За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про державну статистику
Стаття 12. Обов'язки органів державної статистики
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 12. Обов'язки органів державної статистики

Органи державної статистики зобов'язанi:
органiзовувати i здiйснювати статистичне спостереження за ходом виконання державних програм соцiально-економiчного розвитку України, її регiонiв i галузей народного господарства;
органiзовувати i забезпечувати збирання державної статистичної iнформацiї, ведення сiмейних бюджетiв за їх погодженням, проведення переписiв, одноразових облiкiв, опитувань, вибiркових монографiчних та iнших обстежень;
здiйснювати статистичне спостереження за ходом виконання рiшень Верховної Ради України, її Президiї, указiв Президента України, рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України з економiчних i соцiальних питань;
аналiзувати структурну перебудову економiки, формування її багатоукладностi, технiчне переоснащення народного господарства, розвиток соцiальної сфери, ринковi вiдносини, мiждержавнi, мiжрегiональнi зв'язки, еквiвалентнiсть обмiну, формування ринку працi та товарного ринку, фiнансове становище, рiвень життя населення, соцiальний захист громадян, ефективнiсть суспiльного виробництва, тенденцiї змiни цiн i тарифiв, стан навколишнього природного середовища, виконання природоохоронних заходiв та iншi процеси;
забезпечувати достовiрнiсть i об'єктивнiсть статистичної iнформацiї, її адекватнiсть соцiально-економiчним явищам i процесам;
забезпечувати у встановленому порядку статистичною i аналiтичною iнформацiєю органи державної влади та управлiння;
забезпечувати гласнiсть статистичних даних. Подавати засобам масової iнформацiї поточнi та рiчнi пiдсумки соцiально-економiчного стану України, регiонiв i галузей народного господарства, данi про рiвень життя населення, видавати статистичнi збiрники, бюлетенi, огляди, прес-випуски та iншi статистичнi матерiали, проводити прес-конференцiї та iншi заходи;
розробляти i вдосконалювати методологiю статистичних показникiв для висвiтлення процесiв соцiально-економiчного розвитку України, її регiонiв i галузей народного господарства;
впроваджувати в практику державної статистики систему мiжнародних статистичних стандартiв;
затверджувати форми, програми та iнструкцiї державних статистичних спостережень та типовi форми первинної облiкової документацiї, необхiдної для їх проведення;
встановлювати коди i вести Державний реєстр звiтних (статистичних) одиниць України;
забезпечувати видачу на платнiй основi зведеної державної статистичної iнформацiї юридичним i фiзичним особам на їх прохання, крiм випадкiв, передбачених цим Законом;
забезпечувати збереження i захист статистичної iнформацiї, дотримання державної та комерцiйної таємницi юридичних осiб, знеособлення даних про фiзичних осiб;
проводити мiжнароднi i мiжрегiональнi статистичнi зiставлення.
 prev Стаття 11. Права інших органів, що займаються державною статистикою
 next Стаття 13. Обов'язки інших органів, що займаються державною статистикою