За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі
Стаття 16. Експертиза заявки
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 16. Експертиза заявки

1. Експертиза заявки проводиться Установою вiдповiдно до цього Закону i встановлених нею правил.
2. Заявник має право з власної iнiцiативи чи на запрошення Установи особисто або через свого представника брати участь у розглядi питань, що виникли пiд час проведення експертизи. Порядок участi заявника або його представника у розглядi зазначених питань визначається Установою.
3. Заявник має право з власної iнiцiативи вносити до заявки виправлення i уточнення. Цi виправлення i уточнення не враховуються, якщо вони надiйшли до Установи пiсля одержання заявником рiшення про видачу патенту (декларацiйного патенту) або рiшення про вiдмову у його видачi.
При публiкацiї вiдомостей про заявку на видачу патенту на винахiд зазначенi виправлення та уточнення враховуються, якщо вони надiйшли до Установи за 6 мiсяцiв до дати публiкацiї.
4. Якщо заявником подано додатковi матерiали, то в процесi експертизи з'ясовується, чи не виходять вони за межi розкритої у поданiй заявцi сутi винаходу (корисної моделi).
Додатковi матерiали виходять за межi розкритої у поданiй заявцi сутi винаходу (корисної моделi), якщо вони мiстять ознаки, якi необхiдно включити до формули винаходу (корисної моделi).
Додатковi матерiали в частинi, що виходить за межi розкритої у поданiй заявцi сутi винаходу (корисної моделi), не враховуються пiд час розгляду заявки i можуть бути оформленi заявником як самостiйна заявка.
5. До встановлення дати подання заявки здiйснюється її попереднiй розгляд. У ходi попереднього розгляду заявка, яка не мiстить пропозицiї заявника щодо вiднесення винаходу (корисної моделi) до державної таємницi, розглядається на предмет наявностi в нiй матерiалiв, якi можуть бути вiднесенi, згiдно iз Зводом вiдомостей, що становлять державну таємницю, до державної таємницi.
У разi наявностi у заявцi таких вiдомостей, а також якщо заявка мiстить пропозицiю заявника про вiднесення винаходу (корисної моделi) до державної таємницi, то визначається Державний експерт з питань таємниць (далi - Державний експерт), до компетенцiї якого належить розгляд таких питань. Цьому експерту Установою надсилаються матерiали заявки для прийняття рiшення щодо вiднесення винаходу (корисної моделi) до державної таємницi.
Державний експерт надсилає своє рiшення разом з матерiалами заявки до Установи протягом мiсяця вiд дати одержання ним матерiалiв заявки.
Строк, протягом якого може дiяти рiшення про вiднесення iнформацiї, викладеної у заявцi, до державної таємницi, встановлюється Державним експертом з урахуванням ступеня секретностi iнформацiї.
Якщо Державний експерт прийняв рiшення про вiднесення заявленого винаходу (корисної моделi) до державної таємницi, вiн визначає коло осiб, якi можуть мати доступ до нього, i весь наступний розгляд заявки в Установi здiйснюється у режимi секретностi.
Про рiшення Державного експерта Установа повiдомляє у мiсячний строк заявника. Якщо у заявцi не було пропозицiї заявника про вiднесення винаходу (корисної моделi) до державної таємницi, а Державний експерт вiднiс винахiд (корисну модель) до державної таємницi, то заявник, у разi незгоди, може подати до Установи мотивоване клопотання про розсекречування матерiалiв заявки чи оскаржити рiшення Державного експерта до суду.
6. Розгляд заявки в Установi починається з дати її подання вiдповiдно до статтi 13 цього Закону.
7. Пiсля подання заявки та за наявностi документа про сплату збору за її подання Установа проводить формальну експертизу заявки, пiд час якої:
а) визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктiв, зазначених у частинi другiй статтi 6 цього Закону, i чи немає його серед об'єктiв, зазначених у частинi третiй статтi 6 цього Закону;
б) заявка перевiряється на вiдповiднiсть вимогам статтi 12 цього Закону.
Перше повiдомлення Установи заявниковi щодо формальної експертизи, яким може бути повiдомлення про завершення формальної експертизи чи вимога про внесення змiн до матерiалiв заявки, повинно бути надiслане Установою не пiзнiше 6 мiсяцiв вiд встановленої дати подання заявки.
