За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон Украини О налогооблажении прибыли предприятий
Стаття 8. Амортизація
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 8. Амортизація

8.1. Визначення амортизацiї
8.1.1. Пiд термiном "амортизацiя" основних фондiв i нематерiальних активiв слiд розумiти поступове вiднесення витрат на їх придбання, виготовлення або полiпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм амортизацiйних вiдрахувань, установлених цiєю статтею.
8.1.2. Амортизацiї пiдлягають витрати на:
придбання основних фондiв та нематерiальних активiв для власного виробничого використання включаючи витрати на придбання племiнної худоби та придбання, закладення i вирощування багаторiчних насаджень до початку плодоношення;
самостiйне виготовлення основних фондiв для власних виробничих потреб включаючи витрати на виплату заробiтної плати працiвникам, якi були зайнятi на виготовленнi таких основних фондiв;
проведення всiх видiв ремонту, реконструкцiї, модернiзацiї та iнших видiв полiпшення основних фондiв;
Абзац 5 пiдпункту 8.1.2 втратив чиннiсть (згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
полiпшення якостi земель, не пов'язаних з будiвництвом.
8.1.3. Не пiдлягають амортизацiї та повнiстю вiдносяться до складу валових витрат звiтного перiоду витрати платника податку на:
придбання i вiдгодiвлю продуктивної худоби;
вирощування багаторiчних плодоносних насаджень;
придбання основних фондiв або нематерiальних активiв з метою їх подальшого продажу iншим особам чи їх використання як комплектуючих (складових частин) iнших основних фондiв, призначених для подальшого продажу iншим особам; (абзац 4 пiдпункту 8.1.3 пункту 8.1 статтi 8 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
утримання основних фондiв, що знаходяться на консервацiї.
8.1.4. Не пiдлягають амортизацiї та провадяться за рахунок вiдповiдних джерел фiнансування:
витрати бюджетiв на будiвництво та утримання споруд благоустрою й жилих будинкiв, придбання i збереження бiблiотечних i архiвних фондiв;
витрати бюджетiв на будiвництво та утримання автомобiльних дорiг загального користування;
витрати на придбання та збереження Нацiонального архiвного фонду України, а також бiблiотечного фонду, що формується та утримується за рахунок бюджетiв, бiблiотечних i архiвних фондiв;
витрати на придбання, ремонт, реконструкцiю, модернiзацiю або iншi полiпшення невиробничих фондiв.
Пiд термiном "невиробничi фонди" слiд розумiти капiтальнi активи, якi не використовуються у господарськiй дiяльностi платника податку. До таких невиробничих фондiв вiдносяться:
капiтальнi активи (або їх структурнi компоненти), якi пiдпадають пiд визначення групи 1 основних фондiв згiдно iз пiдпунктом 8.2.2 цiєї статтi, включаючи орендованi;
капiтальнi активи, якi пiдпадають пiд визначення груп 2 i З основних фондiв згiдно iз пiдпунктом 8.2.2 цiєї статтi, якi є невiд'ємною частиною, розмiщенi або використовуються для забезпечення дiяльностi невиробничих фондiв, що пiдпадають пiд визначення групи 1 основних фондiв або вилученi з мiсця ведення господарської дiяльностi платника податку та переданi у безоплатне користування особам, якi не є платниками цього податку.
Порядок бухгалтерського облiку вартостi невиробничих фондiв установлюється Мiнiстерством фiнансiв України. Такий бухгалтерський облiк ведеться окремо вiд податкового облiку та не впливає на податковi зобов'язання платника податку.
До валових доходiв платника податку у разi продажу невиробничих фондiв включаються доходи, отриманi (нарахованi) вiд продажу, а до валових витрат - сума витрат, пов'язаних iз придбанням (виготовленням) таких невиробничих фондiв (без врахування зносу) та їх полiпшенням. (абзац 5 пiдпункту 8.1.4 пункту 8.1 статтi 8 замiнено абзацами 5 - 10 згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
8.2. Визначення основних фондiв та їх груп
8.2.1. Пiд термiном "основнi фонди" слiд розумiти матерiальнi цiнностi, що використовуються у господарськiй дiяльностi платника податку протягом перiоду, який перевищує 365 календарних днiв з дати введення в експлуатацiю таких матерiальних цiнностей, та вартiсть яких поступово зменшується у зв'язку з фiзичним або моральним зносом. (абзац 1 пiдпункту 8.2.1 пункту 8.2 статтi 8 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
Ця стаття не регулює порядок вiднесення на витрати виробництва (обiгу) платника податку витрат на придбання матерiальних цiнностей, вiднесених згiдно з рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України до категорiї малоцiнних та швидкозношуваних предметiв.
