За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Закон України Про державне мито
Стаття 5. Пільги по сплаті державного мита
:: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 5. Пільги по сплаті державного мита

Вiд сплати державного мита звiльняються:
1) позивачi - робiтники та службовцi - у позовах про стягнення заробiтної плати та iнших вимогах, що випливають з трудових правовiдносин; колгоспники, працiвники селянських (фермерських) господарств - у позовах до колгоспiв, селянських (фермерських) господарств про оплату працi та iнших вимогах, пов'язаних з трудовою дiяльнiстю;
2) позивачi - у позовах, що випливають з авторського права, а також з права на вiдкриття, винахiд, рацiоналiзаторську пропозицiю та промисловi зразки;
3) громадяни - з касацiйних скарг та скарг на рiшення, що набрали законної сили у справах про розiрвання шлюбу;
4) позивачi - у позовах про вiдшкодування збиткiв, заподiяних калiцтвом або iншим ушкодженням здоров'я, а також смертю годувальника;
5) позивачi - у позовах про стягнення алiментiв;
6) сторони - у спорах, пов'язаних з вiдшкодуванням збиткiв, заподiяних громадяниновi незаконним засудженням, незаконним притягненням до кримiнальної вiдповiдальностi, незаконним застосуванням такого заходу, як взяття пiд варту, або незаконним накладенням адмiнiстративного стягнення у виглядi арешту чи виправних робiт;
7) органи соцiального страхування та органи соцiального забезпечення - у регресних позовах про стягнення з особи, яка заподiяла шкоду, сум допомоги та пенсiй, виплачених потерпiлому, а органи соцiального забезпечення - також у позовах про стягнення неправильно виплачених допомоги та пенсiй;
8) позивачi - у позовах про вiдшкодування матерiальної шкоди, заподiяної злочином;
9) громадяни - за видачу або засвiдчення вiрностi копiй документiв, необхiдних для призначення та одержання державних допомоги i пенсiй, а також у справах опiки та усиновлення (удочерiння);
10) державнi i громадськi органи, пiдприємства, установи, органiзацiї та громадяни, якi звернулись у випадках, передбачених чинним законодавством, iз заявами до суду щодо захисту прав та iнтересiв iнших осiб;
11) державнi органи мiсцевого самоврядування - у позовах до суду або арбiтражного суду про визнання недiйсними актiв iнших державних органiв самоврядування, пiдприємств, об'єднань, органiзацiй i установ, якi ущемлюють їх повноваження;
державнi органи мiсцевого самоврядування - у позовах до суду або арбiтражного суду про стягнення з пiдприємства, об'єднання, органiзацiї, установи i громадян збиткiв, завданих iнтересам населення, мiсцевому господарству, навколишньому середовищу їх рiшеннями, дiями або бездiяльнiстю, а також у результатi невиконання рiшень органiв мiсцевого самоврядування;
12) громадяни - за реєстрацiю народження, смертi, усиновлення (удочерiння) та встановлення батькiвства, за видачу їм свiдоцтв про змiну, доповнення i виправлення записiв актiв про народження у випадках встановлення батькiвства, усиновлення (удочерiння), а також у зв'язку з помилками, допущеними при реєстрацiї актiв громадянського стану органами запису актiв громадянського стану;
13) громадяни - за посвiдчення їх заповiтiв i договорiв дарування майна на користь держави, а також на користь державних пiдприємств, установ i органiзацiй;
14) фiнансовi органи та державнi податковi iнспекцiї - за видачу їх свiдоцтв про право держави на спадщину, а також за подання до суду заяв у справах окремого провадження, подання до судiв позовiв про стягнення на користь держави податкiв, платежiв i недоїмок з пiдприємств, установ, органiзацiй, колгоспiв, селянських (фермерських) господарств, кооперативних, громадських органiзацiй та громадян, а також за вчинення державними нотарiальними конторами виконавчих написiв про стягнення податкiв, платежiв i недоїмок;
15) громадяни - за видачу їм свiдоцтв про право на спадщину:
на майно осiб, якi загинули при захистi СРСР i Української РСР, у зв'язку з виконанням iнших державних чи громадських обов'язкiв або з виконанням обов'язку громадянина по врятуванню життя людей, охорони громадського порядку та боротьбi iз злочиннiстю, охоронi власностi громадян або колективної чи державної власностi, а також осiб, якi загинули або померли внаслiдок захворювання, пов'язаного з катастрофою на Чорнобильськiй АЕС;
на майно осiб, реабiлiтованих у встановленому порядку;
на жилий будинок, пай або квартиру в житлово-будiвельному кооперативi, квартиру в будинку державного та громадського житлового фонду, якщо вони проживали i продовжують проживати в цьому будинку, квартирi пiсля смертi спадкодавця;
на жилi будинки в сiльськiй мiсцевостi за умови, що цi громадяни постiйно проживатимуть в цих будинках i працюватимуть в сiльськiй мiсцевостi;
на вклади в установах Ощадбанку та в iнших кредитних установах, на страховi суми за договорами особистого i майнового страхування, облiгацiї державних позик та iншi цiннi папери, суми заробiтної плати, авторське право, суми авторського гонорару i винагород за вiдкриття, винахiд, рацiоналiзаторську пропозицiю i промисловi зразки;
на майно осiб селянського (фермерського) господарства, якщо вони є членами цього господарства;
16) суми, що надходять громадянам з-за кордону:
