За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон Украини О налогооблажении прибыли предприятий
Стаття 1. Визначення термінів
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:
1.1. Матерiальний актив - основнi фонди та оборотнi активи у будь-якому видi, що вiдрiзняється вiд коштiв, цiнних паперiв, деривативiв та нематерiальних активiв.
1.2. Нематерiальний актив - об'єкти iнтелектуальної, в тому числi промислової власностi, а також iншi аналогiчнi права, визнанi у порядку, встановленому вiдповiдним законодавством, об'єктом права власностi платника податку.
1.3. Кошти - гривня або iноземна валюта.
1.4. Цiнний папiр - документ, що засвiдчує право володiння або вiдносини позики та вiдповiдає вимогам, установленим законодавством про цiннi папери.
1.5. Дериватив - стандартний документ, що засвiдчує право та/або зобов'язання придбати або продати цiннi папери, матерiальнi або нематерiальнi активи, а також кошти на визначених ним умовах у майбутньому. Стандартна (типова) форма деривативiв та порядок їх випуску та обiгу встановлюються законодавством.
До деривативiв належать:
1.5.1. Форвардний контракт - стандартний документ, який засвiдчує зобов'язання особи придбати (продати) цiннi папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фiксацiєю цiн такого продажу пiд час укладення такого форвардного контракту.
При цьому будь-яка сторона форвардного контракту має право вiдмовитися вiд його виконання виключно за наявностi згоди iншої сторони контракту або у випадках, визначених цивiльним законодавством.
Претензiї щодо невиконання або неналежного виконання форвардного контракту можуть пред'являтися виключно емiтенту такого форвардного контракту.
Продавець форвардного контракту не може передати (продати) зобов'язання за цим контрактом iншим особам без згоди покупця форвардного контракту.
Покупець форвардного контракту має право без погодження з iншою стороною контракту в будь-який момент до закiнчення строку дiї (лiквiдацiї) форвардного контракту продати такий контракт будь-якiй iншiй особi, включаючи продавця такого форвардного контракту.
1.5.2. Ф'ючерсний контракт - стандартний документ, який засвiдчує зобов'язання придбати (продати) цiннi папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фiксацiєю цiн на момент виконання зобов'язань сторонами контракту.
При цьому будь-яка сторона ф'ючерсного контракту має право вiдмовитися вiд його виконання виключно за наявностi згоди iншої сторони контракту або у випадках, визначених цивiльним законодавством.
Покупець ф'ючерсного контракту має право продати такий контракт протягом строку його дiї iншим особам без погодження умов такого продажу з продавцем контракту.
1.5.3. Опцiон - стандартний документ, який засвiдчує право придбати (продати) цiннi папери (товари, кошти) на визначених умовах у майбутньому, з фiксацiєю цiни на час укладення такого опцiону або на час такого придбання за рiшенням сторiн контракту.
Перший продавець опцiону (емiтент) несе безумовне та безвiдкличне зобов'язання щодо продажу цiнних паперiв (товарiв, коштiв) на умовах укладеного опцiонного контракту.
Будь-який покупець опцiону має право вiдмовитися у будь-який момент вiд придбання таких цiнних паперiв (товарiв, коштiв).
Претензiї стосовно неналежного виконання або невиконання зобов'язань опцiонного контракту можуть пред'являтися виключно емiтенту опцiону.
Опцiон може бути проданий без обмежень iншим особам протягом строку його дiї.
1.5.4. Вiдповiдно до виду цiнностей деривативи розподiляються на:
а) фондовий дериватив - стандартний документ, який засвiдчує право продати та/або купити цiнний папiр на обумовлених умовах у майбутньому. Правила випуску та обiгу фондових деривативiв встановлюються державним органом, на який покладаються функцiї регулювання ринку цiнних паперiв;
б) валютний дериватив - стандартний документ, який засвiдчує право продати та/або купити валютну цiннiсть на обумовлених умовах у майбутньому. Правила випуску та обiгу валютних деривативiв установлюються Нацiональним банком України;
в) товарний дериватив - стандартний документ, який засвiдчує право продати та/або купити бiржовий товар (крiм цiнних паперiв) на обумовлених стандартних умовах у майбутньому. Правила випуску та обiгу товарних деривативiв установлюються органом, на який покладаються функцiї регулювання товарного бiржового ринку.
1.6. Товари - матерiальнi та нематерiальнi активи, а також цiннi папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операцiях, крiм операцiй з їх випуску (емiсiї) та погашення.