8.2.2. Основнi фонди пiдлягають розподiлу за такими групами:
група 1 - будiвлi, споруди, їх структурнi компоненти та передавальнi пристрої, в тому числi жилi будинки та їх частини (квартири i мiсця загального користування);
група 2 - автомобiльний транспорт та вузли (запаснi частини) до нього; меблi; побутовi електроннi, оптичнi, електромеханiчнi прилади та iнструменти, включаючи електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, iнформацiйнi системи, телефони, мiкрофони та рацiї, iнше конторське (офiсне) обладнання, устаткування та приладдя до них;
група 3 - будь-якi iншi основнi фонди, не включенi до груп 1 i 2.
8.3. Порядок визначення та нарахування сум амортизацiйних вiдрахувань
8.3.1. Суми амортизацiйних вiдрахувань звiтного перiоду визначаються шляхом застосування норм амортизацiї, визначених пунктом 8.6 цiєї статтi, до балансової вартостi груп основних фондiв на початок звiтного перiоду.
Абзац 2 пiдпункту 8.3.1 втратив чиннiсть (пiдпункт 8.3.1 пункту 8.3 статтi 8 доповнено абзацом 2 згiдно iз Законом N 568-XIV вiд 06.04.99 р.)
Суми амортизацiйних вiдрахувань вилученню до бюджету не пiдлягають, а також не можуть бути базою для нарахування будь-яких податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв). (згiдно iз Законом N 371-XIV вiд 29.12.98 р.)
8.3.2. Балансова вартiсть групи основних фондiв на початок звiтного перiоду розраховується за формулою:
Б(а) = Б(а-1) + П(а-1) - В(а-1) - А(а-1), де
Б(а) - балансова вартiсть групи на початок звiтного перiоду;
Б(а-1) - балансова вартiсть групи на початок перiоду, що передував звiтному;
П(а-1) - сума витрат, понесених на придбання основних фондiв, здiйснення капiтального ремонту, реконструкцiй, модернiзацiй та iнших полiпшень основних фондiв протягом перiоду, що передував звiтному;
В(а-1) - сума виведених з експлуатацiї основних фондiв протягом перiоду, що передував звiтному;
А(а-1) - сума амортизацiйних вiдрахувань, нарахованих у перiодi, що передував звiтному.
8.3.3. Платники податку всiх форм власностi мають право застосовувати щорiчну iндексацiю балансової вартостi груп основних фондiв та нематерiальних активiв на коефiцiєнт iндексацiї, який визначається за формулою:
Кi = :100 , де (абзац 2 пiдпункту 8.3.3 пункту 8.3 статтi 8 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
I(а-1) - iндекс iнфляцiї року, за результатами якого провадиться iндексацiя.
Якщо значення Кi не перевищує одиницi, iндексацiя не провадиться.
У разi коли платник податку застосував коефiцiєнт iндексацiї, такий платник податку зобов'язаний визнати капiтальний доход у сумi, що дорiвнює рiзницi мiж балансовою вартiстю вiдповiдної групи основних фондiв (нематерiальних активiв), визначеною на початок звiтного року iз застосуванням коефiцiєнта iндексацiї, i балансовою вартiстю такої групи основних фондiв (нематерiальних активiв) до такої iндексацiї.
Зазначений капiтальний доход належить до складу валових доходiв платника податку кожного звiтного кварталу звiтного року в сумi, яка дорiвнює однiй четвертiй вiдсотка рiчної норми амортизацiї вiдповiдної групи основних фондiв (нематерiальних активiв) вiд суми капiтального доходу такої групи (нематерiального активу).
При застосуваннi прискореного методу амортизацiї, визначеного пiдпунктом 8.6.2 цiєї статтi, коефiцiєнт iндексацiї не застосовується.
