За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про державну податкову службу в Україні
Стаття 15. Посадові особи органів державної податкової служби
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 15. Посадові особи органів державної податкової служби

Посадовою особою органу державної податкової служби може бути особа, яка має освiту за фахом та вiдповiдає квалiфiкацiйним вимогам, установленим Державною податковою адмiнiстрацiєю України.
У разi прийняття на роботу посадовiй особi може бути встановлено випробувальний термiн вiд шести мiсяцiв до одного року.
На роботу до органiв державної податкової служби не можуть бути прийнятi особи, яких було засуджено за вчинення корисливих злочинiв.
Посадовi особи органiв державної податкової служби не мають права займатися пiдприємницькою дiяльнiстю, а також працювати за сумiсництвом на пiдприємствах, в установах i органiзацiях (крiм наукової та викладацької дiяльностi).
Посадовi особи органiв державної податкової служби пiдлягають атестацiї. Порядок атестацiї визначається Державною податковою адмiнiстрацiєю України.
Посадовим особам органiв державної податкової служби присвоюються спецiальнi звання:
головний державний радник податкової служби,
державний радник податкової служби I рангу,
державний радник податкової служби II рангу,
державний радник податкової служби III рангу,
радник податкової служби I рангу,
радник податкової служби II рангу,
радник податкової служби III рангу,
iнспектор податкової служби I рангу,
iнспектор податкової служби II рангу,
iнспектор податкової служби III рангу.
Положення про спецiальнi звання та порядок їх присвоєння, розмiр надбавок за звання затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Посадовим особам i працiвникам органiв державної податкової служби видається службове посвiдчення, зразок якого затверджує Державна податкова адмiнiстрацiя України. (статтю 15 доповнено новою частиною частиною 8 згiдно iз Законом N 83/98-ВР вiд 05.02.98 р.) (У зв'язку з цим частину 8 вважати частиною 9.)
Покладення на посадових осiб органiв державної податкової служби обов'язкiв, не передбачених цим Законом та iншими актами законодавства України, забороняється. воохоронними органами
Працiвники правоохоронних органiв зобов'язанi сприяти працiвникам державних податкових iнспекцiй у виконаннi ними службових обов'язкiв та припиняти дiї службових осiб i окремих громадян, якi перешкоджають виконанню працiвниками державних податкових iнспекцiй покладених на них функцiй.
 prev Стаття 14. Оскарження рішень і дій органів державної податкової служби та їх посадових осіб
 next Стаття 16. Захист особистих і майнових прав посадових осіб органів державної податкової служби