За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон Украини О налогооблажении прибыли предприятий
Стаття 7. Оподаткування операцій особливого виду
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 7. Оподаткування операцій особливого виду

7.1. Оподаткування товарообмiнних (бартерних) операцiй
7.1.1. Доходи та витрати вiд здiйснення товарообмiнних (бартерних) операцiй визначаються платником податку виходячи з договiрної цiни такої операцiї, але не нижчої за звичайнi цiни.
7.1.2. Платник податку щоквартально подає розрахунок фiнансових результатiв товарообмiнних (бартерних) операцiй разом iз податковою декларацiєю про прибуток до податкового органу за мiсцезнаходженням такого платника податку. (пiдпункт 7.1.2 пункту 7.1 статтi 7 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
7.2. Оподаткування страхової дiяльностi
7.2.1. Валовi доходи вiд страхової дiяльностi (крiм страхування ризикiв життя) страховикiв-резидентiв оподатковуються за ставкою три вiдсотки вiд суми валового доходу, отриманого вiд страхової дiяльностi, та не пiдлягають оподаткуванню податком, встановленим статтею 10 цього Закону. Для цiлей оподаткування страхової дiяльностi пiд валовим доходом вiд страхової дiяльностi слiд розумiти суму страхових внескiв, страхових платежiв або страхових премiй (далi - сума валових внескiв), за винятком суми валових внескiв, переданих в перестрахування, отриманих (нарахованих) страховиками протягом звiтного перiоду по договорах страхування i перестрахування ризикiв на територiї України або за її межами. (пiдпункт 7.2.1 пункту 7.2 статтi 7 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
7.2.2. Облiк операцiй зi страхування життя фiзичних осiб ведеться страховиками окремо.
Доходи, отриманi страховиками-резидентами у виглядi сум страхових внескiв, страхових платежiв чи страхових премiй, накопичених протягом звiтного перiоду за договорами страхування i перестрахування життя на територiї України або за її межами, не належать до складу валових доходiв, встановлених пiдпунктом 7.2.1 цiєї статтi.
Страховi резерви (резервнi фонди) на покриття ризикiв (збиткiв) iз страхування життя, формуються окремо вiд страхових резервiв (резервних фондiв) на покриття ризикiв (збиткiв) з iнших видiв страхування та використовуються виключно на покриття ризикiв iз страхування життя. Методика формування страхових резервiв (резервних фондiв) страховикiв установлюється Комiтетом у справах нагляду за страховою дiяльнiстю.
Доходи, отриманi страховиками вiд страхування i перестрахування життя, не пiдлягають оподаткуванню податками, встановленими пiдпунктом 7.2.1 цiєї статтi, статтею 10 цього Закону, та пiдлягають оподаткуванню податком, встановленим пунктом 13.3 цього Закону у випадках, передбачених таким пунктом.
7.2.3. У разi коли страховик одержує доходи з джерел iнших, нiж тi, що визначенi у пiдпунктi 7.2.1 та 7.2.2, такi доходи оподатковуються у загальному порядку. При цьому до категорiї валових витрат, пов'язаних з отриманням таких доходiв, не включаються витрати, понесенi страховиком при здiйсненнi операцiй iз страхування (перестрахування).
7.2.4. Для цiлей оподаткування операцiєю iз страхування життя фiзичної особи вважається операцiя, яка передбачає страхову виплату при таких страхових випадках:
смерть застрахованої особи;
рiшення суду про оголошення застрахованої особи померлою;
дожиття застрахованої особи до закiнчення строку дiї договору страхування або досягнення нею вiку, визначеного договором страхування. У цьому випадку строк дiї договору не може бути меншим як 120 календарних мiсяцiв та не може передбачати часткових виплат до закiнчення строку такого договору або настання страхового випадку. На перехiдний перiод до 2003 року строк дiї договору iз страхування життя громадян вiком пiсля 50 рокiв встановлюється вiд 60 календарних мiсяцiв.
У разi дострокового розiрвання договору зi страхування життя, непов'язаного зi смертю застрахованої особи, доходи, отриманi страховиком, пiдлягають оподаткуванню в порядку, встановленому пiдпунктом 7.2.1 цiєї статтi за наслiдками податкового перiоду, протягом якого вiдбулося таке розiрвання з використанням ставки податку в шiсть вiдсоткiв.
Доходи вiд страхування фiзичних осiб на iнших умовах оподатковуються у порядку, встановленому пiдпунктом 7.2.1 цiєї статтi.
7.3. Оподаткування операцiй iз розрахунками в iноземнiй валютi
7.3.1. Доходи, отриманi (нарахованi) платником податку в iноземнiй валютi у зв'язку з продажем товарiв (робiт, послуг) протягом звiтного перiоду, перераховуються в гривнi за офiцiйним валютним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України, що дiяв на дату отримання (нарахування) таких доходiв, i не пiдлягають перерахуванню у зв'язку зi змiною обмiнного курсу гривнi протягом такого звiтного перiоду.
Балансова вартiсть iноземної валюти, отриманої платником податку у зв'язку з таким продажем (виручка в iноземнiй валютi), визначається за курсом, зазначеним у першому абзацi цього пiдпункту.
7.3.2. Витрати, понесенi (нарахованi) платником податку в iноземнiй валютi протягом звiтного перiоду у зв'язку з придбанням товарiв (робiт, послуг), вартiсть яких вiдноситься до валових витрат такого платника податку, визначаються у сумi, що має дорiвнювати балансовiй вартостi такої iноземної валюти, визначеної згiдно iз положеннями пунктiв 7.3.1, 7.3.4, 7.3.6 цiєї статтi, i не пiдлягають перерахуванню у зв'язку iз змiною обмiнного курсу гривнi протягом такого звiтного перiоду.
7.3.3. Будь-яка заборгованiсть платника податку або перед платником податку, основна сума якої (без процентiв та комiсiйних винагород) виражена в iноземнiй валютi, вiдображається в податковому облiку дебiтора або кредитора шляхом перерахунку суми такої заборгованостi в гривнi за офiцiйним валютним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України, що дiяв на дату її виникнення (далi - балансова вартiсть заборгованостi), i не пiдлягає перерахуванню у зв'язку зi змiною обмiнного курсу гривнi протягом звiтного перiоду.
У разi коли така заборгованiсть продається (погашається) протягом звiтного перiоду, вартiсть такої заборгованостi визначається шляхом перерахунку її суми в гривнi за офiцiйним валютним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України, що дiяв на дату такого продажу (погашення).
7.3.4. У разi купiвлi iноземної валюти за гривнi валовi витрати або валовi доходи платника податку не змiнюються. Сума гривень, сплачена платником податку у зв'язку з такою купiвлею (без урахування комiсiйних або вартостi iнших послуг осiб, що здiйснюють конверсiйнi (обмiннi) операцiї за дорученням платника податку), вважається балансовою вартiстю такої iноземної валюти.
У разi купiвлi однiєї iноземної валюти за iншу iноземну валюту балансова вартiсть придбаної iноземної валюти визначається на рiвнi балансової вартостi iноземної валюти, що була продана.
7.3.5. У разi продажу iноземної валюти за гривнi валовi доходи платника податку збiльшуються на суму гривень, отриманих вiд покупця у зв'язку з таким продажем, а валовi витрати такого платника податку збiльшуються на суму балансової вартостi такої iноземної валюти.
7.3.6. З метою оподаткування будь-яка iноземна валюта або заборгованiсть в iноземнiй валютi, що перебували на облiку платника податку на кiнець звiтного перiоду, перераховуються в гривнi за офiцiйним валютним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України, що дiяв на останнiй робочий день звiтного перiоду. При цьому позитивна або вiд'ємна рiзниця мiж результатом такого перерахунку та балансовою вартiстю iноземної валюти або заборгованостi включається вiдповiдно до валових доходiв або валових витрат платника податку - кредитора або до валових витрат чи валових доходiв платника податку - дебiтора за наслiдками звiтного перiоду. Для наступного податкового перiоду балансова вартiсть iноземної валюти або заборгованостi в iноземнiй валютi прирiвнюється до їх вартостi, визначеної на кiнець попереднього звiтного перiоду. (пiдпункт 7.3.6 статтi 7 доповнено абзацом 2 згiдно iз Законом N 934-XIV вiд 14.07.99 р.)
Для пiдприємств гiрничо-металургiйного комплексу, якi беруть участь в економiчному експериментi, що проводиться з 1 липня 1999 року до 1 сiчня 2002 року, будь-яка iноземна валюта, що перебувала на облiку платника податку на кiнець звiтного перiоду, перераховується в гривнi за офiцiйним валютним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України, що дiяв на останнiй робочий день звiтного перiоду. При цьому позитивна або вiд'ємна рiзниця мiж результатом такого перерахунку та балансовою вартiстю iноземної валюти включається вiдповiдно до валових доходiв або валових витрат платника податку - кредитора або до валових витрат чи валових доходiв платника податку - дебiтора за наслiдками звiтного перiоду. Для наступного податкового перiоду балансова вартiсть iноземної валюти прирiвнюється до її вартостi, визначеної на кiнець попереднього звiтного перiоду, а заборгованiсть в iноземнiй валютi перераховується у гривнi в тому звiтному перiодi, в якому вона була погашена.
7.3.7. До валових витрат платникiв податку - суб'єктiв валютного ринку вiдносяться також будь-якi витрати, пов'язанi з оплатою послуг iнших осiб, що здiйснюють конверсiйнi (обмiннi) операцiї за дорученням таких платникiв податку.
7.3.8. Банки здiйснюють вiдмiнний вiд iнших платникiв податку податковий облiк результатiв операцiй з iноземною валютою. (абзац 1 пiдпункту 7.3.8 пункту 7.3 статтi 7 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
Облiк операцiй з продажу або купiвлi iноземної валюти, якi здiйснюються за дорученням та за рахунок клiєнтiв таких банкiв, ведеться окремо вiд облiку операцiй з продажу або купiвлi iноземної валюти, здiйснюваних за рiшенням банку за рахунок iнших (власних) джерел.
При здiйсненнi операцiй з продажу або купiвлi iноземної валюти за дорученням та за рахунок клiєнтiв до валових доходiв банку вiдносяться суми комiсiйних (брокерських) та iнших подiбних видiв винагород, одержаних (нарахованих) банком у зв'язку iз здiйсненням таких операцiй протягом звiтного перiоду, а до валових витрат - витрати банку, понесенi (нарахованi) у зв'язку iз здiйсненням таких операцiй протягом звiтного перiоду. (абзац 3 пiдпункту 7.3.8 пункту 7.3 статтi 7 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
При здiйсненнi операцiй з купiвлi або продажу iноземної валюти за рiшенням банку до складу валових доходiв або валових витрат банку вiдноситься кiнцевий фiнансовий результат обмiнних (конверсiйних) операцiй за результатами звiтного перiоду.
Кiнцевий фiнансовий результат обмiнних (конверсiйних) операцiй за результатами звiтного перiоду вираховується як сума фiнансових результатiв обмiнних (конверсiйних) операцiй за результатами кожного банкiвського дня. Фiнансовим результатом обмiнних (конверсiйних) операцiй за результатами банкiвського дня є рiзниця мiж валовими доходами, отриманими (нарахованими) банком внаслiдок продажу iноземної валюти протягом такого банкiвського дня, та валовими витратами, понесеними (нарахованими) у зв'язку iз придбанням iноземної валюти протягом такого банкiвського дня.
У розрахунки фiнансового результату обмiнних (конверсiйних) операцiй не беруться суми комiсiйних (брокерських) або iнших подiбних винагород, сплачених або отриманих (нарахованих) банком у зв'язку iз здiйсненням таких обмiнних (конверсiйних) операцiй, якi вiдносяться до складу валових доходiв або валових витрат банку у загальному порядку.
На iноземну валюту, що входила до складу власних коштiв банку за станом на останнiй день звiтного перiоду, поширюється порядок, передбачений пiдпунктом 7.3.6 цiєї статтi.
7.4. Оподаткування операцiй з пов'язаними особами
З метою оподаткування:
7.4.1. Доход, отриманий платником податку вiд продажу товарiв (робiт, послуг) пов'язаним особам, визначається виходячи iз договiрних цiн, але не менших за звичайнi цiни на такi товари (роботи, послуги), що дiяли на дату такого продажу. (пiдпункт 7.4.1 пункту 7.4 статтi 7 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
7.4.2. Витрати, понесенi платником податку у зв'язку з придбанням товарiв (робiт, послуг) у пов'язаної особи визначаються виходячи iз договiрних цiн, але не бiльших за звичайнi цiни, що дiяли на дату такого придбання.
7.4.3. Положення пiдпунктiв 7.4.1, 7.4.2 поширюються також на операцiї з юридичними особами, якi не є платниками податку, встановленого статтею 10 цього Закону, або сплачують податок на прибуток за iншими, нiж платник податку, ставками.
7.4.4. Витрати платника податку, понесенi по сплатi процентiв по депозитах, орендних платежах, цивiльно-правових договорах пов'язаним з платником податку особам, визначаються виходячи iз договiрних цiн (процентних ставок за депозит), але не вищих за звичайнi цiни (звичайнi процентнi ставки за депозит).
7.5. До валового доходу платника податку включається прибуток вiд продажу (обмiну, iнших видiв вiдчуження) основних фондiв або нематерiальних активiв, що пiдлягають амортизацiї, визначений згiдно iз статтею 8 цього Закону.
7.6. Оподаткування операцiй з торгiвлi цiнними паперами та деривативами
7.6.1. З метою оподаткування платник податку веде окремий облiк фiнансових результатiв операцiй з торгiвлi цiнними паперами та деривативами.
У разi коли протягом звiтного перiоду витрати, понесенi (нарахованi) платником податку у зв'язку iз придбанням цiнних паперiв i деривативiв, перевищують доходи, отриманi вiд продажу (вiдчуження) цiнних паперiв i деривативiв протягом такого звiтного перiоду, балансовi збитки переносяться на зменшення доходiв майбутнiх перiодiв вiд таких операцiй протягом строкiв, визначених статтею 6 цього Закону.
У разi коли протягом звiтного перiоду доходи, отриманi (нарахованi) платником податку в зв'язку iз продажем (вiдчуженням) цiнних паперiв i деривативiв, перевищують витрати, понесенi (нарахованi) платником податку в зв'язку iз придбанням цiнних паперiв i деривативiв протягом такого звiтного перiоду, збiльшенi на суму некомпенсованих балансових збиткiв вiд таких операцiй минулих перiодiв, прибуток включається до складу валових доходiв за результатами такого звiтного перiоду.
7.6.2. Пiд термiном "торгiвля цiнними паперами i деривативами" слiд розумiти:
будь-якi операцiї з придбання або продажу цiнних паперiв чи фондових деривативiв торгiвцями цiнними паперами, чий статус встановлюється вiдповiдним законодавством про цiннi папери i фондовий ринок;
будь-якi операцiї з придбання або продажу товарних деривативiв членами товарних бiрж, чий статус встановлюється законодавством про товарнi бiржi;
будь-якi операцiї з купiвлi та продажу цiнних паперiв особами, якi не мають статусу торгiвцiв цiнними паперами.
7.6.3. Пiд термiном "витрати" слiд розумiти суму коштiв або вартiсть майна, сплачену (нараховану) платником податку продавцю цiнних паперiв та деривативiв як компенсацiя їх вартостi.
До складу витрат включається також сума будь-якої заборгованостi покупця, яка виникає у зв'язку з таким придбанням.
7.6.4. Пiд термiном "доходи" слiд розумiти суму коштiв або вартiсть майна, отриману платником податку вiд продажу, обмiну або iнших способiв вiдчуження цiнних паперiв та деривативiв, збiльшену на вартiсть будь-яких матерiальних цiнностей чи нематерiальних активiв, якi передаються платнику податку в зв'язку з таким продажем, обмiном або вiдчуженням.
До складу доходiв включається також сума будь-якої заборгованостi платника податку, яка погашається у зв'язку з таким продажем, обмiном або вiдчуженням.
7.6.5. Норми цього пункту поширюються також на визначення балансових збиткiв або прибуткiв, отриманих платником податку вiд операцiй з корпоративними правами, що вираженi в iнших, нiж цiннi папери, формах.
7.6.6. Норми цього пункту не вiдносяться до операцiй з придбання матерiальних цiнностей на строкових умовах.
7.7. Оподаткування спiльної дiяльностi на територiї України без створення юридичної особи
7.7.1. Спiльна дiяльнiсть без створення юридичної особи провадиться на пiдставi договору про спiльну дiяльнiсть, що передбачає об'єднання коштiв або майна учасникiв для досягнення спiльної господарської мети.
7.7.2. Облiк результатiв спiльної дiяльностi ведеться платником податку, уповноваженим на це iншими сторонами згiдно з умовами договору, окремо вiд облiку господарських результатiв такого платника податку.
7.7.3. Виплати частини доходу, отриманого учасниками вiд спiльної дiяльностi, прирiвнюються до виплат дивiдендiв в порядку, передбаченому пiдпунктами 7.8.2, 7.8.6 - 7.8.8 цiєї статтi.
7.7.4. У разi коли доходи вiд спiльної дiяльностi не розподiляються протягом звiтного перiоду з метою оподаткування вони вважаються розподiленими мiж учасниками згiдно з умовами договору про спiльну дiяльнiсть на кiнець такого звiтного перiоду i пiдлягають оподаткуванню згiдно з пiдпунктом 7.7.3 цiєї статтi.
7.7.5. У разi коли протягом звiтного перiоду витрати, понесенi платником податку в зв'язку iз проведенням спiльної дiяльностi, перевищують доходи, отриманi вiд таких операцiй, балансовi збитки переносяться на зменшення доходiв майбутнiх податкових перiодiв вiд такої спiльної дiяльностi протягом строкiв, визначених статтею 6 цього Закону.
7.7.6. Для цiлей оподаткування господарськi вiдносини мiж учасниками спiльної дiяльностi прирiвнюються до вiдносин на основi окремих цивiльно-правових договорiв.
7.7.7. Порядок податкового облiку та звiтностi результатiв спiльної дiяльностi встановлюється центральним податковим органом.
7.8. Оподаткування дивiдендiв
7.8.1. У разi прийняття рiшення щодо виплати дивiдендiв емiтент корпоративних прав, на якi нараховуються дивiденди, провадить зазначенi виплати власнику таких корпоративних прав пропорцiйно частцi його в статутному фондi пiдприємства-емiтента таких корпоративних прав незалежно вiд того, чи була дiяльнiсть такого пiдприємства-емiтента прибутковою протягом звiтного перiоду при наявностi iнших власних джерел для виплати дивiдендiв.
7.8.2. За винятком випадкiв, передбачених пiдпунктом 7.8.5 цiєї статтi, платник податку, який виплачує дивiденди своїм акцiонерам (власникам), нараховує та утримує податок на дивiденди в розмiрi 30 вiдсоткiв нарахованої суми виплат за рахунок таких виплат незалежно вiд того, чи є емiтент платником податку на прибуток. Зазначений податок вноситься до бюджету до/або одночасно iз виплатою дивiдендiв.
Платiжний документ, який надається платником податку банкiвськiй установi, що його обслуговує, повинен вiдображати суму дивiдендiв, що пiдлягають виплатi, а також утриману суму податку на дивiденди. Банкiвська установа не має права приймати до виконання платiжний документ, що не вiдповiдає зазначеним вимогам.
7.8.3. Платник податку - емiтент корпоративних прав зменшує суму нарахованого податку на прибуток на суму внесеного до бюджету податку на дивiденди, запровадженого пiдпунктом 7.8.2 цiєї статтi. Не дозволяється проведення зазначеного залiку з податком, передбаченим пунктом 7.2 цiєї статтi.
7.8.4. У разi коли сума сплаченого податку на дивiденди перевищує суму податкових зобов'язань пiдприємства-емiтента за податком на прибуток звiтного перiоду, рiзниця переноситься на зменшення зобов'язань за податком на прибуток такого пiдприємства у майбутнiх податкових перiодах у порядку, передбаченому статтею 6 цього Закону.
7.8.5. Податок на дивiденди, передбачений пiдпунктом 7.8.2 цiєї статтi, не застосовується у разi виплати дивiдендiв у виглядi акцiй (часток, паїв), емiтованих пiдприємством, яке нараховує дивiденди, за умови, що така виплата нiяким чином не змiнює пропорцiй (часток) участi всiх акцiонерiв (власникiв) у статутному фондi пiдприємства-емiтента, а також при виплатi дивiдендiв на користь нерезидентiв, якi оподатковуються в порядку, визначеному пунктом 13.7 статтi 13 цього Закону. (пiдпункт 7.8.5 статтi 7 змiнено згiдно iз Законом N 977-XIV вiд 15.08.99 р.)
7.8.6. Юридичнi особи, що отримують дивiденди, з яких утримано податок, передбачений пiдпунктом 7.8.2 цiєї статтi, або дивiденди, виплаченi у виглядi акцiй, згiдно з положеннями пiдпункту 7.8.5 цiєї статтi не включають такi дивiденди до складу валового доходу.
7.8.7. У випадках виплати дивiдендiв фiзичним особам на привiлейованi акцiї суми таких виплат пiдлягають оподаткуванню податком, передбаченим пiдпунктом 7.8.2 цiєї статтi, i прирiвнюються до виплати додаткових благ, якi оподатковуються у порядку, встановленому законом України про оподаткування доходiв фiзичних осiб.
7.8.8. Якщо внаслiдок повної лiквiдацiї пiдприємства платник податку - власник корпоративних прав, емiтованих таким пiдприємством, отримує кошти або майно, вартiсть яких перевищує балансову вартiсть таких корпоративних прав, сума перевищення включається до валового доходу такої особи. У разi коли сума коштiв або вартiсть майна менша вiд номiнальної вартостi корпоративних прав, сума збиткiв вiдноситься до складу валових витрат платника податку у податковий перiод отримання такої компенсацiї, але не ранiше перiоду повної лiквiдацiї пiдприємства-емiтента.
7.9. Оподаткування операцiй з борговими вимогами та зобов'язаннями
7.9.1. З урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, не включаються до валового доходу i не пiдлягають оподаткуванню кошти або майно, залученi платником податку у зв'язку з:
отриманням платником податку фiнансових кредитiв вiд iнших осiб-кредиторiв, а також поверненням основної суми фiнансових кредитiв, наданих платником податку iншим особам-дебiторам;
залученням платником податку коштiв або майна в довiрче управлiння, коштiв у депозит (вклад), у тому числi шляхом випуску ощадних (депозитних) сертифiкатiв, або на iншi строковi чи довiрчi рахунки, в тому числi шляхом емiсiї (випуску) облiгацiй, векселiв чи iнвестицiйних сертифiкатiв, а також поверненням платнику податку коштiв або майна з довiрчого управлiння, а також основної суми депозиту (вкладу), у тому числi шляхом погашення (викупу) ощадних (депозитних) сертифiкатiв, або з iнших строкових чи довiрчих рахункiв, вiдкритих iншими особами на користь такого платника податку, у тому числi шляхом погашення облiгацiй, векселiв чи iнвестицiйних сертифiкатiв; (абзац 3 пiдпункту 7.9.1 статтi 7 змiнено згiдно iз Законом N 977-XIV вiд 15.08.99 р.)
залученням платником податку майна на пiдставi договору лiзингу (оренди), концесiї, комiсiї, консигнацiї, довiрчого управлiння, схову (вiдповiдального зберiгання), а також згiдно з iншими цивiльно-правовими договорами, що не передбачають передачi права власностi на таке майно.
7.9.2. З урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, не включаються до валових витрат кошти або майно, наданi платником податку у зв'язку з:
поверненням платником податку основної суми кредиту iншим особам-кредиторам, а також з наданням кредиту iншим особам-дебiторам;
поверненням платником податку коштiв або майна з довiрчого управлiння, основної суми депозитiв (вкладiв), у тому числi залучених шляхом випуску ощадних (депозитних) сертифiкатiв, або коштiв з iнших строкових чи довiрчих рахункiв, у тому числi шляхом погашення (викупу) облiгацiй, векселiв чи iнвестицiйних сертифiкатiв, а також розмiщенням платником податку коштiв або майна в довiрче управлiння, коштiв у депозит (вклад), у тому числi шляхом придбання ощадних (депозитних) сертифiкатiв, або на iншi строковi та довiрчi рахунки, вiдкритi на користь такого платника податку, у тому числi шляхом придбання облiгацiй, векселiв чи iнвестицiйних сертифiкатiв; (абзац 3 пiдпункту 7.9.2 статтi 7 змiнено згiдно iз Законом N 977-XIV вiд 15.08.99 р.)
наданням платником податку майна на пiдставi договорiв лiзингу (оренди), концесiї, комiсiї, консигнацiї, довiрчого управлiння, схову (вiдповiдального зберiгання) або згiдно з iншими цивiльно-правовими договорами, що не передбачають передачi права власностi на таке майно iншiй особi.
Пiд термiном "основна сума" слiд розумiти суму наданого кредиту або депозиту (строкових, довiрчих рахункiв) без урахування процентiв (фiксованих виплат, премiй, виграшiв).
7.9.3. За процентними цiнними паперами, емiтованими платником податку, суми процентiв включаються до складу його валових витрат у податковий перiод, протягом якого була здiйснена або мала бути здiйснена виплата таких процентiв. За дисконтними цiнними паперами, емiтованими платником податку, балансовi збитки вiд їх розмiщення вiдносяться до складу його валових витрат у податковий перiод, протягом якого вiдбулося погашення (викуп) таких цiнних паперiв.