1.7. Гудвiл - нематерiальний актив, вартiсть якого визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв пiдприємства та його звичайною вартiстю, як цiлiсного майнового комплексу, що виникає внаслiдок використання кращих управлiнських якостей, домiнуючої позицiї на ринку товарiв (робiт, послуг), нових технологiй тощо. Вартiсть гудвiлу не пiдлягає амортизацiї i не враховується у визначеннi валових витрат платника податку.
1.8. Корпоративнi права - право власностi на статутний фонд (капiтал) юридичної особи або його частку (пай), включаючи права на управлiння, отримання вiдповiдної частки прибутку такої юридичної особи, а також активiв у разi її лiквiдацiї вiдповiдно до чинного законодавства, незалежно вiд того, чи створена така юридична особа у формi господарського товариства, пiдприємства, заснованого на власностi однiєї юридичної або фiзичної особи, або в iнших органiзацiйно-правових формах. (пункт 1.8 статтi 1 змiнено згiдно iз Законом N 1523-III вiд 02.03.2000 р.)
1.9. Дивiденди - платiж, який провадиться юридичною особою на користь власникiв (довiрених осiб власника) корпоративних прав, емiтованих такою юридичною особою, у зв'язку з розподiлом частини її прибутку.
До дивiдендiв не включаються виплати юридичної особи, пов'язанi зi зворотним викупом акцiй, часток (паїв), ранiше емiтованих такою юридичною особою.
1.10. Проценти - доход, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора у виглядi плати за використання залучених на визначений строк коштiв або майна. До процентiв включаються: (абзац 1 пункту 1.10 статтi 1 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
платiж за використання коштiв або товарiв (робiт, послуг), отриманих у кредит;
платiж за використання коштiв, залучених у депозит;
платiж за придбання товарiв у розстрочку;
Абзац 5 пункту 1.10 статтi 1 втратив чиннiсть (згiдно iз Законом N 977-XIV вiд 15.08.99 р.)
Проценти нараховуються у виглядi вiдсоткiв на основну суму заборгованостi або фiксованих сум. У разi коли залучення коштiв здiйснюється шляхом продажу облiгацiй, казначейських зобов'язань або ощадних (депозитних) сертифiкатiв, емiтованих позичальником, сума процентiв визначається шляхом нарахування вiдсоткiв на номiнал такого цiнного паперу, виплати фiксованої премiї чи виграшу або шляхом визначення рiзницi мiж цiною розмiщення та цiною погашення такого цiнного паперу (сума дисконту).
Платежi за iншими цивiльно-правовими договорами, незалежно вiд того, чи встановленi вони в абсолютних (фiксованих) цiнах або у вiдсотках до суми договору або до iншої вартiсної бази, не є процентами.
1.11. Кредит - кошти та матерiальнi цiнностi, якi надаються резидентами або нерезидентами у користування юридичним або фiзичним особам на визначений строк та пiд процент. Кредит розподiляється на фiнансовий кредит, товарний кредит, iнвестицiйний податковий кредит та кредит пiд цiннi папери, що засвiдчують вiдносини позики: (пункт 1.11 статтi 1 змiнено згiдно iз Законом N 285-XIV вiд 01.12.98 р.)
1.11.1. Фiнансовий кредит - кошти, якi надаються банком-резидентом або нерезидентом, квалiфiкованим як банкiвська установа згiдно iз законодавством країни перебування нерезидента, або резидентами i нерезидентами, якi мають статус небанкiвських фiнансових установ, згiдно з вiдповiдним законодавством у позику юридичнiй або фiзичнiй особi на визначений строк, для цiльового використання та пiд процент. Правила надання фiнансових кредитiв встановлюються Нацiональним банком України (стосовно банкiвських кредитiв), а також Кабiнетом Мiнiстрiв України (стосовно небанкiвських фiнансових органiзацiй) вiдповiдно до законодавства.
1.11.2. Товарний кредит - товари, якi передаються резидентом або нерезидентом у власнiсть юридичним чи фiзичним особам на умовах угоди, що передбачає вiдстрочення кiнцевого розрахунку на визначений строк та пiд процент.
Товарний кредит передбачає передання права власностi на товари (результати робiт, послуг) покупцю (замовнику) у момент пiдписання договору або в момент фiзичного отримання товарiв (робiт, послуг) таким покупцем (замовником), незалежно вiд часу погашення заборгованостi.
