За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Закон України Про державне мито
Стаття 4. Розмір ставок державного мита
:: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 4. Розмір ставок державного мита

Ставки державного мита встановлюються в таких розмiрах: -----------------------------------------------------------------
Найменування документiв i дiй, |
за якi справляється мито | Розмiр ставки ----------------------------------------------------------------- 1. З заяв i скарг, що подаються до суду,
та за видачу судом копiй документiв: а) з позовних заяв, при цiнi позову:
до 100 карбованцiв 5 карбованцiв
понад 100 до 500 карбованцiв 6 процентiв цiни позову
понад 500 до 1000 карбованцiв 8 процентiв цiни позову
понад 1000 карбованцiв 10 процентiв цiни позову б) iз скарг на неправомiрнi дiї органiв
державного управлiння i службових
осiб, що ущемлюють права громадян 10 карбованцiв в) з позовних заяв про розiрвання шлюбу 30 карбованцiв
з позовних заяв про розiрвання
повторного шлюбу 50 карбованцiв
в разi подiлу майна при розiрваннi мито визначається
шлюбу за цiною позову згiдно з пiдпунктом "а" цього пункту г) з позовних заяв про розiрвання шлюбу з
особами, визнаними у встановленому
порядку безвiсно вiдсутнiми або
недiєздатними внаслiдок душевної
хвороби чи недоумства, або з особами,
засудженими до позбавлення волi на
строк не менше трьох рокiв 5 карбованцiв д) з позовних заяв про змiну або
розiрвання договору найму жилих
примiщень, про продовження строку
прийняття спадщини, про скасування
арешту на майно та з iнших позовних
заяв немайнового характеру (або таких,
що не пiдлягають оцiнцi) 10 карбованцiв е) з заяв (скарг) у справах окремого
провадження 10 карбованцiв є) з позовних заяв у переддоговiрних
спорах 25 карбованцiв ж) з позовних заяв про розгляд питань
захисту честi i гiдностi 1000 карбованцiв з) з касацiйних скарг на рiшення судiв i 50 процентiв
скарг на рiшення, що набрали законної ставки, що пiдлягає
сили оплатi при поданнi позовної заяви, iншої заяви та скарги, а з майнових спорiв - ставки, вирахуваної виходячи з оспорюваної суми и) за повторну видачу копiї судового 3 карбованцi i,
рiшення, вироку, ухвали та iншої крiм того,
постанови суду 60 копiйок за кожну виготовлену сторiнку 2. З заяв, що подаються до арбiтражних
судiв: а) з позовних заяв майнового характеру 10 процентiв цiни позову, але не менше 50 карбованцiв б) з позовних заяв немайнового характеру,
в тому числi iз заяв пiдприємств i
об'єднань про визнання актiв
вищестоящих органiв недiйсними повнiстю
або частково; iз заяв кооперативiв про
визнання актiв органiв державного
управлiння або кооперативних органiв
недiйсними повнiстю або частково, а та-
кож заяв кредиторiв про порушення спра-
ви про банкрутство 300 карбованцiв (пiдпункт б/ пункту 2 статтi 4 доповнено згiдно iз Законом N 2682 вiд 14.10.92 р.) в) з позовних заяв у спорах, що виникають
при укладеннi, змiнi або розiрваннi
господарських договорiв, що пiдлягають
розгляду:
у Вищому арбiтражному судi України 500 карбованцiв
в iнших арбiтражних судах України 300 карбованцiв г) з заяв про перевiрку рiшень, ухвал, 50 процентiв ставки,
постанов у порядку нагляду, а також що пiдлягає
про їх перегляд за нововиявленими олатi при поданнi
обставинами заяви для розгляду спору в першiй iнстанцiї, а у спорах майнового характеру - ставки, вирахуваної виходячи з оспорюваної суми 3. За нотарiальнi дiї, вчинюванi
державними нотарiальними конторами i
мiськими, сiльськими та селищними
Радами народних депутатiв: а) за посвiдчення договорiв вiдчуження
жилих будинкiв, квартир, дач, садових
будинкiв i гаражiв, належних
громадянам на правi iндивiдуальної
власностi:
дiтям, одному з подружжя, батькам 1 процент суми договору, але не менше 30 карбованцiв
