За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон Украини О налогооблажении прибыли предприятий
Стаття 5. Валові витрати
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 5. Валові витрати

5.1. Валовi витрати виробництва та обiгу (далi - валовi витрати) - сума будь-яких витрат платника податку у грошовiй, матерiальнiй або нематерiальнiй формах, здiйснюваних як компенсацiя вартостi товарiв (робiт, послуг), якi придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власнiй господарськiй дiяльностi.
5.2. До складу валових витрат включаються:
5.2.1. Суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звiтного перiоду у зв'язку з пiдготовкою, органiзацiєю, веденням виробництва, продажем продукцiї (робiт, послуг) i охороною працi, з урахуванням обмежень, установлених пунктами 5.3 - 5.8 цiєї статтi. (пiдпункт 5.2.1 пункту 5.2 статтi 5 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
5.2.2. Суми коштiв або вартiсть майна, добровiльно перерахованих (переданих) до Державного бюджету України або бюджетiв територiальних громад, до неприбуткових органiзацiй, у випадках, визначених у пунктi 7.11 цього Закону, але не бiльше нiж чотири вiдсотки оподатковуваного прибутку попереднього звiтного перiоду, за винятком вiдрахувань, запроваджених пунктом 5.8 цiєї статтi. (пiдпункт 5.2.2 пункту 5.2 статтi 5 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
5.2.3. Сума коштiв, перерахованих пiдприємствами всеукраїнських об'єднань осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним мiсцем роботи не менше 75 вiдсоткiв таких осiб, цим об'єднанням для проведення їх благодiйної дiяльностi, але не бiльше 10 вiдсоткiв оподатковуваного прибутку попереднього звiтного перiоду. (пiдпункт 5.2.3 пункту 5.2 статтi 5 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
5.2.4. Суми коштiв, внесених до страхових резервiв у порядку, передбаченому статтею 12 цього Закону.
5.2.5. Суми внесених (нарахованих) податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), установлених Законом України "Про систему оподаткування", за винятком податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), передбачених пiдпунктами 5.3.3, 5.3.4, та пенi, штрафiв, неустойок, передбачених пiдпунктом 5.3.5 цiєї статтi.
Для платникiв податку, основною дiяльнiстю яких є виробництво сiльськогосподарської продукцiї, до складу валових витрат включається плата за землю, що не використовується в сiльськогосподарському виробничому оборотi.
5.2.6. Суми витрат, не вiднесених до складу валових витрат минулих звiтних податкових перiодiв у зв'язку з втратою, знищенням або зiпсуттям документiв, установлених правилами податкового облiку, та пiдтверджених такими документами у звiтному податковому перiодi.
5.2.7. Суми витрат, не врахованих у минулих податкових перiодах у зв'язку з допущенням помилок та виявлених у звiтному податковому перiодi у розрахунку податкового зобов'язання.
5.2.8. Суми безнадiйної заборгованостi в частинi, що не була вiднесена до валових витрат, у разi коли вiдповiднi заходи щодо стягнення таких боргiв не привели до позитивного наслiдку, а також суми заборгованостi, стосовно яких закiнчився строк позовної давностi. Для банкiв та iнших небанкiвських фiнансових установ норми цього пункту дiють з урахуванням норм статтi 12 цього Закону. (пiдпункт 5.2.8 пункту 5.2 статтi 5 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
5.2.9. Суми витрат по операцiях, передбачених пунктом 5.9 цiєї статтi та статтею 7 цього Закону.
5.2.10. Суми витрат, пов'язаних з полiпшенням основних фондiв у межах, встановлених пiдпунктом 8.7.1 цього Закону, та суми перевищення балансової вартостi основних фондiв та нематерiальних активiв над вартiстю їх продажу, визначенi у порядку, встановленому статтею 8 цього Закону. (пункт 5.2 статтi 5 доповнено пiдпунктом 5.2.12 згiдно iз Законом N 1694-III вiд 20.04.2000 р.)
5.2.12. Суми коштiв, спрямованi уповноваженими банками до спецiального резерву пенсiйних вкладiв вiдповiдно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будiвництвi на базi холдингової компанiї "Київмiськбуд". (пункт 5.2 статтi 5 доповнено пiдпунктом 5.2.11 згiдно iз Законом N 1133-XIV вiд 07.10.99 р.)