1.11.3. Кредит пiд цiннi папери, що засвiдчують вiдносини позики:
кошти, якi залучаються юридичною особою-боржником (дебiтором) вiд iнших юридичних або фiзичних осiб як компенсацiя вартостi випущених (емiтованих) таким дебiтором облiгацiй або депозитних сертифiкатiв. Правила емiсiї (випуску), продажу та погашення (викупу) зазначених цiнних паперiв, а також вимоги до їх емiтентiв встановлюються вiдповiдним законодавством. (статтю 1 доповнено пiдпунктом 1.11.4 згiдно iз Законом N 285-XIV вiд 01.12.98 р.)
1.11.4. Iнвестицiйний податковий кредит - це вiдстрочка плати податку на прибуток, що надається суб'єкту пiдприємницької дiяльностi на визначений строк з метою збiльшення його фiнансових ресурсiв для здiйснення iнновацiйних програм, з наступною компенсацiєю вiдстрочених сум у виглядi додаткових надходжень податку через загальне зростання прибутку, що буде отримано внаслiдок реалiзацiї iнновацiйних програм.
1.12. Торгiвля у розстрочку - господарська операцiя, яка передбачає продаж резидентом або нерезидентом товарiв фiзичним чи юридичним особам на умовах розстрочення кiнцевого розрахунку, на визначений строк та пiд процент.
Торгiвля у розстрочку передбачає передачу товарiв у розпорядження покупця в момент здiйснення першого внеску (завдатку) з передачею права власностi на такi товари пiсля кiнцевого розрахунку.
Правила торгiвлi у розстрочку фiзичним особам, якi не є платниками цього податку, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України. (абзац 3 пункту 1.12 статтi 1 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
1.13. Депозит (вклад) - кошти, якi надаються фiзичними чи юридичними особами в управлiння резиденту, визначеному фiнансовою органiзацiєю згiдно iз законодавством України, або нерезиденту на строк та пiд процент. Залучення депозитiв може здiйснюватися у формi випуску (емiсiї) ощадних (депозитних) сертифiкатiв. Правила здiйснення депозитних операцiй встановлюються: для банкiвських депозитiв - Нацiональним банком України вiдповiдно до законодавства; для депозитiв (внескiв) до iнших фiнансових установ - державним органом, визначеним законом. (абзац 1 пункту 1.13 статтi 1 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
До депозитiв не належать суми завдатку, внесеного як забезпечення договiрних зобов'язань однiєї сторони договору перед iншою.
1.14. Ломбардна операцiя - операцiя фiзичних чи юридичних осiб з отримання коштiв вiд юридичної особи, квалiфiкованої як фiнансова установа згiдно iз законодавством України, пiд заставу товарiв або валютних цiнностей. Ломбарднi операцiї є рiзновидом кредиту пiд заставу.
1.15. Резиденти - юридичнi особи та суб'єкти господарської дiяльностi України, що не мають статусу юридичної особи (фiлiї, представництва тощо), якi створенi та здiйснюють свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України з мiсцезнаходженням на її територiї.
Дипломатичнi представництва, консульськi установи та iншi офiцiйнi представництва України за кордоном, якi мають дипломатичнi привiлеї та iмунiтет, а також фiлiї i представництва пiдприємств та органiзацiй України за кордоном, що не здiйснюють господарської дiяльностi. (пункт 1.15 статтi 1 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
1.16. Нерезиденти - юридичнi особи та суб'єкти господарської дiяльностi, що не мають статусу юридичної особи (фiлiї, представництва тощо) з мiсцезнаходженням за межами України, якi створенi та здiйснюють свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства iншої держави.
Розташованi на територiї України дипломатичнi представництва, консульськi установи та iншi офiцiйнi представництва iноземних держав, мiжнароднi органiзацiї та їх представництва, що мають дипломатичнi привiлеї та iмунiтет, а також представництва iнших iноземних органiзацiй i фiрм, якi не здiйснюють господарської дiяльностi вiдповiдно до законодавства України. (пункт 1.16 статтi 1 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
1.17. Постiйне представництво нерезидента в Українi (далi - постiйне представництво) - постiйне мiсце дiяльностi, через яке повнiстю або частково здiйснюється господарська дiяльнiсть нерезидента на територiї України. До постiйних представництв, зокрема, вiдносяться: мiсце управлiння, фiлiал, офiс, завод, фабрика, майстерня, шахта, нафтова чи газова свердловина, кар'єр або iнше мiсце розвiдки чи видобутку корисних копалин. З метою оподаткування до постiйних представництв прирiвнюються резиденти, якi мають повноваження дiяти вiд iменi нерезидента, що тягне за собою виникнення у нерезидента цивiльних прав та обов'язкiв (укладати договори (контракти) вiд iменi нерезидента; утримувати (зберiгати) запаси товарiв, що належать нерезиденту, iз складу яких здiйснюється поставка товару вiд iменi нерезидента, крiм резидентiв, що мають статус складу митницi). Резиденти, що з метою оподаткування прирiвнюються до постiйних представництв, не пiдлягають додатковiй реєстрацiї в податкових органах як платники податку. (пункт 1.17 статтi 1 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
1.18. Лiзингова (орендна) операцiя - господарська операцiя фiзичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання основних фондiв або землi у користування iншим фiзичним чи юридичним особам (орендарям) за орендну плату та на визначений строк. Операцiї з лiзингу (оренди) цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств регулюються вiдповiдним законодавством. (абзац 1 пункту 1.18 статтi 1 змiнено згiдно iз Законом N 977-XIV вiд 15.08.99 р.)
Лiзинговi (оренднi) операцiї здiйснюються у виглядi оперативного лiзингу (оренди), фiнансового лiзингу (оренди), зворотного лiзингу (оренди), оренди землi та оренди жилих примiщень.
1.18.1. Оперативний лiзинг (оренда) - господарська операцiя фiзичної чи юридичної особи, що передбачає передачу орендарю права користування основними фондами на строк, що не перевищує строку їх повної амортизацiї, з обов'язковим поверненням таких основних фондiв їх власнику пiсля закiнчення строку дiї лiзингової (орендної) угоди.
Основнi фонди, переданi в оперативний лiзинг, залишаються у складi основних фондiв орендодавця.
1.18.2. Фiнансовий лiзинг (оренда) - господарська операцiя фiзичної чи юридичної особи, що передбачає придбання орендодавцем за замовленням орендаря основних фондiв з подальшим їх переданням у користування орендарю на строк, що не перевищує строку повної амортизацiї таких основних фондiв з обов'язковою подальшою передачею права власностi на такi основнi фонди орендарю.
Витрати орендодавця на купiвлю об'єктiв фiнансового лiзингу не включаються до складу валових витрат або до складу основних фондiв такого орендодавця. (абзац 2 пiдпункту 1.18.2 пункту 1.18 статтi 1 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
Основнi фонди, переданi у фiнансовий лiзинг, включаються до складу основних фондiв орендаря.
1.18.3. Зворотний лiзинг (оренда) - господарська операцiя фiзичної чи юридичної особи, що передбачає продаж основних фондiв фiнансовiй органiзацiї з одночасним зворотним отриманням таких основних фондiв такою фiзичною чи юридичною особою в оперативний або фiнансовий лiзинг.
1.18.4. Оренда землi - господарська операцiя, яка передбачає надання орендодавцем землi у користування iншiй юридичнiй або фiзичнiй особi на визначений строк, за цiльовим призначенням та за орендну плату. Порядок здiйснення оренди землi встановлюється вiдповiдним законодавством.
1.18.5. Оренда жилих примiщень - господарська операцiя, яка передбачає надання жилого будинку або квартири її власником у користування iншiй фiзичнiй чи юридичнiй особi на визначений строк або безстроково, для цiльового використання та за орендну плату.
Максимальний розмiр орендної плати, що сплачується фiзичними особами за оренду жилого примiщення для його використання як мiсця постiйного проживання, пiдлягає регулюванню у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Величина орендної плати, що сплачується фiзичними особами за оренду жилого примiщення для його використання в iнших цiлях, нiж як мiсце постiйного проживання, а також величина орендної плати, яка сплачується юридичними особами, регулюванню не пiдлягають.
Порядок здiйснення операцiй з оренди жилих примiщень встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до положень Житлового кодексу України.
Лiзинг (оренда) iнших споруд i будiвель здiйснюється на умовах, що визначенi договорами лiзингу (оренди).
1.19. Бартер (товарний обмiн) - господарська операцiя, яка передбачає проведення розрахункiв за товари (роботи, послуги) у будь-якiй формi, iншiй, нiж грошова, включаючи будь-якi види залiку та погашення взаємної заборгованостi, в результатi яких не передбачається зарахування коштiв на рахунки продавця для компенсацiї вартостi таких товарiв (робiт, послуг).
