За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі
Стаття 6. Умови надання правової охорони
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 6. Умови надання правової охорони

1. Правова охорона надається винаходу (кориснiй моделi), що не суперечить суспiльним iнтересам, принципам гуманностi i моралi та вiдповiдає умовам патентоздатностi.
2. Об'єктом винаходу може бути:
продукт (пристрiй, речовина, штам мiкроорганiзму, культура клiтин рослин i тварин тощо);
спосiб;
застосування ранiше вiдомого продукту чи способу за новим призначенням.
Об'єктом корисної моделi може бути конструктивне виконання пристрою.
3. Згiдно з цим Законом не можуть одержати правову охорону:
вiдкриття, науковi теорiї та математичнi методи;
методи органiзацiї та управлiння господарством;
плани, умовнi позначення, розклади, правила;
методи виконання розумових операцiй;
комп'ютернi програми;
результати художнього конструювання;
топографiї iнтегральних мiкросхем;
сорти рослин i породи тварин тощо.
4. Прiоритет, авторство i право власностi на винахiд засвiдчуються патентом (декларацiйним патентом).
Прiоритет, авторство i право власностi на корисну модель засвiдчуються декларацiйним патентом.
Строк дiї патенту України на винахiд становить 20 рокiв вiд дати подання заявки до Установи.
Строк дiї декларацiйного патенту на винахiд становить 6 рокiв вiд дати подання заявки до Установи.
Строк дiї патенту на винахiд, об'єктом якого є лiкарський засiб, засiб захисту тварин, засiб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу вiдповiдного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорiвнює перiоду мiж датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не бiльше нiж на 5 рокiв.
Порядок подання клопотання та продовження строку дiї патенту у цьому випадку визначається Установою.
Строк дiї декларацiйного патенту на корисну модель становить 10 рокiв вiд дати подання заявки до Установи.
Строк дiї патенту (декларацiйного патенту) на секретний винахiд i декларацiйного патенту на секретну корисну модель дорiвнює строку засекречування винаходу (корисної моделi), але не може бути довшим вiд визначеного за цим Законом строку дiї охорони винаходу (корисної моделi).
Дiя патенту припиняється достроково за умов, викладених у статтi 32 цього Закону.
5. Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделi). Тлумачення формули повинно здiйснюватися в межах опису винаходу (корисної моделi) та вiдповiдних креслень.
6. Дiя патенту (декларацiйного патенту), виданого на спосiб одержання продукту, поширюється i на продукт, безпосередньо одержаний цим способом.
 prev Розділ II ПРАВОВА ОХОРОНА ВИНАХОДIВ (КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ)
 next Стаття 7. Умови патентоздатності винаходу, корисної моделі