За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон Украини О налогооблажении прибыли предприятий
Стаття 13. Оподаткування нерезидентів
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 13. Оподаткування нерезидентів

13.1. Будь-якi доходи, отриманi нерезидентом iз джерелом їх походження з України, вiд провадження господарської дiяльностi (у тому числi на рахунки нерезидента, що ведуться в гривнях) оподатковуються у порядку i за ставками, визначеними цiєю статтею.
Для цiлей цiєї статтi пiд доходами, отриманими нерезидентом iз джерелом їх походження з України, слiд розумiти:
а) проценти, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числi проценти за борговими зобов'язаннями, випущеними (виданими) резидентом;
б) дивiденди, якi сплачуються (нараховуються) резидентом; (пункт 13.1 статтi 13 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.) (пiдпункт "й" пункту 13.1 статтi 13 змiнено згiдно iз Законом N 793/97-ВР вiд 30.12.97 р.)
й) iншi доходи вiд здiйснення нерезидентом (постiйним представництвом цього або iншого нерезидента) господарської дiяльностi на територiї України, за винятком доходiв у виглядi виручки або iнших видiв компенсацiї вартостi товарiв (робiт, послуг), переданих (виконаних, наданих) резиденту вiд такого нерезидента (постiйного представництва), у тому числi вартостi послуг з мiжнародного зв'язку чи мiжнародного iнформацiйного забезпечення.
г) лiзингова (орендна) плата, що сплачується (нараховується) резидентами або постiйними представництвами на користь нерезидента-лiзингодавця (орендодавця);
д) доходи вiд продажу нерухомого майна, розташованого на територiї України, яке належить нерезиденту, у тому числi майна постiйного представництва нерезидента;
е) прибуток вiд здiйснення операцiй з торгiвлi цiнними паперами або iншими корпоративними правами, визначений вiдповiдно до норм цього Закону;
є) доходи, отриманi вiд здiйснення спiльної дiяльностi на територiї України, доходи вiд здiйснення довгострокових контрактiв на територiї України;
ж) винагорода за здiйснення культурної, освiтньої, релiгiйної, спортивної, розважальної дiяльностi нерезидентiв (або уповноважених ними осiб) на територiї України;
з) брокерська, комiсiйна або агентська винагорода, отримана вiд резидентiв або постiйних представництв iнших нерезидентiв стосовно брокерських, комiсiйних або агентських послуг, наданих нерезидентом або його постiйним представництвом на територiї України на користь резидентiв;
и) внески та премiї на страхування або перестрахування ризикiв в Українi (включаючи страхування ризикiв життя) або страхування резидентiв вiд ризикiв за межами України;
i) доходи у виглядi виграшiв (призiв) в лотерею (крiм державної), вiд казино, iнших гральних мiсць (домiв), розташованих на територiї України, доходи вiд органiзацiї та проведення грального бiзнесу, лотерей (крiм державних);
ї) доходи у виглядi благодiйних внескiв та пожертв на користь нерезидентiв; (пiдпункт "в" пункту 13.1 статтi 13 змiнено згiдно iз Законом N 793/97-ВР вiд 30.12.97 р.)
в) роялтi, послуги типу "iнжинiринг", а також доходи вiд фрахту;
13.2. Резидент або постiйне представництво нерезидента, що здiйснюють на користь нерезидента будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом вiд провадження господарської дiяльностi (у тому числi на рахунки нерезидента, що ведуться в гривнях), крiм доходiв, зазначених у пунктах 13.3 - 13.7, зобов'язанi утримувати пiд час виплати такого доходу та додатково сплачувати податок на репатрiацiю доходiв у розмiрi 15 вiдсоткiв вiд суми такого доходу за рахунок такої виплати, якщо iнше не передбачене нормами мiжнародних угод, якi набрали чинностi.