алiменти; суми, що надходять в порядку спадщини; суми авторської винагороди, зарахованi у встановленому порядку на рахунок агентства по авторських правах; суми, що надходять як вiдшкодування заподiяної шкоди; суми, вирученi вiд продажу належного громадянам майна i одержанi по iнших справах майнового характеру, включаючи суми, що належать реемiгрантам та репатрiантам; суми, що надходять вiд працiвникiв установ України за кордоном i працiвникiв, тимчасово вiдряджених з України за кордон; суми, що надходять вiд вiйськовослужбовцiв, працiвникiв i службовцiв вiйськових частин та органiзацiй Мiнiстерства оборони України по грошових переказах, прийнятих на польових поштах; суми пенсiй;
17) громадяни, вiднесенi до категорiй 1, 2 потерпiлих внаслiдок Чорнобильської катастрофи;
громадяни, вiднесенi до категорiї 3 потерпiлих внаслiдок Чорнобильської катастрофи, - до вiдселення їх з територiї зон безумовного (обов'язкового) i гарантованого добровiльного вiдселення;
громадяни, вiднесенi до категорiї 4 потерпiлих внаслiдок Чорнобильської катастрофи, якi постiйно працюють i проживають на територiї зони посиленого радiоекологiчного контролю;
iнвалiди Великої Вiтчизняної вiйни та сiм'ї воїнiв (партизанiв), якi загинули чи пропали безвiсти, i прирiвнянi до них у встановленому порядку особи;
iнвалiди I та II груп;
18) виконкоми мiсцевих Рад народних депутатiв, пiдприємства, установи, органiзацiї, колгоспи, радгоспи, якi придбають жилi будинки з надвiрними будiвлями (крiм м. Києва та курортних мiсцевостей), квартири для громадян, якi виявили бажання виїхати з територiї, що зазнала радiоактивного забруднення внаслiдок Чорнобильської катастрофи, а також власникiв цих будинкiв i квартир;
19) громадяни України - за видачу дипломатичних, службових паспортiв i паспортiв моряка, а також громадяни України, якi виїздять за кордон по лiнiї громадських органiзацiй або як туристи, за видачу загальногромадянських закордонних паспортiв;
20) громадяни України та особи, що їх супроводжують, - за видачу їм загальногромадянського паспорта на право виїзду за кордон для лiкування у зв'язку iз захворюванням, пов'язаним з катастрофою на Чорнобильськiй АЕС;
21) громадяни України - за видачу їм документiв на право виїзду за кордон, якщо виїзд пов'язаний iз смертю або вiдвiдинами могил близьких родичiв, а також за видачу документiв про запрошення в Україну осiб у зв'язку iз смертю або тяжкою хворобою близьких родичiв;
22) iноземцi, яким Україна надала право притулку, та особи, прирiвнянi до них, члени їх сiмей та їх дiти - за видачу їм документiв на виїзд за кордон;
23) громадяни України та iноземнi громадяни - за видачу документiв для в'їзду в Україну та виїзду з України, якщо на умовах взаємностi передбачено звiльнення вiд сплати державного мита вiдповiдними мiжнародними угодами, укладеними мiж Україною та iншими державами, а також громадяни iнших держав, якi виконують функцiї почесних консулiв України;
24) особи, якi не досягли 16-рiчного вiку, або особи, якi виїздять на навчання за кордон, - за видачу їм документа на виїзд за кордон;
25) iноземнi туристи - за реєстрацiю закордонних паспортiв;
26) позивачi - Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України та його органи на мiсцях, органи рибоохорони - у справах про стягнення коштiв на покриття шкоди, заподiяної державi забрудненням навколишнього середовища та нерацiональним використанням природних ресурсiв i рибних запасiв;
27) позивачi - Державна iнспекцiя України по контролю за цiнами та її органи на мiсцях - у справах про стягнення в бюджет доходу, необгрунтовано одержаного кооперативами i громадськими органiзацiями в результатi порушення дисциплiни цiн, та вiдповiдного штрафу;
28) всесоюзнi добровiльнi товариства "Спiлка робiтникiв Чорнобиля", "Спiлка "Чорнобиль", Спiлка воїнiв-iнтернацiоналiстiв України, громадськi органiзацiї iнвалiдiв, їх пiдприємства та установи, республiканське добровiльне громадське об'єднання "Органiзацiя солдатських матерiв України" - у позовах, з якими вони звертаються до суду та арбiтражного суду;
29) Нацiональний банк України та його установи - у позовах, з якими вони звертаються до суду та арбiтражного суду;
30) Прокуратура України та її органи - у позовах, з якими вони звертаються до суду або арбiтражного суду в iнтересах громадян, пiдприємств, об'єднань i органiзацiй;
31) Центральна виборча комiсiя i виборчi комiсiї по виборах народних депутатiв - з заяв про дачу висновку з питань наявностi пiдстав для скасування рiшення про реєстрацiю кандидата в депутати.
32) фiзичнi особи - заявники або власники патенту на винахiд чи промисловий зразок, якi є пенсiонерами, учнями середнiх шкiл та профтехучилищ, студентами вузiв i технiкумiв - за всi дiї, пов'язанi з поданням заявок на об'єкти промислової власностi, їх експертизою, видачею охоронних документiв та пiдтриманням їх чинностi. Для колективiв фiзичних осiб, якi є заявниками чи власниками патентiв, розмiр мита зменшується на частку, яка визначається пропорцiйно кiлькостi фiзичних осiб, звiльнених вiд сплати мита. (частина 1 статтi 5 доповнена пунктом 32 згiдно iз Законом N 2551 вiд 7.07.92 р.)
Змiни пiльг, передбачених цим Законом щодо сплати державного мита, встановлюються Верховною Радою України за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України.
 prev Стаття 4. Розмір ставок державного мита
 next Стаття 6. Повноваження місцевих Рад народних депутатів по наданню пільг щодо державного мита