За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон Украини О налогооблажении прибыли предприятий
Стаття 10. Ставка податку
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 10. Ставка податку

10.1. Прибуток платникiв податку, включаючи пiдприємства, заснованi на власностi окремої фiзичної особи, оподатковується за ставкою 30 вiдсоткiв до об'єкта оподаткування. (пункт 10.1 статтi 10 доповнено абзацом 2 згiдно iз Законом N 934-XIV вiд 14.07.99 р.)
Для пiдприємств гiрничо-металургiйного комплексу, якi беруть участь в економiчному експериментi, що проводиться з 1 липня 1999 року до 1 сiчня 2002 року, тимчасово встановлюється ставка оподаткування прибутку в розмiрi 30 вiдсоткiв дiючої ставки, а рiзниця у надходженнi коштiв, що утворилася вiд змiни ставки, спрямовується на поповнення обiгових коштiв пiдприємств.
10.2. Оподаткування доходiв вiд грального бiзнесу
10.2.1. Платник податку, який здiйснює виплату виграшiв у лотерею або iншi види iгор чи розиграшiв, якi передбачають придбання особою права на участь у таких iграх чи розиграшах до їх проведення, зобов'язаний утримувати та вносити до бюджету 30 вiдсоткiв вiд суми таких виграшiв.
10.2.2. Незалежно вiд положень пiдпункту 10.2.1 цього пункту будь-яка особа, яка здiйснює виплату особi у зв'язку iз виграшем у казино, бiнго, iншi iгри у гральних мiсцях (домах), зобов'язана утримувати та вносити до бюджету 30 вiдсоткiв вiд суми прибутку такої особи, який визначається як рiзниця мiж її доходами, отриманими у виглядi виграшiв за вiдповiдний робочий день, та витратами, понесеними такою фiзичною особою протягом такого робочого дня, пов'язаними з таким виграшем, але не бiльше суми такого виграшу.
Порядок податкового облiку виграшiв та витрат осiб, а також порядок звiтностi суб'єктiв грального бiзнесу встановлюються центральним податковим органом України. (згiдно iз Законом N 1160-XIV вiд 19.10.99 р., у зв'язку з цим пiдпункт 10.2.4 вважати пiдпунктом 10.2.3)
10.2.3. Пiдпункт 10.2.3 пункту 10.2 втратив чиннiсть
10.2.3. Не пiдлягають оподаткуванню виграшi у державнi грошовi лотереї. Пiд державними грошовими лотереями слiд розумiти лотереї, якi передбачають наявнiсть призового фонду у розмiрах не менш як 50 вiдсоткiв вiд суми отриманих доходiв, а також вiдрахувань до Державного бюджету України в розмiрi не менш як 30 вiдсоткiв вiд доходiв, що залишаються у розпорядженнi пiсля виплат призового фонду.
Випуск i проведення лотереї, якi вiдповiдають зазначеним вище вимогам, пiдлягають реєстрацiї в Мiнiстерствi фiнансiв України, яке встановлює вимоги щодо порядку фiнансового контролю над дiяльнiстю агента з проведення лотереї. При цьому з суми перевищення доходiв над витратами, пов'язаними з випуском i проведенням таких лотерей, податок на прибуток, передбачений у пунктi 10.1 цiєї статтi, не сплачується. (пункт 10.2 статтi 10 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
 prev Стаття 9. Амортизація витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин
 next Стаття 11. Правила ведення податкового обліку