За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон Украини О налогооблажении прибыли предприятий
Стаття 14. Оподаткування виробників сільськогосподарської продукції
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 14. Оподаткування виробників сільськогосподарської продукції

14.1. Пiдприємства, основною дiяльнiстю яких є виробництво сiльськогосподарської продукцiї, сплачують податок на прибуток у порядку i в розмiрах, передбачених цим Законом, за пiдсумками звiтного податкового року.
Валовi доходи i витрати пiдприємств-виробникiв сiльськогосподарської продукцiї, утриманi (понесенi) протягом звiтного податкового року, пiдлягають iндексуванню, виходячи з офiцiйного iндексу iнфляцiї за перiод вiд мiсяця, наступного за мiсяцем понесення таких витрат (отримання доходiв), до кiнця звiтного податкового року.
Сума нарахованого податку зменшується на суму податку на землю, що використовується у сiльськогосподарському виробничому оборотi.
Якщо за результатами звiтного податкового року такi пiдприємства мали балансовi збитки, вони переносяться на зменшення валових доходiв майбутнiх податкових рокiв у порядку, встановленому статтею 6 цього Закону.
14.2. Дiя пункту 14.1 цiєї статтi не поширюється на пiдприємства, основною дiяльнiстю яких є виробництво та/або продаж продукцiї квiтково-декоративного рослинництва, дикорослих рослин, диких тварин i птахiв, риби (крiм риби, виловленої у рiчках та закритих водоймах), хутряних товарiв, лiкеро-горiлчаних виробiв, пива, вина i виноматерiалiв (крiм виноматерiалiв, що продаються для подальшої переробки), якi оподатковуються у загальному порядку. (статтю 14 доповнено пунктом 14.3 згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
14.3. У разi продажу товарiв, безпосередньо пов'язаних з технологiчними процесами виробництва сiльськогосподарської продукцiї виробникам такої сiльськогосподарської продукцiї на умовах товарного кредиту, валовi доходи кредитора збiльшуються у податковому перiодi, на який вiдповiдно до умов такого кредитного договору припадає строк здiйснення розрахункiв з позичальником.
У разi якщо об'єктом такого товарного кредиту є товари, витрати на якi включаються до складу валових витрат, датою збiльшення валових витрат позичальника є дата здiйснення розрахункiв щодо погашення заборгованостi по такому товарному кредиту.
Якщо об'єктом такого товарного кредиту є товари, витрати на якi вiдповiдно до статтi 8 цього Закону пiдлягають амортизацiї, датою збiльшення балансової вартостi вiдповiдної групи основних фондiв є дата здiйснення позичальником розрахункiв щодо погашення заборгованостi по такому товарному кредиту. (пункт 14.2 статтi 14 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
 prev Стаття 13. Оподаткування нерезидентів
 next Стаття 15. Порядок внесення змін до Закону