За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон Украини О налогооблажении прибыли предприятий
Стаття 11. Правила ведення податкового обліку
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 11. Правила ведення податкового обліку

11.1. Податковi перiоди
Для цiлей цього Закону використовуються такi перiоди:
звiтний (податковий) рiк - перiод, який розпочинається 1 сiчня поточного року i закiнчується 31 грудня поточного року;
звiтний (податковий) квартал.
11.2. Дата збiльшення валових витрат
11.2.1. Датою збiльшення валових витрат виробництва (обiгу) вважається дата, яка припадає на податковий перiод, протягом якого вiдбувається будь-яка з подiй, що сталася ранiше:
або дата списання коштiв з банкiвських рахункiв платника податку на оплату товарiв (робiт, послуг), а в разi їх придбання за готiвку - день їх видачi з каси платника податку;
або дата оприбуткування платником податку товарiв, а для робiт (послуг) - дата фактичного отримання платником податку результатiв робiт (послуг).
11.2.2. У разi коли платник податку придбаває товари (роботи, послуги) з використанням кредитних, дебетових карток або комерцiйних чекiв, датою збiльшення валових витрат вважається дата оформлення вiдповiдного рахунку (товарного чека).
11.2.3. Для товарообмiнних (бартерних) операцiй - дата здiйснення заключної (балансуючої) операцiї, що здiйснюється пiсля першої операцiї, визначеної згiдно з пiдпунктом 11.3.4 цiєї статтi. (пiдпункт 11.2.3 пункту 11.2 статтi 11 доповнено абзацом 2 згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
У разi здiйснення часткових поставок товарiв (робiт, послуг) у рахунок заключної товарообмiнної (бартерної) операцiї валовi витрати платникiв податку вiдповiдного податкового перiоду збiльшуються на вартiсть таких часткових поставок товарiв (робiт, послуг).
11.3. Дата збiльшення валового доходу
11.3.1. Датою збiльшення валового доходу вважається дата, яка припадає на податковий перiод, протягом якого вiдбувається будь-яка з подiй, що сталася ранiше:
або дата зарахування коштiв вiд покупця (замовника) на банкiвський рахунок платника податку в оплату товарiв (робiт, послуг), що пiдлягають продажу, у разi продажу товарiв (робiт, послуг) за готiвку - дата її оприбуткування в касi платника податку, а за вiдсутностi такої - дата iнкасацiї готiвки у банкiвськiй установi, що обслуговує платника податку; (абзац 2 пiдпункту 11.3.1 пункту 11.3 статтi 11 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
або дата вiдвантаження товарiв, а для робiт (послуг) - дата фактичного надання результатiв робiт (послуг) платником податку.
11.3.2. У разi здiйснення торгiвлi продукцiєю (валютними цiнностями) або роботами (послугами) з використанням торговельних автоматiв або iншого подiбного обладнання, що не передбачає наявностi касового апарата, контрольованого уповноваженою на це фiзичною особою, датою збiльшення валового доходу вважається дата вилучення з таких торговельних апаратiв або подiбного обладнання грошової виручки.
Правила iнкасацiї зазначеної виручки встановлюються Нацiональним банком України.
У разi коли торгiвля продукцiєю (роботами, послугами) через торговельнi автомати здiйснюється з використанням жетонiв, карток або iнших замiнникiв гривнi, датою збiльшення валового доходу вважається дата продажу таких жетонiв, карток або iнших замiнникiв гривнi. (абзац 3 пiдпункту 11.3.2 пункту 11.3 статтi 11 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
11.3.3. У разi коли торгiвля продукцiєю (роботами, послугами) здiйснюється з використанням кредитних або дебетових карток, дорожнiх, комерцiйних, персональних або iнших чекiв, датою збiльшення валового доходу вважається дата оформлення вiдповiдного рахунку (товарного чека).
11.3.4. Датою збiльшення валового доходу у разi здiйснення бартерних (товарообмiнних) операцiй вважається будь-яка з подiй, що сталася ранiше:
або дата вiдвантаження товарiв, а для робiт (послуг) - дата фактичного надання результатiв робiт (послуг) платником податку;
або дата оприбуткування товарiв, а для робiт (послуг) - дата фактичного отримання результатiв робiт (послуг) платником податку.
11.3.5. Датою збiльшення валового доходу в разi продажу товарiв (робiт, послуг) з оплатою за рахунок бюджетних коштiв є дата надходження таких коштiв на розрахунковий рахунок платника податку або дата отримання вiдповiдної компенсацiї у будь-якому iншому виглядi, включаючи зменшення заборгованостi такого платника податку за його зобов'язаннями перед таким бюджетом. (пiдпункт 11.3.5 пункту 11.3 статтi 11 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
11.3.6. Датою збiльшення валових доходiв кредитора вiд здiйснення кредитно-депозитних операцiй є дата нарахування процентiв (комiсiйних) у строки, визначенi кредитним (депозитним) договором. У разi коли сума отриманих вiд боржника (дебiтора) процентiв (комiсiйних) перевищує їх нараховану суму (дострокове погашення зобов'язань по сплатi процентiв (комiсiйних), валовий доход кредитора збiльшується на суму фактично отриманих протягом податкового перiоду процентiв (комiсiйних), а валовi витрати дебiтора збiльшуються на таку ж суму в податковому перiодi такого перерахування.
У разi коли дебiтор затримує сплату процентiв (комiсiйних), кредитор має право застосувати механiзм врегулювання сумнiвної (безнадiйної) заборгованостi, визначений пунктом 12.1 статтi 12 цього Закону. При цьому метод нарахувань для визначення податкових зобов'язань кредитора за таким кредитом (депозитом) не застосовується до повного погашення дебiтором заборгованостi або списання боргу чи його частини на збитки кредитора у порядку, встановленому цим Законом.
При наявностi простроченої заборгованостi по процентах при надходженнi вiд дебiтора коштiв на погашення заборгованостi за кредитом у першу чергу погашається заборгованiсть по процентах.
 prev Стаття 10. Ставка податку
 next Стаття 12. Безнадійна заборгованість