За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі
Стаття 12. Заявка
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 12. Заявка

1. Особа, яка бажає одержати патент (декларацiйний патент) i має на це право, подає до Установи заявку.
2. За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах iнтелектуальної власностi або iншу довiрену особу.
3. Вiднесення iнформацiї, яка мiститься у заявцi, до державної таємницi здiйснюється згiдно iз Законом України "Про державну таємницю" та прийнятими на його основi нормативними актами.
Якщо винахiд (корисну модель) створено з використанням iнформацiї, зареєстрованої у Зводi вiдомостей, що становлять державну таємницю України, чи цей винахiд (корисна модель) згiдно iз Законом України "Про державну таємницю" може бути вiднесений до державної таємницi, то заявка подається до Установи через режимно-секретний орган заявника чи через компетентний орган мiсцевої державної адмiнiстрацiї за мiсцем знаходження (для юридичних осiб) або мiсцем проживання (для фiзичних осiб). До заявки додається пропозицiя заявника щодо вiднесення винаходу (корисної моделi) до державної таємницi з посиланням на вiдповiднi положення Закону України "Про державну таємницю".
4. Заявка на винахiд повинна стосуватися одного або групи винаходiв, пов'язаних єдиним винахiдницьким задумом (вимога єдиностi винаходу).
Заявка на корисну модель повинна стосуватися однiєї корисної моделi (вимога єдиностi корисної моделi).
5. Заявка складається українською мовою i повинна мiстити:
заяву про видачу патенту на винахiд з проведенням квалiфiкацiйної експертизи чи декларацiйного патенту на винахiд (корисну модель);
опис винаходу (корисної моделi);
формулу винаходу (корисної моделi);
креслення (якщо на них є посилання в описi);
реферат.
6. У заявi про видачу патенту (декларацiйного патенту) необхiдно вказати заявника (заявникiв) i його (їх) адресу, а також винахiдника (винахiдникiв).
Винахiдник має право вимагати, щоб його не згадували як винахiдника даного винаходу (корисної моделi) в будь-якiй публiкацiї Установи, зокрема у вiдомостях про заявку чи патент.
7. Опис винаходу (корисної моделi) повинен викладатися у визначеному порядку i розкривати суть винаходу (корисної моделi) настiльки ясно i повно, щоб його змiг здiйснити фахiвець у зазначенiй галузi.
8. Формула винаходу (корисної моделi) повинна виражати його суть, базуватися на описi i викладатися у визначеному порядку ясно i стисло.
9. Реферат складається лише для iнформацiйних цiлей. Вiн не може братися до уваги з iншою метою, зокрема для тлумачення формули винаходу (корисної моделi) i визначення рiвня технiки.
10. Iншi вимоги до документiв заявки визначаються Установою вiдповiдно до цього Закону.
11. За подання заявки сплачується збiр. Документ про сплату збору повинен надiйти до Установи разом з заявкою або протягом двох мiсяцiв пiсля дати подання заявки.
Зазначений строк може бути продовжений, але не бiльше нiж на шiсть мiсяцiв. За продовження строку сплачується збiр.
 prev Розділ IV ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ
 next Стаття 13. Дата подання заявки