюнки, схеми тощо), фотографії, голограми, кіно-, відеофільми, мікрофільми, звукові записи, бази даних комп'ютерних систем або повне чи часткове відтворення їх елементів), пояснення осіб та будь-які інші публічно оголошені чи документовані відомості;

(статтю 1 доповнено абзацом 13 згідно із Законом N 154/98-ВР від 03.03.98 р.)

контроль - вирішальний вплив юридичної або фізичної особи на господарську діяльність суб'єкта господарювання, який здійснюється, зокрема, завдяки: праву володіння чи користування всіма активами або їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню угод, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові для виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради чи правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; займанню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання.

(статтю 1 доповнено абзацом 12 згідно із Законом N 154/98-ВР від 03.03.98 р.)

Стаття 3. Визначення монопольного становища

Монопольне становище суб'єктів господарювання на ринку для всіх видів товарів виробничого призначення (продукції виробничо-технічного призначення), а також в обігу капіталів (фінансів, цінних паперів тощо) визначається в межах території України.

Монопольне становище суб'єктів господарювання на ринку для всіх видів товарів народного споживання, а також для всіх видів робіт і послуг визначається Антимонопольним комітетом України та його територіальними управліннями в межах адміністративної області або автономії (район, населений пункт). ачається в межах території України.

Монопольне становище підприємців на ринку для всіх видів товарів народного споживання, а також для всіх видів робіт і послуг визначається Антимонопольним комітетом України та його територіальними управліннями в межах адміністративної області або автономії (район, населений пункт).

(статтю 3 змінено згідно із Законом N 154/98-ВР від 03.03.98 р.) (дію статті 3 зупинено згідно з Декретом N 49-93 від 12.05.93 р.)

Стаття 4. Зловживання монопольним становищем на ринку

Зловживаннями монопольним становищем вважаються:

нав'язування таких умов договору, які ставлять контрагентів в нерівне становище, або додаткових умов, що не відносяться до предмета договору, в тому числі нав'язування товару, не потрібного контрагенту; [Про внесення змін до Закону України "Про обмеження монополізму та не]

обмеження або припинення виробництва, а також вилучення з обороту товарів, що призвели або можуть призвести до створення або підтримки дефіциту на ринку чи встановлення монопольних цін; [Про внесення змін до Закону України "Про обмеження монополізму та не]

часткова або повна відмова від реалізації чи закупівлі товару при відсутності альтернативних джерел постачання або збуту, що призвели або можуть призвести до створення або підтримки дефіциту на ринку чи встановлення монопольних цін;

(абзац 3 статті 4 змінено згідно із Законом N 154/98-ВР від 03.03.98 р.)

часткова або повна відмова від реалізації чи закупівлі товару при відсутності альтернативних джерел постачання або збуту з метою створення або підтримки дефіциту на ринку чи встановлення монопольних цін;

(абзац 4 статті 4 змінено згідно із Законом N 154/98-ВР від 03.03.98 р.)

інші дії, що призвели або можуть призвести до створення перешкод доступу на ринок (виходу з ринку) інших суб'єктів господарювання;

(абзац 5 статті 4 змінено згідно із Законом N 154/98-ВР від 03.03.98 р.)

встановлення дискримінаційних цін (тарифів, розцінок) на свої товари, що обмежують права окремих споживачів;

(абзац 8 статті 4 змінено згідно із Законом N 154/98-ВР від 03.03.98 р.)

(статтю 4 доповнено абзацом 8 згідно із Законом N 258/95-ВР від 05.07.95 р.)

встановлення монопольно низьких цін /тарифів, розцінок/ на свої товари, що призвело або може призвести до обмеження конкуренції.

(абзац 7 статті 4 змінено згідно із Законом N 154/98-ВР від 03.03.98 р.)

(статтю 4 доповнено абзацом 7 згідно із Законом N 258/95-ВР від 05.07.95 р.)

встановлення монопольно високих цін /тарифів, розцінок/ на свої товари, що призвело або може призвести до порушення прав споживачів;

Стаття 5. Антиконкурентні узгоджені дії

(назву статті 5 змінено згідно із Законом N 154/98-ВР від 03.03.98 р.)

Антиконкурентними узгодженими діями визнаються погоджені дії (угоди), що призвели або можуть призвести до

(абзац 1 статті 5 змінено згідно із Законом N 154/98-ВР від 03.03.98 р.)

встановлення (підтримання) монопольних цін (тарифів), знижок, надбавок (доплат), націнок;

розподілу ринків за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи закупівель, або за колом споживачів чи за іншими ознаками, що призвели або можуть призвести до їх монополізації;

усунення з ринку або обмеження доступу на нього продавців, покупців, інших суб'єктів господарювання.

(абзац 3 статті 5 змінено згідно із Законом N 154/98-ВР від 03.03.98 р.)

усунення з ринку або обмеження доступу на нього продавців, покупців, інших підприємців.

(абзац 4 статті 5 змінено згідно із Законом N 154/98-ВР від 03.03.98 р.)