За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон Украини О налогооблажении прибыли предприятий
Стаття 4. Валовий доход
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 4. Валовий доход

4.1. Валовий доход - загальна сума доходу платника податку вiд усiх видiв дiяльностi, отриманого (нарахованого) протягом звiтного перiоду в грошовiй, матерiальнiй або нематерiальнiй формах як на територiї України, її континентальному шельфi, виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi, так i за їх межами.
Валовий доход включає:
4.1.1. Загальнi доходи вiд продажу товарiв (робiт, послуг), у тому числi допомiжних та обслуговуючих виробництв, що не мають статусу юридичної особи, а також доходи вiд продажу цiнних паперiв (крiм операцiй з їх первинного випуску (розмiщення) та операцiй з їх кiнцевого погашення (лiквiдацiї). (пiдпункт 4.1.1 пункту 4.1 статтi 4 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
4.1.2. Доходи вiд здiйснення банкiвських, страхових та iнших операцiй з надання фiнансових послуг, торгiвлi валютними цiнностями, цiнними паперами, борговими зобов'язаннями та вимогами.
4.1.3. Доходи вiд операцiй, передбачених статтею 7 цього Закону.
4.1.4. Доходи вiд спiльної дiяльностi та у виглядi дивiдендiв, отриманих вiд нерезидентiв, процентiв, роялтi, володiння борговими вимогами, а також доходiв вiд здiйснення операцiй лiзингу (оренди).
4.1.5. Доходи, не врахованi в обчисленнi валового доходу перiодiв, що передують звiтному, та виявленi у звiтному перiодi.
4.1.6. Доходи з iнших джерел та вiд позареалiзацiйних операцiй, у тому числi у виглядi:
сум безповоротної фiнансової допомоги, отриманої платником податку в звiтному перiодi, вартостi товарiв (робiт, послуг), безоплатно наданих платнику податку в звiтному перiодi, за винятком випадкiв, коли така безповоротна фiнансова допомога та безоплатнi товари (роботи, послуги) отримуються неприбутковими органiзацiями у порядку, визначеному пунктом 7.11 цього Закону, або такi операцiї здiйснюються мiж платником податку та його вiдокремленими пiдроздiлами, що не мають статусу юридичної особи; (абзац 2 пiдпункту 4.1.6 пункту 4.1 статтi 4 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
сум невикористаної частини коштiв, що повертаються iз страхових резервiв у порядку, передбаченому пунктом 12.2 цього Закону;
сум заборгованостi, що пiдлягає включенню до валових доходiв згiдно з пунктами 12.3 та 12.4 цього Закону;
сум коштiв страхового резерву, використаних не за призначенням;
вартостi матерiальних цiнностей, переданих платнику податку згiдно з договорами схову та використаних ним у власному виробничому чи господарському оборотi;
сум штрафiв та/або неустойки чи пенi, одержаних за рiшенням сторiн договору або за рiшенням вiдповiдних державних органiв, суду, арбiтражного чи третейського суду;
сум державного мита, попередньо сплаченого позивачем, що повертається на його користь за рiшенням суду (арбiтражного суду).
4.2. Не включаються до складу валового доходу: (абзац 1 пункту 4.2 статтi 4 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
4.2.1. Суми акцизного збору, податку на додану вартiсть, отриманих (нарахованих) пiдприємством у складi цiни продажу продукцiї (робiт, послуг), за винятком випадкiв, коли таке пiдприємство-отримувач не є платником податку на додану вартiсть. (пiдпункт 4.2.1 пункту 4.2 статтi 4 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
4.2.2. Суми коштiв або вартiсть майна, отриманi платником податку як компенсацiя (вiдшкодування) за примусове вiдчуження державою iншого майна платника податку у випадках, передбачених законодавством.
4.2.3. Суми коштiв або вартiсть майна, отриманi платником податку за рiшенням суду (арбiтражного суду) або внаслiдок задоволення претензiй у порядку, встановленому законодавством як компенсацiя прямих витрат або збиткiв, понесених таким платником податку в результатi порушення його прав та iнтересiв, що охороняються законом, у разi якщо вони не були вiднесенi таким платником податку до складу валових витрат, або вiдшкодованi за рахунок коштiв страхових резервiв. (пiдпункт 4.2.3 пункту 4.2 статтi 4 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
4.2.4. Суми коштiв у частинi надмiрно сплачених податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), що повертаються або мають бути поверненi платнику податку з бюджетiв, якщо такi суми не були включенi до складу валових витрат. (пiдпункт 4.2.4 пункту 4.2 статтi 4 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
4.2.5. Суми коштiв або вартiсть майна, що надходять платнику податку у виглядi прямих iнвестицiй або реiнвестицiй у корпоративнi права, емiтованi таким платником податку, в тому числi грошовi або майновi внески, згiдно з договорами про спiльну дiяльнiсть на територiї України без створення юридичної особи.
4.2.6. Суми доходiв органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування вiд надання державних послуг (видачi дозволiв (лiцензiй), сертифiкатiв, посвiдчень, реєстрацiї, iнших послуг, обов'язковiсть придбання яких передбачена законодавством), у разi зарахування таких доходiв до вiдповiдних бюджетiв.
4.2.7. Суми доходiв, накопичуваних на пенсiйних рахунках у межах механiзму додаткового пенсiйного забезпечення, створених згiдно з нормами пункту 5.8 цього Закону, а також суми надходжень до iнших неприбуткових установ i органiзацiй, що вiдповiдають вимогам пункту 7.11 цього Закону.
4.2.8. Кошти спiльного iнвестування iнвестицiйних фондiв та iнвестицiйних компанiй, якщо жоден iз засновникiв (учасникiв) та пов'язаних з ними осiб не володiє бiльш як 25 вiдсотками статутного фонду таких iнвестицiйних фондiв або iнвестицiйних компанiй i якщо такi iнвестицiйнi фонди та взаємнi фонди iнвестицiйних компанiй протягом 30 календарних днiв пiсля надання рiчного податкового звiту розподiляють мiж їх засновниками (учасниками) не менш як 90 вiдсоткiв сум рiчного доходу вiд iнвестицiйних операцiй. (пiдпункт 4.2.8 статтi 4 змiнено згiдно iз Законом N 977-XIV вiд 15.08.99 р.)
4.2.9. Суми одержаного платником податку емiсiйного доходу.
4.2.10. Номiнальну вартiсть взятих на облiк, але неоплачених (непогашених) цiнних паперiв, якi засвiдчують вiдносини позики, а також платiжних документiв, емiтованих (виданих) боржником на користь (на iм'я) платника податку як забезпечення або пiдтвердження заборгованостi такого боржника перед таким платником податку (облiгацiй, ощадних сертифiкатiв, казначейських зобов'язань, векселiв, боргових розписок, акредитивiв, чекiв, гарантiй, банкiвських наказiв та iнших подiбних платiжних документiв).
4.2.11. Доходи вiд спiльної дiяльностi на територiї України без створення юридичної особи, дивiденди, отриманi платником податку вiд iнших платникiв податку, що оподаткованi у порядку, встановленому пунктами 7.7 та 7.8 цього Закону.
4.2.12. Кошти або майно, якi повертаються власнику корпоративних прав, емiтованих юридичною особою, пiсля повної i кiнцевої лiквiдацiї такої юридичної особи-емiтента, або пiсля закiнчення договору про спiльну дiяльнiсть, але не вище номiнальної вартостi акцiй (часток, паїв).
4.2.13. Кошти або майно, що надходять у виглядi мiжнародної технiчної допомоги, яка надається iншими державами вiдповiдно до мiжнародних угод, що набрали чинностi у встановленому законодавством порядку.
4.2.14. Кошти, що надаються платнику податку з Державного iнновацiйного фонду на зворотнiй основi при здiйсненнi iнновацiйних проектiв у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України. (У зв'язку з цим пiдпункт 4.2.15 вважати пiдпунктом 4.2.16) (пункт 4.2 статтi 4 доповнено пiдпунктом 4.2.15 згiдно iз Законом N 793/97-ВР вiд 30.12.97 р.)
4.2.15. Вартiсть основних фондiв безоплатно отриманих платником податку з метою здiйснення їх експлуатацiї у випадках, передбачених законодавством:
якщо такi основнi фонди отриманi за рiшенням органiв центральної виконавчої влади;
у разi отримання спецiалiзованими експлуатуючими пiдприємствами об'єктiв енергопостачання, газо- i теплозабезпечення, водопостачання, каналiзацiйних мереж вiдповiдно до рiшень мiсцевих органiв виконавчої влади та виконавчих органiв рад, прийнятих у межах їх повноважень;
у разi отримання пiдприємствами комунальної власностi об'єктiв соцiальної iнфраструктури, зазначених у пiдпунктi 5.4.9 пункту 5.4 статтi 5 цього Закону, що перебували на балансi iнших пiдприємств та утримувалися за їх рахунок.
Основнi фонди, що отримуються у випадках, передбачених цим пiдпунктом, приймаються на баланс за балансовою вартiстю.
Порядок безоплатної передачi таких основних фондiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.
4.2.16. Iншi надходження, прямо визначенi нормами цього Закону.
4.3. Скоригований валовий доход - валовий доход, визначений згiдно з пунктом 4.1 цiєї статтi без врахування доходiв, зазначених у пунктi 4.2 цiєї статтi. (пункт 4.3 статтi 4 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
 prev Стаття 3. Об'єкт оподаткування
 next Стаття 5. Валові витрати