За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про господарські товариства
Стаття 30. Відкрита підписка на акції
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 30. Відкрита підписка на акції

Вiдкрита пiдписка на акцiї при створеннi акцiонерного товариства органiзується засновниками. Засновники в будь-якому випадку зобов'язанi бути держателями акцiй на суму не менше 25 вiдсоткiв статутного фонду i строком не менше двох рокiв.
Засновники вiдкритого акцiонерного товариства (емiтенти) зобов'язанi опублiкувати вiдповiдно до вимог чинного законодавства iнформацiю про випуск акцiй, змiст та порядок реєстрацiї якої встановлюються Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
Строк вiдкритої пiдписки на акцiї не може перевищувати 6 мiсяцiв. (частину 2 статтi 30 замiнено частинами 2 i 3 згiдно iз Законом N 769/97-ВР вiд 23.12.97 р., у зв'язку з цим частини 3 - 6 вважати вiдповiдно частинами 4-7) Особи, якi бажають придбати акцiї, повиннi внести на рахунок засновникiв не менше 10 вiдсоткiв вартостi акцiй, на якi вони пiдписалися, пiсля чого засновники видають їм письмове зобов'язання про продаж вiдповiдної кiлькостi акцiй.
Пiсля закiнчення вказаного у повiдомленнi строку пiдписка припиняється. Якщо до того часу не вдалося покрити пiдпискою 60 вiдсоткiв акцiй, акцiонерне товариство вважається незаснованим. Особам, якi пiдписалися на акцiї, повертаються внесенi ними суми або iнше майно не пiзнiш як через 30 днiв. За невиконання цього зобов'язання засновники несуть солiдарну вiдповiдальнiсть.
У разi, якщо пiдписка на акцiї перевищує розмiр статутного фонду, засновники можуть вiдхиляти зайву пiдписку, якщо це передбачено умовами випуску. Вiдмова у пiдписцi проводиться згiдно з перелiком передплатникiв з кiнця перелiку. У разi, якщо засновники не вiдхиляють зайву пiдписку, рiшення про прийняття чи вiдмову зайвої пiдписки приймають установчi збори. При вiдмовi засновниками або установчими зборами зайвої пiдписки внесенi суми повертаються у порядку, передбаченому частиною четвертою цiєї статтi. (частину 6 статтi 30 змiнено згiдно iз Законом N 769/97-ВР вiд 23.12.97 р.) До дня скликання установчих зборiв особи, якi пiдписалися на акцiї, повиннi внести з урахуванням попереднього внеску не менше 30 вiдсоткiв номiнальної вартостi акцiй. На пiдтвердження внеску засновники видають тимчасовi свiдоцтва.
 prev Стаття 29. Розповсюдження акцій
 next Стаття 31. Розподіл всіх акцій між засновниками акціонерного товариства