За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про державну податкову службу в Україні
Стаття 8. Функції Державної податкової адміністрації України
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 8. Функції Державної податкової адміністрації України

Державна податкова адмiнiстрацiя України здiйснює такi функцiї:
1) виконує безпосередньо, а також органiзовує роботу державних податкових адмiнiстрацiй та державних податкових iнспекцiй, пов'язану iз:
здiйсненням контролю за додержанням законодавства про податки, iншi платежi, валютнi операцiї, порядку розрахункiв iз споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратiв, комп'ютерних систем i товарно-касових книг, лiмiтiв готiвки в касах та її використанням для розрахункiв за товари, роботи, послуги, а також контролю за наявнiстю свiдоцтв про державну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi та лiцензiй, патентiв, iнших спецiальних дозволiв на здiйснення окремих видiв пiдприємницької дiяльностi;
здiйсненням контролю за додержанням виконавчими комiтетами сiльських i селищних рад порядку прийняття i облiку податкiв, iнших платежiв вiд платникiв податкiв, своєчаснiстю i повнотою перерахування цих сум до бюджету;
облiком платникiв податкiв, iнших платежiв;
виявленням i веденням облiку надходжень податкiв, iнших платежiв; України
Головна державна податкова iнспекцiя України виконує такi функцiї:
1) проводить безпосередньо i органiзує роботу державних податкових iнспекцiй по здiйсненню контролю за додержанням законодавства про податки та iншi платежi у бюджет, а також за порядком заняття iндивiдуальною трудовою дiяльнiстю;
2) видає у випадках, передбачених законом, нормативно-правовi акти i методичнi рекомендацiї з питань оподаткування;
3) затверджує форми податкових розрахункiв, звiтiв, декларацiй та iнших документiв, пов'язаних з обчисленням i сплатою податкiв, iнших платежiв, декларацiй про валютнi цiнностi, зразок картки фiзичної особи - платника податкiв та iнших обов'язкових платежiв, форму повiдомлення про вiдкриття або закриття юридичними особами, фiзичними особами - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi банкiвських рахункiв, а також форми звiтiв про роботу, проведену органами державної податкової служби;
4) роз'яснює через засоби масової iнформацiї порядок застосування законодавчих та iнших нормативно-правових актiв про податки, iншi платежi та органiзовує виконання цiєї роботи органами державної податкової служби;
5) здiйснює заходи щодо добору, розстановки, професiйної пiдготовки та перепiдготовки кадрiв для органiв державної податкової служби;
6) подає органам державної податкової служби методичну i практичну допомогу в органiзацiї роботи, проводить обстеження та перевiрки її стану;
7) органiзовує роботу по створенню iнформацiйної системи автоматизованих робочих мiсць та iнших засобiв автоматизацiї та комп'ютеризацiї робiт органiв державної податкової служби;
8) розробляє основнi напрями, форми i методи проведення перевiрок додержання податкового та валютного законодавства;
9) при виявленнi фактiв, що свiдчать про органiзовану злочинну дiяльнiсть, або дiй, що створюють умови для такої дiяльностi, направляє матерiали з цих питань вiдповiдним спецiальним органам по боротьбi з органiзованою злочиннiстю;
10) передає вiдповiдним правоохоронним органам матерiали за фактами правопорушень, за якi передбачено кримiнальну вiдповiдальнiсть, якщо їх розслiдування не належить до компетенцiї податкової мiлiцiї;
11) подає Мiнiстерству фiнансiв України та Головному управлiнню Державного казначейства України звiт про надходження податкiв, iнших платежiв;
12) вносить пропозицiї та розробляє проекти мiжнародних договорiв стосовно оподаткування, виконує в межах, визначених законодавством, мiжнароднi договори з питань оподаткування;
13) надає фiзичним особам - платникам податкiв та iнших обов'язкових платежiв iдентифiкацiйнi номери i надсилає до державної податкової iнспекцiї за мiсцем проживання фiзичної особи або за мiсцем отримання нею доходiв чи за мiсцезнаходженням об'єкта оподаткування картку з iдентифiкацiйним номером та веде Єдиний банк даних про платникiв податкiв - юридичних осiб;
14) прогнозує, аналiзує надходження податкiв, iнших платежiв, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономiчних показникiв i податкового законодавства на надходження податкiв, iнших платежiв, розробляє пропозицiї щодо їх збiльшення та зменшення втрат бюджету;
15) забезпечує виготовлення марок акцизного збору, їх зберiгання, продаж та органiзовує роботу, пов'язану iз здiйсненням контролю за наявнiстю цих марок на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв i на пачках (упаковках) тютюнових виробiв пiд час їх транспортування, зберiгання i реалiзацiї;
16) вносить в установленому порядку пропозицiї щодо вдосконалення податкового законодавства;
17) органiзовує у межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охорони державної таємницi в органах державної податкової служби. законодавства;
3) розробляє i видає iнструктивнi, методичнi вказiвки та iншi нормативнi документи про порядок застосування законодавчих актiв про податки та iншi платежi у бюджет;
4) розробляє форми податкових розрахункiв, звiтiв, декларацiй та iнших документiв, пов'язаних з обчисленням i сплатою податкiв та iнших платежiв у бюджет, а також форми звiтiв про проведену державними податковими iнспекцiями роботу;
5) роз'яснює порядок застосування законодавчих та iнших нормативних актiв про податки й iншi платежi у бюджет i органiзує проведення цiєї роботи державними податковими iнспекцiями;
6) органiзує роботу державних податкових iнспекцiй:
по облiку, оцiнцi та реалiзацiї конфiскованого, безхазяйного майна, майна, що перейшло за правом успадкування до держави, та скарбiв;
по проведенню перевiрок правильностi стягнення i збереження коштiв, одержаних у сплату державного мита, а також при здiйсненнi касових операцiй виконавчими комiтетами сiльських i селищних Рад народних депутатiв, по прийманню вiд населення коштiв у сплату податкових платежiв;
7) проводить обстеження та перевiрки органiзацiї роботи державних податкових iнспекцiй усiх рiвнiв управлiння, за результатами яких вживає заходiв до усунення виявлених недолiкiв i порушень;
8) здiйснює заходи щодо професiйної пiдготовки та перепiдготовки кадрiв;
9) здiйснює заходи щодо створення iнформацiйної системи, автоматизованих робочих мiсць та iнших засобiв автоматизацiї i комп'ютеризацiї робiт державних податкових iнспекцiй. N 83/98-ВР вiд 05.02.98 р.) (статтю 8 змiнено згiдно iз Законами: N 203/96-ВР вiд 16.05.96 р.,
 prev Стаття 7. Статус державних податкових інспекцій
 next Стаття 9. Функції державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та державних податкових інспекцій в містах з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя)