За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про міліцію
Стаття 11. Права міліції
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 11. Права міліції

Мiлiцiї для виконання покладених на неї обов'язкiв надається право:
1) вимагати вiд громадян i службових осiб, якi порушують громадський порядок, припинення правопорушень та дiй, що перешкоджають здiйсненню повноважень мiлiцiї, виносити на мiсцi усне попередження особам, якi допустили малозначнi адмiнiстративнi порушення, а в разi невиконання зазначених вимог застосовувати передбаченi цим Законом заходи примусу;
2) перевiряти у громадян при пiдозрi у вчиненнi правопорушень документи, що посвiдчують їх особу, а також iншi документи, необхiднi для з'ясування питання щодо додержання правил, нагляд i контроль за виконанням яких покладено на мiлiцiю;
3) викликати громадян i службових осiб у справах про злочини та у зв'язку з матерiалами, що знаходяться в її провадженнi, в разi ухилення без поважних причин вiд явки за викликом пiддавати їх приводу у встановленому законом порядку;
4) виявляти i вести облiк осiб, якi пiдлягають профiлактичному впливу на пiдставi та в порядку, встановлених законодавством, виносити їм офiцiйне застереження про неприпустимiсть протиправної поведiнки;
5) затримувати i тримати у спецiально вiдведених для цього примiщеннях:
осiб, пiдозрюваних у вчиненнi злочину, обвинувачених, якi переховуються вiд дiзнання, слiдства чи суду, засуджених, якi ухиляються вiд виконання кримiнального покарання, - на строки i в порядку, передбаченi законом;
осiб, щодо яких як запобiжний захiд обрано взяття пiд варту, - на строк, встановлений органом попереднього розслiдування, прокурором, судом, але не бiльше десяти дiб;
осiб, якi вчинили адмiнiстративнi правопорушення, для складання протоколу або розгляду справи по сутi, якщо цi питання не можуть бути вирiшенi на мiсцi, - на строк до трьох годин, а у необхiдних випадках для встановлення особи i з'ясування обставин правопорушення - до трьох дiб з повiдомленням про це письмово прокуроровi протягом 24 годин з моменту затримання;
неповнолiтнiх вiком до 16 рокiв, якi залишилися без опiкування, - на строк до передачi законним представникам або до влаштування у встановленому порядку, а неповнолiтнiх, якi вчинили суспiльно небезпечнi дiяння i не досягли вiку, з якого настає кримiнальна вiдповiдальнiсть, - до передачi їх законним представникам або направлення у приймальники-розподiльники, але не бiльш як на 8 годин;
осiб, якi виявили непокору законнiй вимозi працiвника мiлiцiї, - до розгляду справи народним суддею; (абзац статтi змiнено згiдно iз Законом N 2484-XII вiд 19.06.92 р.))
осiб, якi перебували в громадських мiсцях у станi сп'янiння, якщо їх вигляд ображав людську гiднiсть i громадську мораль або якщо вони втратили здатнiсть самостiйно пересуватися чи могли завдати шкоди оточуючим або собi, - до передачi їх в спецiальнi медичнi заклади або для доставки до мiсця проживання, а при вiдсутностi таких - до їх витвереження;
осiб, яких запiдозрено у заняттi бродяжництвом, - на строк до 30 дiб з санкцiї прокурора;
осiб, якi ухиляються вiд виконання постанови суду про направлення на примусове лiкування вiд хронiчного алкоголiзму або наркоманiї, - на строк до 3 дiб;
вiйськовослужбовцiв, якi вчинили дiяння, що пiдпадають пiд ознаки злочину або адмiнiстративного правопорушення, - до передачi їх вiйськовим патрулям, представникам вiйськової комендатури, вiйськових частин або вiйськових комiсарiатiв;
