За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про захист інформації в автоматизованих системах
Стаття 1. Визначення термінів
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:
автоматизована система (АС) - система, що здiйснює автоматизовану обробку даних i до складу якої входять технiчнi засоби їх обробки (засоби обчислювальної технiки i зв'язку), а також методи i процедури, програмне забезпечення;
iнформацiя в АС - сукупнiсть усiх даних i програм, якi використовуються в АС незалежно вiд засобу їх фiзичного та логiчного представлення;
обробка iнформацiї - вся сукупнiсть операцiй (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберiгання, знищення, реєстрацiя), що здiйснюються за допомогою технiчних i програмних засобiв, включаючи обмiн по каналах передачi даних;
захист iнформацiї - сукупнiсть органiзацiйно-технiчних заходiв i правових норм для запобiгання заподiянню шкоди iнтересам власника iнформацiї чи АС та осiб, якi користуються iнформацiєю;
несанкцiонований доступ - доступ до iнформацiї, що здiйснюється з порушенням встановлених в АС правил розмежування доступу;
розпорядник АС - фiзична або юридична особа, яка має право розпоряджання АС за угодою з її власником або за його дорученням;
персонал АС - фiзичнi особи, яких власник АС або уповноважена ним особа чи розпорядник АС визначили для здiйснення функцiй управлiння та обслуговування АС;
користувач АС - фiзична або юридична особа, яка має право використання АС за угодою iз розпорядником АС;
порушник - фiзична або юридична особа, яка навмисно чи ненавмисно здiйснює неправомiрнi дiї щодо АС та iнформацiї в нiй;
витiк iнформацiї - результат дiй порушника, внаслiдок яких iнформацiя стає вiдомою (доступною) суб'єктам, що не мають права доступу до неї;
втрата iнформацiї - дiя, внаслiдок якої iнформацiя в АС перестає iснувати для фiзичних або юридичних осiб, якi мають право власностi на неї в повному чи обмеженому обсязi;
пiдробка iнформацiї - навмиснi дiї, що призводять до перекручення iнформацiї, яка повинна оброблятися або зберiгатися в АС;
блокування iнформацiї - дiї, наслiдком яких є припинення доступу до iнформацiї;
порушення роботи АС - дiї або обставини, якi призводять до спотворення процесу обробки iнформацiї.
 prev Розділ I Загальні положення
 next Стаття 2. Об'єкти захисту