13.3. Резиденти, якi здiйснюють виплату доходу нерезидентам (у тому числi на рахунки нерезидентiв, якi ведуться у гривнях) вiд здiйснення портфельних iнвестицiй у процентнi облiгацiї чи процентнi казначейськi зобов'язання, випущенi (емiтованi) за рiшенням резидента, зокрема уповноваженого державного органу чи органу мiсцевого самоврядування (за винятком облiгацiй зовнiшнiх державних позик України), зобов'язанi утримувати пiд час виплати такого доходу та сплачувати податок у розмiрi 30 вiдсоткiв вiд суми такого доходу за рахунок такої виплати без застосування податку, встановленого пунктом 13.2 цiєї статтi.
Прибутки нерезидентiв, отриманi у виглядi доходiв на безпроцентнi (дисконтнi) облiгацiї чи казначейськi зобов'язання, оподатковуються за ставкою 30 вiдсоткiв у такому порядку:
базою оподаткування є прибуток, який розраховується як рiзниця мiж номiнальною вартiстю безпроцентних (дисконтних) цiнних паперiв, сплаченою (нарахованою) їх емiтентом, та цiною їх придбання на первинному чи вторинному фондовому ринку;
з метою здiйснення податкового контролю придбання або продаж зазначених у цьому пунктi цiнних паперiв може здiйснюватися вiд iменi та за рахунок нерезидента виключно його постiйним представництвом або резидентом, який працює вiд iменi, за рахунок та за дорученням такого нерезидента;
зазначенi резидент або постiйне представництво нерезидента несуть вiдповiдальнiсть за повне та своєчасне нарахування та внесення до бюджету податкiв, утриманих при виплатi нерезиденту доходiв вiд володiння процентними або безпроцентними (дисконтними) цiнними паперами. Центральний податковий орган України встановлює порядок надання резидентами або постiйними представництвами нерезидента розрахунку податкових зобов'язань нерезидентiв та звiтiв про утримання та внесення до вiдповiдного бюджету податкiв, встановлених цiєю статтею.
Резиденти, якi працюють вiд iменi, за рахунок та за дорученням нерезидента на ринку процентних або безпроцентних (дисконтних) облiгацiй чи казначейських зобов'язань, самостiйно подають податковому органу за мiсцем свого розташування звiт про утримання та внесення до вiдповiдного бюджету податкiв, встановлених цiєю статтею.
13.4. Не пiдлягають оподаткуванню доходи, отриманi нерезидентами, у виглядi процентiв або доходу (дисконту) на державнi цiннi папери, проданi (розмiщенi) нерезидентам за межами територiї України через уповноважених агентiв - нерезидентiв, або процентiв, сплачених нерезидентам за отриманi Україною позики (кредити або державнi зовнiшнi запозичення), якi вiдображаються у Державному бюджетi України чи кошторисi Нацiонального банку України.
13.5. Суми доходiв нерезидентiв, якi виплачуються резидентами як оплата вартостi фрахту транспортних засобiв, оподатковуються за ставкою шiсть вiдсоткiв у джерела виплати таких доходiв за рахунок таких виплат.
13.6. Суми доходiв нерезидентiв, отриманих (нарахованих) у виглядi страхових внескiв, страхових платежiв або страхових премiй вiд перестрахування ризикiв, в тому числi страхування ризикiв життя на територiї України та ризикiв резидентiв за межами України, оподатковуються за ставкою 15 вiдсоткiв у джерела їх виплати за рахунок таких виплат.
Суми доходiв нерезидентiв, отриманих (нарахованих) у виглядi страхових внескiв, страхових платежiв або страхових премiй вiд страхування ризикiв та страхування ризикiв життя на територiї України, а також у виглядi надання рекламних послуг на територiї України, оподатковуються за ставкою 30 вiдсоткiв у джерела їх виплати за рахунок таких виплат. валового доходу або проведених затрат виходячи з норми рентабельностi 30 вiдсоткiв.
13.6. З метою оподаткування до постiйних представництв також вiдносяться резиденти України, основна дiяльнiсть яких полягає в наданнi агентських, довiрчих або комiсiйних та iнших подiбних послуг за рахунок i на користь нерезидента. (пункт 13.7 статтi 13 змiнено згiдно iз Законом N 977-XIV вiд 15.08.99 р.)
13.7. Доходи нерезидентiв, отриманi у виглядi дивiдендiв, нарахованих на корпоративнi права, емiтованi резидентами, оподатковуються у такому порядку:
а) суми доходiв нерезидентiв, отриманих у виглядi дивiдендiв, оподатковуються за ставкою 15 вiдсоткiв вiд нарахованої суми виплати за рахунок такої виплати, якщо iнше не передбачено нормами мiжнародних угод, якi набрали чинностi. Сплата податку здiйснюється до/або в момент виплати дивiдендiв при їх репатрiацiї за кордон, але не пiзнiше сплати податку за результатами податкового перiоду, в якому вiдбулося нарахування таких дивiдендiв;
б) емiтент корпоративних прав провадить виплати дивiдендiв нерезиденту пропорцiйно його частцi в статутному фондi за рахунок прибутку, який залишається в розпорядженнi такого емiтента пiсля оподаткування;
в) на нерезидентiв, якi отримують доходи у виглядi дивiдендiв, не поширюються правила, визначенi пiдпунктом 7.8.1, абзацом першим пiдпункту 7.8.2, пiдпунктами 7.8.3 - 7.8.4 та 7.8.6 пункту 7.8 статтi 7 цього Закону. (статтю 13 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.) (згiдно iз Законом N 393-XIV вiд 14.01.99 р. встановлено, що абзац 2 пункту 13.9 статтi 13 не застосовується до доходiв та витрат, отриманих i проведених з 01.07.97 р.)
13.8. Суми прибуткiв нерезидентiв, якi здiйснюють свою дiяльнiсть на територiї України через постiйне представництво, оподатковуються у загальному порядку. При цьому таке постiйне представництво прирiвнюється з метою оподаткування до платника податку, який здiйснює свою дiяльнiсть незалежно вiд такого нерезидента.
У разi, якщо нерезидент здiйснює свою дiяльнiсть не лише в Українi, а й за її межами i при цьому не визначає прибуток вiд своєї дiяльностi, що проводиться ним через постiйне представництво в Українi, сума прибутку, що пiдлягає оподаткуванню в Українi, визначається на пiдставi складення нерезидентом вiдокремленого балансу фiнансово-господарської дiяльностi, погодженого з податковим органом за мiсцезнаходженням постiйного представництва.
У разi неможливостi шляхом прямого пiдрахування визначити прибуток, одержаний нерезидентами з джерелом його походження з України, оподатковуваний прибуток визначається податковим органом як рiзниця мiж валовим доходом та валовими витратами, визначеними шляхом застосування до суми одержаного (нарахованого) валового доходу коефiцiєнта 0,7.
13.9. Резиденти, якi надають агентськi, довiрчi, комiсiйнi та iншi подiбнi послуги з продажу чи придбання товарiв (робiт, послуг) за рахунок i на користь нерезидента (включаючи укладення договорiв з iншими резидентами вiд iменi i на користь нерезидента), утримують i перераховують до вiдповiдного бюджету податок з доходу, одержаного таким нерезидентом iз джерел в Українi, визначений у порядку, передбаченому для оподаткування прибуткiв нерезидентiв, що здiйснюють свою дiяльнiсть на територiї України через постiйне представництво. При цьому такi резиденти не пiдлягають додатковiй реєстрацiї у податкових органах як платники податку на прибуток. (згiдно iз Законом N 393-XIV вiд 14.01.99 р.)
Абзац 2 пункту 13.9 статтi 13 втратив чиннiсть
 prev Стаття 12. Безнадійна заборгованість
 next Стаття 14. Оподаткування виробників сільськогосподарської продукції