За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про підприємництво
Стаття 3. Свобода підприємницької діяльності
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 3. Свобода підприємницької діяльності

Стаття 4. Обмеження у здiйсненнi пiдприємницької дiяльностi [Про внесення змiн до Закону України "Про обiг в Українi наркотичних] Дiяльнiсть, пов'язана з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, здiйснюється в порядку, встановленому Законом України "Про обiг в Українi наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв", виготовленням i реалiзацiєю вiйськової зброї та боєприпасiв до неї, видобуванням бурштину, охороною окремих особливо важливих об'єктiв права державної власностi, перелiк яких визначається у встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку, а також дiяльнiсть, пов'язана iз розробленням, випробуванням, виробництвом та експлуатацiєю ракет-носiїв, у тому числi з їх космiчними запусками iз будь-якою метою, може здiйснюватися тiльки державними пiдприємствами та органiзацiями, а проведення ломбардних операцiй - також i повними товариствами. [Про внесення змiн до Закону України "Про обiг в Українi наркотичних] N 863-XIV вiд 08.07.99 р.) [Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань виго] (частину 1 статтi 4 змiнено згiдно iз Законами: N 358-XIV вiд 24.12.98 р., [Про внесення змiн до Закону України "Про пiдприємництво"] Дiяльнiсть, пов'язана з технiчним обслуговуванням та експлуатацiєю первинних мереж (крiм мiсцевих мереж) та супутникових систем телефонного зв'язку в мережах зв'язку загального користування (крiм супутникових систем телефонного зв'язку в мережах загального користування, якi мають наземну станцiю спряження на територiї України та створюються або розгортаються за допомогою нацiональних ракет-носiїв або нацiональних космiчних апаратiв), виплатою та доставкою пенсiй, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, здiйснюється виключно державними пiдприємствами i об'єднаннями зв'язку. [Про внесення змiн до Закону України "Про пiдприємництво"] Без лiцензiї, що видається Кабiнетом Мiнiстрiв України або уповноваженим ним органом виконавчої влади, не можуть здiйснюватися: пошук (розвiдка) та експлуатацiя родовищ корисних копалин; виробництво, ремонт i реалiзацiя спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасiв до неї, а також холодної зброї, пневматичної зброї калiбру понад 4,5 мiлiметра i швидкiстю польоту кулi понад 100 метрiв за секунду; створення та утримання стрiлецьких тирiв, стрiльбищ, мисливських стендiв; виготовлення i реалiзацiя лiкарських засобiв; виготовлення i реалiзацiя особливо небезпечних хiмiчних речовин, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України; ньо впливають на здоров'я людини, навколишнє природне середовище та безпеку держави. Для здiйснення пiдприємницької дiяльностi, що лiцензується, необхiдно отримати вiдповiдну лiцензiю та дотримуватись певних умов та правил здiйснення даного виду дiяльностi (лiцензiйнi умови), якi встановлює Кабiнет Мiнiстрiв України або уповноважений ним орган. Лiцензiя - це документ, що видається Кабiнетом Мiнiстрiв України або уповноваженим ним органом виконавчої влади, згiдно з яким власник лiцензiї має право займатися певним видом пiдприємницької дiяльностi. [Про внесення змiн до деяких законiв України] (статтю 4 доповнено новою частиною 4 згiдно iз Законом N 969-XIV вiд 14.07.99 р., у зв'язку з цим частини 3 - 30 вважати вiдповiдно частинами 5 - 32) [Про внесення змiн до деяких законiв України] Дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом зазначених у частинi третiй цiєї статтi високооктанових кисневмiсних добавок, здiйснюється державними спиртовими заводами, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України. [Про внесення змiн до деяких законiв України] (статтю 4 доповнено новою частиною 3 згiдно iз Законом N 969-XIV вiд 14.07.99 р.) [Про внесення змiн до деяких законiв України] Дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом бензинiв моторних сумiшевих (А-76 Ек, А-80 Ек, А-92 Ек, АI-93 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек) з вмiстом не менш як 5 вiдсоткiв високооктанових кисневмiсних добавок - абсолютованого технiчного спирту та етил-трет-бутилового ефiру, здiйснюється нафтопереробними пiдприємствами, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України. Без спецiального дозволу (лiцензiї), що видається Радою Мiнiстрiв України або уповноваженим нею органом, не можуть здiйснюватись: пошук (розвiдка) та експлуатацiя родовищ корисних копалин; ремонт спортивної, мисливської або iншої зброї; виготовлення i реалiзацiя медикаментiв i хiмiчних речовин; [Про внесення змiн до деяких законiв України щодо державного регулюва] виготовлення пива, а також виготовлення та реалiзацiя алкогольних напоїв, спирту етилового, коньячного i плодового; [Про внесення змiн до деяких законiв України щодо державного регулюва] виготовлення та реалiзацiя тютюнових виробiв; =1&DDC=1&DNT=1>[Про внесення змiн до деяких законiв України щодо державного регулюва] (абзац 5 частини 4 статтi 4 змiнено згiдно iз Законом N 122/98-ВР вiд 12.02.98 р.) виготовлення горiлчаних, лiкерних та коньячних виробiв; [Про внесення змiн до Закону України "Про пiдприємництво"] медична, ветеринарна практика; юридична практика; створення та утримання гральних закладiв, органiзацiя азартних iгор; мiжнароднi перевезення пасажирiв i вантажiв залiзничним та автомобiльним (крiм країн СНД), повiтряним, рiчковим, морським транспортом; агентування морського торговельного флоту; виготовлення та ввезення бланкiв цiнних паперiв, документiв суворого облiку i знакiв поштової оплати, а також матерiалiв та напiвфабрикатiв для їх виробництва; надання послуг, пов'язаних з охороною державної, крiм об'єктiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, та iншої власностi, а також охороною громадян; дiяльнiсть, пов'язана з використанням радiоактивних вiдходiв, джерел iонiзуючого випромiнювання, перевезення ядерних матерiалiв та радiоактивних речовин; проектування, будiвництво та експлуатацiя об'єктiв атомної енергетики, а також надання послуг з їх обслуговування; видобування дорогоцiнних металiв i дорогоцiнних каменiв, виготовлення i реалiзацiя виробiв з їх використанням; виконання авiацiйно-хiмiчних робiт та аерофотозйомок; аудиторська дiяльнiсть; страхова дiяльнiсть; виготовлення ветеринарних медикаментiв i препаратiв; пересилання грошових переказiв, листiв до 20 (двадцяти) грамiв, поштових карток; використання радiочастот; виконання топографо-геодезичних, картографiчних робiт та кадастрових зйомок; будiвельна дiяльнiсть (окремi види проектних та будiвельно-монтажних робiт, iнженерних вишукувань для будiвництва, надання iнжинiрингових та iнших послуг, якi потребують вiдповiдної атестацiї виконавця за перелiком, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України); виготовлення i реалiзацiя спецiальних засобiв, заряджених речовинами сльозоточивої та дратiвної дiї, iндивiдуального захисту, активної оборони та засобiв для виконання спецiальних операцiй i оперативно-розшукових заходiв; дiяльнiсть, пов'язана з розробкою, виготовленням, ввезенням, вивезенням, реалiзацiєю та використанням засобiв криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї, а також з наданням послуг iз криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї; ини 4 статтi 4 змiнено згiдно iз Законом N 122/98-ВР вiд 12.02.98 р.) виготовлення тютюнових виробiв; медична практика; ветеринарна практика; юридична практика; створення та утримання гральних закладiв, органiзацiя азартних iгор; торгiвля