За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про охорону прав на промислові зразки
Стаття 14. Експертиза заявки
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 14. Експертиза заявки

1. Експертиза заявки проводиться Вiдомством вiдповiдно до цього Закону i встановлених на його основi правил.
2. Заявник має право з власної iнiцiативи чи на запрошення Вiдомства особисто або через свого представника брати участь у розглядi питань, що виникли пiд час проведення експертизи. Порядок участi заявника або його представника у розглядi зазначених питань визначається Вiдомством.
3. Заявник має право з власної iнiцiативи вносити до заявки виправлення i уточнення. Цi виправлення i уточнення не враховуються, якщо вони надiйшли до Вiдомства пiсля дати одержання заявником рiшення про видачу патенту або про вiдхилення заявки.
4. Якщо заявником подано додатковi матерiали, то в процесi експертизи з'ясовується, чи не виходять вони за межi розкритої у поданiй заявцi сутi промислового зразка.
Додатковi матерiали виходять за межi розкритої у поданiй заявцi сутi промислового зразка, якщо вони мiстять новi суттєвi ознаки.
Додатковi матерiали в частинi, що виходить за межi розкритої у поданiй заявцi сутi промислового зразка, не беруться до уваги пiд час розгляду заявки i можуть бути оформленi заявником як самостiйна заявка.
5. Пiсля встановлення дати подання заявки та за наявностi документа про сплату збору Вiдомство проводить експертизу заявки за формальними ознаками, пiд час якої:
визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктiв, зазначених у пунктi 2 статтi 5 цього Закону;
заявка перевiряється на вiдповiднiсть вимогам статтi 11 цього Закону;
документ про сплату збору за подання заявки перевiряється на вiдповiднiсть встановленим вимогам.
6. Якщо заявка не вiдповiдає вимогам статтi 11 цього Закону або документ про сплату збору за подання заявки - встановленим вимогам, то Вiдомство повiдомляє про це заявника. При порушеннi вимоги єдностi промислового зразка заявнику пропонується повiдомити, який промисловий зразок слiд розглядати, i у разi необхiдностi внести уточнення до заявки. При цьому iншi промисловi зразки можуть бути оформленi окремими заявками.
Для внесення змiн до матерiалiв надається два мiсяцi вiд дати одержання заявником повiдомлення Вiдомства. Якщо за цей строк вимогу єдностi не буде виконано, Вiдомство проводить експертизу промислового зразка, зазначеного в описi першим. Якщо за цей же строк не будуть усунутi iншi невiдповiдностi i заявник не подасть мотивованого клопотання про його продовження, Вiдомство надсилає заявнику рiшення про вiдхилення заявки.
7. Якщо заявка вiдповiдає вимогам статтi 11 цього Закону та документ про сплату збору за подання заявки оформлено правильно, Вiдомство надсилає заявнику рiшення про видачу патенту.
8. Заявник має право ознайомитися з усiма матерiалами, зазначеними в запитi або рiшеннi Вiдомства. Копiї патентних матерiалiв, затребуваних заявником, Вiдомство надсилає протягом мiсяця.
9. Строки, передбаченi цiєю статтею, пропущенi заявником, можуть бути поновленi Вiдомством за наявностi поважних причин.
Клопотання про поновлення строку має надiйти до Вiдомства протягом шести мiсяцiв вiд дати закiнчення пропущеного строку.
 prev Стаття 13. Пріоритет
 next Стаття 15. Відкликання заявки