За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про загальний військовий обов'язок і військову службу
Стаття 42. Відповідальність посадових осіб і громадян
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 42. Відповідальність посадових осіб і громадян

1. Керiвники, iншi посадовi особи органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, а також пiдприємств, установ i органiзацiй всiх форм власностi та громадяни, виннi у порушеннi порядку вiйськового облiку, допризовної пiдготовки, приписки до призовних дiльниць, призову на строкову вiйськову службу, призову на вiйськову службу офiцерiв запасу, проходження навчальних зборiв (занять), мобiлiзацiйної пiдготовки та мобiлiзацiйної готовностi, прибуття за викликом до вiйськового комiсарiату, а також у вчиненнi iнших порушень законодавства про загальний вiйськовий обов'язок i вiйськову службу, несуть вiдповiдальнiсть, встановлену законом.
2. Районнi (мiськi) вiйськовi комiсарiати зобов'язанi пiд час проведення приписки до призовних дiльниць, призову на строкову вiйськову службу, призову на вiйськову службу офiцерiв запасу та проходження навчальних зборiв ознайомити громадян з їх правами, обов'язками та вимогами цього Закону.
2. Для повного i якiсного виконання планiв проведення мобiлiзацiї в умовах воєнного часу мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування разом з пiдприємствами, установами i органiзацiями, незалежно вiд пiдпорядкування i форм власностi, та вiйськовими комiсарiатами у мирний час створюють дiльницi для оповiщення i збору вiйськовозобов'язаних, а також збирання технiки з пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд пiдпорядкування i форм власностi, комплектують їх особовим складом з числа вiйськовозобов'язаних без звiльнення громадян вiд виконання основних обов'язкiв за мiсцем роботи та сприяють у набуттi ними професiйних навичок.
3. Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї та органи мiсцевого самоврядування забезпечують вiйськовi комiсарiати службовими будинками, пiдсобними господарськими примiщеннями i примiщеннями для призовних пунктiв, здiйснюють поточний i капiтальний ремонти цих будинкiв та примiщень, забезпечують вiйськовi комiсарiати комунально-побутовими послугами (освiтленням, водопостачанням, опаленням тощо).
4. За членами комiсiй з питань приписки допризовникiв до призовних дiльниць, призовних та лiкарських комiсiй при вiйськових комiсарiатах, лiкарями i середнiм медичним персоналом, технiчними працiвниками та обслуговуючим персоналом, якi направляються для роботи на призовних дiльницях i збiрних пунктах пiд час взяття допризовникiв на вiйськовий облiк i призову громадян на вiйськову службу або на збори, для проведення медичного огляду i повторного огляду громадян, а також для вiдправки призваних на збiрнi пункти, на весь час виконання цих обов'язкiв зберiгаються займана посада та середнiй заробiток за мiсцем постiйної роботи.
Зазначеним особам при виконаннi цих обов'язкiв за рахунок коштiв Мiнiстерства оборони України вiдшкодовуються витрати, пов'язанi з виїздом в iншу мiсцевiсть та у зворотному напрямку, наймом (пiднаймом) житла, а також витрати на вiдрядження. сування цiєї дiяльностi може вiдбуватися за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв та iнших джерел фiнансування.
Центральнi органи виконавчої влади, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї та органи мiсцевого самоврядування для проведення медичного огляду громадян, призову їх на вiйськову службу, вiдправки призваних до вiйськових частин зобов'язанi забезпечити вiйськовi комiсарiати обладнаними призовними (збiрними) пунктами, медикаментами, iнструментарiєм, медичним i господарським майном, автомобiльним транспортом, а також охорону громадського порядку. прибуття за викликом до вiйськового комiсарiату, а також якщо вонии вчинили iншi порушення законодавства про загальний вiйськовий обов'язок i вiйськову службу, несуть установлену Законом вiдповiдальнiсть.
2. Призовнику, який ухиляється вiд призову i не з'явився за повiсткою до вiйськового комiсарiату для вiдправки на вiйськову службу, термiн строкової служби продовжується на строк ухилення вiд призову.
Вiйськовослужбовцю строкової служби, який самовiльно залишив мiсце служби або своєчасно не з'явився до мiсця служби в строк, вказаний у приписi, не маючи на те поважних причин, час його вiдсутностi у вiйськовiй частинi не зараховується до строку служби.
 prev Глава VIII. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАГАЛЬНИЙ ВIЙСЬКОВИЙ ОБОВ'ЯЗОК I ВIЙСЬКОВУ СЛУЖБУ
 next Глава X. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