За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про банки і банківську діяльність
Стаття 22. Створення комерційних банків
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 22. Створення комерційних банків

Комерцiйнi банки рiзних видiв i форм власностi створюються на акцiонерних або пайових засадах.
Засновниками, акцiонерами (учасниками) комерцiйних банкiв можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, за винятком Рад народних депутатiв усiх рiвнiв, їх виконавчих органiв, полiтичних i профспiлкових органiзацiй, спiлок i партiй, громадських фондiв. Частка будь-кого iз засновникiв, акцiонерiв (учасникiв) не повинна перевищувати 35 процентiв статутного фонду комерцiйного банку. (частину 2 статтi 22 змiнено згiдно з Декретом КМ N 38-93 вiд 26.04.93 р.) (дiю частини 2 статтi 22 зупинено в частинi розмiру частки державного майна у статутному фондi комерцiйного банку згiдно з Декретом КМ N 45-93 вiд 30.04.93, вiдновлено згiдно iз Законом N 4033-XII вiд 25.02.94 р.) (частину 2 cтаттi 22 змiнено згiдно з Законом N 24/96-ВР вiд 1.02.96 р.) Реєстрацiя комерцiйного банку здiйснюється на пiдставi таких документiв:
заяви про реєстрацiю;
установчих документiв: установчого договору, статуту банку, протоколу про прийняття статуту та призначення керiвних органiв банку;
економiчного обгрунтування;
висновку аудиторської органiзацiї про фiнансовий стан засновникiв банку;
вiдомостей про професiйну придатнiсть керiвникiв (голови та головного бухгалтера) банку, рекомендованих засновниками.
Реєстрацiя здiйснюється у мiсячний строк з моменту одержання заяви та всiх документiв, передбачених цiєю статтею.
У разi перевищення Нацiональним банком строку, зазначеного для реєстрацiї, вiн сплачує засновникам комерцiйного банку штраф у розмiрi 0,01 процента оголошеного статутного фонду комерцiйного банку за кожний день зволiкання.
Нацiональний банк може вiдмовити в реєстрацiї комерцiйного банку у разi порушення порядку створення банку, невiдповiдностi його статуту та iнших установчих документiв законодавству республiки, незадовiльного фiнансового стану засновникiв, що загрожує iнтересам кредиторiв банку, а також у разi професiйної непридатностi рекомендованого керiвництва.
Рiшення про вiдмову в реєстрацiї комерцiйного банку може бути оскаржено у судовому порядку.
Комерцiйнi банки зобов'язанi в мiсячний строк повiдомляти Нацiональному банку про змiни, що вносяться до установчих документiв, з поданням нотарiально завiрених копiй змiнених документiв.
Для реєстрацiї банкiв iноземних держав, банкiв з участю iноземного капiталу додатково до документiв, зазначених у цiй статтi, подаються легалiзованi у встановленому порядку документи:
а) iноземними юридичними особами:
рiшення iноземного засновника (учасника) про створення банку на територiї України;
письмова згода контрольного органу держави, в якiй розташований банк, якщо це передбачено законодавством вiдповiдної держави;
б) iноземними громадянами:
пiдтвердження першокласного банку про платоспроможнiсть громадянина;
рекомендацiї не менше двох iноземних юридичних осiб або громадян з вiдомою платоспроможнiстю. (частину 9 cтаттi 22 змiнено згiдно iз Законом N 24/96-ВР вiд 01.02.96 р.)
 next Стаття 23. Статут комерційного банку