алкогольними напоями; [Про позашкiльну освiту ] освiтня дiяльнiсть; [Про внесення змiн до Закону України "Про пiдприємництво"] Для отримання лiцензiї на кожний вид дiяльностi суб'єкт пiдприємницької дiяльностi подає органу, що видає лiцензiї, заяву про видачу лiцензiї, в якiй зазначаються: 1) вiдомостi про заявника: для громадянина-пiдприємця - прiзвище, iм'я, по батьковi та паспортнi данi (серiя, номер паспорта, ким i коли виданий та мiсце проживання), для юридичних осiб - найменування, мiсцезнаходження, банкiвськi реквiзити, органiзацiйно-правова форма, iдентифiкацiйний код; 2) вид дiяльностi, на який заявник має намiр отримати лiцензiю; 3) термiн дiї лiцензiї. (частину 6 статтi 4 доповнено абзацом 47 згiдно iз Законом N 1328-XIV вiд 21.12.99 р.) [Про внесення змiн до Закону України "Про племiнне тваринництво"] дiяльнiсть, пов'язана з проведенням оцiнки продуктивностi та типу тварин, генетичною експертизою походження тварин, визначенням якостi тваринницької продукцiї, заготiвлею та реалiзацiєю племiнних (генетичних) ресурсiв. [Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з п] (частину 6 статтi 4 доповнено абзацом 46 згiдно iз Законом N 1288-XIV вiд 14.12.99 р.) [Про внесення змiн до Закону України "Про племiнне тваринництво"] здiйснення операцiй у сферi поводження з небезпечними вiдходами; транскордонне перевезення вiдходiв; дiяльнiсть, пов'язана iз збиранням та заготiвлею окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України; [Про позашкiльну освiту ] (абзац 26 частини 6 статтi 4 змiнено згiдно iз Законом N 1841-III вiд 22.06.2000 р.) [Про внесення змiн до Закону України "Про банкрутство"] (частину 4 статтi 4 доповнено абзацом 45 згiдно iз Законом N 784-XIV вiд 30.06.99 р.) [Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з п] дiяльнiсть арбiтражних керуючих (розпорядникiв майна, керуючих санацiєю, лiквiдаторiв); [Про внесення змiни до статтi 4 Закону України "Про пiдприємництво"] (частину 4 статтi 4 доповнено абзацом 44 згiдно iз Законом N 381-XIV вiд 12.01.99 р.) [Про внесення змiн до Закону України "Про банкрутство"] розроблення, виготовлення i реалiзацiя спецiальних технiчних засобiв (в тому числi iноземного виробництва) для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iнших засобiв негласного отримання iнформацiї; [Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань виго] (частину 4 статтi 4 доповнено абзацом 43 згiдно iз Законом N 358-XIV вiд 24.12.98 р.) [Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань виго] виготовлення i реалiзацiя вибухових речовин; [Про внесення змiн до Закону України "Про пiдприємництво"] судово-експертна дiяльнiсть; надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення; виробництво, передача та постачання електроенергiї; здiйснення операцiй з металобрухтом; посередництво у працевлаштуваннi на роботу за кордоном; ремонт та експлуатацiя об'єктiв трубопровiдного транспорту; надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв), технiчне обслуговування мереж теле-, радiо- i проводового мовлення в межах промислової експлуатацiї; науковi дослiдження, пов'язанi зi створенням i використанням космiчної технiки та технологiй (крiм ракет-носiїв); розроблення, випробування, виробництво та експлуатацiя космiчних апаратiв i їх складових частин, наземної космiчної iнфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космiчного сегмента супутникових систем, за винятком систем телерадiомовлення; передавання, отримання, розповсюдження та використання даних з космiчних об'єктiв, крiм питань, вiднесених до компетенцiї Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення; надання iнших космiчних послуг за перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України; дiяльнiсть, пов'язана з обiгом наркотичних засобiв, прекурсорiв i психотропних речовин, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України; переробка i зберiгання донорської кровi та її компонентiв, реалiзацiя їх i виготовлених з них препаратiв; довiрчi та iншi операцiї з майном довiрителя (вкладника); фiзкультурно-оздоровча та спортивна дiяльнiсть, (перелiк видiв фiзкультурно-оздоровчої та спортивної дiяльностi, якi пiдлягають лiцензуванню, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України); [Про внесення змiни до статтi 4 Закону України "Про пiдприємництво"] (абзац 27 частини 6 статтi 4 змiнено згiдно iз Законом N 1121-XIV вiд 06.10.99 р.) [Про внесення змiни до статтi 4 Закону України "Про пiдприємництво"] дiяльнiсть, пов'язана з наданням туристичних послуг; Дозвiл (лiцензiя) на здiйснення пiдприємницької дiяльностi видається Радою Мiнiстрiв України або уповноваженим нею органом у строк не бiльш як за 30 днiв з дня одержання заяви. [Про внесення змiн до Закону України "Про пiдприємництво"] До заяви додаються такi документи: пiдприємцями-громадянами - копiї документiв, що засвiдчують рiвень освiти i квалiфiкацiї, необхiдний для здiйснення вiдповiдного виду дiяльностi, копiї свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi; юридичними особами - копiї свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi та установчих документiв. Заявник несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством за достовiрнiсть вiдомостей, викладених у заявi, та доданих до неї документiв. [Про внесення змiн до Закону України "Про пiдприємництво"] У лiцензiї вказуються: найменування, iдентифiкацiйний код органу, що видав лiцензiю; прiзвище, iм'я, по батьковi, адреса проживання, iдентифiкацiйний номер фiзичної особи - платника податкiв та iнших обов'язкових платежiв або найменування i мiсцезнаходження, iдентифiкацiйний код юридичної особи; вид дiяльностi, на яку видається лiцензiя; мiсце її здiйснення; особливi умови та правила здiйснення даного виду дiяльностi (лiцензiйнi умови); номер реєстрацiї лiцензiї, дата її видачi та термiн дiї. [Про внесення змiн до Закону України "Про пiдприємництво"] Лiцензiя видається пiсля прийняття рiшення про її видачу та подання заявником до органу, що видає лiцензiю, документа про внесення плати за видачу лiцензiї. Орган, що видає лiцензiї, приймає рiшення про видачу лiцензiї або про вiдмову у її видачi у термiн не пiзнiше 30 днiв з дня одержання заяви та вiдповiдних документiв. У видачi лiцензiї може бути вiдмовлено у разi виявлення недостовiрних даних у документах, поданих заявником, а також у разi неможливостi здiйснення заявником певного виду дiяльностi вiдповiдно до лiцензiйних умов. У рiшеннi про вiдмову у видачi лiцензiї зазначаються пiдстави вiдмови. Вiдмова у видачi лiцензiї видається заявнику в письмовiй формi у термiн, зазначений в частинi десятiй цiєї статтi. Вiдмова у видачi лiцензiї може бути оскаржена в судовому порядку. Передача лiцензiй iншим юридичним i фiзичним особам забороняється. Термiн дiї лiцензiї встановлюється органом, що її видає, але не може бути меншим нiж три роки. Дiя лiцензiї може бути продовжена на новий термiн за заявою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi. Орган, що видає лiцензiю, має право зупинити дiю лiцензiї на певний термiн у разi порушення суб'єктом пiдприємницької дiяльностi лiцензiйних умов; невиконання суб'єктом пiдприємницької дiяльностi у визначений термiн обов'язкових для виконання розпоряджень щодо додержання лiцензiйних умов органу, спецiально уповноваженого Кабiнетом Мiнiстрiв України, або органу, що видав лiцензiю. У разi усунення порушень, що призвели до зупинення дiї лiцензiї, орган, що видав лiцензiю, приймає рiшення про поновлення її дiї. Порядок зупинення та поновлення дiї лiцензiї визначає орган, спецiально уповноважений Кабiнетом Мiнiстрiв України, або