8.3.4. Облiк балансової вартостi основних фондiв, якi пiдпадають пiд визначення групи 1, ведеться по кожнiй окремiй будiвлi, спорудi або їх структурному компоненту та в цiлому по групi 1 як сума балансових вартостей окремих об'єктiв такої групи.
8.3.5. Облiк балансової вартостi основних фондiв, якi пiдпадають пiд визначення груп 2 i 3, ведеться за сукупною балансовою вартiстю вiдповiдної групи основних фондiв незалежно вiд часу введення в експлуатацiю таких основних фондiв. При цьому окремий облiк балансової вартостi iндивiдуальної матерiальної цiнностi, що входить до складу основних фондiв групи 2 або групи 3, з метою оподаткування не ведеться.
8.3.6. Порядок бухгалтерського облiку балансової вартостi груп основних фондiв установлюється Мiнiстерством фiнансiв України.
8.3.7. Амортизацiя окремого об'єкта основних фондiв групи 1 провадиться до досягнення балансовою вартiстю такого об'єкта ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян. Залишкова вартiсть такого об'єкта вiдноситься до складу валових витрат за результатами вiдповiдного податкового перiоду, а вартiсть такого об'єкта прирiвнюється до нуля.
8.3.8. Амортизацiя основних фондiв груп 2 i 3 провадиться до досягнення балансовою вартiстю групи нульового значення.
8.3.9. Для амортизацiї нематерiальних активiв застосовується лiнiйний метод, за яким кожний окремий вид нематерiального активу амортизується рiвними частками виходячи з його первiсної вартостi з урахуванням iндексацiї згiдно з пiдпунктом 8.3.3 цiєї статтi протягом строку, який визначається платником податку самостiйно виходячи iз строку корисного використання таких нематерiальних активiв або строку дiяльностi платника податку, але не бiльше 10 рокiв безперервної експлуатацiї.
Амортизацiйнi вiдрахування провадяться до досягнення залишковою вартiстю нематерiального активу нульового значення.
8.4. Порядок збiльшення та зменшення балансової вартостi груп основних фондiв
8.4.1. У разi здiйснення витрат на придбання основних фондiв балансова вартiсть вiдповiдної групи збiльшується на суму вартостi їх придбання, з урахуванням транспортних i страхових платежiв, а також iнших витрат, понесених у зв'язку з таким придбанням, без урахування сплаченого податку на додану вартiсть, у разi коли платник податку на прибуток пiдприємств зареєстрований платником податку на додану вартiсть.
8.4.2. У разi здiйснення витрат на самостiйне виготовлення основних фондiв платником податку для власних виробничих потреб балансова вартiсть вiдповiдної групи основних фондiв збiльшується на суму всiх виробничих витрат, понесених платником податку, що пов'язанi з їх виготовленням та введенням в експлуатацiю, а також витрат на виготовлення таких основних фондiв, що мають iншi джерела фiнансування, без урахування сплаченого податку на додану вартiсть, у разi коли платник податку на прибуток пiдприємств зареєстрований платником податку на додану вартiсть.
8.4.3. У разi виведення з експлуатацiї окремих об'єктiв основних фондiв групи 1 у зв'язку з їх продажем балансова вартiсть групи 1 зменшується на суму балансової вартостi такого об'єкта.
Сума перевищення виручки вiд продажу над балансовою вартiстю окремих об'єктiв основних фондiв групи 1 та нематерiальних активiв включається до валових доходiв платника податку, а сума перевищення балансової вартостi над виручкою вiд такого продажу включається до валових витрат платника податку.
