За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про державну податкову службу в Україні
Стаття 11. Права органів державної податкової служби
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 11. Права органів державної податкової служби

Органи державної податкової служби в установленому законом порядку мають право:
1) здiйснювати на пiдприємствах, в установах i органiзацiях незалежно вiд форм власностi та у громадян, в тому числi громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, перевiрки грошових документiв, бухгалтерських книг, звiтiв, кошторисiв, декларацiй, товарно-касових книг, показникiв електронних контрольно-касових апаратiв i комп'ютерних систем, що застосовуються для розрахункiв за готiвку iз споживачами, та iнших документiв незалежно вiд способу подання iнформацiї (включаючи комп'ютерний), пов'язаних з обчисленням i сплатою податкiв, iнших платежiв, наявностi свiдоцтв про державну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, спецiальних дозволiв (лiцензiй, патентiв тощо) на її здiйснення, а також одержувати вiд посадових осiб i громадян у письмовiй формi пояснення, довiдки i вiдомостi з питань, що виникають пiд час перевiрок; перевiряти у посадових осiб, громадян документи, що посвiдчують особу, пiд час проведення перевiрок з питань оподаткування; викликати посадових осiб, громадян для пояснень щодо джерела отримання доходiв, обчислення i сплати податкiв, iнших платежiв, а також проводити перевiрки достовiрностi iнформацiї, одержаної для занесення до Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв.
Перiодичнiсть таких перевiрок та проведення обстежень виробничих, складських, торговельних та iнших примiщень встановлюється Державною податковою адмiнiстрацiєю України.
Орган державної податкової служби може запрошувати громадян, в тому числi громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, для перевiрки правильностi нарахування та своєчасностi сплати ними податкiв, iнших платежiв. Письмовi повiдомлення про такi запрошення направляються громадянам рекомендованими листами, в яких зазначаються пiдстави виклику, дата i година, на яку викликається громадянин;
2) одержувати безоплатно вiд пiдприємств, установ, органiзацiй, включаючи Нацiональний банк України та його установи, комерцiйнi банки та iншi фiнансово-кредитнi установи, вiд громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi довiдки, копiї документiв про фiнансово-господарську дiяльнiсть, отриманi доходи, видатки пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форм власностi та громадян про розрахунковi, валютнi та iншi рахунки, iнформацiю про наявнiсть та обiг коштiв на цих рахунках, у тому числi про ненадходження у встановленi термiни валютної виручки вiд суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, та iншу iнформацiю, пов'язану з обчисленням та сплатою податкiв, iнших платежiв у порядку, визначеному законодавством, входити в будь-якi iнформацiйнi системи, зокрема комп'ютернi, для визначення об'єкта оподаткування;
одержувати безоплатно необхiднi вiдомостi для формування iнформацiйного фонду Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв вiд пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форм власностi, включаючи Нацiональний банк України та його установи, комерцiйнi банки, та громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - про суми доходiв, виплачених фiзичним особам, i утриманих з них податкiв, iнших платежiв, вiд органiв, уповноважених проводити державну реєстрацiю, а також видавати спецiальнi дозволи (лiцензiї, патенти тощо) на здiйснення деяких видiв пiдприємницької дiяльностi, - про видачу таких дозволiв суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, вiд органiв внутрiшнiх справ - про громадян, якi прибули на проживання до вiдповiдного населеного пункту чи вибули з нього, вiд органiв реєстрацiї актiв громадянського стану - про громадян, якi померли;
одержувати безоплатно вiд митних органiв щомiсяця звiтнi данi про ввезення на митну територiю України iмпортних товарiв i справляння при цьому податкiв, iнших платежiв та iнформацiю про експортно-iмпортнi операцiї, що здiйснюють резиденти i нерезиденти, за формою, погодженою з Державною податковою адмiнiстрацiєю України, та вiд органiв статистики - данi, необхiднi для використання їх у проведеннi аналiзу фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємств, установ, органiзацiй всiх форм власностi;
3) обстежувати будь-якi виробничi, складськi, торговельнi та iншi примiщення пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форм власностi та житло громадян, якщо вони використовуються як юридична адреса суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а також для отримання доходiв. У разi вiдмови керiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй i громадян допустити посадових осiб органiв державної податкової служби для обстеження зазначених примiщень i обладнання та неподання документiв про отриманi доходи i проведенi витрати органи державної податкової служби мають право визначати оподатковуваний доход (прибуток) таких пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян на пiдставi документiв, що свiдчать про одержанi ними доходи (прибутки), а стосовно громадян - також iз урахуванням оподаткування осiб, якi займаються аналогiчною дiяльнiстю;
4) вимагати вiд керiвникiв та iнших посадових осiб пiдприємств, установ, органiзацiй, а також вiд громадян, дiяльнiсть яких перевiряється, усунення виявлених порушень податкового законодавства i законодавства про пiдприємницьку дiяльнiсть, контролювати їх виконання, а також припинення дiй, якi перешкоджають здiйсненню повноважень посадовими особами органiв державної податкової служби;
5) зупиняти операцiї платникiв податкiв, iнших платежiв на рахунках в установах банкiв, iнших фiнансово-кредитних установах, за винятком операцiй щодо сплати податкiв, iнших платежiв у разi:
вiдмови у проведеннi документальної перевiрки чи недопущення посадових осiб органiв державної податкової служби для обстеження примiщень, що використовуються для одержання доходiв або пов'язанi з утриманням iнших об'єктiв оподаткування незалежно вiд їх мiсцезнаходження, обладнання, електронних контрольно-касових апаратiв, комп'ютерних систем, що застосовуються для розрахункiв за готiвку iз споживачами, вагокасових комплексiв, систем та засобiв штрихового кодування;
неподання органам державної податкової служби та їх посадовим особам бухгалтерських звiтiв, балансiв, податкових декларацiй (розрахункiв), декларацiй про валютнi цiнностi, звiтiв про застосування електронних контрольно-касових апаратiв, комп'ютерних систем та iнших документiв, пов'язаних з обчисленням i сплатою податкiв, iнших платежiв;
непред'явлення свiдоцтв про державну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, спецiальних дозволiв (лiцензiй, патентiв тощо) на її здiйснення, сертифiкатiв вiдповiдностi електронних контрольно-касових апаратiв, комп'ютерних систем;
порушення пiдприємством, установою, органiзацiєю, громадянином-суб'єктом пiдприємницької дiяльностi встановленого законом порядку реєстрацiї в органi державної податкової служби як платникiв податкiв, вiдсутностi облiку об'єктiв оподаткування або коли iснує реальна загроза витрачання коштiв чи вiдчуження майна, вилучення яких у встановленому законом порядку є єдиним засобом вiдшкодування збиткiв, завданих державi, у зв'язку з неплатоспроможнiстю юридичної особи, що перевiряється;
6) вилучати (iз залишенням копiй) у пiдприємств, установ та органiзацiй документи, що свiдчать про приховування (заниження) об'єктiв оподаткування, несплату податкiв, iнших платежiв, та вилучати у громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi порушують порядок заняття пiдприємницькою дiяльнiстю, реєстрацiйнi посвiдчення або спецiальнi дозволи (лiцензiї, патенти тощо) з наступною передачею матерiалiв про порушення органам, що видали цi документи;
7) застосовувати до пiдприємств, установ, органiзацiй i громадян фiнансовi санкцiї у виглядi стягнення:
однократного розмiру донарахованої за результатами перевiрки суми податку або iншого платежу, а у разi повторного порушення протягом року пiсля порушення, встановленого попередньою перевiркою, - у двократному розмiрi донарахованої за результатами перевiрки суми податку, iншого платежу;
десяти вiдсоткiв належних до сплати сум податкiв, iнших платежiв за неподання або несвоєчасне подання органам державної податкової служби податкових декларацiй, розрахункiв, аудиторських висновкiв та iнших документiв, необхiдних для обчислення податкiв, iнших платежiв, а також за неподання або несвоєчасне подання установам банкiв платiжних доручень на сплату податкiв, iнших платежiв;
застосовувати до установ банкiв або юридичних осiб, фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi у встановлений законом строк не повiдомили про вiдкриття або закриття рахункiв у банках, фiнансовi санкцiї у виглядi стягнення вiд двадцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.
Зазначенi санкцiї застосовуються у випадках, якщо iнше не передбачено законом, який запроваджує вiдповiдний податок, iнший платiж.
Фiнансовi санкцiї, передбаченi цим пунктом, застосовуються щодо податкiв, iнших платежiв, за якими встановлено обов'язкове подання органам державної податкової служби податкових декларацiй, розрахункiв. Рiшення про застосування фiнансових санкцiй приймається у строк не пiзнiше десяти днiв з дня складання акта перевiрки;
8) стягувати до бюджетiв та державних цiльових фондiв донарахованi за результатами перевiрок суми податкiв, iнших платежiв, суми недоїмки з податкiв, iнших платежiв, а також суми штрафiв та iнших санкцiй, передбачених пунктом 7 цiєї статтi та iншими законами України, якщо цi платежi не сплаченi добровiльно в десятиденний строк з дня прийняття органом державної податкової служби вiдповiдного рiшення, з пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форм власностi та наслiдкiв фiнансово-господарської дiяльностi у безспiрному порядку, а з громадян - за рiшенням суду або за виконавчими написами нотарiусiв.
У разi незгоди суб'єкта оподаткування з рiшенням податкового органу щодо безспiрного стягнення коштiв таке стягнення може бути зупинено термiном на тридцять днiв вищестоящим органом державної податкової служби. Якщо скаргу суб'єкта оподаткування вiдхилено, разом з податковим зобов'язанням стягується пеня, нарахована з моменту виникнення такого податкового зобов'язання до моменту його погашення; сть облiку прибутку (доходу) або ведення цього облiку з порушенням установленого порядку, а також за неподання або несвоєчасне подання податкових декларацiй, звiтiв, розрахункiв та iнших документiв, необхiдних для обчислення i сплати податкiв та iнших обов'язкових платежiв у бюджет;
8) стягувати в бюджет недоїмки по податках та iнших обов'язкових платежах у бюджет, а також суми штрафiв та iнших санкцiй, передбачених пунктом 7 цiєї статтi та iншими законодавчими актами України, з пiдприємств, установ i органiзацiй у безспiрному, а з громадян - у судовому порядку або через нотарiальнi контори за виконавчими написами;
9) надавати в межах своїх повноважень вiдстрочки i розстрочки сплати податкiв, iнших платежiв на умовах податкового кредиту з урахуванням фiнансового стану платникiв податку, а також приймати рiшення в процедурах санацiї про прощення (списання) та (або) вiдстрочку (розстрочку) сплати податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв) згiдно iз Законом України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом"; (пункт 9 статтi 11 змiнено згiдно iз Законом N 784-XIV вiд 30.06.99 р.)
10) за несвоєчасне виконання установами банкiв та iншими фiнансово-кредитними установами розпоряджень органiв державної податкової служби про безспiрне стягнення податкiв, iнших платежiв, а також доручень пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян про сплату податкiв, iнших платежiв стягувати з установ банкiв та iнших фiнансово-кредитних установ пеню за кожний день прострочення (включаючи день сплати) у розмiрах, встановлених законодавством щодо таких видiв платежiв;
11) накладати адмiнiстративнi штрафи:
на керiвникiв та iнших посадових осiб пiдприємств, установ, органiзацiй, винних у заниженнi суми податку, iншого платежу, приховуваннi (заниженнi) об'єктiв оподаткування, а також у вiдсутностi бухгалтерського облiку об'єктiв оподаткування або веденнi його з порушеннями встановленого порядку, у неподаннi, несвоєчасному поданнi або поданнi за невстановленою формою бухгалтерських звiтiв i балансiв, податкових декларацiй, розрахункiв, аудиторських висновкiв, платiжних доручень та iнших документiв, пов'язаних з обчисленням i сплатою податкiв, iнших платежiв, - вiд п'яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а за тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне iз зазначених правопорушень, - вiд десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;
на керiвникiв та iнших посадових осiб пiдприємств, установ, органiзацiй, включаючи установи Нацiонального банку України, комерцiйнi банки та iншi фiнансово-кредитнi установи, якi не виконують перелiчених у пунктах 2-5 цiєї статтi вимог посадових осiб органiв державної податкової служби, - вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;
на посадових осiб пiдприємств, установ i органiзацiй, а також на громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi виплачували доходи, винних у неутриманнi, неперерахуваннi до бюджету сум податку на доходи фiзичних осiб, перерахуваннi податку за рахунок коштiв пiдприємств, установ i органiзацiй (крiм випадкiв, коли таке перерахування дозволено законодавством), у неповiдомленнi або несвоєчасному повiдомленнi державним податковим iнспекцiям за встановленою формою вiдомостей про доходи громадян, - у розмiрi трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а за тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне iз зазначених правопорушень, - у розмiрi п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;
на громадян, винних у неподаннi або несвоєчасному поданнi декларацiй про доходи чи у включеннi до декларацiй перекручених даних, у вiдсутностi облiку або неналежному веденнi облiку доходiв i витрат, для яких встановлено обов'язкову форму облiку, - вiд одного до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;
на громадян, якi займаються пiдприємницькою дiяльнiстю, винних у протидiях посадовим особам органiв державної податкової служби, зокрема у недопущеннi їх до примiщень, якi використовуються для здiйснення пiдприємницької дiяльностi та одержання доходiв, - вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;
на громадян, якi займаються пiдприємницькою дiяльнiстю без державної реєстрацiї чи без спецiального дозволу (лiцензiї), якщо його отримання передбачено законодавством, - вiд трьох до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;
на громадян, якi здiйснюють продаж товарiв без придбання одноразових патентiв або з порушенням термiну їх дiї, чи здiйснюють продаж товарiв, не зазначених у декларацiях, - вiд одного до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а за тi самi дiї, вчиненi громадянином, якого протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне iз зазначених правопорушень, - вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;
12) користуватися безперешкодно в службових справах засобами зв'язку, якi належать пiдприємствам, установам i органiзацiям незалежно вiд форм власностi;
13) у разi виявлення зловживань пiд час здiйснення контролю за надходженням валютної виручки, проведенням розрахункiв iз споживачами з використанням товарно-касових книг, а також за дотриманням лiмiтiв готiвки в касах та її використанням для розрахункiв за товари, роботи i послуги давати доручення органам державної контрольно-ревiзiйної служби на проведення ревiзiй;
14) вимагати вiд керiвникiв пiдприємств, установ i органiзацiй, що перевiряються, проведення iнвентаризацiї основних фондiв, товарно-матерiальних цiнностей, коштiв i розрахункiв; у необхiдних випадках опечатувати каси, касовi примiщення, склади та архiви;
15) надавати iнформацiю з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв iншим державним органам вiдповiдно до чинного законодавства;
16) матерiально i морально заохочувати громадян, якi подають допомогу в боротьбi з порушеннями податкового законодавства.
Права, передбаченi пунктами 1 - 4, 6, 12 i 14 частини першої цiєї статтi, надаються посадовим особам органiв державної податкової служби, а права, передбаченi пунктами 5, 7 - 11, 13, 15 - 16, - головам державних податкових адмiнiстрацiй i начальникам державних податкових iнспекцiй та їх заступникам. N 83/98-ВР вiд 05.02.98 р.) N 725/97-ВР вiд 16.12.97 р., N 203/96-ВР вiд 16.05.96 р., N 297/95-ВР вiд 11.07.95 р., (статтю 11 змiнено згiдно iз Законами: N 287/94-ВР вiд 14.12.94 р.,
 prev Стаття 10. Функції державних податкових інспекцій в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій
 next Стаття 12. Скасування рішень органів державної податкової служби