За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про прокуратуру
Стаття 20. Повноваження прокурора
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 20. Повноваження прокурора

При здiйсненнi загального нагляду прокурор має право:
1) безперешкодно за посвiдченням, що пiдтверджує займану посаду, входити у примiщення державних органiв, органiв мiсцевого та регiонального самоврядування, об'єднань громадян, пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форм власностi, пiдпорядкованостi чи приналежностi, до вiйськових частин, установ без особливих перепусток, де такi запроваджено; мати доступ до документiв i матерiалiв, необхiдних для проведення перевiрки, в тому числi за письмовою вимогою, i таких, що мiстять комерцiйну чи банкiвську таємницю або конфiденцiйну iнформацiю. Письмово вимагати подання в прокуратуру для перевiрки зазначених документiв та матерiалiв, видачi необхiдних довiдок, в тому числi щодо операцiй i рахункiв юридичних осiб та iнших органiзацiй, для вирiшення питань, пов'язаних з перевiркою; (пункт 1 частини 1 статтi 20 змiнено згiдно iз Законом N 3662-XII вiд 26.11.93 р.) 2) вимагати для перевiрки рiшення, розпорядження, iнструкцiї, накази та iншi акти i документи, одержувати iнформацiю про стан законностi i заходи щодо її забезпечення;
3) вимагати вiд керiвникiв та колегiальних органiв проведення перевiрок, ревiзiй дiяльностi пiдпорядкованих i пiдконтрольних пiдприємств, установ, органiзацiй та iнших структур незалежно вiд форм власностi, а також видiлення спецiалiстiв для проведення перевiрок, вiдомчих i позавiдомчих експертиз; (пункт 3 частини 1 статтi 20 змiнено згiдно iз Законом N 3662-XII вiд 26.11.93 р.) 4) викликати посадових осiб i громадян, вимагати вiд них усних або письмових пояснень щодо порушень закону.
При виявленнi порушень закону прокурор або його заступник у межах своєї компетенцiї мають право:
1) опротестувати акти Прем'єр-Мiнiстра України, Кабiнету Мiнiстрiв України, Уряду Республiки Крим, мiнiстерств, державних комiтетiв i вiдомств, виконавчих i розпорядчих органiв мiсцевих Рад народних депутатiв, пiдприємств, установ, органiзацiй, громадських об'єднань, а також рiшення i дiї посадових осiб;
2) вносити подання або протест на рiшення мiсцевих Рад народних депутатiв залежно вiд характеру порушень;
3) порушувати у встановленому законом порядку кримiнальну справу, дисциплiнарне провадження або провадження про адмiнiстративне правопорушення, передавати матерiали на розгляд громадських органiзацiй;
4) давати приписи про усунення очевидних порушень закону;
5) вносити подання до державних органiв, громадських органiзацiй i посадовим особам про усунення порушень закону та умов, що їм сприяли;
6) звертатись до суду або арбiтражного суду з заявами про захист прав i законних iнтересiв громадян, держави, а також пiдприємств та iнших юридичних осiб.
 prev Стаття 19. Предмет загального нагляду
 next Стаття 21. Протест прокурора