За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про Антимонопольний комітет України
Стаття 7. Компетенція Антимонопольного комітету України
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 7. Компетенція Антимонопольного комітету України

Антимонопольний комiтет України вiдповiдно до покладених на нього завдань:
- контролює дотримання антимонопольного законодавства при створеннi, реорганiзацiї, лiквiдацiї господарюючих суб'єктiв, при перетвореннi органiв управлiння в об'єднання пiдприємцiв, придбаннi часток (акцiй, паїв), активiв господарських товариств та пiдприємств; при здiйсненнi господарської дiяльностi пiдприємцями та при реалiзацiї повноважень центральних та мiсцевих органiв державної виконавчої влади, мiсцевого та регiонального самоврядування щодо пiдприємцiв;
- розглядає справи про порушення антимонопольного законодавства та приймає рiшення за результатами розгляду в межах своїх повноважень;
- звертається до суду чи арбiтражного суду з позовами (заявами) у зв'язку з порушенням антимонопольного законодавства, надсилає правоохоронним органам матерiали про порушення законодавства, що мiстять ознаки злочину;
- дає рекомендацiї державним органам щодо проведення заходiв, спрямованих на розвиток пiдприємництва i конкуренцiї;
- бере участь у розробцi та вносить у встановленому порядку проекти актiв законодавства, що регулюють питання розвитку конкуренцiї, антимонопольної полiтики та демонополiзацiї економiки;
- бере участь в укладаннi мiждержавних угод, розробцi i реалiзацiї мiжнародних проектiв та програм, а також здiйснює спiвробiтництво з державними органами i неурядовими органiзацiями iноземних держав та мiжнародними органiзацiями з питань, що належать до компетенцiї Антимонопольного комiтету України;
- узагальнює практику застосування антимонопольного законодавства, розробляє пропозицiї щодо його удосконалення;
- розробляє i органiзовує виконання заходiв, спрямованих на запобiгання порушень антимонопольного законодавства;
- систематично iнформує населення України про свою дiяльнiсть;
- здiйснює iншi дiї з метою контролю за дотриманням антимонопольного законодавства.
 prev Стаття 6. Система органів Антимонопольного комітету України
 next Стаття 8. Повноваження Антимонопольного комітету України