8. Якщо заявка не вiдповiдає вимогам частин другої i третьої статтi 6 цього Закону, то Установа надсилає заявнику рiшення про вiдмову у видачi патенту (декларацiйного патенту).
Якщо заявка не вiдповiдає вимогам статтi 12 цього Закону або документ про сплату збору за подання заявки не надiйшов, Установа повiдомляє про це заявника.
При порушеннi вимоги єдиностi винаходу (корисної моделi) заявнику пропонується повiдомити, який винахiд (корисну модель) слiд розглядати, i у разi необхiдностi внести уточнення до заявки. При цьому iншi винаходи (кориснi моделi) можуть бути оформленi окремими заявками.
Для внесення змiн до матерiалiв заявнику надається два мiсяцi вiд дати одержання ним повiдомлення Установи. Якщо за цей строк вимогу єдиностi не буде виконано, то Установа при проведеннi формальної експертизи бере до уваги винахiд (корисну модель), зазначений у формулi першим. Якщо за цей же строк не будуть усунутi iншi невiдповiдностi i заявник не подасть клопотання про його продовження, Установа надсилає заявнику рiшення про вiдмову у видачi патенту.
9. Якщо заявка на видачу патенту на винахiд вiдповiдає вимогам статтi 12 цього Закону, Установа, за наявностi документа про сплату збору за подання заявки, надсилає заявнику повiдомлення про завершення формальної експертизи i про можливiсть проведення квалiфiкацiйної експертизи заявки.
10. Якщо заявка на видачу декларацiйного патенту на винахiд вiдповiдає вимогам статтi 12 цього Закону, Установа, за наявностi документа про сплату вiдповiдного збору за подання заявки, розпочинає проведення експертизи заявки на локальну новизну.
При позитивному результатi експертизи на локальну новизну Установа надсилає заявнику рiшення про видачу декларацiйного патенту на винахiд. У протилежному випадку заявнику надсилається рiшення про вiдмову у видачi декларацiйного патенту.
11. Якщо заявка на видачу декларацiйного патенту на корисну модель вiдповiдає вимогам статтi 12 цього Закону, Установа, за наявностi документа про сплату збору за подання заявки, надсилає заявнику рiшення про видачу декларацiйного патенту на корисну модель.
12. По закiнченнi 18 мiсяцiв вiд дати подання заявки на видачу патенту на винахiд, а якщо заявлено прiоритет, то вiд дати її прiоритету, Установа публiкує у своєму офiцiйному бюлетенi визначенi нею вiдомостi про заявку за умови, що вона не вiдкликана, не вважається вiдкликаною або за нею не прийнято рiшення про вiдмову у видачi патенту.
За клопотанням заявника Установа публiкує вiдомостi про заявку ранiше зазначеного строку.
На вимогу заявника вiн не згадується у вiдомостях про заявку, що публiкуються.
Пiсля публiкацiї вiдомостей про заявку будь-яка особа має право ознайомитися з матерiалами заявки у порядку, що визначається Установою.
У разi виявлення в опублiкованих вiдомостях очевидних помилок заявник має право звернутися до Установи з клопотанням про їх виправлення.
Вiдомостi про заявку на видачу декларацiйного патенту на винахiд (корисну модель) не публiкуються.
Вiдомостi про заявки, щодо яких Державний експерт прийняв рiшення про вiднесення їх до державної таємницi, не публiкуються.
13. За клопотанням будь-якої особи та за наявностi документа про сплату збору за проведення квалiфiкацiйної експертизи заявки на видачу патенту на винахiд Установа проводить зазначену експертизу, пiд час якої перевiряється вiдповiднiсть заявленого винаходу умовам патентоздатностi вiдповiдно до статтi 7 цього Закону.
Заявник може подати зазначене клопотання протягом трьох рокiв вiд дати подання заявки. Якщо це клопотання не надiйде до Установи у встановлений строк, заявка вважається вiдкликаною.
Iнша особа може подати зазначене клопотання пiсля публiкацiї вiдомостей про заявку на винахiд, але не пiзнiше трьох рокiв вiд дати подання заявки. При цьому вона не бере участi у вирiшеннi питань щодо заявки. Квалiфiкацiйна експертиза проводиться за умови сплати вiдповiдного збору. Експертний висновок за результатами квалiфiкацiйної експертизи Установа надсилає цiй особi.