5.2.11. Суми витрат, пов'язаних з безоплатним наданням працiвникам вугiльної промисловостi, непрацюючим пенсiонерам, якi мають стаж роботи на пiдприємствах галузi не менш як 10 рокiв на пiдземних роботах або не менш як 20 рокiв на поверхнi, iнвалiдам з числа осiб, що пiд час роботи на цих пiдприємствах отримали калiцтво або професiйнi захворювання, а також сiм'ям працiвникiв вугiльної промисловостi, що загинули на виробництвi, якi отримують пенсiю в разi втрати годувальника, вугiлля на побутовi потреби за нормами, що встановлюються у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України. (пiдпункт 5.2.10 пункту 5.2 статтi 5 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
5.3. Не включаються до складу валових витрат витрати на:
5.3.1. Потреби, не пов'язанi з веденням господарської дiяльностi, а саме:
органiзацiю та проведення прийомiв, презентацiй, свят, розваг та вiдпочинку, придбання та розповсюдження подарункiв (крiм благодiйних внескiв та пожертвувань неприбутковим органiзацiям, визначених пунктом 7.11 цього Закону, та витрат, пов'язаних з проведенням рекламної дiяльностi, якi регулюються нормами пiдпункту 5.4.4 цiєї статтi). Обмеження частини другої цього пiдпункту не стосуються платникiв податку, основною дiяльнiстю яких є органiзацiя прийомiв, презентацiй i свят за замовленням та за рахунок iнших осiб;
придбання лотерей, участь в азартних iграх;
фiнансування особистих потреб фiзичних осiб за винятком виплат, передбачених пунктами 5.6 i 5.7 цiєї статтi, та в iнших випадках, передбачених нормами цього Закону.
5.3.2. Придбання, будiвництво, реконструкцiю, модернiзацiю, ремонт та iншi полiпшення основних фондiв, та витрати, пов'язанi з видобутком корисних копалин, а також з придбанням нематерiальних активiв, якi пiдлягають амортизацiї, згiдно iз статтями 8 i 9 та пiдпунктом 7.9.4 цього Закону. (пiдпункт 5.3.2 пункту 5.3 статтi 5 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
5.3.3. Сплату податку на прибуток пiдприємств, податку на нерухомiсть, а також податкiв, установлених пунктами 7.8, 10.2 i статтею 13 цього Закону; сплату податку на додану вартiсть, включеного до цiни товарiв (робiт, послуг), що придбаваються платником податку для виробничого або невиробничого використання, сплату податкiв на доходи фiзичних осiб, якi вiдраховуються за рахунок сум виплат таких доходiв згiдно iз законом України про оподаткування доходiв фiзичних осiб.
Для платникiв податку на прибуток пiдприємств, якi не зареєстрованi як платники податку на додану вартiсть, до складу валових витрат виробництва (обiгу) входять суми податкiв на додану вартiсть, сплачених у складi цiни придбання товарiв (робiт, послуг), вартiсть яких належить до валових витрат такого платника податку. (пiдпункт 5.3.3 пункту 5.3 статтi 5 доповнено абзацом 3 згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
У разi якщо платник податку на прибуток, зареєстрований як платник податку на додану вартiсть, одночасно здiйснює операцiї з продажу товарiв (робiт, послуг), що оподатковуються податком на додану вартiсть та звiльненi вiд оподаткування, або не є об'єктом оподаткування таким податком, податок на додану вартiсть, сплачений у складi витрат на придбання товарiв (робiт, послуг), якi вiдносяться до складу валових витрат, та основних фондiв i нематерiальних активiв, що пiдлягають амортизацiї, включається вiдповiдно до валових витрат або балансова вартiсть вiдповiдної групи основних фондiв збiльшується на суму, що не включена до складу податкового кредиту такого платника податку згiдно iз Законом України "Про податок на додану вартiсть".
5.3.4. Сплату вартостi торгових патентiв, яка враховується у зменшення податкових зобов'язань платника податку в порядку, передбаченому пунктом 16.3 цього Закону.
5.3.5. Сплату штрафiв та/або неустойки чи пенi за рiшенням сторiн договору або за рiшенням вiдповiдних державних органiв, суду, арбiтражного або третейського суду.
5.3.6. Утримання органiв управлiння об'єднань платникiв податку, включаючи утримання холдiнгових компанiй, якi є окремими юридичними особами. (пiдпункт 5.3.6 пункту 5.3 статтi 5 доповнено абзацом 2 згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
Пiд термiном "холдинговi компанiї" слiд розумiти юридичних осiб, якi є власниками iнших юридичних осiб або здiйснюють контроль над такими юридичними особами як пов'язанi особи, вiдповiдно до пункту 1.26 цього Закону.
5.3.7. Виплату емiсiйного доходу на користь емiтента корпоративних прав. (пiдпункт 5.3.7 пункту 5.3 статтi 5 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
5.3.8. Виплату дивiдендiв.
5.3.9. Виплату винагород або iнших видiв заохочень пов'язаним з таким платником податку фiзичним чи юридичним особам у разi, якщо немає документальних доказiв, що таку виплату або заохочення було проведено як компенсацiю за фактично надану послугу (вiдпрацьований час). За наявностi зазначених документальних доказiв вiднесенню до складу валових витрат пiдлягають фактичнi суми виплат (заохочень), але не бiльшi нiж суми, розрахованi за звичайними цiнами.
