За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про державну податкову службу в Україні
Стаття 10. Функції державних податкових інспекцій в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 10. Функції державних податкових інспекцій в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій

Державнi податковi iнспекцiї в районах, мiстах без районного подiлу, районах у мiстах, мiжрайоннi та об'єднанi державнi податковi iнспекцiї виконують такi функцiї:
1) здiйснюють контроль за додержанням законодавства про податки, iншi платежi;
2) забезпечують облiк платникiв податкiв, iнших платежiв, правильнiсть обчислення i своєчаснiсть надходження цих податкiв, платежiв, а також здiйснюють реєстрацiю фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв;
3) контролюють своєчаснiсть подання платниками податкiв бухгалтерських звiтiв i балансiв, податкових декларацiй, розрахункiв та iнших документiв, пов'язаних з обчисленням податкiв, iнших платежiв, а також перевiряють достовiрнiсть цих документiв щодо правильностi визначення об'єктiв оподаткування i обчислення податкiв, iнших платежiв;
4) здiйснюють у межах своїх повноважень контроль за законнiстю валютних операцiй, додержанням установленого порядку розрахункiв iз споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратiв, товарно-касових книг, лiмiтiв готiвки в касах та її використанням для розрахункiв за товари, роботи i послуги, а також за наявнiстю свiдоцтв про державну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, лiцензiй, патентiв, iнших спецiальних дозволiв на здiйснення деяких видiв пiдприємницької дiяльностi;
5) ведуть облiк векселiв, що видаються суб'єктами пiдприємницької дiяльностi при здiйсненнi операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах та щомiсяця подають iнформацiю про це мiсцевим органам державної статистики; здiйснюють контроль за погашенням векселiв; видають суб'єктам пiдприємницької дiяльностi дозволи на вiдстрочення оплати (погашення) векселiв iз зазначених операцiй;
6) забезпечують застосування та своєчасне стягнення сум фiнансових санкцiй, передбачених цим Законом та iншими законодавчими актами України за порушення податкового законодавства, а також стягнення адмiнiстративних штрафiв за порушення податкового законодавства, допущенi посадовими особами пiдприємств, установ, органiзацiй та громадянами;
7) аналiзують причини i оцiнюють данi про факти порушень податкового законодавства;
8) проводять перевiрки фактiв приховування i заниження сум податкiв, iнших платежiв;
9) за дорученням спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю проводять перевiрки своєчасностi подання та достовiрностi документiв, пов'язаних з обчисленням i сплатою податкiв, iнших платежiв;
10) передають вiдповiдним правоохоронним органам матерiали за фактами правопорушень, за якi передбачено кримiнальну вiдповiдальнiсть, якщо їх розслiдування не належить до компетенцiї податкової мiлiцiї;
11) подають до судiв i арбiтражних судiв позови до пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян про визнання угод недiйсними i стягнення в доход держави коштiв, одержаних ними за такими угодами, а в iнших випадках - коштiв, одержаних без установлених законом пiдстав, а також про стягнення заборгованостi перед бюджетом i державними цiльовими фондами за рахунок їх майна;
12) проводять роботу, пов'язану з виявленням, облiком, оцiнкою та реалiзацiєю у встановленому законом порядку, безхазяйного майна, майна, що перейшло за правом успадкування до держави, скарбiв i конфiскованого майна;
13) контролюють дотримання виконавчими комiтетами сiльських i селищних рад порядку прийняття i облiку податкiв, iнших платежiв вiд платникiв податкiв, своєчаснiсть i повноту перерахування цих сум до бюджету;
14) розглядають звернення громадян, пiдприємств, установ i органiзацiй з питань оподаткування та, в межах своїх повноважень, з питань валютного контролю, а також скарги на дiї посадових осiб державних податкових iнспекцiй;
15) подають вiдповiдним фiнансовим органам та органам Державного казначейства України звiт про надходження податкiв, iнших платежiв;
16) здiйснюють контроль за наявнiстю марок акцизного збору на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв i на пачках (упаковках) тютюнових виробiв пiд час їх транспортування, зберiгання i реалiзацiї;
17) роз'яснюють через засоби масової iнформацiї порядок застосування законодавчих та iнших нормативно-правових актiв про податки, iншi платежi;
18) виконують функцiї, передбаченi пунктом 17 статтi 8, а також iншi функцiї, пов'язанi iз здiйсненням вiдповiдними пiдроздiлами податкової мiлiцiї повноважень, передбачених статтею 21 цього Закону. нсових органiв i установ банкiв документи про суми податкiв та iнших платежiв, якi пiдлягають сплатi i фактично надiйшли у бюджет, мають виключне право входження в будь-якi iнформацiйнi системи, що пов'язанi з пiдприємництвом;
8) здiйснюють роботу по облiку, оцiнцi та реалiзацiї конфiскованого, безхазяйного майна, майна, що перейшло за правом успадкування до держави, та скарбiв;
9) розглядають заяви, пропозицiї та скарги громадян, пiдприємств, установ i органiзацiй з питань оподаткування i скарги на дiї службових осiб державних податкових iнспекцiй. N 83/98-ВР вiд 05.02.98 р.) (статтю 10 змiнено згiдно iз Законами: N 203/96-ВР вiд 16.05.96 р., РОЗДIЛ III ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ I ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ОРГАНIВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ
 prev Стаття 9. Функції державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та державних податкових інспекцій в містах з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя)
 next Стаття 11. Права органів державної податкової служби