Платник податку, який здiйснює довiрчi операцiї з коштами або майном довiрителя, вiдносить до складу своїх валових доходiв кiнцевий фiнансовий результат такої довiрчої операцiї, який визначається за наслiдками податкового перiоду, протягом якого здiйснюється повернення довiрителю частини доходу, фактично отриманого довiреною особою вiд операцiй з розмiщення коштiв або майна такого довiрителя, та дорiвнює винагородi за здiйснення таких довiрчих операцiй, яка утримується на користь довiреної особи за рахунок виплати такого доходу. (пiдпункт 7.9.3 статтi 7 змiнено згiдно iз Законом N 977-XIV вiд 15.08.99 р.)
7.9.4. Оподаткування операцiй з безстроковими цiнними паперами здiйснюється у порядку, передбаченому для оподаткування дивiдендiв.
Дiя цього пiдпункту не поширюється на цiннi папери, що засвiдчують корпоративнi права.
Безстроковi цiннi папери - це цiннi папери, якi не мають встановленого строку погашення чи мають строк погашення бiльш як 10 рокiв з моменту їх емiсiї (випуску) або згiдно з умовами емiсiї передбачають право емiтента приймати одноособове рiшення про продовження строку погашення (лiквiдацiї) таких цiнних паперiв, незалежно вiд загального строку дiї таких цiнних паперiв.
Витрати, понесенi платником податку у зв'язку з придбанням безстрокових цiнних паперiв до валових витрат не включаються i пiдлягають амортизацiї як нематерiальнi активи згiдно iз статтею 8 цього Закону. Дiя цього пiдпункту не поширюється на цiннi папери, що засвiдчують корпоративнi права.
7.9.5. При вiдчуженнi майна, заставленого з метою забезпечення повної суми боргової вимоги, валовi витрати та валовi доходи заставодавця та заставодержателя визначаються у такому порядку:
вiдчуження об'єкта застави для заставодавця прирiвнюється до продажу такого об'єкта у податковий перiод такого вiдчуження, а основна сума кредиту та нарахованих на неї процентiв, що залишилися неповернутими кредитору (гаранту), - цiною продажу такої застави;
якщо згiдно з умовами договору або закону об'єкт застави вiдчужується у власнiсть заставодержателя у рахунок погашення боргових зобов'язань, таке вiдчуження прирiвнюється до купiвлi заставодержателем такого об'єкта застави у податковий перiод такого вiдчуження, а основна сума кредиту та нарахованих на неї процентiв, що залишилися неповернутими кредитору (гаранту), - цiною придбання такої застави;
якщо кредитор у подальшому продає об'єкт застави iншим особам, його доходи або збитки визнаються у загальному порядку;
якщо згiдно з умовами договору або закону об'єкт застави з метою погашення боргових зобов'язань пiдлягає продажу на аукцiонi (публiчних торгах), валовi доходи i валовi витрати заставодержателя визначаються у порядку, встановленому пiдпунктом 12.3.4 цього Закону та Законом України "Про заставу"
Порядок надання та погашення боргових зобов'язань, забезпечених заставою, встановлюється вiдповiдним законодавством.
7.10. Порядок оподаткування доходiв вiд виконання довгострокових договiрних зобов'язань
7.10.1. Платник податку може вибрати особливий порядок оподаткування результатiв дiяльностi, що здiйснюється за довгостроковим договором (контрактом).
7.10.2. Пiд термiном "довгостроковий договiр (контракт)" слiд розумiти будь-який договiр на виготовлення, будiвництво, установку або монтаж матерiальних цiнностей, що входитимуть до складу основних фондiв замовника або складових частин таких основних фондiв, а також на створення нематерiальних активiв, пов'язаних з таким виготовленням, будiвництвом, установкою або монтажем (послуг типу "iнженiринг", науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт та розробок), за умови, якщо такий контракт не планується завершити ранiше нiж через 9 мiсяцiв з моменту здiйснення перших витрат або отримання авансу (передоплати).
7.10.3. Виконавець самостiйно визначає доходи i витрати, нарахованi (понесенi) протягом звiтного перiоду у зв'язку iз виконанням довгострокового договору (контракту), використовуючи оцiночний коефiцiєнт виконання такого довгострокового контракту.
7.10.4. Оцiночний коефiцiєнт виконання довгострокового договору (контракту) визначається як спiввiдношення суми фактичних витрат звiтного перiоду до суми загальних витрат, що плануються виконавцем при виконаннi довгострокового контракту.
7.10.5. Доход виконавцiв у звiтному перiодi визначається як добуток загально договiрної цiни довгострокового договору (контракту) до оцiночного коефiцiєнта виконання довгострокового контракту.
7.10.6. Витрати виконавця у звiтному перiодi визначаються на рiвнi фактично оплачених (нарахованих) витрат, пов'язаних iз виконанням довгострокового договору (контракту) у такому звiтному перiодi.
7.10.7. Витрати i доходи, понесенi (нарахованi) виконавцем довгострокового договору (контракту) протягом звiтного перiоду, включаються до складу валових витрат або валових доходiв такого виконавця за наслiдками такого перiоду в сумах, визначених пiдпунктами 7.10.5 та 7.10.6 цiєї статтi.
7.10.8. Для цiлей оподаткування суми авансiв або передоплат, наданих виконавцю довгострокового договору (контракту), вiдносяться до складу валового доходу такого виконавця виключно у межах сум, визначених згiдно iз пiдпунктом 7.10.5 цього пункту.
7.10.9. Пiсля завершення довгострокового договору (контракту) виконавець здiйснює перерахунок сум податкових зобов'язань, попередньо визначених ним за наслiдками кожного податкового перiоду протягом строку виконання такого довгострокового договору (контракту), визначаючи фактичний коефiцiєнт виконання довгострокового договору (контакту) як спiввiдношення витрат вiдповiдних попереднiх звiтних перiодiв до фактичних загальних витрат, понесених (нарахованих) виконавцем при виконаннi довгострокового договору (контракту), та доход таких перiодiв як добуток кiнцевої договiрної цiни об'єкта довгострокового договору (контракту) до фактичного коефiцiєнта виконання довгострокового договору (контракту).
У разi коли за наслiдками перерахунку виявляється, що платник податку завищив або занизив суму податкових зобов'язань, розраховану за наслiдками будь-якого попереднього податкового перiоду протягом виконання довгострокового договору (контракту), зазначене завищення або заниження враховується вiдповiдно у зменшеннi або збiльшеннi валового доходу такого платника податку в податковому перiодi завершення довгострокового договору (контракту) iз застосуванням до суми визначеної рiзницi процента, що дорiвнює 120 вiдсоткам ставки Нацiонального банку України, що дiяла на момент здiйснення такого перерахунку, за строк дiї такої переплати чи недоплати.
При цьому вiдлiк строку позовної давностi починається з податкового перiоду, в якому завершується довгостроковий договiр (контракт).
7.10.10. Податковi звiти щодо результатiв дiяльностi виконавця довгострокового договору (контракту) за наслiдками кожного податкового перiоду надаються податковому органу за формою, що встановлюється центральним податковим органом.
7.10.11. У разi, якщо об'єкт довгострокового контракту вiдноситься до основних фондiв замовника, замовник у порядку, визначеному у статтi 8 цього Закону, збiльшує балансову вартiсть вiдповiдної групи основних фондiв на суму коштiв, матерiальних або нематерiальних активiв, що пiдлягають амортизацiї, якi наданi виконавцю у виглядi авансiв (передоплати) або вартостi об'єкта довгострокового договору (контракту) чи його частини, що переданi на баланс замовника.
У разi, якщо об'єкт довгострокового договору (контракту) не вiдноситься до складу основних фондiв замовника, замовник збiльшує валовi витрати звiтного перiоду на суму коштiв, матерiальних або нематерiальних активiв, наданих виконавцю у виглядi авансiв (передоплати) або вартостi об'єкта довгострокового договору (контракту) чи його частини, переданих на баланс замовника у такому звiтному перiодi. (пiдпункт 7.10.11 пункту 7.10 статтi 7 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
7.10.12. Пiдпункти 7.10.3 - 7.10.8 цiєї статтi застосовуються також для визначення доходiв i витрат вiдповiдних звiтних перiодiв вiд операцiй з передплати перiодичних видань, оперативного лiзингу (оренди), оренди землi та оренди жилих примiщень у разi попередньої оплати таких операцiй на строк, що перевищує звiтний перiод.
У таких випадках норми пiдпункту 7.10.9 не застосовуються.
7.11. Оподаткування неприбуткових установ i органiзацiй
7.11.1. Ця стаття застосовується до неприбуткових установ i органiзацiй, якi є:
а) органами державної влади України, органами мiсцевого самоврядування та створеними ними установами або органiзацiями, що утримуються за рахунок коштiв вiдповiдних бюджетiв;
б) благодiйними фондами i благодiйними органiзацiями, створеними у порядку, визначеному законом для проведення благодiйної дiяльностi, в тому числi громадськими органiзацiями, створеними з метою провадження екологiчної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освiтньої та наукової дiяльностi, а також творчими спiлками та полiтичними партiями; науково-дослiдними установами та вищими навчальними закладами III - IV рiвнiв акредитацiї, внесеними до Державного реєстру наукових установ, яким надається пiдтримка держави; N 285-XIV вiд 01.12.98 р.) (абзац б) пiдпункту 7.11.1 пункту 7.11 статтi 7 змiнено згiдно iз Законами: N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.,
в) пенсiйними фондами, кредитними спiлками, утвореними у порядку, визначеному законом;
г) iншими, нiж визначенi у абзацi "б" цього пiдпункту, юридичними особами, дiяльнiсть яких не передбачає одержання прибутку згiдно з нормами вiдповiдних законiв;
д) спiлками, асоцiацiями та iншими об'єднаннями юридичних осiб, житлово-будiвельними кооперативами, створеними для представлення iнтересiв засновникiв, що утримуються лише за рахунок внескiв таких засновникiв та не проводять пiдприємницької дiяльностi, за винятком отримання пасивних доходiв; (абзац д) пiдпункту 7.11.1 пункту 7.11 статтi 7 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
е) релiгiйними органiзацiями, зареєстрованими у порядку, передбаченому законом.
7.11.2. Вiд оподаткування звiльняються доходи неприбуткових органiзацiй, визначених у абзацi "а" пiдпункту 7.11.1, отриманi у виглядi:
коштiв або майна, якi надходять безоплатно або у виглядi безповоротної фiнансової допомоги чи добровiльних пожертвувань;
пасивних доходiв;
коштiв або майна, якi надходять до таких неприбуткових органiзацiй як компенсацiя вартостi отриманих державних послуг.
7.11.3. Вiд оподаткування звiльняються доходи неприбуткових органiзацiй, визначених у абзацi "б" пiдпункту 7.11.1, отриманi у виглядi:
коштiв або майна, якi надходять безоплатно або у виглядi безповоротної фiнансової допомоги чи добровiльних пожертвувань;
пасивних доходiв;
коштiв або майна, якi надходять таким неприбутковим органiзацiям, вiд проведення їх основної дiяльностi, з урахуванням положень пiдпункту 7.11.11 цiєї статтi.
7.11.4. Вiд оподаткування звiльняються доходи неприбуткових органiзацiй, визначених у абзацi "в" пiдпункту 7.11.1, отриманi у виглядi:
коштiв, якi надходять до кредитних спiлок та пенсiйних фондiв у виглядi внескiв на додаткове пенсiйне забезпечення або внескiв на iншi потреби, передбаченi законодавством;
пасивних доходiв, отриманих з джерел, визначених законодавством про кредитнi спiлки та пенсiйнi фонди.
7.11.5. Вiд оподаткування звiльняються доходи неприбуткових органiзацiй, визначених у абзацi "г" пiдпункту 7.11.1, отриманi у виглядi коштiв або майна, якi надходять таким неприбутковим органiзацiям вiд проведення їх основної дiяльностi та у виглядi пасивних доходiв.
7.11.6. Вiд оподаткування звiльняються доходи неприбуткових органiзацiй, визначених у абзацi "д" пiдпункту 7.11.1, отриманi у виглядi:
разових або перiодичних внескiв засновникiв та членiв; (абзац 2 пiдпункту 7.11.6 пункту 7.11 статтi 7 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
пасивних доходiв.
7.11.7. Вiд оподаткування звiльняються доходи неприбуткових органiзацiй, визначених у абзацi "е" пiдпункту 7.11.1, отриманi у виглядi:
коштiв або майна, якi надходять безоплатно або у виглядi безповоротної фiнансової допомоги чи добровiльних пожертвувань;
будь-яких iнших доходiв вiд надання культових послуг, а також пасивних доходiв.
7.11.8. Доходи або майно неприбуткових органiзацiй, за винятком неприбуткових органiзацiй, визначених у абзацах "а" та "в" пiдпункту 7.11.1, не пiдлягають розподiлу мiж їх засновниками або учасниками та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або учасника такої неприбуткової органiзацiї, її посадових осiб (крiм оплати їх працi та вiдрахувань на соцiальнi заходи).
Доходи неприбуткових органiзацiй, визначених у абзацi "а" пiдпункту 7.11.1, у тому числi доходи закладiв i установ освiти, науки, культури, охорони здоров'я, а також архiвних установ, якi утримуються за рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисiв (на спецiальний рахунок) на утримання таких неприбуткових органiзацiй i використовуються виключно на фiнансування видаткiв такого кошторису (включаючи фiнансування господарської дiяльностi згiдно з їх статутами), розрахованого та затвердженого у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.
У разi, коли за наслiдками звiтного (податкового) року доходи кошторису на утримання зазначених органiзацiй перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується у складi кошторису наступного року.
При цьому з суми перевищення доходiв над витратами зазначених неприбуткових органiзацiй податок на прибуток, передбачений у пунктi 10.1 статтi 10 цього Закону, не сплачується. (У зв'язку з цим абзаци 3 i 4 вважати вiдповiдно абзацами 5 i 6) (абзац 2 пiдпункту 7.11.8 пункту 7.11 статтi 7 замiнено абзацами 2 - 4 згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
Перелiк платних послуг, якi можуть надаватись зазначеними закладами, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Доходи неприбуткових органiзацiй, визначених у абзацi "в" пiдпункту 7.11.1, розподiляються виключно мiж їх засновниками (учасниками) у порядку, встановленому вiдповiдним законодавством.
7.11.9. У разi коли доходи неприбуткових органiзацiй, отриманi протягом звiтного (податкового) року з джерел, визначених вiдповiдними пiдпунктами 7.11.2 - 7.11.7, на кiнець першого кварталу наступного за звiтним року перевищують 25 вiдсоткiв вiд загальних валових доходiв, отриманих протягом такого звiтного (податкового) року, така неприбуткова органiзацiя зобов'язана сплатити податок з нерозподiленої суми прибутку за ставкою 30 вiдсоткiв до суми такого перевищення. Внесення до бюджету зазначеного податку здiйснюється за результатами першого кварталу наступного за звiтним року у строки, встановленi для iнших платникiв податку.
Незалежно вiд положень абзацу першого цього пiдпункту, у разi коли неприбуткова органiзацiя отримує доход з джерел, iнших нiж визначенi вiдповiдними пiдпунктами 7.11.2 - 7.11.7 цього пункту, така неприбуткова органiзацiя зобов'язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходiв, отриманих з таких iнших джерел, зменшена на суму витрат, пов'язаних iз отриманням таких доходiв, але не вище суми таких доходiв.
При пiдрахунку суми перевищення доходiв над витратами згiдно iз абзацом першим цього пiдпункту, а також при визначеннi сум оподатковуваного прибутку згiдно iз абзацом другим цього пiдпункту сума амортизацiйних вiдрахувань не враховується. (пiдпункт 7.11.9 пункту 7.11 статтi 7 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
7.11.10. З метою оподаткування центральний податковий орган веде реєстр всiх неприбуткових органiзацiй, якi звiльняються вiд оподаткування згiдно з положеннями цiєї статтi.
Державна реєстрацiя неприбуткових органiзацiй здiйснюється у порядку, передбаченому вiдповiдним законодавством.
7.11.11. У разi лiквiдацiї неприбуткової органiзацiї її активи повиннi бути переданi iншiй неприбутковiй органiзацiї вiдповiдного виду або зарахованi до доходу бюджету.
7.11.12. Центральний податковий орган встановлює порядок облiку i подання податкової звiтностi про використання коштiв неприбуткових органiзацiй та вирiшує питання про виключення органiзацiй з реєстру неприбуткових органiзацiй i оподаткування їх доходiв у разi порушення ними положень цього Закону та iнших законодавчих актiв про неприбутковi органiзацiї. Рiшення центрального податкового органу можуть бути оскарженi в судовому порядку.
7.11.13. Пiд термiном "державнi послуги" слiд розумiти будь-якi платнi послуги, обов'язковiсть отримання яких встановлюється законодавством та якi надаються фiзичним чи юридичним особам органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування та створеними ними установами i органiзацiями, що утримуються за рахунок коштiв вiдповiдних бюджетiв. До термiну "державнi послуги" не включаються податки, збори (обов'язковi платежi), визначенi Законом України "Про систему оподаткування"
Пiд термiном "пасивнi доходи" слiд розумiти доходи, отриманi у виглядi процентiв, дивiдендiв, страхових виплат i вiдшкодувань, а також роялтi.
Пiд термiном "основна дiяльнiсть" слiд розумiти дiяльнiсть неприбуткових органiзацiй з надання благодiйної допомоги, просвiтнiх, культурних, наукових, освiтнiх та iнших подiбних послуг для суспiльного споживання, зi створення системи соцiального самозабезпечення громадян та для iнших цiлей, передбачених статутними документами, укладеними на пiдставi норм вiдповiдних законiв про неприбутковi органiзацiї. Статутнi документи неприбуткових органiзацiй повиннi мiстити вичерпний перелiк видiв їх дiяльностi. До основної дiяльностi не включаються будь-якi операцiї з продажу товарiв (робiт, послуг) неприбутковими органiзацiями, визначеними абзацами "в" i "г" пiдпункту 7.11.1, особам, iншим нiж засновники, учасники або члени (їх уповноваженi особи) таких неприбуткових органiзацiй. (абзац 3 пiдпункту 7.11.13 пункту 7.11 статтi 7 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
7.12. Особливостi оподаткування пiдприємств громадських органiзацiй iнвалiдiв
7.12.1. Звiльняється вiд оподаткування прибуток пiдприємств, що заснованi всеукраїнськими громадськими органiзацiями iнвалiдiв та майно яких є їх власнiстю, отриманий вiд продажу товарiв (робiт, послуг), крiм прибутку, одержаного вiд грального бiзнесу, де протягом попереднього звiтного (податкового) перiоду кiлькiсть iнвалiдiв, якi мають там основне мiсце роботи, становить не менш як 50 вiдсоткiв загальної чисельностi працюючих i фонд оплати працi таких iнвалiдiв становить не менш як 25 вiдсоткiв вiд суми витрат на оплату працi, що вiдносяться до складу валових витрат.
Перелiк всеукраїнських громадських органiзацiй iнвалiдiв, на пiдприємства яких поширюється ця пiльга, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. (пiдпункт 7.12.1 пункту 7.12 статтi 7 змiнено згiдно iз Законом N 607/97-ВР вiд 04.11.97 р.)
7.13. Особливостi оподаткування окремих платникiв податку
7.13.1. Звiльняється вiд оподаткування прибуток пiдприємств, отриманий вiд продажу на митнiй територiї України спецiальних продуктiв дитячого харчування власного виробництва, спрямований на збiльшення обсягiв виробництва та зменшення роздрiбних цiн таких продуктiв. (абзац 1 пiдпункту 7.13.1 пункту 7.13 статтi 7 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
Перелiк спецiальних продуктiв дитячого харчування встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України. (пункт 7.13 статтi 7 доповнено пiдпунктом 7.13.6 згiдно iз Законом N 1841-III вiд 22.06.2000 р.)
7.13.2. На перiод пiдготовки до зняття i зняття з експлуатацiї енергоблокiв Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему звiльняється вiд оподаткування прибуток Чорнобильської АЕС, якщо цi кошти використовуються на фiнансування робiт з пiдготовки до зняття i зняття Чорнобильської АЕС з експлуатацiї та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему.
У разi порушення цiльового використання коштiв платник податку зобов'язаний визначити прибуток, не оподаткований у зв'язку з наданням податкових пiльг, та оподаткувати його у поточному податковому перiодi, а також сплатити пеню у розмiрах та за перiод, визначенi законодавством України.
7.13.6. Звiльняються вiд оподаткування доходи у виглядi коштiв, матерiальних цiнностей та нематерiальних активiв, одержанi позашкiльними навчальними закладами, незалежно вiд пiдпорядкування, типу i форми власностi, вiд здiйснення або на здiйснення дiяльностi, передбаченої їх статутом. (пункт 7.13 статтi 7 доповнено пiдпунктом 7.13.5 згiдно iз Законом N 1288-XIV вiд 14.12.99 р.)
7.13.5. Звiльняються вiд оподаткування доходи вiд надання послуг щодо збирання та заготiвлi окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України. (пiдпункт 7.13.4 пункту 7.13 статтi 7 втратив чиннiсть згiдно iз Законом N 722-XIV вiд 03.06.99 р.) (пункт 7.13 статтi 7 доповнено пiдпунктом 7.13.4 згiдно iз Законом N 309-XIV вiд 11.12.98 р.)
7.13.4. Пiдпункт 7.13.4 статтi 7 втратив чиннiсть (пункт 7.13 статтi 7 доповнено пiдпунктом 7.13.3 згiдно iз Законом N 309-XIV вiд 11.12.98 р.)
7.13.3. Звiльняється вiд оподаткування прибуток пiдприємств, отриманий за рахунок мiжнародної технiчної допомоги, яка надається на безоплатнiй та безповоротнiй основi для подальшої експлуатацiї, пiдготовки до зняття i зняття енергоблокiв Чорнобильської АЕС з експлуатацiї, перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему та забезпечення соцiального захисту персоналу Чорнобильської АЕС i населення мiста Славутич.
У разi порушення цiльового використання мiжнародної технiчної допомоги одержувач її зобов'язаний збiльшити податковi зобов'язання, а також сплатити пеню, нараховану на суму отриманих пiльг, виходячи з 120 вiдсоткiв облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла на день збiльшення зобов'язань, та за перiод вiд дати отримання пiльг до дати збiльшення зобов'язань у встановленому законодавством порядку. (пункт 7.13 статтi 7 доповнено пiдпунктом 7.13.2 згiдно iз Законом N 309-XIV вiд 11.12.98 р.)
7.14. Особливостi оподаткування iнновацiйної дiяльностi iнновацiйних центрiв, внесених до державного реєстру
7.14.1. Оподатковується у розмiрi 50 вiдсоткiв вiд дiючої ставки прибуток вiд продажу iнновацiйного продукту, заявленого при реєстрацiї в iнновацiйних центрах, що створенi вiдповiдно до закону. (пiдпункт 7.14.1 пункту 7.14 статтi 7 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
7.14.2. Пiльги, визначенi у пiдпунктi 7.14.1, дiють першi три роки пiсля державної реєстрацiї продукцiї як iнновацiйної.
7.15. Порядок вiднесення спецiальних продуктiв дитячого харчування до продукцiї власного виробництва, що передбачено пiдпунктом 7.13.1 цiєї статтi, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України. (абзац 1 пункту 7.15 статтi 7 змiнено згiдно iз Законом N 607/97-ВР вiд 04.11.97 р.)
Податкова звiтнiсть пiдприємств, обумовлених пунктами 7.12, 7.13 i 7.14 цiєї статтi, здiйснюється у порядку, встановленому центральним податковим органом.
7.16. Не включаються до валових доходiв кошти, отриманi Державною адмiнiстрацiєю залiзничного транспорту України (Укрзалiзницею), а також залiзницями вiд пiдприємств, органiзацiй та їх структурних пiдроздiлiв, якi перебувають у функцiональному пiдпорядкуваннi Укрзалiзницi та залiзниць, що перераховуються ними за рахунок чистого прибутку, який залишається в розпорядженнi таких пiдприємств за результатами звiтного перiоду пiсля сплати всiх зобов'язань, у тому числi податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), строк погашення яких настав.
У разi коли за рiшенням Укрзалiзницi здiйснюється передача рухомого складу залiзничного транспорту загального користування вiд одного пiдроздiлу залiзницi iншому або вiд однiєї залiзницi iншiй, балансова вартiсть вiдповiдної групи основних фондiв, передбачених статтею 8 цього Закону, не змiнюється, а така передача не вважається операцiєю з безоплатної передачi товарiв (робiт, послуг) i не збiльшує валових доходiв платника податку. (статтю 7 доповнено пунктом 7.17 згiдно iз Законом N 1807-III вiд 08.06.2000 р.)
7.17. Особливостi оподаткування прибутку, отриманого вiд виконання угоди про розподiл продукцiї.
Установити, що оподаткування прибутку, одержаного платником податку вiд виконання угоди про розподiл продукцiї, здiйснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї".
 prev Стаття 6. Порядок перенесення балансових збитків на наступні податкові періоди
 next Стаття 8. Амортизація