Не пiдлягають вiднесенню до складу валових витрат суми збиткiв платника податку, понесених у зв'язку з продажем товарiв (робiт, послуг) або їх обмiном за цiнами, що нижчi за звичайнi, пов'язаним з таким платником податку особам. (абзац 2 пiдпункту 5.3.9 пункту 5.3 статтi 5 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
У разi коли сума виплат (заохочень) або її частина пов'язаним фiзичним особам не визнаються валовими витратами, така сума (або її частина) є базою для нарахування внескiв на соцiальнi заходи, передбаченi пунктом 5.7 цiєї статтi.
Не належать до складу валових витрат будь-якi витрати, не пiдтвердженi вiдповiдними розрахунковими, платiжними та iншими документами, обов'язковiсть ведення i зберiгання яких передбачена правилами ведення податкового облiку.
У разi втрати, знищення або зiпсуття зазначених документiв, платник податку має право письмово заявити про це податковому органу та здiйснити заходи, необхiднi для поновлення таких документiв. Письмова заява має бути надiслана до/або разом з поданням розрахунку податкових зобов'язань звiтного перiоду. Якщо платник податку не подасть у такий строк письмову заяву та не поновить зазначених документiв до закiнчення податкового перiоду, що настає за звiтним, непiдтвердженi вiдповiдними документами витрати не визнаються валовими витратами i на суму недосплаченого податку нараховується пеня у розмiрi облiкової ставки Нацiонального банку України, збiльшеної в 1,2 раза.
Якщо платник податку поновить зазначенi документи у наступних перiодах, пiдтвердженi витрати (з урахуванням сплаченої пенi) включаються до валових витрат податкового перiоду, на який припадає таке поновлення.
5.4. Особливостi вiднесення витрат подвiйного призначення до складу валових витрат платника податку
До валових витрат включаються:
5.4.1. Витрати платника податку на забезпечення найманих працiвникiв спецiальним одягом, взуттям, обмундируванням, що необхiднi для виконання професiйних обов'язкiв, а також продуктами спецiального харчування за перелiком, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.
5.4.2. Витрати, крiм тих, що пiдлягають амортизацiї, пов'язанi з науково-технiчним забезпеченням господарської дiяльностi, на винахiдництво i рацiоналiзацiю господарських процесiв, проведення дослiдно-експериментальних та конструкторських робiт, виготовлення та дослiдження моделей i зразкiв, пов'язаних з основною дiяльнiстю платника податку, виплатою роялтi та придбанням нематерiальних активiв (крiм тих, що пiдлягають амортизацiї) для їх використання в господарськiй дiяльностi платника податку. Норми цього пiдпункту стосуються витрат на зазначенi заходи незалежно вiд того, чи призвели такi заходи до збiльшення доходiв платника податку.
Витрати на придбання лiтератури для iнформацiйного забезпечення господарської дiяльностi платника податку, у тому числi з питань законодавства, i передплату спецiалiзованих перiодичних видань, а також на проведення аудиту згiдно з чинним законодавством, включаючи проведення добровiльного аудиту за рiшенням платника податку. (абзац 2 пiдпункту 5.4.2 пункту 5.4 статтi 5 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
Витрати платника податку, пов'язанi з професiйною пiдготовкою або перепiдготовкою за профiлем такого платника податку фiзичних осiб, що перебувають в трудових вiдносинах з таким платником податку, в українських закладах освiти, за винятком фiзичних осiб, пов'язаних з таким платником податку. Порядок професiйної пiдготовки i перепiдготовки та розмiри витрат на такi цiлi встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Абзац 4 пiдпункту 5.4.2 втратив чиннiсть (згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
Обов'язки з доведення зв'язку витрат на цiлi, обумовленi цим пiдпунктом, з основною дiяльнiстю платника податку, покладаються на такого платника податку.
У разi виникнення розбiжностей мiж податковим органом та платником податку стосовно зв'язку витрат на цiлi, обумовленi цим пiдпунктом, з основною дiяльнiстю платника податку, такi податковi органи зобов'язанi звернутися до Мiнiстерства України у справах науки i технологiй, чий експертний висновок є пiдставою для прийняття рiшення податковим органом.
Оскарження рiшень податкових органiв, прийнятих на пiдставi експертних висновкiв Мiнiстерства України у справах науки i технологiй, провадиться платниками податку в загальному порядку.