осiб, якi мають ознаки вираженого психiчного розладу i створюють у зв'язку з цим реальну небезпеку для себе i оточуючих, - до передачi їх у лiкувальнi заклади, але не бiльш як на 24 години;
6) проводити огляд осiб, зазначених у пунктi 5 цiєї статтi, речей, що знаходяться при них, транспортних засобiв i вилучати документи та предмети, що можуть бути речовими доказами або використанi на шкоду їх здоров'ю;
7) складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення, провадити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей i документiв, застосовувати iншi передбаченi законом заходи забезпечення провадження у справах про адмiнiстративнi правопорушення;
8) у випадках, передбачених Кодексом України про адмiнiстративнi правопорушення, накладати адмiнiстративнi стягнення або передавати матерiали про адмiнiстративнi правопорушення на розгляд iнших державних органiв, товариських судiв, громадських об'єднань або трудових колективiв;
9) проводити в порядку провадження дiзнання i за дорученням слiдчих органiв у кримiнальних справах обшуки, вилучення, допити та iншi слiдчi дiї вiдповiдно до кримiнально-процесуального законодавства;
10) здiйснювати на пiдставах i в порядку, встановлених законом, гласнi та негласнi оперативно-розшуковi заходи, фото-, кiно-, вiдеозйомку i звукозапис, прослухування телефонних розмов з метою розкриття злочинiв;
11) проводити фотографування, звукозапис, кiно- i вiдеозйомку, дактилоскопiю осiб, якi затриманi за пiдозрою у вчиненнi злочину або за бродяжництво, взятi пiд варту, звинувачуються у вчиненнi злочину, а також осiб, пiдданих адмiнiстративному арешту;
12) проводити кiно-, фото- i звукофiксацiю як допомiжний засiб попередження протиправних дiй та розкриття правопорушень;
13) вести профiлактичний облiк правопорушникiв, кримiналiстичний та оперативний облiк в обсязi, структурi й порядку, що визначаються завданнями, покладеними на мiлiцiю цим Законом;
14) проводити огляд поклажi, багажу та огляд пасажирiв цивiльних повiтряних, морських i рiчкових суден, засобiв залiзничного та автомобiльного транспорту згiдно з чинним законодавством; (пункт статтi змiнено згiдно iз Законом N 2484-XII вiд 19.06.92 р.))
15) входити безперешкодно у будь-який час доби:
а) на територiю i в примiщення пiдприємств, установ i органiзацiй, в тому числi митницi, та оглядати їх з метою припинення злочинiв, переслiдування осiб, пiдозрюваних у вчиненнi злочину, при стихiйному лиховi та iнших надзвичайних обставинах;
б) на земельнi дiлянки, в жилi та iншi примiщення громадян у разi переслiдування злочинця або припинення злочину, що загрожує життю мешканцiв, а також при стихiйному лиховi та iнших надзвичайних обставинах;
в) в жилi примiщення осiб, якi перебувають пiд адмiнiстративним наглядом, з метою перевiрки.
У разi опору, вчинення протидiї працiвник мiлiцiї може вжити заходiв до їх подолання, передбачених цим Законом;
16) перебувати на земельних дiлянках, в жилих та iнших примiщеннях громадян за їхньою згодою, а також на територiї i в примiщеннях пiдприємств, установ i органiзацiй з повiдомленням про це адмiнiстрацiї з метою забезпечення безпеки громадян, громадської безпеки, запобiгання злочину, виявлення i затримання осiб, якi його вчинили;
17) одержувати безперешкодно i безплатно вiд пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форм власностi та об'єднань громадян на письмовий запит вiдомостi (в тому числi й тi, що становлять комерцiйну та банкiвську таємницю), необхiднi у справах про злочини, що знаходяться у провадженнi мiлiцiї; (пункт статтi змiнено згiдно iз Законом N 2932-XII вiд 26.01.93 р.)
18) повiдомляти з метою профiлактичного впливу державним органам, громадським об'єднанням, трудовим колективам i громадськостi за мiсцем проживання особи про факти вчинення нею адмiнiстративного правопорушення;
19) вносити вiдповiдним державним органам, громадським об'єднанням або службовим особам, пiдприємствам, установам, органiзацiям обов'язковi до розгляду подання про необхiднiсть усунення причин i умов, що сприяють вчиненню правопорушень;
20) вiдповiдно до своєї компетенцiї тимчасово обмежувати або забороняти доступ громадян на окремi дiлянки мiсцевостi чи об'єкти з метою забезпечення громадського порядку, громадської безпеки, охорони життя i здоров'я людей;
21) обмежувати або забороняти у випадках затримання злочинцiв, при аварiях, iнших надзвичайних обставинах, що загрожують життю i здоров'ю людей, рух транспорту i пiшоходiв на окремих дiлянках вулиць i автомобiльних шляхiв; зупиняти транспортнi засоби в разi порушення правил дорожнього руху, наявних ознак, що свiдчать про технiчну несправнiсть транспорту або забруднення ним навколишнього середовища, а також при наявностi даних про те, що вiн використовується з протиправною метою; оглядати транспортнi засоби i перевiряти у водiїв документи на право користування й керування ними, дорожнi листи i вiдповiднiсть вантажiв, що перевозяться, товарно-транспортним документам; проводити технiчний огляд автомототранспорту;
органiзовувати при необхiдностi медичний огляд водiїв, затримувати, вiдстороняти вiд керування транспортними засобами осiб, якi перебувають у станi сп'янiння, а також тих, якi не мають документiв на право керування або користування транспортними засобами, позбавляти водiїв у передбачених законодавством випадках права керування транспортними засобами;
використовувати передбаченi нормативними актами технiчнi засоби для виявлення та фiксацiї порушень правил дорожнього руху, забороняти експлуатацiю транспортних засобiв, технiчний стан яких загрожує безпецi дорожнього руху чи навколишнього середовища або номери агрегатiв яких не вiдповiдають записам у реєстрацiйних документах; затримувати i доставляти у встановленому порядку транспортнi засоби для тимчасового зберiгання на спецiальних майданчиках чи стоянках;
вiдвiдувати пiдприємства, установи й органiзацiї для виконання контрольних i профiлактичних функцiй щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;
вимагати вiд вiдповiдних органiзацiй усунення порушень правил утримання шляхiв, обмежувати або забороняти проведення ремонтно-будiвельних та iнших робiт, iнших заходiв на вулицях i автомобiльних шляхах, якщо при цьому не додержуються вимоги по забезпеченню громадської безпеки;
22) анулювати виданий пiдприємству, установi й органiзацiї дозвiл на придбання, зберiгання i використання зброї, боєприпасiв, вибухових речовин i матерiалiв, iнших предметiв i речовин при невиконаннi встановлених правил користування i поводження з ними або при недоцiльностi їх дальшого зберiгання, вилучати при необхiдностi зазначенi предмети, опечатувати склади, бази й сховища, закривати стрiлецькi тири i стенди, зброєремонтнi та пiротехнiчнi пiдприємства, магазини, що торгують зброєю i боєприпасами, до усунення порушень вiдповiдних правил;
анулювати дозволи на придбання, зберiгання i носiння зброї та боєприпасiв, виданi громадянам, якi зловживають спиртними напоями, вживають наркотичнi засоби без призначення лiкаря, iншi одурманюючi засоби, хворiють на психiчнi захворювання, та в iнших випадках, передбачених законодавством;
оглядати з участю адмiнiстрацiї пiдприємств, установ, органiзацiй примiщення, де знаходяться зброя, боєприпаси, вибуховi, наркотичнi та сильнодiючi хiмiчнi, отруйнi та радiоактивнi речовини i матерiали, з метою перевiрки додержання правил поводження з ними;
оглядати зброю та боєприпаси, що знаходяться у громадян, а також мiсця їх зберiгання;
23) вилучати у громадян i службових осiб предмети i речi, забороненi або обмеженi в оборотi, а також документи з ознаками пiдробки, знищувати цi предмети, речi та документи або передавати їх за призначенням у встановленому порядку;
24) проводити з участю адмiнiстрацiї пiдприємств, установ i органiзацiй огляд виробничих, складських та iнших службових примiщень i територiй з метою перевiрки охорони державного i колективного майна, додержання правил продажу товарiв i надання послуг населенню;
вимагати вiд матерiально вiдповiдальних i службових осiб пiдприємств, установ i органiзацiй вiдомостi та пояснення по фактах порушення законодавства, проведення документальних i натуральних перевiрок, iнвентаризацiй i ревiзiй виробничої та фiнансово-господарської дiяльностi; витребувати i при необхiдностi вилучати документи, зразки сировини й продукцiї, опечатувати каси, примiщення i мiсця зберiгання документiв, грошей та товарно-матерiальних цiнностей;
25) користуватися безплатно всiма видами громадського транспорту мiського, примiського i мiсцевого сполучення (крiм таксi), а також попутним транспортом. Працiвники пiдроздiлiв мiлiцiї на транспортi у межах обслуговуваних дiльниць, крiм цього, мають право на безплатний проїзд у поїздах, на рiчкових i морських суднах. Пiд час службових вiдряджень працiвники мiлiцiї мають право на позачергове придбання квиткiв на всi види транспорту i розмiщення в готелях при пред'явленнi службового посвiдчення i посвiдчення про вiдрядження. В разi невiдкладних службових поїздок вони забезпечуються квитками на проїзд незалежно вiд наявностi мiсць;
26) використовувати безперешкодно транспортнi засоби, що належать пiдприємствам, установам, органiзацiям i громадянам (крiм транспортних засобiв дипломатичних, консульських та iнших представництв iноземних держав, мiжнародних органiзацiй, транспортних засобiв спецiального призначення), для проїзду до мiсця подiї, стихiйного лиха, доставки в лiкувальнi заклади осiб, якi потребують невiдкладної медичної допомоги, для переслiдування правопорушникiв та їх доставки в мiлiцiю.
Використання з цiєю метою транспортних засобiв, що належать пiдприємствам, установам i органiзацiям, здiйснюється безплатно. Вiдшкодування збиткiв та витрат за використання транспорту громадян здiйснюється вiдповiдно до вимог статтi 25 цього Закону та iнших актiв чинного законодавства;
27) користуватися у невiдкладних випадках безперешкодно i безплатно засобами зв'язку, що належать пiдприємствам, установам i органiзацiям, а засобами зв'язку, що належать громадянам, - за їх згодою; (пункт статтi змiнено згiдно iз Законом N 2484-XII вiд 19.06.92 р.))
28) користуватися безплатно засобами масової iнформацiї з метою встановлення обставин вчинення злочинiв та осiб, якi їх вчинили, свiдкiв, потерпiлих, розшуку злочинцiв, якi втекли, осiб, якi пропали безвiсти, та з iншою метою, що пов'язана з необхiднiстю подання допомоги громадянам, пiдприємствам, установам i органiзацiям у зв'язку з виконанням мiлiцiєю покладених на неї обов'язкiв.
Службовi особи, якi без поважних причин вiдмовились подати допомогу працiвниковi мiлiцiї в реалiзацiї його прав, передбачених пунктами 24-28 статтi 11, пiдлягають вiдповiдальностi за чинним законодавством;
29) матерiально i морально заохочувати громадян, якi подають допомогу в охоронi правопорядку та боротьбi iз злочиннiстю;
30) зберiгати, носити i застосовувати спецiальнi засоби та зброю; (статтю 11 доповнено пунктом 31 згiдно iз Законом N 1381-XIV вiд 13.01.2000 р.)
31) видавати у разi наявностi небезпеки для життя i здоров'я особам, взятим пiд захист, вiдповiдно до чинного законодавства зброю, спецiальнi засоби iндивiдуального захисту та сповiщення про небезпеку.
 prev Стаття 10. Основні обов'язки міліції
 next Розділ III ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДIВ ФIЗИЧНОГО ВПЛИВУ, СПЕЦIАЛЬНИХ ЗАСОБIВ I ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