За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх
Стаття 5. Кримінальна міліція у справах неповнолітніх
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 5. Кримінальна міліція у справах неповнолітніх

Кримiнальна мiлiцiя у справах неповнолiтнiх є складовою частиною кримiнальної мiлiцiї органiв внутрiшнiх справ i створюється на правах самостiйного пiдроздiлу в головних управлiннях Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Криму, мiстi Києвi, Київськiй областi, управлiннях Мiнiстерства внутрiшнiх справ мiста Севастополя, областей, управлiннях внутрiшнiх справ Мiнiстерства внутрiшнiх справ України на транспортi та Мiнiстерствi внутрiшнiх справ України.
Кримiнальна мiлiцiя у справах неповнолiтнiх зобов'язана:
проводити роботу щодо запобiгання правопорушенням неповнолiтнiх;
виявляти, припиняти та розкривати злочини, вчиненi неповнолiтнiми, вживати з цiєю метою оперативно-розшукових i профiлактичних заходiв, передбачених чинним законодавством;
розглядати у межах своєї компетенцiї заяви i повiдомлення про правопорушення, вчиненi неповнолiтнiми;
здiйснювати досудову пiдготовку матерiалiв про правопорушення, вчиненi неповнолiтнiми, провадити дiзнання в межах, визначених кримiнально-процесуальним законодавством;
виявляти причини та умови, що сприяють вчиненню правопорушень неповнолiтнiми, вживати в межах своєї компетенцiї заходiв до їх усунення; брати участь у правовому вихованнi неповнолiтнiх;
розшукувати неповнолiтнiх, якi залишили сiм'ї, навчально-виховнi заклади (бродяжать) та спецiальнi установи для неповнолiтнiх;
виявляти дорослих осiб, якi втягують неповнолiтнiх у злочинну дiяльнiсть, проституцiю, пияцтво, наркоманiю та жебрацтво;
виявляти осiб, якi займаються виготовленням та розповсюдженням порнографiчної продукцiї, видань, що пропагують насильство, жорстокiсть, сексуальну розпусту;
вести профiлактичний облiк неповнолiтнiх правопорушникiв, iнформувати вiдповiднi служби у справах неповнолiтнiх про необхiднiсть застосування до них запобiжних заходiв;
повертати до мiсця постiйного проживання, навчання або направляти до спецiальних установ для неповнолiтнiх у термiн не бiльше восьми годин з моменту виявлення неповнолiтнiх, якi було пiдкинуто, або якi заблукали чи залишили сiм'ю або навчально-виховнi заклади;
викликати неповнолiтнiх, їх батькiв (усиновителiв) або опiкунiв (пiклувальникiв), а також iнших осiб у справах та iнших матерiалах про правопорушення i у разi ухилення без поважних причин вiд явки за викликом - пiддавати їх приводу;
вiдвiдувати неповнолiтнiх правопорушникiв за мiсцем їх проживання, навчання, роботи, проводити бесiди з ними, їх батьками (усиновителями) або опiкунами (пiклувальниками);
отримувати вiд пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форм власностi вiдомостi, необхiднi у зв'язку з матерiалами про правопорушення, що перебувають у її провадженнi;
затримувати i тримати у спецiально вiдведених для цього примiщеннях неповнолiтнiх вiком до 15 рокiв, якi залишилися без опiки, - на перiод до передачi їх законним представникам або до влаштування у встановленому порядку, а неповнолiтнiх, якi вчинили правопорушення до досягнення вiку, з якого за такi дiяння особи пiдлягають кримiнальнiй вiдповiдальностi, - до передачi їх законним представникам або направлення до приймальникiв-розподiльникiв, але не бiльш як на вiсiм годин;
здiйснювати згiдно з чинним законодавством гласнi та негласнi оперативно-розшуковi заходи з метою розкриття злочинiв, вчинених неповнолiтнiми або за їх участю;
виявляти, вести облiк осiб, якi втягують неповнолiтнiх в антигромадську дiяльнiсть; (абзац 17 частини 2 статтi 5 у редакцiї Закону N 864-XIV вiд 08.07.99 р.)
проводити обшуки, вилучення та iншi слiдчi дiї вiдповiдно до кримiнально-процесуального законодавства;
проводити за наявностi законних пiдстав огляд неповнолiтнiх, речей, якi є при них, транспортних засобiв;
вилучати документи i предмети, що можуть бути речовими доказами правопорушення або використанi на шкоду здоров'ю неповнолiтнiх; (абзац 20 частини 2 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 864-XIV вiд 08.07.99 р.)
складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення неповнолiтнiх, а також їх батькiв (усиновителiв) або опiкунiв (пiклувальникiв), якi не виконують обов'язкiв щодо виховання i навчання неповнолiтнiх;
вносити пiдприємствам, установам та органiзацiям незалежно вiд форм власностi обов'язковi для розгляду подання про необхiднiсть усунення причин та умов, що сприяють вчиненню правопорушень неповнолiтнiми;
доставляти в органи внутрiшнiх справ на строк до трьох годин неповнолiтнiх, якi вчинили адмiнiстративне правопорушення, але не досягли вiку, з якого настає адмiнiстративна вiдповiдальнiсть, для встановлення особи, обставин вчинення правопорушення та передачi їх батькам чи особам, якi їх замiнюють.
Кримiнальна мiлiцiя у справах неповнолiтнiх виконує й iншi обов'язки та має iншi права, передбаченi чинним законодавством.
Положення про кримiнальну мiлiцiю у справах неповнолiтнiх затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.
 prev Стаття 4. Державний комітет України у справах сім'ї та молоді, Республіканський комітет у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим і служби у справах неповнолітніх
 next Розділ III СУДИ