1.20. Звичайна цiна - цiна продажу товарiв (робiт, послуг) продавцем, включаючи суму нарахованих (сплачених) процентiв, вартiсть iноземної валюти, яка може бути отримана у разi їх продажу особам, якi не пов'язанi з продавцем при звичайних умовах ведення господарської дiяльностi. (абзац 1 пункту 1.20 статтi 1 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
У разi коли цiни пiдлягають державному регулюванню згiдно iз законодавством, звичайною вважається цiна, встановлена згiдно з принципами такого регулювання. (абзац 2 пункту 1.20 статтi 1 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
У разi коли продаж (вiдчуження) товарiв (валютних цiнностей) здiйснюється у примусовому порядку згiдно iз законодавством, звичайною вважається цiна, фактично отримана при такому продажi.
Звичайна процентна ставка за депозит - процентна ставка, що встановлюється в залежностi вiд строкiв та розмiру депозиту за рiшенням платника податку, яке має бути оприлюдненим та встановлювати однаковi правила щодо укладення депозитного договору з будь-якими категорiями осiб з урахуванням обмежень, установлених законом. Порядок оприлюднення iнформацiї щодо умов укладення депозитного договору визначається для банкiвських установ Нацiональним банком України, для небанкiвських фiнансових установ - державним органом, визначеним законом. (абзац 4 пункту 1.20 статтi 1 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
Якщо податковi органи за результатами документальних перевiрок мають пiдстави для висновкiв щодо правомiрностi визначення рiвня звичайних цiн платником податку, цi органи мають право звернутися iз запитом, а платник податку зобов'язаний за таким запитом надати обгрунтування рiвня таких цiн.
1.21. Доходи з джерелом їх походження з України - будь-якi доходи, отриманi резидентами або нерезидентами вiд будь-яких видiв їх дiяльностi на територiї України, включаючи проценти, дивiденди, роялтi та будь-якi iншi види пасивних доходiв, сплачених резидентами України, доходи вiд надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна, розташованого в Українi, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до портiв, розташованих в Українi, доходи вiд продажу нерухомого майна, розташованого в Українi, доходи, отриманi у виглядi внескiв та премiй на страхування i перестрахування ризикiв на територiї України, а також доходи страховикiв-резидентiв вiд страхування ризикiв страхувальникiв-резидентiв за межами України, iншi доходи вiд господарської дiяльностi на митнiй територiї України або на територiях, що перебувають пiд контролем митних служб України (у зонах митного контролю, на спецiалiзованих лiцензiйних митних складах тощо).
1.22. Безповоротна фiнансова допомога - це:
сума коштiв, передана платнику податку згiдно з договорами дарування, iншими подiбними договорами, якi не передбачають вiдповiдної компенсацiї чи повернення таких коштiв (за винятком бюджетних дотацiй i субсидiй), або без укладання таких угод;
сума безнадiйної заборгованостi, вiдшкодована кредитору позичальником пiсля списання такої безнадiйної заборгованостi;
сума заборгованостi платника податку перед iншою юридичною чи фiзичною особою, що залишилася нестягнутою пiсля закiнчення строку позовної давностi;
кредит або депозит, наданий платнику податку без встановлення строкiв повернення його основної суми, за винятком кредитiв, наданих пiд безстроковi облiгацiї, та депозитiв до запитання у банкiвських установах.
1.23. Безоплатно наданi товари (роботи, послуги) - це:
товари, що надаються платником податку згiдно з договорами дарування, iншими договорами, якi не передбачають грошової або iншої компенсацiї вартостi таких матерiальних цiнностей i нематерiальних активiв чи їх повернення, або без укладення таких угод;
роботи та послуги, якi надаються платником податку без вимоги про компенсацiю їх вартостi;
товари, переданi юридичнiй чи фiзичнiй особi на вiдповiдальне зберiгання i використанi нею в її виробничому або господарському оборотi.
1.24. Вiдповiдальне зберiгання - господарська операцiя платника податку, що передбачає передання згiдно з договорами схову матерiальних цiнностей на зберiгання iншiй особi без права їх використання у господарському оборотi такої фiзичної чи юридичної особи, з подальшим поверненням цих матерiальних активiв платнику податку без змiни їх якiсних або кiлькiсних характеристик.
1.25. Безнадiйна заборгованiсть - заборгованiсть, яка вiдповiдає будь-якiй з наведених нижче ознак:
заборгованiсть по зобов'язаннях, за якою минув строк позовної давностi;
заборгованiсть, яка виявилася непогашеною внаслiдок недостатностi майна фiзичної чи юридичної особи, оголошеної банкрутом у встановленому законодавством порядку, або юридичної особи, що лiквiдується;
заборгованiсть, яка виявилася непогашеною внаслiдок недостатностi коштiв, одержаних вiд продажу на вiдкритих аукцiонах (публiчних торгах) майна позичальника, переданого у заставу як забезпечення зазначеної заборгованостi, за умови, що iншi юридичнi дiї кредитора щодо примусового стягнення iншого майна позичальника не призвели до повного покриття заборгованостi; (абзац 4 пункту 1.25 статтi 1 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
заборгованiсть, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з дiєю обставин непереборної сили, стихiйного лиха (форс-мажору), пiдтверджених у порядку, передбаченому законодавством;
прострочена заборгованiсть померлих фiзичних осiб, а також визнаних у судовому порядку безвiсно вiдсутнiми, померлими або недiєздатними, а також прострочена заборгованiсть фiзичних осiб, засуджених до позбавлення волi.
1.26. Пов'язана особа - особа, що вiдповiдає будь-якiй з наведених нижче ознак:
юридична особа, яка здiйснює контроль над платником податку, або контролюється таким платником податку, або перебуває пiд спiльним контролем з таким платником податку;
фiзична особа або члени сiм'ї фiзичної особи, якi здiйснюють контроль над платником податку. Членами сiм'ї фiзичної особи вважаються її чоловiк або дружина, прямi родичi (дiти або батьки) як фiзичної особи, так i її чоловiка або дружини, а також чоловiк або дружина будь-якого прямого родича фiзичної особи або її чоловiка (дружини);
посадова особа платника податку, уповноважена здiйснювати вiд iменi платника податку юридичнi дiї, спрямованi на встановлення, змiну або зупинення правових вiдносин, а також члени її сiм'ї.
Пiд здiйсненням контролю слiд розумiти володiння безпосередньо або через бiльшу кiлькiсть пов'язаних фiзичних чи юридичних осiб найбiльшою часткою (паєм, пакетом акцiй) статутного фонду платника податку або управлiння найбiльшою кiлькiстю голосiв у керiвному органi такого платника податку або володiння часткою (паєм, пакетом акцiй), не меншою 20 вiдсоткiв вiд статутного фонду платника податку.
Для фiзичної особи загальна сума володiння часткою статутного фонду платника податку (голосiв у керiвному органi) визначається як загальна сума корпоративних прав, що належить такiй фiзичнiй особi, членам сiм'ї такої фiзичної особи та юридичним особам, якi контролюються такою фiзичною особою або членами її сiм'ї.
1.27. Емiсiйний доход - сума перевищення доходiв, отриманих пiдприємством вiд первинної емiсiї (випуску) власних акцiй та iнших корпоративних прав над номiналом таких акцiй (iнших корпоративних прав).
1.28. Iнвестицiя - господарська операцiя, яка передбачає придбання основних фондiв нематерiальних активiв, корпоративних прав та цiнних паперiв в обмiн на кошти або майно. Iнвестицiї подiляються на капiтальнi, фiнансовi та реiнвестицiї.
1.28.1. Пiд капiтальною iнвестицiєю слiд розумiти господарську операцiю, яка передбачає придбання будинкiв, споруд, iнших об'єктiв нерухомої власностi, iнших основних фондiв та нематерiальних активiв, якi пiдлягають амортизацiї згiдно з цим Законом.
1.28.2. Пiд фiнансовою iнвестицiєю слiд розумiти господарську операцiю, яка передбачає придбання корпоративних прав, цiнних паперiв, деривативiв та iнших фiнансових iнструментiв. Фiнансовi iнвестицiї подiляються на прямi та портфельнi.
Пряма iнвестицiя - господарська операцiя, яка передбачає внесення коштiв або майна до статутного фонду юридичної особи в обмiн на корпоративнi права, емiтованi такою юридичною особою.
Портфельна iнвестицiя - господарська операцiя, яка передбачає придбання цiнних паперiв, деривативiв та iнших фiнансових активiв за кошти на фондовому ринку (за винятком операцiй iз скупiвлi акцiй як безпосередньо платником податку, так i пов'язаними з ним особами, в обсягах, що перевищують 50 вiдсоткiв загальної суми акцiй, емiтованих iншою юридичною особою, якi належать до прямих iнвестицiй). (абзац 3 пiдпункту 1.28.2 пункту 1.28 статтi 1 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
1.28.3. Пiд реiнвестицiєю слiд розумiти господарську операцiю, яка передбачає здiйснення капiтальних або фiнансових iнвестицiй за рахунок доходу (прибутку), отриманого вiд iнвестицiйних операцiй.
1.29. Податок, оподаткування, платник податку - вiдповiдно податок на прибуток пiдприємств, оподаткування прибутку пiдприємств, платник податку на прибуток пiдприємств. Визначенi у цьому Законi: податок на дивiденди, репатрiацiю доходiв, виплату виграшiв, доходи вiд страхової дiяльностi, iншi податки, якi утримуються при виплатi доходiв (прибуткiв), є видами податку на прибуток i не вважаються нововведеними податками. (пункт 1.29 статтi 1 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
1.30. Роялтi - платежi будь-якого виду, одержанi як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським правом на лiтературнi твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютернi програми, iншi записи на носiях iнформацiї, вiдео- або аудiокасети, кiнематографiчнi фiльми або плiвки для радiо чи телевiзiйного мовлення; за придбання будь-якого патенту, зареєстрованого знака на товари i послуги чи торгової марки, дизайну, секретного креслення, моделi, формули, процесу, права на iнформацiю щодо промислового, комерцiйного або наукового досвiду (ноу-хау).
Не вважаються роялтi платежi за отримання об'єктiв власностi, визначених у частинi першiй цього пункту, у володiння або розпорядження чи власнiсть особи або якщо умови користування такими об'єктами власностi надають право користувачу продати або вiдчужити iншим способом такий об'єкт власностi або оприлюднити (розголосити) секретнi креслення, моделi, формули, процеси, права на iнформацiю щодо промислового, комерцiйного або наукового досвiду (ноу-хау), за винятком випадкiв, коли таке оприлюднення (розголошування) є обов'язковим згiдно iз законодавством України. (статтю 1 доповнено пунктом 1.32 згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
1.32. Господарська дiяльнiсть - будь-яка дiяльнiсть особи, направлена на отримання доходу в грошовiй, матерiальнiй або нематерiальнiй формах, у разi коли безпосередня участь такої особи в органiзацiї такої дiяльностi є регулярною, постiйною та суттєвою. Пiд безпосередньою участю слiд розумiти зазначену дiяльнiсть особи через свої постiйнi представництва, фiлiали, вiддiлення, iншi вiдокремленi пiдроздiли, а також через довiрену особу, агента або будь-яку iншу особу, яка дiє вiд iменi та на користь першої особи. (статтю 1 доповнено пунктом 1.31 згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
1.31. Продаж товарiв - будь-якi операцiї, що здiйснюються згiдно з договорами купiвлi-продажу, мiни, поставки та iншими цивiльно-правовими договорами, якi передбачають передачу прав власностi на такi товари за плату або компенсацiю, незалежно вiд строкiв її надання, а також операцiї з безоплатного надання товарiв.
Не вважаються продажем операцiї з надання товарiв у межах договорiв комiсiї, схову (вiдповiдального зберiгання), доручення, iнших цивiльно-правових договорiв, якi не передбачають передачу прав власностi на такi товари.
Продаж результатiв робiт (послуг) - будь-якi операцiї цивiльно-правового характеру з надання результатiв робiт (послуг), з надання права на користування або на розпоряджання товарами, у тому числi нематерiальними активами та iншими нiж товари, об'єктами власностi за компенсацiю, а також операцiї з безоплатного надання результатiв робiт (послуг). Продаж результатiв робiт (послуг) включає, зокрема, надання права на користування товарами у межах договорiв лiзингу (оренди), продаж, передачу права на пiдставi авторських або лiцензiйних договорiв, а також iншi способи передачi об'єктiв авторського права, патентiв, знакiв для товарiв i послуг, iнших об'єктiв права iнтелектуальної, в тому числi промислової, власностi. N 1523-III вiд 02.03.2000 р.) (пункт 1.30 статтi 1 змiнено згiдно iз Законами: N 639/97-ВР вiд 18.11.1997 р.,
 next Стаття 2. Платники податку