14. Пiд час квалiфiкацiйної експертизи заявки на винахiд Установа має право зажадати вiд заявника додатковi матерiали, без яких проведення експертизи неможливе, а також запропонувати змiнити формулу винаходу.
Заявник має право протягом мiсяця вiд дати одержання ним запиту Установи зажадати вiд неї копiї патентних матерiалiв, що протиставленi заявцi. Копiї таких матерiалiв надаються Установою заявнику протягом мiсяця.
Додатковi матерiали повиннi бути поданi заявником протягом 2 мiсяцiв вiд дати одержання ним запиту або копiй патентних матерiалiв, що протиставленi заявцi.
Якщо заявник у встановлений строк не подасть матерiали на запит Установи або мотивоване клопотання щодо продовження цього строку, заявка вважається вiдкликаною.
На додатковi матерiали в частинi, що виходить за межi розкритої у поданiй заявцi сутi винаходу, поширюється порядок, визначений частиною четвертою цiєї статтi.
15. Якщо порушення вимоги єдиностi винаходу було встановлено на стадiї квалiфiкацiйної експертизи заявки, то експертиза проводиться у порядку, встановленому частиною восьмою цiєї статтi щодо вимоги єдиностi винаходу.
16. Якщо за результатами квалiфiкацiйної експертизи заявки буде визначено, що винахiд, суть якого виражено у запропонованiй заявником формулi, вiдповiдає умовам патентоздатностi, Установа надсилає заявнику рiшення про видачу патенту на винахiд. У протилежному випадку заявнику надсилається попереднє рiшення про вiдмову в його видачi.
Протягом 2 мiсяцiв вiд дати одержання попереднього рiшення про вiдмову у видачi патенту заявник може внести змiни до матерiалiв заявки, подати додатковi матерiали, якi не виходять за межi розкритої в заявцi сутi винаходу.
З урахуванням змiн i додаткових матерiалiв, поданих у зв'язку з одержанням заявником попереднього рiшення про вiдмову у видачi патенту, Установа готує остаточний висновок про вiдповiднiсть заявленого об'єкта вимогам патентоздатностi i приймає рiшення про видачу або про вiдмову у видачi патенту.
Якщо протягом 2 мiсяцiв вiд дати одержання попереднього рiшення про вiдмову у видачi патенту на винахiд заявник не внiс змiни i не подав додатковi матерiали, Установа приймає рiшення про вiдмову у видачi патенту на винахiд.
Рiшення про видачу або про вiдмову у видачi патенту на винахiд надсилається заявнику.
17. Заявник має право ознайомитися з усiма матерiалами, зазначеними в запитi або рiшеннi Установи. Копiї патентних матерiалiв, що їх зажадав заявник, Установа надсилає протягом мiсяця.
18. Перше повiдомлення Установи заявниковi щодо квалiфiкацiйної експертизи, яким може бути рiшення про видачу патенту, попереднє рiшення про вiдмову у видачi патенту чи вимога про необхiднiсть надання додаткових матерiалiв, без яких проведення експертизи неможливе, повинно бути надiслане Установою не пiзнiше 18 мiсяцiв вiд дати початку проведення квалiфiкацiйної експертизи. Датою початку проведення квалiфiкацiйної експертизи вважається дата отримання Установою клопотання про її проведення, а якщо це клопотання було отримане Установою до завершення формальної експертизи, то дата завершення формальної експертизи.
19. Строки, передбаченi для заявникiв частинами восьмою, тринадцятою, чотирнадцятою i шiстнадцятою цiєї статтi, можуть бути продовженi Установою, але не бiльше нiж на 6 мiсяцiв. За продовження строку сплачується збiр. Порядок подання клопотання про продовження строкiв встановлюється Установою.
20. Якщо заявник у ходi розгляду в Установi його заявки пропустив строк, передбачений частинами восьмою, тринадцятою, чотирнадцятою, шiстнадцятою цiєї статтi, вiн може подати до Установи клопотання про поновлення пропущеного строку протягом 12 мiсяцiв вiд дати завершення пропущеного строку. Якщо заявник пропустив цей строк з поважних причин, то такий строк може бути поновлено. За поновлення пропущених строкiв сплачується збiр.
 prev Стаття 15. Пріоритет
 next Стаття 17. Відкликання заявки