За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон Украини О налогооблажении прибыли предприятий
Стаття 2. Платники податку
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 2. Платники податку

2.1. Платниками податку є:
2.1.1. З числа резидентiв - суб'єкти господарської дiяльностi, бюджетнi, громадськi та iншi пiдприємства, установи та органiзацiї, якi здiйснюють дiяльнiсть, спрямовану на отримання прибутку як на територiї України, так i за її межами. (пiдпункт 2.1.1 пункту 2.1 статтi 2 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
2.1.2. З числа нерезидентiв - фiзичнi чи юридичнi особи, створенi у будь-якiй органiзацiйно-правовiй формi, якi отримують доходи з джерелом їх походження з України, за винятком установ та органiзацiй, що мають дипломатичний статус або iмунiтет згiдно з мiжнародними договорами України або законом.
2.1.3. Фiлiї, вiддiлення та iншi вiдокремленi пiдроздiли платникiв податку (далi фiлiї), зазначених у пiдпунктi 2.1.1 цього пункту, що не мають статусу юридичної особи, розташованi на територiї iншої, нiж такий платник податку, територiальної громади.
Платник податку, який має такi фiлiї, може прийняти рiшення щодо сплати консолiдованого податку та сплачувати податок до бюджетiв територiальних громад за мiсцезнаходженням фiлiй, а також до бюджету територiальної громади за своїм мiсцезнаходженням, визначений згiдно з нормами цього Закону та зменшений на суму податку, сплаченого до бюджетiв територiальних громад за мiсцезнаходженням фiлiй.
Сума податку на прибуток фiлiй за вiдповiдний звiтний (податковий) перiод визначається розрахунково виходячи iз загальної суми податку, нарахованого платником податку, розподiленого пропорцiйно питомiй вазi суми валових витрат фiлiй та амортизацiйних вiдрахувань, нарахованих по основних фондах такого платника податку, якi розташованi за мiсцезнаходженням фiлiї, у загальнiй сумi валових витрат та амортизацiйних вiдрахувань цього платника податку.
Вибiр порядку сплати податку на прибуток, визначеного цим пiдпунктом, здiйснюється платником податку самостiйно до 1 липня року, що передує звiтному, про що повiдомляються податковi органи за мiсцезнаходженням такого платника податку та його фiлiй (вiдокремлених пiдроздiлiв). Змiна порядку сплати податку протягом звiтного року не дозволяється. При цьому фiлiї (вiдокремленi пiдроздiли) подають податковому органу за своїм мiсцезнаходженням розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолiдованого податку, форма якого встановлюється центральним органом державної податкової служби України, виходячи з положень цього пiдпункту. (абзац 4 пiдпункту 2.1.3 пункту 2.1 статтi 2 змiнено згiдно iз Законом N 1523-III вiд 02.03.2000 р.) (пiдпункт 2.1.3 пункту 2.1 статтi 2 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
Вiдповiдальнiсть за своєчасне та повне внесення сум податку до бюджету територiальної громади за мiсцезнаходженням фiлiї несе платник податку, у складi якого знаходиться така фiлiя.
2.1.4. Постiйнi представництва нерезидентiв, якi отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують агентськi (представницькi) функцiї стосовно таких нерезидентiв або їх засновникiв.
2.2. Платниками податку на прибуток, одержаний вiд господарської дiяльностi залiзничного транспорту, є управлiння залiзницi. Перелiк робiт та послуг, що належать до господарської дiяльностi залiзничного транспорту, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. (пункт 2.2 статтi 2 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
2.2.1. Доходи залiзниць, одержанi вiд господарської дiяльностi залiзничного транспорту, визначаються у межах доходних надходжень, перерозподiлених мiж залiзницями у порядку, затверджуваному Кабiнетом Мiнiстрiв України. (пiдпункт 2.2.1 пункту 2.2 статтi 2 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
2.2.2. Платниками податку на прибуток, що одержаний не вiд господарської дiяльностi залiзничного транспорту, є пiдприємства залiзничного транспорту та їх структурнi пiдроздiли. (пiдпункт 2.2.2 пункту 2.2 статтi 2 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
2.3. Нацiональний банк України та його установи (крiм госпрозрахункових, що оподатковуються у загальному порядку) сплачують до Державного бюджету України суму перевищення валових доходiв консолiдованого балансу над валовими витратами та частиною валових витрат рокiв, що передують звiтному (у разi коли вони не вiдшкодованi валовими доходами таких рокiв) пiсля закiнчення фiнансового року. У разi перевищення за пiдсумками року затверджених видаткiв Нацiонального банку України над отриманими доходами дефiцит покривається за рахунок Державного бюджету України.
2.4. Установи пенiтенцiарної системи та їх пiдприємства, якi використовують працю спецконтингенту, спрямовують доходи, отриманi вiд дiяльностi, визначеної Державним департаментом України з питань виконання покарань, на фiнансування господарської дiяльностi таких установ та пiдприємств, з включенням сум таких доходiв до вiдповiдних кошторисiв їх фiнансування, затверджених Державним департаментом України з питань виконання покарань. N 312-XIV вiд 11.12.98 р.) (пункт 2.4 статтi 2 змiнено згiдно iз Законами: N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.,
2.5. Постiйне представництво до початку своєї господарської дiяльностi стає на облiк в податковому органi за своїм мiсцезнаходженням у порядку, встановленому центральним податковим органом України. Постiйне представництво, яке розпочало свою господарську дiяльнiсть до реєстрацiї у податковому органi, вважається таким, що ухиляється вiд оподаткування, а одержанi ним прибутки вважаються прихованими вiд оподаткування. (пункти 2.5 та 2.6 замiнено пунктом 2.5 згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
 prev Стаття 1. Визначення термінів
 next Стаття 3. Об'єкт оподаткування