орган, що видав лiцензiю. [Про внесення змiн до Закону України "Про пiдприємництво"] Лiцензiя вважається анульованою з дати прийняття рiшення щодо анулювання лiцензiї або з дати скасування державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi. Мотивоване рiшення про зупинення дiї лiцензiї або її анулювання доводиться до вiдома суб'єкта пiдприємницької дiяльностi у п'ятиденний термiн. Рiшення про зупинення дiї лiцензiї або її анулювання може бути оскаржено суб'єктом пiдприємницької дiяльностi в судовому порядку. У разi втрати лiцензiї суб'єкт пiдприємницької дiяльностi зобов'язаний у десятиденний термiн повiдомити про це орган, що видав лiцензiю, та подати заяву про видачу дублiката лiцензiї. У разi змiни мiсцезнаходження або найменування юридичної особи (якщо змiна найменування пов'язана з реорганiзацiєю) чи змiни вiдомостей, зазначених у лiцензiї, виданiй пiдприємцю-громадянину, суб'єкт пiдприємницької дiяльностi зобов'язаний в десятиденний термiн подати заяву органу, що видав лiцензiю, для переоформлення лiцензiї з наданням документiв, що пiдтверджують зазначенi змiни. Переоформлення лiцензiї проводиться протягом десяти днiв з дати подання заяви та необхiдних документiв. Порядок видачi суб'єктам пiдприємницької дiяльностi лiцензiї на здiйснення окремих видiв пiдприємницької дiяльностi встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України. За видачу та переоформлення лiцензiї справляється плата, розмiр та порядок зарахування якої встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють пiдприємницьку дiяльнiсть без лiцензiї, якщо її отримання передбачено цим Законом, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством. Орган, що видає лiцензiї, у разi недотримання порядку їх видачi несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством. Орган, що видає лiцензiї, веде реєстр виданих ним лiцензiй. До реєстру включаються вiдомостi про суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi та виданi лiцензiї. На базi реєстрiв органiв, що видають лiцензiї, створюється Єдиний лiцензiйний реєстр, який ведеться органом, спецiально уповноваженим Кабiнетом Мiнiстрiв України. Термiн та форма подання iнформацiї до Єдиного лiцензiйного реєстру визначаються органом, спецiально уповноваженим Кабiнетом Мiнiстрiв України. Пропозицiї державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй щодо доцiльностi запровадження чи скасування лiцензування певних видiв пiдприємницької дiяльностi пiдлягають обов'язковiй експертизi, яка проводиться спецiально уповноваженим органом у порядку, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України. До обов'язкiв пiдприємства належить проведення природоохоронних заходiв (у тому числi рекультивацiя земель i вiдновлення лiсiв пiсля їх використання), якi сприяють зменшенню викликаного виробництвом негативного впливу на навколишнє середовище. Фiнансування цих заходiв здiйснюється за рахунок коштiв пiдприємства. Пiдприємство вiдповiдає за рацiональне використання усiх природних ресурсiв i вiдшкодовує витрати на вiдновлення та охорону природних ресурсiв. [Про радiочастотний ресурс України] (частину 19 статтi 4 змiнено згiдно iз Законом N 1770-III вiд 01.06.2000 р.) [Про радiочастотний ресурс України] Лiцензiя може бути анульована у разi виявлення недостовiрних даних у заявi на отримання лiцензiї чи в документах, що додаються до неї; передачi суб'єктом пiдприємницької дiяльностi лiцензiї iншiй особi; повторного або грубого порушення суб'єктом пiдприємницької дiяльностi лiцензiйних умов. Лiцензiя на використання радiочастот анулюється у разi несплати збору за використання радiочастотного ресурсу України протягом шести мiсяцiв.
 prev Стаття 2. Суб'єкти підприємницької діяльності
 next Стаття 4. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності