За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про дорожній рух
Стаття 12. Участь підприємств, установ, організацій у забезпеченні безпеки дорожнього руху, обов'язки посадових осіб у цій сфері
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 12. Участь підприємств, установ, організацій у забезпеченні безпеки дорожнього руху, обов'язки посадових осіб у цій сфері

1. Пiдприємства, установи та органiзацiї незалежно вiд форм власностi та господарювання розробляють i здiйснюють заходи для забезпечення безпеки дорожнього руху, проводять у трудових колективах профiлактичну роботу по дотриманню вимог законодавства про дорожнiй рух, за згодою з профспiлковими органiзацiями включають до колективних договорiв вимоги щодо форм впливу на членiв трудового колективу у разi порушення ними обов'язкiв учасникiв дорожнього руху, встановлених чинним законодавством про дорожнiй рух.
2. Посадовi особи, якi вiдповiдають за експлуатацiю i технiчний стан транспортних засобiв, зобов'язанi:
забезпечувати добiр, пiдвищення квалiфiкацiї та професiйного рiвня водiїв, здiйснювати контроль за станом їх здоров'я i дотриманням режиму працi та вiдпочинку;
забезпечувати належний технiчний стан транспортних засобiв та дотримання екологiчних вимог їх експлуатацiї;
не допускати до керування транспортними засобами осiб, якi не мають права на керування транспортним засобом вiдповiдної категорiї, не пройшли у встановлений строк медичного огляду, перебувають у станi алкогольного чи наркотичного сп'янiння, або у хворобливому станi, або пiд впливом лiкiв, що знижують їх реакцiю i увагу;
не випускати на лiнiю транспортнi засоби, технiчний стан яких не вiдповiдає вимогам державних стандартiв, правил дорожнього руху, а також якщо вони не зареєстрованi у встановленому порядку, переобладнанi з порушенням вимог законодавства або не пройшли державного технiчного огляду.
3. Посадовi особи, якi вiдповiдають за будiвництво, реконструкцiю, ремонт, експлуатацiю та облаштування автомобiльних дорiг, вулиць та залiзничних переїздiв, мостiв, шляхопроводiв, iнших споруд, зобов'язанi:
забезпечувати утримання їх у станi, що вiдповiдає встановленим вимогам щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;
при виникненнi умов, що створюють загрозу безпецi дорожнього руху, здiйснювати заходи для своєчасної заборони або обмеження руху, а також вiдновлення безпечних умов для руху;
впроваджувати у повному обсязi заходи щодо безпеки дорожнього руху при здiйсненнi будiвництва, реконструкцiї та ремонту дорiг, вулиць та залiзничних переїздiв;
позначати мiсця виконання робiт, мiсця, де залишено на дорозi, вулицi, залiзничному переїздi машини i механiзми, будiвельнi матерiали тощо, вiдповiдними дорожнiми знаками, огороджувальними i направляючими засобами, а в темний час доби i при туманi - сигнальними вогнями, передбаченими дiючими нормами;
по закiнченнi робiт на дорозi, вулицi, залiзничному переїздi негайно привести їх у стан, що забезпечує безперешкодний i безпечний рух транспортних засобiв i пiшоходiв, та впорядкувати зони вiдчуження;
у разi забруднення проїзної частини дорiг, вулиць, залiзничних переїздiв невiдкладно здiйснювати заходи для їх очищення i своєчасного попередження учасникiв дорожнього руху про загрозу безпецi руху, що виникла;
обладнувати їх технiчними засобами регулювання дорожнього руху;
виявляти аварiйно-небезпечнi дiлянки та мiсця концентрацiї дорожньо-транспортних подiй та забезпечувати здiйснення у таких мiсцях вiдповiдних заходiв щодо удосконалення умов та органiзацiї дорожнього руху для забезпечення його безпеки;
своєчасно виявляти перешкоди дорожньому руху та забезпечувати їх усунення, а у разi неможливостi - невiдкладно позначати дорожнiми знаками, огороджувальними i направляючими засобами;
щомiсяця проводити лiнiйний аналiз аварiйностi.
4. Особи, якi вiдповiдають за експлуатацiю пiд'їзних i грунтових дорiг, а також власники транспортних засобiв зобов'язанi виключати можливiсть виносу транспортними засобами землi, камiння або iнших матерiалiв на автомобiльнi дороги, вулицi, залiзничнi переїзди.
 prev Стаття 11. Участь міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади та об'єднань у за- безпеченні безпеки дорожнього руху
 next Стаття 13. Участь об'єднань громадян і громадян у здійсненні заходів щодо безпеки дорожнього руху