5.4.3. Будь-якi витрати на гарантiйний ремонт (обслуговування) або гарантiйнi замiни товарiв, проданих платником податку, вартiсть яких не компенсується за рахунок покупцiв таких товарiв, але не бiльше вiд суми, яка вiдповiдає рiвню гарантiйних замiн, прийнятих (оприлюднених) платником податку, але не вище 10 вiдсоткiв вiд сукупної вартостi таких товарiв, що були проданi, та по яких не закiнчився строк гарантiйного обслуговування. (абзац 1 пiдпункту 5.4.3 пункту 5.4 статтi 5 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
У разi здiйснення гарантiйних замiн товарiв платник податку зобов'язаний вести окремий облiк бракованих товарiв, повернутих покупцями, а також облiк покупцiв, що отримали таку замiну або послуги з ремонту (обслуговування), у порядку, встановленому центральним податковим органом.
Здiйснення замiни товару без зворотного отримання бракованого товару або без належного ведення зазначеного облiку не дає права на збiльшення валових витрат продавця такого товару на вартiсть замiн.
Порядок гарантiйного ремонту (обслуговування) або гарантiйних замiн, а також перелiк товарiв, на якi встановлюється гарантiйне обслуговування, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України на пiдставi норм законодавства з питань захисту прав споживачiв.
Пiд термiном "оприлюднення" слiд розумiти розповсюджене в змiстi реклами, технiчної документацiї, договору або iншого документа зобов'язання продавця щодо умов та строкiв гарантiйного обслуговування.
5.4.4. Витрати платника податку на проведення передпродажних та рекламних заходiв стосовно товарiв (робiт, послуг), що продаються (надаються) такими платниками податку.
Витрати на органiзацiю прийомiв, презентацiй i свят, придбання i розповсюдження подарункiв, включаючи безоплатну роздачу зразкiв товарiв або безоплатне надання послуг (виконання робiт) з рекламними цiлями, але не бiльше двох вiдсоткiв вiд оподаткованого прибутку платника податку за попереднiй звiтний (податковий) квартал. (абзац 2 пiдпункту 5.4.4 пункту 5.4 статтi 5 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
5.4.5. Будь-якi витрати платника податку, пов'язанi з утриманням та експлуатацiєю фондiв природоохоронного призначення (крiм витрат, що пiдлягають амортизацiї або вiдшкодуванню згiдно iз нормами статей 8 i 9 цього Закону), якi перебувають у його власностi, витрати iз самостiйного зберiгання, переробки, захоронення або оплати послуг iз зберiгання, переробки, захоронення та лiквiдацiї вiдходiв вiд виробничої дiяльностi платника податку стороннiми органiзацiями, з очищення стiчних вод, iншi витрати на збереження екологiчних систем, якi перебувають пiд негативним впливом господарської дiяльностi платника податку.
У разi виникнення розбiжностей мiж податковим органом та платником податку стосовно зв'язку проведених витрат на природоохороннi заходи з дiяльнiстю платника податку податковi органи зобов'язанi звернутися до Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, чий експертний висновок є пiдставою для прийняття рiшення податковим органом.
5.4.6. Будь-якi витрати зi страхування ризикiв загибелi врожаю, транспортування продукцiї платника податку; цивiльної вiдповiдальностi, пов'язаної з експлуатацiєю транспортних засобiв, що перебувають у складi основних фондiв платника податку; екологiчної та ядерної шкоди, що може бути завдана платником податку iншим особам; майна платника податку; кредитних та iнших комерцiйних ризикiв платника податку, за винятком страхування життя, здоров'я або iнших ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю фiзичних осiб, що перебувають у трудових вiдносинах з платником податку, обов'язковiсть якого не передбачена законодавством, або будь-якi витрати зi страхування стороннiх фiзичних чи юридичних осiб.
Якщо умови страхування передбачають виплату страхового вiдшкодування на користь платника податку - страхувальника, застрахованi збитки, понесенi таким платником податку, вiдносяться до його валових витрат у податковий перiод їх понесення, а суми страхового вiдшкодування таких збиткiв включаються до валових доходiв такого платника податку у податковий перiод їх отримання.
5.4.7. Будь-якi витрати на придбання лiцензiй та iнших спецiальних дозволiв, виданих державними органами для ведення господарської дiяльностi, включаючи плату за реєстрацiю пiдприємства в органах державної реєстрацiї, зокрема, в органах мiсцевого самоврядування, їх виконавчих органах, крiм витрат на придбання торгових патентiв, установлених Законом України "Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi". Витрати на придбання лiцензiй та iнших спецiальних дозволiв на право здiйснення за межами України вилову риби та морепродуктiв, а також надання транспортних послуг. (пiдпункт 5.4.7 пункту 5.4 статтi 5 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
5.4.8. Витрати на вiдрядження фiзичних осiб, що перебувають у трудових вiдносинах з таким платником податку або є членами керiвних органiв платника податку, у межах фактичних витрат особи, яка вiдряджена, на проїзд (включаючи перевезення багажу) як до мiсця вiдрядження i назад, так i за мiсцем вiдрядження, оплату вартостi проживання у готелях (мотелях), а також включених до таких рахункiв витрат на харчування чи побутовi послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи бiлизни), найм iнших жилих примiщень, телефонних рахункiв, оформлення закордонних паспортiв, дозволiв на в'їзд (вiз), обов'язкового страхування, витрат на усний та письмовий переклади, iнших документально оформлених витрат, пов'язаних з правилами в'їзду та перебування у мiсцi вiдрядження, включаючи будь-якi збори i податки, що пiдлягають сплатi у зв'язку зi здiйсненням таких витрат. (абзац 1 пiдпункту 5.4.8 пункту 5.4 статтi 5 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
Зазначенi витрати можуть бути включенi до складу валових витрат платника податку лише за наявностi пiдтверджуючих документiв, що засвiдчують вартiсть цих витрат у виглядi транспортних квиткiв або транспортних рахункiв (багажних квитанцiй), рахункiв з готелiв (мотелiв) або вiд iнших осiб, що надають послуги з розмiщення та проживання фiзичної особи, страхових полiсiв тощо. Не включається до складу витрат платника податку готiвка, витрачена на цiлi, визначенi пiдпунктами 5.3.1 та 5.4.4 цiєї статтi, а також на цiлi, не пов'язанi з вiдшкодуванням особистих витрат фiзичної особи, яка перебуває у вiдрядженнi.
Не дозволяється вiдносити до складу витрат на харчування вартiсть алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, суми "чайових", за винятком випадкiв, коли суми таких "чайових" включаються до рахунку згiдно iз законами країни перебування, а також плати за видовищнi заходи.
Додатково до витрат, визначених першим абзацом цього пiдпункту, вiдносяться не пiдтвердженi документально витрати на харчування та фiнансування iнших власних потреб фiзичної особи (добових витрат), понесених у зв'язку з її вiдрядженням, у межах граничних норм, встановлюваних Кабiнетом Мiнiстрiв України за кожний повний день вiдрядження, включаючи день вiд'їзду та приїзду.
Зазначенi граничнi норми встановлюються в гривнях:
в єдинiй сумi для вiдряджень за кордон незалежно вiд країни вiдрядження та статусу населених пунктiв;
в єдинiй сумi для вiдряджень у межах України незалежно вiд статусу населених пунктiв. (У зв'язку з цим абзаци 8 - 14 вважати вiдповiдно абзацами 12 - 18) (пiдпункт 5.4.8 пункту 5.4 статтi 5 доповнено новими абзацами 8 - 11 згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
Кабiнетом Мiнiстрiв України окремо визначаються граничнi норми добових для вiдряджених членiв екiпажiв суден (iнших транспортних засобiв) або суми, що направляються на харчування таких членiв екiпажiв замiсть добових, у разi, якщо такi судна (iншi транспортнi засоби):
здiйснюють комерцiйну, промислову, науково-пошукову чи риболовецьку дiяльнiсть за межами територiального моря (вод) України;
виконують мiжнароднi рейси для здiйснення навiгацiйної дiяльностi чи перевезення пасажирiв або вантажiв за плату за межами повiтряного або митного кордонiв України;
використовуються для аварiйно-рятувальних та пошуково-рятувальних робiт за межами митного кордону або територiального моря (вод) України.
Сума добових визначається:
у разi вiдрядження у межах України та країн, з якими не встановлено або спрощено прикордонний контроль, - згiдно з вiдмiтками вiдряджуючої та приймаючої сторони на посвiдченнi про вiдрядження, форма якого затверджується центральним податковим органом;
у разi вiдрядження до країн, з якими встановлено повний прикордонний митний контроль, - згiдно з вiдмiтками органiв прикордонного контролю у паспортi або документi, що його замiнює.
За вiдсутностi зазначених вiдмiток сума добових не включається до валових витрат платника податку.
Будь-якi витрати на вiдрядження можуть бути включенi до складу валових витрат платника податку за наявностi пiдтверджуючих документiв щодо зв'язку такого вiдрядження з господарською дiяльнiстю такого платника податку - запрошень приймаючої сторони, дiяльнiсть якої спiвпадає з дiяльнiстю платника податку; укладеного договору (контракту); iнших документiв, якi встановлюють або засвiдчують бажання встановити цивiльно-правовi вiдносини; документiв, що засвiдчують участь особи, яка вiдряджена стороною, у переговорах, конференцiях або симпозiумах, якi проводяться за тематикою, що спiвпадає з господарською дiяльнiстю платника податку. (абзац 16 пiдпункту 5.4.8 пункту 5.4 статтi 5 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
За запитом представника податкового органу платник податку має забезпечити за власний рахунок переклад звiтних та пiдтверджуючих документiв, виданих iноземною мовою.
