За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про банки і банківську діяльність
Стаття 3. Банківські операції
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 3. Банківські операції

Банки можуть виконувати лише такi операцiї: (абзац 1 частини 1 статтi 3 змiнено згiдно з Декретом КМ N 38-93 вiд 26.04.93 р.) 1) залучення i розмiщення грошових вкладiв та кредитiв;
2) здiйснення розрахункiв за дорученням клiєнтiв, банкiв-кореспондентiв та їх касове обслуговування;
3) ведення рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв;
4) фiнансування капiтальних вкладень за дорученням власникiв або розпорядникiв iнвестованих коштiв;
5) випуск платiжних документiв i цiнних паперiв (чекiв, акредитивiв, акцiй, облiгацiй, векселiв тощо);
6) купiвля, продаж i зберiгання платiжних документiв, цiнних паперiв, а також операцiї з ними;
7) видача поручительств, гарантiй та iнших зобов'язань за третiх осiб, що передбачають їх виконання у грошовiй формi;
8) придбання права вимоги з поставки товарiв i надання послуг, прийняття ризику виконання таких вимог та iнкасацiя цих вимог (факторинг);
9) придбання за власнi кошти засобiв виробництва для передачi їх в оренду (лiзинг);
10) купiвля у органiзацiй i громадян та продаж їм iноземної валюти готiвкою i валюти, що знаходиться на рахунках i вкладах;
11) купiвля i продаж в Українi i за кордоном банкiвських металiв;
12) залучення i розмiщення дорогоцiнних металiв (в тому числi банкiвських металiв) на рахунки i вклади та iншi операцiї з цими цiнностями вiдповiдно до мiжнародної банкiвської практики; br> Законом N 932-XIV вiд 14.07.99 р.) (пункт 11 частини 1 статтi 3 змiнено згiдно з: Декретом N 38-93 вiд 26.04.93 р., 12) залучення i розмiщення дорогоцiнних металiв на рахунки i вклади та iншi операцiї з цими цiнностями вiдповiдно до мiжнародної банкiвської практики; (пункт 12 частини 1 статтi 3 змiнено згiдно iз Законом N 932-XIV вiд 14.07.99 р.) 13) довiрчi операцiї (залучення та розмiщення коштiв, управлiння цiнними паперами та iншi) за дорученням клiєнтiв;
14) надання консультацiйних послуг;
15) проведення операцiй по касовому виконанню державного бюджету за дорученням Нацiонального банку України;
16) здiйснення iнших операцiй з дозволу Нацiонального банку України. (пункт 16 частини 1 статтi 3 змiнено згiдно з Декретом N 38-93 вiд 26.04.93 р.) Операцiї, передбаченi цiєю статтею, проводяться в грошових одиницях, що знаходяться в обiгу на територiї України, в порядку, встановленому Нацiональним банком України.
Банки здiйснюють операцiї, передбаченi цiєю статтею, у межах, встановлених їх статутами.
Комерцiйним банкам забороняється дiяльнiсть у сферi матерiального виробництва, торгiвлi, страхування. Комерцiйний банк може мати у власностi нерухоме майно загальною вартiстю не бiльше 10 вiдсоткiв власного статутного фонду (це обмеження не поширюється на примiщення, в яких розмiщуються пiдроздiли банку, що виконують операцiї, передбаченi цiєю статтею). (частину 4 cтаттi 3 змiнено згiдно з: Декретом N 38-93 вiд 26.04.93 р., Законом N 24/96-ВР вiд 01.02.96 р.)
Здiйснення операцiй, передбачених пунктами 1, 2, 3, 11 цiєї статтi, крiм банкiв, iншими юридичними особами забороняється, за винятком випадкiв, визначених законодавчими актами України. (статтю 3 доповнено частиною 5 згiдно з Декретом КМ N 38-93 вiд 26.04.93 р.)
 prev Стаття 2. Банки та правова основа їх діяльності
 next Стаття 4. Кредитні ресурси