iншим громадянам 5 процентiв суми договору, але не менше 100 карбованцiв б) за посвiдчення договорiв вiдчуження
транспортних засобiв, iнших самохiдних
машин i механiзмiв:
дiтям, одному з подружжя, батькам 3 проценти виходячи з дiйсної вартостi транспортного засобу, iншої самохiдної машини, механiзму
iншим громадянам 5 процентiв виходячи з дiйсної вартостi транспортного засобу, iншої самохiдної машини, механiзму в) за посвiдчення iнших договорiв, 5 процентiв суми
що пiдлягають оцiнцi договору, але не менше 10 карбованцiв г) за посвiдчення договорiв подiлу майна,
договорiв поруки та iнших угод, що не
пiдлягають оцiнцi 10 карбованцiв д) за посвiдчення заповiтiв 10 карбованцiв е) а видачу свiдоцтва про право на
спадщину на суму:
до 100 карбованцiв 2 карбованцi
понад 100 до 300 карбованцiв 5 карбованцiв
понад 300 до 500 карбованцiв 10 карбованцiв
понад 500 до 1000 карбованцiв 3 проценти суми спадщини
понад 1000 карбованцiв:
одному з подружжя, батькам, 3 проценти суми
повнолiтнiм дiтям, онукам, спадщини
правнукам
братам, сестрам, дiду, бабi 10 процентiв суми спадщини
iншим спадкоємцям 20 процентiв суми спадщини є) за видачу подружжю свiдоцтва про право
власностi на частку в спiльному майнi,
нажитому за час шлюбу 5 карбованцiв ж) за посвiдчення доручень на право
користування i розпорядження майном,
крiм транспортних засобiв, iнших
самохiдних машин i механiзмiв, та
здiйснення кредитних операцiй:
дiтям, одному з подружжя, батькам 5 карбованцiв
iншим громадянам 15 карбованцiв з) за посвiдчення доручень на право
користування i розпорядження
транспортними засобами:
дiтям, одному з подружжя, батькам 15 карбованцiв
iншим громадянам 50 карбованцiв и) за посвiдчення загальних доручень мито визначається
на право користування майном, за ставками,
включаючи транспортнi засоби передбаченими пiдпунктами "ж", "з" цього пункту i) за посвiдчення iнших доручень 2 карбованцi ї) за вжиття заходiв до охорони
спадкового майна 25 карбованцiв й) за вчинення морського протесту 50 карбованцiв к) за засвiдчення вiрностi перекладу
документа з однiєї мови на iншу (за сторiнку) 5 карбованцiв л) за вчинення виконавчих написiв 2 проценти суми, що стягується, але не менше 50 копiйок м) за засвiдчення вiрностi копiй
документiв та виписок з них (за
сторiнку), за засвiдчення справжностi
пiдпису на документах, у тому числi
справжностi пiдпису перекладача (за
кожний документ) 1 карбованець н) за передачу заяв громадян, державних
установ, пiдприємств та органiзацiй,
селянських (фермерських) господарств,
колгоспiв, кооперативних, громадських
органiзацiй iншим громадянам, державним
установам, пiдприємствам i
органiзацiям, селянським (фермерським)
господарствам, колгоспам, iншим
кооперативним та iншим громадським
органiзацiям i вчинення iнших
нотарiальних дiй, крiм зазначених у
пiдпунктах "а" - "н" цього пункту 5 карбованцiв о) за видачу дублiкатiв нотарiально
посвiдчених документiв 3 карбованцi 4. За нотарiальнi та iншi дiї, вчинюванi у розмiрi
за межами нотарiальної контори, встановлених
мiських, сiльських та селищних Рад ставок за
народних депутатiв за мiсцем надання вiдповiднi дiї
послуги (крiм того сплачуються фактично проведенi витрати, пов'язанi з виїздом для вчинення дiй) 5. За вчинення актiв громадянського стану: а) за реєстрацiю шлюбу 15 карбованцiв б) за реєстрацiю розiрвання шлюбу:
за взаємною згодою подружжя, яке
не має неповнолiтнiх дiтей 100 карбованцiв
на пiдставi рiшення суду, якщо обоє з вiд 100 до 200
подружжя перебувають у першому шлюбi карбованцiв (з одного або обох з подружжя)
на пiдставi рiшення суду, якщо один з вiд 200 до 300
подружжя перебуває у повторному шлюбi карбованцiв (з одного або обох з подружжя)
з особами, визнаними в установленому
порядку безвiсно вiдсутнiми або
недiєздатними внаслiдок душевної
хвороби чи недоумства, або з особами,
засудженими за скоєння злочину до
позбавлення волi на строк не менше
трьох рокiв 5 карбованцiв в) за реєстрацiю змiни прiзвища, iменi
та по батьковi (крiм змiн при
реєстрацiї шлюбу) 50 карбованцiв г) за реєстрацiю повторної змiни прiзвища,
iменi та по батьковi, не пов'язаних
з реєстрацiєю шлюбу 500 карбованцiв д) за видачу свiдоцтв у зв'язку iз
змiною, доповненням, виправленням i
поновленням записiв про народження,
шлюб, розiрвання шлюбу та про смерть 3 карбованцi е) за видачу повторних свiдоцтв про
реєстрацiю актiв громадянського
стану. 5 карбованцiв 6. За вчинення iнших дiй: а) за видачу громадянам України
закордонних паспортiв на право виїзду
за кордон 200 карбованцiв б) за видачу до паспорта громадянина
України вкладки на право виїзду за
кордон або продовження строку дiї
вкладки 100 карбованцiв в) за видачу особi без громадянства
посвiдчення на право виїзду за кордон
або продовження строку дiї
посвiдчення 100 карбованцiв г) за видачу вiз iноземним громадянам та
особам без громадянства або
продовження строку їх дiї на право
виїзду за кордон або в'їзду в Україну 50 карбованцiв д) за внесення будь-яких змiн (крiм
продовження строку дiї) до виданих
ранiше документiв на право виїзду з
України i в'їзду в Україну
20 карбованцiв е) за видачу документiв громадянам
України, iноземним громадянам i особам
без громадянства
про запрошення в
Україну 50 карбованцiв є) за видачу або продовження посвiдки
на проживання iноземним громадянам
i особам без громадянства 50 карбованцiв ж) за реєстрацiю або продовження дiї
реєстрацiї закордонних паспортiв
або документiв, якi їх замiнюють 10 карбованцiв з) за видачу документiв громадянам
України, якi проживають у прикордоннiй
зонi, на право виїзду, пов'язаного з
вiдвiдинами близьких родичiв 20 карбованцiв и) за видачу iноземним громадянам i особам у розмiрах,
без громадянства посвiдки на проживання передбачених за
замiсть загубленої видачу вiдповiдних первинних документiв i) iз заяв про прийом до громадянства
України або про
вихiд з громадянства
України
500 карбованцiв ї) за видачу замiсть загублених паспортiв у розмiрах,
або документiв, якi їх замiнюють, передбачених
вкладки до паспорта громадянина України за видачу
на право виїзду за кордон або вiдповiдних
документiв про запрошення в Україну первинних документiв й) за дострокове оформлення документiв на ставки державного
право виїзду з України i в'їзду в мита за вчинення
Україну або запрошення в Україну чи вiдповiдних дiй
продовження строку дiї цих документiв збiльшуються на
при наявностi заяв громадян 50 процентiв к) за прописку громадян 50 копiйок л) за видачу закордонних паспортiв, ставки державного
документiв, якi їх замiнюють, а також мита за вiдповiднi
за видачу до паспорта громадянина дiї знижуються на
України вкладки на право виїзду за 50 процентiв
кордон або продовження строку дiї цих
документiв учасникам громадянської i
Великої Вiтчизняної воєн, iнших бойових
операцiй по захисту СРСР i Української
РСР з числа вiйськовослужбовцiв, якi
проходили службу у вiйськових частинах,
штабах та установах, що входили до
складу дiючої армiї, i колишнiм
партизанам м) за консульськi дiї, якi виконуються за за Тарифом
кордоном i на територiї України консульського збору України н) за операцiї з цiнними паперами:
за реєстрацiю проспекту емiсiї цiнних 0,1 процента
паперiв номiнальної вартостi емiсiї
при укладеннi угоди 1 крб. з кожної 1000 крб. угоди
за видачу приватизацiйних паперiв 0,1 процента вiд номiнального значення приватизацiйних паперiв. (пiдпункт н/ пункту 6 статтi 4 доповнено абзацем згiдно iз Законом N 2681 вiд 14.10.92 р.) о) за операцiї, якi здiйснюються на
торгових, сировинних, валютних та iнших
бiржах:
з угоди до 1 мiльйона карбованцiв 0,5 процента вiд суми угоди;
з угоди вiд 1 до 10 мiльйонiв 0,25 процента
карбованцiв вiд суми угоди
з угоди вище 10 мiльйонiв карбованцiв 0,1 процента вiд суми угоди
за продаж брокерського мiсця 0,5 процента з фактичної вартостi здiйсненої угоди п) за проведення аукцiону 0,5 процента загальної вартостi реалiзованих на аукцiонi товарiв р) за угоди на аукцiонах 0,5 процента з суми здiйснюваної угоди с) за викуп майна державних 0,1 процента вiд
пiдприємств суми вартостi майна, що викуповується т) за iншi договори цивiльно-правового 0,1 процента вiд
характеру суми виплачуваного доходу у) за видачу дозволiв на право полювання
i рибальства 3 карбованцi ф) за виплату громадянам України сум 30 процентiв
по грошових переказах (крiм пенсiй), суми переказу
що надходять з-за кордону. (дiю пiдпункту ф) пункту 6 статтi 4 зупинено згiдно iз Декретом N 3-92 вiд 2.12.92 р.) х) за дiї, пов'язанi з патентуванням i реєстрацiєю об'єктiв промислової власностi та пiдтриманням чинностi вiдповiдних охоронних документiв:
- за подання заявки на видачу охоронного 450 карбо- документа на об'єкти промислової власностi ванцiв (винахiд, промисловий зразок, товарний знак тощо), що дiятиме тiльки на територiї України
- за подання заявки на мiждержавний охоронний 700 карбо- документ (патент, свiдоцтво), що дiятиме ванцiв на територiях держав, якi пiдписали та ввели в дiю Тимчасову угоду про охорону промислової власностi
- за дiї пiд час проведення експертизи, 450 карбо- здiйснюванi за заявою заявника за його ванцiв власною iнiцiативою
- за проведення патентної експертизи: одного винаходу 1800 карбованцiв кожного другого-третього винаходу, пов'я- 1350 карбо- заного єдиною винахiдницькою думкою ванцiв одного варiанту промислового зразка 1350 карбо- ванцiв кожного другого-десятого варiанту 900 карбо- промислового зразка ванцiв товарного знака (один клас товарiв) 1350 карбо- ванцiв товарного знака (кожний другий i т. д. 900 карбо- клас товарiв) ванцiв
- за проведення патентної експертизи 900 карбо- винаходу при наявностi звiту про пошук, ванцiв здiйснений визнаним мiжнародним пошуковим органом або органiзацiєю, зареєстрованою у Держпатентi України як пошуковий орган, чи при наявностi рiшення про видачу патентним вiдомством країни, де передбачена перевiрочна система видачi патентiв
- за видачу або переоформлення на прохання 900 карбо- заявника патенту на винахiд, промисловий ванцiв зразок, свiдоцтва на товарний знак
- при поданнi до Апеляцiйної ради Держпатенту 50 процен- України скарги на рiшення патентної експер- тiв вiд тизи або прохання про визнання охоронних сум за документiв недiйсними проведення експертизи об'єктiв промисло- вої влас- ностi
- при поданнi головi Держпатенту України 900 карбо- скарги на рiшення Апеляцiйної ради ванцiв
- за пiдтримання чинностi патентiв за кожний окремий рiк: на ви- на про- нахiд мисловий зразок (в карбованцях) за третiй рiк 450 225 за четвертий-п'ятий рiк 900 450 за шостий-восьмий рiк 1350 675 за дев'ятий-одинадцятий рiк 1800 900 за дванадцятий-п'ятнадцятий рiк 2700 1350 за шiстнадцятий-двадцятий рiк 3600 -
- при поданнi клопотання про вiднов- 900 карбованцiв лення пропущених строкiв у всiх випадках, крiм строкiв сплати рiчно- го мита
- за реєстрацiю договору про передачу 1800 карбованцiв прав на охороннi документи або передачу прав на використання об'єк- та промислової власностi на пiдставi вiдповiдної лiцензiї
- при сплатi рiчного мита пiсля вста- розмiр мита збiль- новленого строку, але не пiзнiше шується на 50 шести мiсяцiв пiсля його закiнчен- процентiв ня (пункт 6 статтi 4 доповнено пiдпунктом "х" згiдно iз Законом N 2551 вiд 7.07.92 р.)
 prev Стаття 3. Документи та дії, за які справляється державне мито
 next Стаття 5. Пільги по сплаті державного мита