Суми та склад витрат на вiдрядження державних службовцiв, а також iнших осiб, якi направляються у вiдрядження пiдприємствами, установами та органiзацiями, якi повнiстю або частково утримуються (фiнансуються) за рахунок бюджетних коштiв, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Сума добових для таких категорiй фiзичних осiб не може перевищувати суму, встановлену другим абзацом цього пiдпункту для iнших вiдряджених осiб. Власник або уповноважена ним особа може встановлювати додатковi обмеження щодо сум та цiлей використання коштiв, наданих на вiдрядження.
5.4.9. До валових витрат вiдносяться витрати платника податку на утримання та експлуатацiю таких об'єктiв соцiальної iнфраструктури, що перебували на балансi та утримувалися за рахунок такого платника податку на момент набрання чинностi цим Законом (крiм капiтальних затрат, якi пiдлягають амортизацiї):
дитячих ясел або садкiв;
закладiв середньої та середньої професiйно-технiчної освiти та закладiв пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв такого платника податку;
дитячих, музичних та художнiх шкiл, шкiл мистецтв, у разi якщо вони не надають платних послуг та не займаються iншою комерцiйною дiяльнiстю;
закладiв охорони здоров'я, пунктiв безоплатного медичного обстеження, профiлактики та допомоги працiвникам;
спортивних залiв i площадок, що використовуються безоплатно для фiзичного оздоровлення та психологiчного вiдтворення працiвникiв, клубiв i будинкiв культури, в разi якщо вони не використовуються для надання платних послуг та iншої комерцiйної дiяльностi (крiм будинкiв вiдпочинку, туристичних баз та iнших подiбних закладiв);
примiщень, що використовуються платником податку для органiзацiї харчування працiвникiв такого платника податку;
багатоквартирного житлового фонду, включаючи гуртожитки, одноквартирного житлового фонду в сiльськiй мiсцевостi та об'єктiв житлово-комунального господарства, якi перебувають на балансi юридичних осiб, щодо яких платником податку прийнято документально оформлене рiшення про передачу на баланс мiсцевих рад; (пiдпункт 5.4.9 пункту 5.4 статтi 5 доповнено абзацом 9 згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
дитячих таборiв вiдпочинку за умови, що вони не здаються в оренду, не використовуються для надання платних послуг або iншої комерцiйної дiяльностi.
5.4.10. До валових витрат платника податку вiдносяться витрати на утримання та експлуатацiю (крiм тих, що пiдлягають амортизацiї):
примiщень житлового фонду, якi належать юридичним особам, основною дiяльнiстю яких є надання платних послуг з туристичного обслуговування стороннiх громадян чи здавання таких примiщень в оренду (найм) стороннiм громадянам або органiзацiям у порядку, визначеному цим Законом;
легкових автомобiлiв, побутових лiтальних апаратiв, моторних човнiв, катерiв i яхт, призначених для вiдпочинку, що належать платникам податку, основною дiяльнiстю яких є надання платних послуг з транспортного чи туристичного обслуговування стороннiх громадян або органiзацiй, а також якщо цi засоби належать спортивним органiзацiям i використовуються як спортивне знаряддя. (абзац 3 пiдпункту 5.4.10 пункту 5.4 статтi 5 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
Не включаються до складу валових витрат витрати платника податку (крiм витрат на оплату працi) на утримання i експлуатацiю примiщень житлового фонду (крiм житлового фонду, визначеного у пiдпунктi 5.4.9 цiєї статтi), побутових лiтальних апаратiв, моторних човнiв, катерiв i яхт, призначених для вiдпочинку, що використовуються з iншими цiлями, нiж зазначенi у цьому пiдпунктi, або iншими платниками податку, нiж зазначенi у цьому пiдпунктi; витрати на пально-мастильнi матерiали, витрати, пов'язанi з стоянкою та паркуванням легкових автомобiлiв. N 977-XIV вiд 15.08.99 р.) (абзац 4 пiдпункту 5.4.10 пункту 5.4 статтi 5 змiнено згiдно iз Законами: N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.,
Обмеження, встановленi цим пiдпунктом, не стосуються платникiв податку, основною дiяльнiстю яких є надання послуг з утримання та експлуатацiї примiщень житлового фонду, побутових лiтальних апаратiв, моторних човнiв, катерiв i яхт, призначених для вiдпочинку, якi належать iншим особам, за замовленням та за рахунок таких iнших осiб.
5.5. Особливостi визначення складу витрат платника податку у разi сплати процентiв за борговими зобов'язаннями
5.5.1. До складу валових витрат вiдносяться будь-якi витрати, пов'язанi з виплатою або нарахуванням процентiв за борговими зобов'язаннями (у тому числi за будь-якими кредитами, депозитами) протягом звiтного перiоду, якщо такi виплати або нарахування здiйснюються у зв'язку з веденням господарської дiяльностi платника податку. (пiдпункт 5.5.1 статтi 5 змiнено згiдно iз Законом N 977-XIV вiд 15.08.99 р.)
5.5.2. Для платникiв податку, зазначених у пiдпунктi 5.5.3 цього пункту, вiднесення до складу валових витрат витрат на виплату або нарахування процентiв на користь осiб, визначених у пiдпунктi 5.5.3 цього пункту у будь-якому податковому перiодi дозволяється у сумi, що не перевищує суми доходiв такого платника податку протягом звiтного перiоду, отриманих у виглядi процентiв, збiльшеної на суму, що дорiвнює 50 вiдсоткам оподатковуваного прибутку звiтного перiоду, без урахування суми отриманих процентiв. N 977-XIV вiд 15.08.99 р.) (пiдпункт 5.5.2 пункту 5.5 статтi 5 змiнено згiдно iз Законами: N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.,
5.5.3. Вимоги пiдпункту 5.5.2 поширюються на платникiв податку, 50 або бiльше вiдсоткiв статутного фонду яких перебуває у власностi або управлiннi (безпосередньо чи побiчно) осiб, що є нерезидентами, а також юридичних осiб, звiльнених вiд сплати податку на прибуток пiдприємств згiдно з положеннями пункту 7.11 статтi 7 цього Закону. (пiдпункт 5.5.3 статтi 5 змiнено згiдно iз Законом N 977-XIV вiд 15.08.99 р.)
5.5.4. Для цiлей пiдпункту 5.5.2 оподатковуваний прибуток без врахування процентiв визначається як скоригований валовий доход звiтного перiоду без урахування доходу звiтного перiоду, отриманого у виглядi процентiв, зменшений на суму валових витрат звiтного перiоду, за винятком валових витрат звiтного перiоду, пов'язаних iз виплатою процентiв.
5.5.5. Витрати на сплату процентiв, якi вiдповiдають вимогам пiдпункту 5.5.1, але не вiднесенi до складу витрат виробництва (обiгу) згiдно з положеннями пiдпункту 5.5.2 протягом звiтного перiоду, пiдлягають перенесенню на результати майбутнiх податкових перiодiв iз збереженням обмежень, передбачених пунктом 5.5.2.
5.6. Особливостi визначення складу витрат на оплату працi
5.6.1. З урахуванням норм пункту 5.3 цiєї статтi до складу валових витрат платника податку вiдносяться витрати на оплату працi фiзичних осiб, що перебувають у трудових вiдносинах з таким платником податку (далi - працiвники), якi включають витрати на виплату основної i додаткової заробiтної плати та iнших видiв заохочень i виплат, виходячи з тарифних ставок, у виглядi премiй, заохочень, вiдшкодувань вартостi товарiв (робiт, послуг), витрати на виплату авторських винагород та виплат за виконання робiт (послуг), згiдно з договорами цивiльно-правового характеру, будь-якi iншi виплати в грошовiй або натуральнiй формi, встановленi за домовленiстю сторiн.
5.6.2. Додатково до виплат, передбачених пiдпунктом 5.6.1 цiєї статтi, до складу валових витрат платника податку включаються обов'язковi виплати, а також компенсацiя вартостi послуг, якi надаються працiвникам у випадках, передбачених законодавством, а також внески платника податку на обов'язкове страхування життя або здоров'я працiвникiв у випадках, передбачених законодавством.
5.6.3. Пiдпункт 5.6.3 пункту 5.6 втратив чиннiсть (згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
5.7. Особливостi вiднесення до складу витрат сум внескiв на соцiальнi заходи
5.7.1. До складу валових витрат платника податку вiдносяться суми зборiв на обов'язкове державне пенсiйне страхування та iншi види загальнообов'язкового (в тому числi державного) соцiального страхування фiзичних осiб, якi перебувають у трудових вiдносинах з платником податку, нарахованi на виплати, зазначенi у пiдпунктi 5.6.1 цiєї статтi, за ставками та у порядку, встановленому законом.
5.7.2. Добровiльнi внески до пенсiйного рахунку працiвника, що вiдкритий у межах пенсiйних планiв, передбачених пунктом 5.8 цiєї статтi, вiдраховуються платником податку - наймодавцем за рахунок сум виплат доходу такого працiвника та не включаються до складу валових витрат такого платника податку - наймодавця.
5.8. Додаткове пенсiйне забезпечення (пенсiйний план)
5.8.1. Пiд пенсiйним планом слiд розумiти порядок управлiння та розмiщення накопичених пенсiйних внескiв, який вiдповiдає таким вимогам:
а) пенсiйнi рахунки вiдкриваються платником податку у банках, уповноважених Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Нацiональним банком України;
б) вкладниками пенсiйного рахунку можуть бути працiвники, якi перебувають у трудових вiдносинах з платником податку;
в) зняття коштiв з рахункiв вкладника не може провадитися ранiше нiж при досягненнi ним вiку, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України, за винятком випадкiв, коли такий вкладник:
виїжджає за кордон на постiйне мiсце проживання;
оголошений судом безвiсно вiдсутнiм або померлим;
помер;
г) у разi смертi власника пенсiйного рахунку кошти, а також проценти, нарахованi на такi кошти, передаються спадкоємцям власника такого рахунку та додаються до їх пенсiйних рахункiв у порядку, визначеному законодавством;
д) уповноважений банк зобов'язаний тримати кошти, внесенi вкладниками, у лiквiднiй формi згiдно з правилами, встановленими законодавством з пенсiйного страхування;
е) пiдприємство, що вiдкриває пенсiйний план на користь своїх працiвникiв, повинно бути зареєстровано у порядку, передбаченому законодавством про пенсiйнi плани.
5.8.2. Кошти пенсiйних рахункiв, сформованi згiдно з пiдпунктом 5.8.1 цiєї статтi, можуть використовуватися для забезпечення ризикiв вкладникiв у цивiльно-правових вiдносинах, включаючи забезпечення кредитiв, розстрочок при купiвлi товарiв або нерухомостi тощо.
Виплати з пенсiйних рахункiв на покриття ризикiв, зазначених у цьому пiдпунктi, можуть здiйснюватися пiсля вiдкриття пенсiйного рахунку у строки, передбаченi законодавством.
5.8.3. Суми, внесенi протягом звiтного перiоду вiд iменi працiвника його працедавцем до додаткового пенсiйного плану, не пiдлягають обкладенню податком з доходiв громадян у разi їх вiдрахування до такого пенсiйного плану, але включаються (з урахуванням нарахованих процентiв) до доходiв такого працiвника (його спадкоємцiв) у разi їх виплати. Зазначенi у цьому пiдпунктi внески не включаються в базу нарахувань соцiальних внескiв, передбачених пiдпунктом 5.7.1 цiєї статтi.
5.8.4. До складу валових витрат платника податку вiдносяться суми валових внескiв працiвника до додаткових пенсiйних планiв, якi вносяться вiд його iменi таким платником податку, але не бiльше як 15 вiдсоткiв сукупного доходу, отриманого таким працiвником вiд такого платника податку протягом податкового перiоду, коли вiдбулося таке внесення.
5.8.5. Якщо законодавством про пенсiйне забезпечення встановлюються iншi правила, нiж тi, що зазначенi у цьому пунктi, застосовуються правила такого законодавства про пенсiйне забезпечення.
5.9. Платник податку веде облiк приросту (убутку) балансової вартостi покупних товарiв (крiм активiв, що пiдлягають амортизацiї, цiнних паперiв та деривативiв), матерiалiв, сировини, комплектуючих виробiв та напiвфабрикатiв на складах, у незавершеному виробництвi та залишках готової продукцiї. У разi коли балансова вартiсть таких запасiв на кiнець звiтного кварталу перевищує їх балансову вартiсть на початок того ж звiтного кварталу, рiзниця вираховується з суми валових витрат платника податку у такому звiтному кварталi. (абзац 1 пункту 5.9 статтi 5 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
У разi коли вартiсть таких запасiв на початок звiтного кварталу перевищує їх вартiсть на кiнець того ж звiтного кварталу, рiзниця додається до складу валових витрат платника податку у такому звiтному перiодi.
Дiя цього пункту не поширюється на виробникiв сiльськогосподарської продукцiї. (пункт 5.9 статтi 5 доповнено абзацом 4 згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
Облiк приросту (убутку) балансової вартостi покупних товарiв (крiм активiв, що пiдлягають амортизацiї, цiнних паперiв та деривативiв), матерiалiв, сировини, комплектуючих виробiв та напiвфабрикатiв на складах, у незавершеному виробництвi та залишках готової продукцiї енергогенеруючих пiдприємств, пiдприємств по виробництву бромзалiза та брому, а також пiдприємств з первинної переробки продукцiї рослинництва ведеться за наслiдками звiтного (податкового) року в порядку та за перелiком зазначених товарiв, матерiалiв, сировини, комплектуючих виробiв та напiвфабрикатiв, що встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.
5.10. Установлення додаткових обмежень щодо вiднесення витрат до складу валових витрат платника податку, крiм тих, що зазначенi у цьому Законi, не дозволяється.
 prev Стаття 4. Валовий доход
 next Стаття 6. Порядок перенесення балансових збитків на наступні податкові періоди