За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Декрет Кабінету Міністрів України Про систему валютного регулювання і валютного контролю
Стаття 11. Повноваження Національного банку України та Кабінету Міністрів України у сфері валютного регулювання
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 11. Повноваження Національного банку України та Кабінету Міністрів України у сфері валютного регулювання

1. Нацiональний банк України у сферi валютного регулювання:
здiйснює валютну полiтику виходячи з принципiв загальної економiчної полiтики України;
складає разом з Кабiнетом Мiнiстрiв України платiжний баланс України;
контролює дотримання затвердженого Верховною Радою України лiмiту зовнiшнього державного боргу України;
визначає у разi необхiдностi лiмiти заборгованостi в iноземнiй валютi уповноважених банкiв нерезидентам;
видає у межах, передбачених цим Декретом, обов'язковi для виконання нормативнi акти щодо здiйснення операцiй на валютному ринку України;
нагромаджує, зберiгає i використовує резерви валютних цiнностей для здiйснення державної валютної полiтики;
видає лiцензiї на здiйснення валютних операцiй та приймає рiшення про їх скасування;
установлює способи визначення i використання валютних /обмiнних/ курсiв iноземних валют, виражених у валютi України, курсiв валютних цiнностей, виражених у iноземнiй валютi або розрахункових /клiрингових/ одиницях, згiдно iз статтею 8 цього Декрету;
установлює за погодженнями з Мiнiстерством статистики України єдинi форми облiку, звiтностi та документацiї про валютнi операцiї, порядок контролю за їх достовiрнiстю та своєчасним поданням;
забезпечує публiкацiю банкiвських звiтiв про власнi операцiї та операцiї уповноважених банкiв.
2. Кабiнет Мiнiстрiв України у сферi валютного регулювання:
визначає i подає на затвердження до Верховної Ради України лiмiт зовнiшнього державного боргу України;
бере участь у складаннi платiжного балансу України;
забезпечує виконання бюджетної та податкової полiтики в частинi, що стосується руху валютних цiнностей;
забезпечує формування i виступає розпорядником Державного валютного фонду України згiдно iз статтею 14 цього Декрету;
визначає порядок використання надходжень у мiжнародних розрахункових /клiрингових/ одиницях, якi використовуються у торговельному оборотi з iноземними державами, а також у неконвертованих iноземних валютах, якi використовуються у неторговельному оборотi з iноземними державами на пiдставi положень мiжнародних договорiв України.
 prev Розділ III ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНIВ I ФУНКЦIЇ БАНКIВСЬКОЇ СИСТЕМИ У СФЕРI ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ I ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ
 next Стаття 12. Сфера валютного контролю