8.4.4. У разi виведення з експлуатацiї основних фондiв груп 2 i 3 у зв'язку з їх продажем балансова вартiсть групи зменшується на суму вартостi продажу таких основних фондiв (вартостi продукцiї, робiт, послуг, отриманих платником податку в межах бартерних (товарообмiнних) операцiй). Якщо сума вартостi основних фондiв дорiвнює або перевищує балансову вартiсть вiдповiдної групи, її балансова вартiсть прирiвнюється до нуля, а сума перевищення включається до валового доходу платника податку вiдповiдного перiоду. уг, отриманих платником податку в межах бартерних (товарообмiнних) операцiй). Якщо сума вартостi основних фондiв дорiвнює або перевищує балансову вартiсть вiдповiдної групи, її балансова вартiсть прирiвнюється до нуля, а сума перевищення включається до валового доходу платника податку вiдповiдного перiоду. (пiдпункт 8.4.4 пункту 8.4 статтi 8 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
8.4.5. У разi виведення з експлуатацiї окремого об'єкта основних фондiв групи 1 в зв'язку з його лiквiдацiєю, капiтальним ремонтом, реконструкцiєю та консервацiєю за рiшенням платника податку або Кабiнету Мiнiстрiв України балансова вартiсть такого об'єкта для цiлей амортизацiї прирiвнюється до нуля. При цьому амортизацiйнi вiдрахування не нараховуються.
Зворотне введення основних фондiв пiсля проведення їх капiтального ремонту, реконструкцiї або модернiзацiї здiйснюється у порядку, встановленому пiдпунктом 8.4.2 цiєї статтi.
8.4.6. У разi виведення з експлуатацiї окремих фондiв груп 2 i 3 у зв'язку з їх лiквiдацiєю, капiтальним ремонтом, реконструкцiєю, модернiзацiєю та консервацiєю за рiшенням платника податку або Кабiнету Мiнiстрiв України балансова вартiсть груп не змiнюється.
Зворотне введення таких основних фондiв в експлуатацiю пiсля проведення їх капiтального ремонту, реконструкцiї та модернiзацiї збiльшує баланс групи тiльки на суму витрат, пов'язаних з цими роботами.
8.4.7. Якщо на початок звiтного кварталу групи 2 i 3 основних фондiв не мiстять матерiальних цiнностей, балансова вартiсть такої групи вiдноситься до валових витрат платника податку такого звiтного перiоду. Норми цього пiдпункту не застосовуються при визначеннi платником податку амортизацiйних вiдрахувань на суму полiпшень основних фондiв, одержаних в оперативний лiзинг (оренду). (пiдпункт 8.4.7 пункту 8.4 статтi 8 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
8.4.8. У разi вимушеної замiни основних фондiв, якщо з не залежних вiд платника податку обставин вони (чи їх частина) зруйнованi, вкраденi чи пiдлягають знесенню або платник податку змушений вiдмовлятись вiд використання таких основних фондiв з обставин загрози чи неминучої замiни, зруйнування або знесення (за умови пiдтвердження наявностi такої загрози або неминучостi у порядку, визначеному законодавством), платник податку в звiтному перiодi, на який припадає така замiна:
а) збiльшує валовi витрати на суму балансової вартостi окремого об'єкта основних фондiв групи 1, який пiдлягає вимушенiй замiнi, а вартiсть такого об'єкта прирiвнюється до нуля;
б) не змiнює балансову вартiсть груп 2 i 3 для таких обставин стосовно основних фондiв цих груп.
8.4.9. У разi коли страхова органiзацiя або iнша юридична чи фiзична особа, визнана винною у заподiянiй шкодi, компенсує платнику податку втрати, пов'язанi з вимушеною замiною основних фондiв, платник податку в податковий перiод, на який припадає така компенсацiя:
а) збiльшує валовий доход на суму компенсацiї за основнi фонди групи 1;
б) зменшує баланс вiдповiдної групи основних фондiв на суму компенсацiї за основнi фонди груп 2 i 3.
8.4.10. У разi якщо платник податку приймає рiшення про лiквiдацiю окремого об'єкта основних фондiв групи 1, не пов'язане з обставинами, обумовленими пiдпунктом 8.4.8 цiєї статтi, балансова вартiсть такого об'єкта не вiдноситься до валових витрат i вiдшкодовується за рахунок власних джерел платника податку.
8.5. Порядок облiку основних фондiв, наданих в лiзинг (оренду)
8.5.1. Балансова вартiсть вiдповiдної групи основних фондiв не зменшується на вартiсть основних фондiв, якi надаються платником податку в оперативний лiзинг (оренду).
8.5.2. Балансова вартiсть вiдповiдної групи основних фондiв зменшується на вартiсть основних фондiв, якi надаються платником податку у фiнансовий лiзинг (оренду) у порядку, передбаченому для продажу основних фондiв. При цьому лiзингоотримувач (орендар) збiльшує балансову вартiсть вiдповiдної групи основних фондiв у порядку, передбаченому для придбання основних фондiв. (пiдпункт 8.5.2 пункт 8.5 статтi 8 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
8.6. Норми амортизацiї
8.6.1. Норми амортизацiї встановлюються у вiдсотках до балансової вартостi кожної з груп основних фондiв на початок звiтного (податкового) перiоду в такому розмiрi (в розрахунку на календарний квартал):
група 1 - 1,25 вiдсотка;
група 2 - 6,25 вiдсотка;
група 3 - 3,75 вiдсотка. (пiдпункт 8.6.1 пункту 8.6 статтi 8 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
8.6.2. Платник податку може самостiйно прийняти рiшення про застосування прискореної амортизацiї основних фондiв групи 3, придбаних пiсля набуття чинностi цим Законом за такими нормами (у розрахунку на календарний рiк): (абзац 1 пiдпункту 8.6.2 пункту 8.6 статтi 8 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
1-й рiк експлуатацiї - 15 вiдсоткiв;
2-й рiк експлуатацiї - 30 вiдсоткiв;
3-й рiк експлуатацiї - 20 вiдсоткiв;
4-й рiк експлуатацiї - 15 вiдсоткiв;
5-й рiк експлуатацiї - 10 вiдсоткiв;
6-й рiк експлуатацiї - 5 вiдсоткiв;
7-й рiк експлуатацiї - 5 вiдсоткiв.
Зазначене рiшення не може бути прийняте платниками податку, що випускають продукцiю (роботи, послуги), цiни (тарифи) на якi встановлюються (регулюються) державою або платниками податку, якi визнанi такими, що займають монопольне становище на ринку, вiдповiдно до закону. (абзац 9 пiдпункту 8.6.2 пункту 8.6 статтi 8 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
Облiк таких основних фондiв ведеться окремо по кожному об'єкту. Амортизацiйнi вiдрахування нараховуються на балансову вартiсть таких об'єктiв, яка дорiвнює їх первiснiй вартостi, збiльшенiй на суму витрат, пов'язаних iз полiпшенням таких фондiв, у порядку, передбаченому пiдпунктами 8.3.2 i 8.7.1 цiєї статтi. (статтю 8 доповнено пiдпунктом 8.6.3 згiдно iз Законом N 1559-III вiд 16.03.2000 р.)
8.6.3. Тимчасово, до 1 сiчня 2009 року, установити для суб'єктiв космiчної дiяльностi щорiчну 20-вiдсоткову норму прискореної амортизацiї основних фондiв групи 3.
При цьому амортизацiя основних фондiв групи 3 провадиться до досягнення балансовою вартiстю групи нульового значення.
8.7. Поточний i капiтальний ремонт, реконструкцiя, модернiзацiя, технiчне переозброєння та iншi види полiпшення основних фондiв
8.7.1. Платники податку мають право протягом звiтного року вiднести до валових витрат будь-якi витрати, пов'язанi з полiпшенням основних фондiв, у сумi, що не перевищує п'ять вiдсоткiв сукупної балансової вартостi груп основних фондiв на початок звiтного року.
Витрати, що перевищують зазначену суму, вiдносяться на збiльшення балансової вартостi груп 2 i 3 (балансової вартостi окремого об'єкта основних фондiв групи 1) та пiдлягають амортизацiї за нормами, передбаченими для вiдповiдних основних фондiв.
8.8. Амортизацiя витрат на полiпшення основних фондiв, одержаних в оперативний лiзинг (оренду)
8.8.1. У разi коли договiр оперативного лiзингу (оренди) зобов'язує або дозволяє орендарю здiйснювати полiпшення об'єкта оперативного лiзингу (оренди), орендар може збiльшити (створити) балансову вартiсть вiдповiдної групи основних фондiв на вартiсть фактично проведених полiпшень такого об'єкта. При цьому орендарем не враховується балансова вартiсть об'єкта оперативного лiзингу (оренди) за винятком вартостi фактично проведених його полiпшень при застосуваннi пункту 8.7 цього Закону. (статтю 8 доповнено пунктом 8.8 згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
 prev Стаття 7. Оподаткування операцій особливого виду
 next Стаття 9. Амортизація витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин