За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон Украини О налогооблажении прибыли предприятий
Стаття 16. Порядок нарахування та строки сплати податку
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 16. Порядок нарахування та строки сплати податку

16.1. Платники податку самостiйно визначають суми податку, що пiдлягають сплатi.
16.2. Податок на прибуток нараховується за ставкою, визначеною статтею 10 цього Закону, вiд прибутку, що пiдлягає оподаткуванню, розрахованому згiдно з пунктом 3.1 цього Закону, з урахуванням положень пунктiв 7.12, 7.13, 7.14, 14.1, 16.8, 16.9 та статтi 6 цього Закону.
16.3. Податок, що пiдлягає сплатi до бюджету, дорiвнює сумi, визначенiй згiдно з пунктом 16.2 цiєї статтi, яка зменшена на вартiсть торгових патентiв, придбаних платником податку згiдно iз Законом України "Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi".
16.4. Податок сплачується до бюджету не пiзнiше 20 числа мiсяця, наступного за звiтним кварталом.
Платники податку не пiзнiше 25 числа мiсяця, що настає за звiтним кварталом, подають до податкового органу податкову декларацiю про прибуток за звiтний квартал, розраховану наростаючим пiдсумком з початку звiтного фiнансового року.
У разi коли платник податку вважає за доцiльне роз'яснити окремi результати власної фiнансово-господарської дiяльностi, зазначенi у податковiй декларацiї про прибуток, такий платник податку може за власним бажанням надiслати на адресу податкового органу таке пояснення, складене у довiльнiй формi. Податковий орган не може вимагати надання форм податкової звiтностi, прямо не передбачених цим Законом, у тому числi бухгалтерських звiтiв, балансiв чи iншої неподаткової звiтностi. Статистична звiтнiсть, запроваджена вiдповiдно до Закону України "Про державну статистику", надсилається у встановленому порядку тiльки на адресу органiв державної статистики. (абзац 3 пункту 16.4 статтi 16 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.) Пiдприємства, основною дiяльнiстю яких є виробництво сiльськогосподарської продукцiї, подають декларацiю про прибуток у визначенi цим пунктом строки за формою, що встановлюється центральним податковим органом України.
Для цiлей оподаткування до пiдприємств, основною дiяльнiстю яких є виробництво сiльськогосподарської продукцiї, вiдносяться пiдприємства, валовий доход яких вiд продажу сiльськогосподарської продукцiї власного виробництва за попереднiй звiтний (податковий) рiк перевищує п'ятдесят вiдсоткiв загальної суми валового доходу.
У разi, якщо за звiтний (податковий) рiк валовий доход таких пiдприємств вiд продажу сiльськогосподарської продукцiї не перевищує п'ятдесят вiдсоткiв загальної суми валового доходу, прибуток таких пiдприємств вiд продажу продукцiї (робiт, послуг), що не вiдноситься до сiльськогосподарської продукцiї, оподатковується у загальному порядку. (абзац 4 пункту 16.4 статтi 16 замiнено абзацами 4 - 6 згiдно iз Законом N 793/97-ВР вiд 30.12.97 р.)
16.5. Платiжнi доручення на перерахування податку до бюджету подаються пiдприємствами до банкiвських установ до настання строку платежу.
16.6. Платники податку мають право не пiзнiше нiж за 10 днiв до закiнчення строку подання документiв, установлених пунктом 16.4 цiєї статтi, надiслати їх податковим органам поштою з повiдомленням про вручення. При цьому спiр, який може виникнути мiж платником податку i поштою з приводу несвоєчасностi надiслання такого рекомендованого листа до податкового органу, вирiшуються у судовому порядку. Порядок оформлення зазначених поштових вiдправлень, а також нормативи їх обiгу встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Податковi органи не узгоджують розрахунки податкових зобов'язань платника податку, що передують сплатi податку, за винятком випадкiв, передбачених пунктом 16.12 цiєї статтi.
16.7. Пункт 16.7 статтi 16 втратив чиннiсть
16.8. Податок, що пiдлягає сплатi до бюджету нерезидентами, визначається у порядку, передбаченому статтею 13 цього Закону. "Про оподаткування прибутку пiдп (У зв'язку з цим пункти 16.7 - 16.15 вважати вiдповiдно пунктами 16.8 - 16.16) (статтю 16 доповнено новим пунктом 16.7 згiдно iз Законом N 793/97-ВР вiд 30.12.97 р.)
16.7. Протягом звiтного (податкового) кварталу платники податку, за винятком нерезидентiв та виробникiв сiльськогосподарської продукцiї, сплачують до бюджету за перший та другий мiсяць такого кварталу авансовi внески податку на прибуток, визначенi згiдно з пунктом 16.3 цiєї статтi наростаючим пiдсумком з початку року.
Авансовi внески сплачуються до бюджету за пiдсумками першого та другого мiсяцiв звiтного (податкового) кварталу до 20 числа другого i третього мiсяця такого кварталу вiдповiдно.
Розрахунки авансових внескiв здiйснюються платником податку самостiйно, без подання декларацiї про прибуток. Повiдомлення про результати таких розрахункiв надсилається податковому органу в термiни, передбаченi для сплати авансових внескiв. Штрафнi санкцiї за вiдхилення розмiрiв сплачених авансових внескiв вiд розмiрiв внескiв, перерахованих за результатами звiтного кварталу, не застосовуються. (У зв'язку з цим пункти 16.8 - 16.16 вважати вiдповiдно пунктами 16.7 - 16.15) (згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
16.8. Податок, що пiдлягає сплатi до бюджету нерезидентами, визначається у порядку, передбаченому статтею 13 цього Закону.
16.9. Податок, що пiдлягає сплатi до бюджету платниками податку, якi здiйснюють страхову дiяльнiсть, визначається у порядку, передбаченому пунктом 7.2 цього Закону.
16.10. Бюджетнi органiзацiї сплачують податок на прибуток, отриманий вiд господарської дiяльностi, щоквартально за наростаючим пiдсумком з початку звiтного податкового року.
Неприбутковi органiзацiї, визначенi пунктом 7.11 цього Закону, сплачують податок на прибуток вiд неосновної дiяльностi у загальному порядку.
16.11. Нерезиденти, що проводять дiяльнiсть на територiї України через постiйне представництво, ведуть бухгалтерський облiк та звiтнiсть згiдно з законодавством України, щоквартально подають податковим органам за мiсцезнаходженням постiйного представництва декларацiю про прибуток, одержаний iз джерел в Українi, а також розрахунок нарахованого податку на прибуток за формою, встановленою центральним податковим органом.
У разi зупинення дiяльностi постiйного представництва до закiнчення звiтного кварталу, зазначенi документи подаються державному податковому органу протягом 15 календарних днiв з моменту такого зупинення. рахунок нарахованого податку на прибуток за формою, встановленою центральним податковим органом.
У разi зупинення дiяльностi постiйного представництва до закiнчення звiтного кварталу, зазначенi документи подаються державному податковому органу протягом 15 календарних днiв з моменту такого зупинення.
16.12. Податок на прибуток нерезидента щоквартально обчислюється платником податку i пiдлягає пiдтвердженню податковим органом за мiсцезнаходженням постiйного представництва.
Нерезидент щорiчно отримує вiд податкового органу пiдтвердження щодо сплати податку на прибуток українською мовою.
Щорiчнi аудиторськi перевiрки фiнансово-господарських результатiв дiяльностi нерезидента проводяться вiдповiдно до закону.
16.13. Вiдповiдальнiсть за утримання та перерахування до бюджету податку на доходи громадян, сум внескiв на соцiальнi заходи, податкiв, зазначених у пунктi 7.8, пунктi 10.2 та статтi 13 цього Закону, несуть платники податку, якi провадять вiдповiднi виплати.
Перерахування податкiв, зазначених в пунктi 7.8 та статтi 13, здiйснюється до/або разом iз здiйсненням таких виплат.
Перерахування податку, зазначеного в пунктi 10.2 цього Закону, здiйснюється протягом трьох банкiвських днiв з моменту здiйснення таких виплат. (абзац 2 пункту 16.12 статтi 16 замiнено абзацами 2 i 3 згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.) (У зв'язку з цим абзац 3 вважати абзацом 4)
Джерелом сплати зазначених податкiв є сума вiдповiдних виплат.
16.14. Сплата податку iншими, нiж платник податку, особами не дозволяється.
16.15. Порядок ведення i складання податкових звiтiв, декларацiй про прибуток пiдприємств та розрахункiв податку встановлюється центральним податковим органом.
16.16. Надмiру внесенi до бюджету суми податку, що нарахованi за звiтний перiод наростаючим пiдсумком з початку року, зараховуються в рахунок наступних платежiв або повертаються платнику податку не пiзнiше десяти робочих днiв з дня одержання письмової заяви такого платника податку.
Абзац 2 пункту 16.15 статтi 16 втратив чиннiсть (згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
 prev Стаття 15. Порядок внесення змін до Закону
 next Стаття 17. Зарахування податку до бюджету