За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон Украини О налогооблажении прибыли предприятий
Стаття 9. Амортизація витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 9. Амортизація витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин

9.1. Будь-якi витрати на розвiдку (дорозвiдку) та розробку будь-яких запасiв (родовищ) корисних копалин (в тому числi будь-якi нафтовi або газовi свердловини) включаються до окремої групи витрат платника податку, на балансi якого перебувають такi запаси (родовища), та пiдлягають амортизацiї.
9.2. До складу зазначеної групи включаються витрати на розвiдку (дорозвiдку) та облаштування будь-яких запасiв (родовищ) корисних копалин. Перелiк витрат, що включаються до такої групи, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.
9.3. Облiк балансової вартостi витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин, ведеться по кожному окремому родовищу (кар'єру, шахтi, свердловинi). Порядок такого облiку встановлюється Мiнiстерством фiнансiв України.
9.4. Сума амортизацiйних вiдрахувань звiтного перiоду на витрати, пов'язанi з видобутком корисних копалин, розраховується за формулою:
С(а) = Б(а) х О(а) : О(з), де
С(а) - сума амортизацiйних вiдрахувань за звiтний квартал;
Б(а) - балансова вартiсть групи на початок звiтного перiоду, яка дорiвнює балансовiй вартостi групи на початок кварталу, що передує звiтному, збiльшенiй на суму витрат на розвiдку (дорозвiдку) та облаштування запасiв (родовищ) корисних копалин, понесених протягом попереднього кварталу;
О(а) - обсяг (у натуральних величинах) корисних копалин, фактично видобутих протягом звiтного кварталу;
О(з) - загальний розрахунковий обсяг (у натуральних величинах) видобутку корисних копалин на вiдповiдному родовищi.
Платники податку всiх форм власностi мають право застосувати щорiчну iндексацiю балансової вартостi витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин, на коефiцiєнт iндексацiї, який нараховується за формулою:
Кi= :100 , де (абзац 8 пункту 9.4 статтi 9 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
I(а-1) - iндекс iнфляцiї, за результатами якої провадиться iндексацiя.
Якщо значення Кi не перевищує одиницi, iндексацiя не провадиться.
У разi коли платник податку застосував коефiцiєнт iндексацiї, такий платник податку зобов'язаний визнати капiтальний доход у сумi, що дорiвнює рiзницi мiж балансовою вартiстю витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин, яка визначена на початок звiтного року iз застосуванням коефiцiєнта iндексацiї, i балансовою вартiстю таких витрат до такої iндексацiї.
Зазначений капiтальний доход вiдноситься до складу валових доходiв платника податку кожного звiтного кварталу звiтного року в сумi, яка визначається як добуток суми капiтального доходу до коефiцiєнта, що дорiвнює О(ар):О(з):4, де
О(ар) - обсяг (у натуральних величинах) корисних копалин, фактично видобутих протягом року, що передував звiтному;
О(з) - загальний розрахунковий обсяг (у натуральних величинах) видобутку корисних копалин на вiдповiдному родовищi.
9.5. Загальний розрахунковий обсяг видобутку корисних копалин визначається за методикою, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.
9.6. У разi коли дiяльнiсть, пов'язана з розвiдкою (дорозвiдкою) запасiв (родовищ) корисних копалин, не привела до їх вiдкриття або платником податку було прийнято рiшення щодо недоцiльностi проведення подальшої розвiдки чи розробки таких запасiв (родовищ) у зв'язку з їх економiчною недоцiльнiстю, дозволяється вiднесення витрат з такої розвiдки (дорозвiдки) чи розробки до складу валових витрат виробництва (обiгу) поточного податкового перiоду такого платника податку. При цьому балансова вартiсть такої групи витрат, пов'язана з видобутком корисних копалин, прирiвнюється до нуля.
 prev Стаття 8. Амортизація
 next Стаття 10. Ставка податку