За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про міліцію
Стаття 10. Основні обов'язки міліції
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 10. Основні обов'язки міліції

Мiлiцiя вiдповiдно до своїх завдань зобов'язана:
1) забезпечувати безпеку громадян i громадський порядок;
2) виявляти, запобiгати, припиняти та розкривати злочини, вживати з цiєю метою оперативно-розшукових та профiлактичних заходiв, передбачених чинним законодавством;
3) приймати i реєструвати заяви й повiдомлення про злочини та адмiнiстративнi правопорушення, своєчасно приймати по них рiшення;
4) здiйснювати досудову пiдготовку матерiалiв за протокольною формою, провадити дiзнання у межах, визначених кримiнально-процесуальним законодавством; (пункт статтi змiнено згiдно iз Законом N 2484-XII вiд 19.06.92 р.)
5) припиняти адмiнiстративнi правопорушення i здiйснювати провадження у справах по них;
6) виявляти причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень, вживати в межах своєї компетенцiї заходiв до їх усунення; брати участь у правовому вихованнi населення;
7) проводити профiлактичну роботу серед осiб, схильних до вчинення злочинiв, здiйснювати адмiнiстративний нагляд за особами, щодо яких воно встановлено, а також контроль за засудженими до кримiнальних покарань, не пов'язаних з позбавленням волi;
8) виконувати в межах своєї компетенцiї кримiнальнi покарання та адмiнiстративнi стягнення;
9) розшукувати осiб, якi переховуються вiд органiв дiзнання, слiдства i суду, ухиляються вiд виконання кримiнального покарання, пропали безвiсти, та iнших осiб у випадках, передбачених законодавством;
10) проводити кримiналiстичнi дослiдження за матерiалами оперативно-розшукової дiяльностi, забезпечувати у встановленому порядку участь спецiалiстiв кримiналiстичної служби у слiдчих дiях;
11) виконувати прийнятi в установленому законом порядку i в межах своєї компетенцiї рiшення прокурора, слiдчого, суду;
12) забезпечувати в межах своєї компетенцiї безпеку дорожнього руху, додержання законiв, правил i нормативiв у цiй сферi, здiйснювати реєстрацiю та облiк автомототранспортних засобiв, приймати iспити на право керування транспортними засобами i видавати вiдповiднi документи; запобiгати забрудненню повiтря, водойм транспортними засобами та сiльськогосподарською технiкою, здiйснювати контроль за утриманням у належному технiчному станi та чистотi дорiг, вулиць, майданiв; (пункт 12 частини 1 статтi 10 змiнено згiдно iз Законом N 1642-III вiд 06.04.2000 р.)
13) давати вiдповiдно до законодавства дозвiл на придбання, зберiгання, носiння i перевезення зброї, боєприпасiв, вибухових речовин та матерiалiв, iнших предметiв i речовин, щодо зберiгання i використання яких встановлено спецiальнi правила, а також на вiдкриття об'єктiв, де вони використовуються, контролювати додержання зазначених правил та функцiонування цих об'єктiв;
14) контролювати додержання громадянами та службовими особами встановлених законодавством правил паспортної системи, в'їзду, виїзду, перебування в Українi i транзитного проїзду через її територiю iноземних громадян та осiб без громадянства;
15) повiдомляти вiдповiдним державним органам i громадським об'єднанням про аварiї, пожежi, катастрофи, стихiйне лихо та iншi надзвичайнi подiї, вживати невiдкладних заходiв для лiквiдацiї їх наслiдкiв, врятування людей i подання їм допомоги, охорони майна, що залишилось без нагляду;
16) брати участь у проведеннi карантинних заходiв пiд час епiдемiй та епiзоотiй;
17) сприяти забезпеченню вiдповiдно до законодавства режиму воєнного або надзвичайного стану в разi їх оголошення на всiй територiї України або в окремiй мiсцевостi;
18) охороняти на договiрних засадах майно громадян, колективне i державне майно, а також майно iноземних держав, мiжнародних органiзацiй, iноземних юридичних осiб та громадян, осiб без громадянства;
19) забезпечувати збереження знайдених, вилучених у затриманих i заарештованих осiб i зданих у мiлiцiю документiв, речей, цiнностей та iншого майна, вживати заходiв до повернення їх законним власникам. Мiлiцiя несе вiдповiдальнiсть за збереження зданих цiнностей i майна;
20) охороняти, конвоювати та тримати затриманих i взятих пiд варту осiб;
21) у встановленому порядку виявляти i повiдомляти закладам охорони здоров'я про осiб, якi становлять групу ризику захворювання на СНIД, i здiйснювати за поданням закладу охорони здоров'я з санкцiї прокурора привiд цих осiб, а також iнфiкованих вiрусом iмунодефiциту людини, хворих на венеричнi захворювання, хронiчний алкоголiзм i наркоманiв, якi вводять наркотичнi засоби шляхом iн'єкцiй, для обов'язкового обстеження i лiкування; (пункт статтi змiнено згiдно iз Законом N 2484-XII вiд 19.06.92 р.))
22) здiйснювати привiд до вiдповiдних державних органiв або установ згiдно з чинним законодавством та з санкцiї прокурора громадян, якi ухиляються вiд призову на вiйськову службу;
23) подавати у межах наданих прав допомогу народним депутатам, представникам державних органiв i громадських об'єднань у здiйсненнi їх законної дiяльностi, якщо їм чиниться протидiя або загрожує небезпека з боку правопорушникiв;
24) подавати у межах наявних можливостей невiдкладну, у тому числi медичну, допомогу особам, якi потерпiли вiд правопорушень i нещасних випадкiв, перебувають у безпорадному або небезпечному для життя i здоров'я станi, а також неповнолiтнiм, якi залишились без опiкування;
25) забезпечувати у порядку, встановленому законодавством України, безпеку осiб, взятих пiд захист, у разi надходження вiд них заяви, звернення керiвника вiдповiдного державного органу чи отримання оперативної та iншої iнформацiї про загрозу їх життю, здоров'ю, житлу чи майну;
26) забезпечувати виконання загальнообов'язкових рiшень мiсцевих Рад народних депутатiв, прийнятих ними в межах своєї компетенцiї, з питань охорони громадського порядку i правил торгiвлi у невстановлених мiсцях, правил утримання тварин у домашнiх умовах, а також контролювати утримання в належнiй чистотi територiй дворiв i прибудинкових територiй у мiстах та iнших населених пунктах; згiдно iз Законом N 1381-XIV вiд 13.01.2000 р.)
26) забезпечувати виконання загальнообов'язкових рiшень мiсцевих Рад народних депутатiв, прийнятих ними в межах своєї компетенцiї, з питань охорони громадського порядку i правил торгiвлi у невстановлених мiсцях; (пункт 26 частини 1 статтi 10 змiнено згiдно iз Законом N 1642-III вiд 06.04.2000 р.)
27) забезпечувати громадський порядок пiд час проведення масових заходiв комерцiйного характеру на кошти органiзацiй або осiб, якi їх проводять.
Працiвник мiлiцiї на територiї України незалежно вiд посади, яку вiн займає, мiсцезнаходження i часу в разi звернення до нього громадян або службових осiб з заявою чи повiдомленням про подiї, якi загрожують особистiй чи громадськiй безпецi, або у разi безпосереднього виявлення таких зобов'язаний вжити заходiв до попередження i припинення правопорушень, рятування людей, подання допомоги особам, якi її потребують, встановлення i затримання осiб, якi вчинили правопорушення, охорони мiсця подiї i повiдомити про це в найближчий пiдроздiл мiлiцiї. (статтю доповнено частиною згiдно iз Законом N 2484-XII вiд 19.06.92 р.)
 prev Розділ II ОБОВ'ЯЗКИ I ПРАВА МIЛIЦIЇ
 next Стаття 11. Права міліції