За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
Стаття 11. Евакуаційні заходи
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 11. Евакуаційні заходи

В умовах неповного забезпечення захисними спорудами в мiстах та iнших населених пунктах, що мають об'єкти пiдвищеної небезпеки, основним засобом захисту населення є евакуацiя i розмiщення його у зонах, якi є безпечними для проживання людей i тварин.
Евакуацiї пiдлягає населення, яке проживає в населених пунктах, що знаходяться у зонах можливого катастрофiчного затоплення, можливого небезпечного радiоактивного забруднення, хiмiчного ураження, в районах виникнення стихiйного лиха, аварiй i катастроф (якщо виникає безпосередня загроза життю та здоров'ю людей).
Залежно вiд обстановки, яка склалася на час надзвичайної ситуацiї техногенного та природного характеру, може бути проведено загальну або часткову евакуацiю населення тимчасового або безповоротного характеру.
Загальна евакуацiя проводиться за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України для всiх категорiй населення i планується на випадок:
можливого небезпечного радiоактивного забруднення територiй навколо атомних електростанцiй (якщо виникає безпосередня загроза життю та здоров'ю людей, якi проживають в зонi ураження);
виникнення загрози катастрофiчного затоплення мiсцевостi з чотиригодинним добiганням проривної хвилi.
Часткова евакуацiя проводиться за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України у разi загрози або виникнення надзвичайної ситуацiї техногенного та природного характеру.
Евакуацiйнi заходи здiйснюються Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування.
Пiд час проведення часткової евакуацiї завчасно вивозиться не зайняте у сферах виробництва та обслуговування населення: дiти, учнi навчальних закладiв, вихованцi дитячих будинкiв, разом з викладачами та вихователями, студенти, пенсiонери та iнвалiди, якi утримуються у будинках для осiб похилого вiку, разом з обслуговуючим персоналом i членами їх сiмей.
У сферi захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру евакуацiя населення планується на випадок:
аварiї на атомнiй електростанцiї з можливим забрудненням територiї;
усiх видiв аварiй з викидом сильнодiючих отруйних речовин;
загрози катастрофiчного затоплення мiсцевостi;
лiсових i торф'яних пожеж, землетрусiв, зсувiв, iнших геофiзичних i гiдрометеорологiчних явищ з тяжкими наслiдками, що загрожують населеним пунктам.
Проведення органiзованої евакуацiї, запобiгання проявам панiки i недопущення загибелi людей забезпечується шляхом:
планування евакуацiї населення;
визначення зон, придатних для розмiщення евакуйованих з потенцiйно небезпечних зон;
органiзацiї оповiщення керiвникiв пiдприємств i населення про початок евакуацiї;
органiзацiї управлiння евакуацiєю;
всебiчного життєзабезпечення в мiсцях безпечного розселення евакуйованого населення;
навчання населення дiям пiд час проведення евакуацiї.
Евакуацiя населення проводиться способом, який передбачає вивезення основної частини населення iз зон надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру усiма видами наявного транспорту, а в разi його вiдсутностi чи недостатностi, а також у випадку руйнування транспортних шляхiв - органiзоване виведення населення пiшим ходом по заздалегiдь розроблених маршрутах.
 prev Стаття 10. Укриття в захисних спорудах
 next Стаття 12. Iнженерний захист