За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про звернення громадян
Стаття 19. Обов'язки органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 19. Обов'язки органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг

Органи державної влади i мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи, органiзацiї незалежно вiд форм власностi, об'єднання громадян, засоби масової iнформацiї, їх керiвники та iншi посадовi особи в межах своїх повноважень зобов'язанi:
об'єктивно, всебiчно i вчасно перевiряти заяви чи скарги;
на прохання громадянина запрошувати його на засiдання вiдповiдного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;
вiдмiняти або змiнювати оскаржуванi рiшення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не вiдповiдають закону або iншим нормативним актам, невiдкладно вживати заходiв до припинення неправомiрних дiй, виявляти, усувати причини та умови, якi сприяли порушенням;
забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рiшень;
письмово повiдомляти громадянина про результати перевiрки заяви чи скарги i суть прийнятого рiшення;
вживати заходiв щодо вiдшкодування у встановленому законом порядку матерiальних збиткiв, якщо їх було завдано громадянину в результатi ущемлення його прав чи законних iнтересiв, вирiшувати питання про вiдповiдальнiсть осiб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання громадянина не пiзнiш як у мiсячний термiн довести прийняте рiшення до вiдома органу мiсцевого самоврядування, трудового колективу чи об'єднання громадян за мiсцем проживання громадянина;
у разi визнання заяви чи скарги необгрунтованою роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рiшення;
не допускати безпiдставної передачi розгляду заяв чи скарг iншим органам;
особисто органiзовувати та перевiряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, вживати заходiв до усунення причин, що їх породжують, систематично аналiзувати та iнформувати населення про хiд цiєї роботи.
У разi необхiдностi та за наявностi можливостей розгляд звернень громадян покладається на посадову особу чи пiдроздiл службового апарату, спецiально уповноваженi здiйснювати цю роботу, в межах бюджетних асигнувань. Це положення не вiдмiняє вимоги частини дев'ятої цiєї статтi.
 prev Стаття 18. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги
 next Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян