За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Декрет Кабінету Міністрів України Про систему валютного регулювання і валютного контролю
Стаття 1. Визначення термінів
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 1. Визначення термінів

Термiни, що використовуються в цьому Декретi, мають таке значення:
1/ "валютнi цiнностi":
валюта України - грошовi знаки у виглядi банкнотiв, казначей- ських бiлетiв, монет i в iнших формах, що перебувають в обiгу та є законним платiжним засобом на територiї України, а також вилученi з обiгу або такi, що вилучаються з нього, але пiдлягають обмiновi на грошовi знаки, якi перебувають в обiгу, кошти на рахунках, у внесках в банкiвських та iнших кредитно-фiнансових установах на територiї України;
платiжнi документи та iншi цiннi папери /акцiї, облiгацiї, купони до них, бони, векселi /тратти/, борговi розписки, акредити- ви, чеки, банкiвськi накази, депозитнi сертифiкати, ощаднi книжки, iншi фiнансовi та банкiвськi документи/, вираженi у валютi України;
iноземна валюта - iноземнi грошовi знаки у виглядi банкнотiв, казначейських бiлетiв, монет, що перебувають в обiгу та є законним платiжним засобом на територiї вiдповiдної iноземної держави, а також вилученi з обiгу або такi, що вилучаються з нього, але пiдлягають обмiновi на грошовi знаки, якi перебувають в обiгу, кошти у грошових одиницях iноземних держав i мiжнародних розрахункових /клiрингових/ одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банкiвських та iнших кредитно-фiнансових установ за межами України;
платiжнi документи та iншi цiннi папери /акцiї, облiгацiї, купони до них, векселi /тратти/, борговi розписки, акредитиви, чеки, банкiвськi накази, депозитнi сертифiкати, iншi фiнансовi та банкiвськi документи/, вираженi в iноземнiй валютi або банкiвських металах; (абзац 5 пункту 1 статтi 1 змiнено згiдно iз Законом N 932-XIV вiд 14.07.99 р.)
банкiвськi метали - це золото, срiбло, платина, метали платинової групи, доведенi (афiнованi) до найвищих проб вiдповiдно до свiтових стандартiв, у зливках i порошках, що мають сертифiкат якостi, а також монети, виробленi з дорогоцiнних металiв; (абзац 6 пункту 1 статтi 1 змiнено згiдно iз Законом N 932-XIV вiд 14.07.99 р.)
Для цiлей цього Декрету надалi пiд термiнами:
"валюта України" розумiється як власне валюта України, так i платiжнi документи та iншi цiннi папери, вираженi у валютi України;
"iноземна валюта" розумiється як власне iноземна валюта, так банкiвськi метали, платiжнi документи та iншi цiннi папери, вираженi в iноземнiй валютi або банкiвських металах; (абзац 9 пункту 1 статтi 1 змiнено згiдно iз Законом N 932-XIV вiд 14.07.99 р.)
2/ "валютнi операцiї":
операцiї, пов'язанi з переходом права власностi на валютнi цiнностi, за винятком операцiй, що здiйснюються мiж резидентами у валютi України;
операцiї пов'язанi з використанням валютних цiнностей в мiжнародному обiгу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та iнших зобов'язань, предметом яких є валютнi цiнностi;
операцiї, пов'язанi з ввезенням, переказуванням i пересиланням на територiю України та вивезенням, переказуванням i пересиланням за її межi валютних цiнностей;
3/ "уповноважений банк" - будь-який комерцiйний банк, офiцiйно зареєстрований на територiї України, що має лiцензiю Нацiонального банку України на здiйснення валютних операцiй, а також здiйснює валютний контроль за операцiями своїх клiєнтiв;
4/ "конвертована валюта" - iноземна валюта, що вiднесена до цiєї категорiї Нацiональним банком України;
5/ "резиденти":
фiзичнi особи /громадяни України, iноземнi громадяни, особи без громадянства/, якi мають постiйне мiсце проживання на територiї України, у тому числi тi, що тимчасово перебувають за кордоном;
юридичнi особи, суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, що не мають статусу юридичної особи /фiлiї, представництва тощо/, з мiсцезнаходженням на територiї України, якi здiйснюють свою дiяльнiсть на пiдставi законiв України;
дипломатичнi, консульськi, торговельнi та iншi офiцiйнi представництва України за кордоном, якi користуються iмунiтетом i дипломатичними привiлеями, а також фiлiї та представництва пiдприємств i органiзацiй України за кордоном, що не здiйснюють пiдприємницької дiяльностi;
6/ "нерезиденти":
фiзичнi особи /iноземнi громадяни, громадяни України, особи без громадянства/, якi мають постiйне мiсце проживання за межами України, в тому числi тi, що тимчасово перебувають на територiї України;
юридичнi особи, суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, що не мають статусу юридичної особи /фiлiї, представництва тощо/, з мiсцезнаходженням за межами України, якi створенi й дiють вiдповiдно до законодавства iноземної держави, у тому числi юридичнi особи та iншi суб'єкти пiдприємницької дiяльностi з участю юридичних осiб та iнших суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi України;
розташованi на територiї України iноземнi дипломатичнi, консульськi, торговельнi та iншi офiцiйнi представництва, мiжнароднi органiзацiї та їх фiлiї, що користуються iмунiтетом i дипломатичними привiлеями, а також представництва iнших органiзацiй i фiрм, якi не здiйснюють пiдприємницької дiяльностi на пiдставi законiв України.
 prev Розділ I ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
 next Розділ II ОПЕРАЦIЇ З ВАЛЮТНИМИ ЦIННОСТЯМИ