За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про підприємництво
Стаття 8. Державна реєстрація підприємництва
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 8. Державна реєстрація підприємництва

Державна реєстрацiя суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, крiм об'єднань юридичних осiб, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi на умовах угод про розподiл продукцiї, проводиться у виконавчому комiтетi мiської, районної в мiстi ради або в районнiй, районнiй мiст Києва i Севастополя державнiй адмiнiстрацiї (далi - органи державної реєстрацiї) за мiсцезнаходженням або мiсцем проживання даного суб'єкта, якщо iнше не передбачено законом. (частину 1 статтi 8 змiнено згiдно iз Законом N 1807-III вiд 08.06.2000 р.)
Для державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - юридичної особи подаються такi документи:
рiшення власника (власникiв) майна або уповноваженого ним (ними) органу про створення юридичної особи (крiм приватного пiдприємства). Якщо власникiв або уповноважених ними органiв два i бiльше, таким рiшенням є установчий договiр, а також протокол установчих зборiв (конференцiї) у випадках, передбачених законом;
статут, якщо це необхiдно для створюваної органiзацiйної форми пiдприємництва;
реєстрацiйна картка встановленого зразка, яка є водночас заявою про державну реєстрацiю;
документ, що засвiдчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду суб'єкта пiдприємницької дiяльностi в розмiрi, передбаченому законом;
документ, що засвiдчує внесення плати за державну реєстрацiю.
Громадяни, якi мають намiр здiйснювати пiдприємницьку дiяльнiсть без створення юридичної особи, подають реєстрацiйну картку встановленого зразка, яка є водночас заявою про державну реєстрацiю, копiю довiдки про присвоєння iдентифiкацiйного номера фiзичної особи - платника податкiв та iнших обов'язкових платежiв i документ, що засвiдчує внесення плати за державну реєстрацiю.
Мiсцезнаходженням суб'єкта пiдприємницької дiяльностi (юридичної особи) на дату державної реєстрацiї може бути мiсцезнаходження (мiсце проживання) одного iз засновникiв або мiсцезнаходження за iншою адресою, що пiдтверджується договором оренди або iншим вiдповiдним договором.
Органам державної реєстрацiї забороняється вимагати вiд суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi додатковi документи, не передбаченi цим Законом.
Державна реєстрацiя суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi проводиться за наявностi всiх необхiдних документiв за заявочним принципом протягом не бiльше п'яти робочих днiв. Органи державної реєстрацiї зобов'язанi протягом цього термiну внести данi з реєстрацiйної картки до Реєстру суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi та видати свiдоцтво про державну реєстрацiю встановленого зразка з проставленим iдентифiкацiйним кодом (для юридичних осiб), який надається органам державної реєстрацiї органами державної статистики, або iдентифiкацiйним номером фiзичної особи - платника податкiв та iнших обов'язкових платежiв.
За порушення термiнiв реєстрацiї та вимогу подання для реєстрацiї документiв, не передбачених законом, посадовi особи несуть адмiнiстративну вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
У п'ятиденний термiн з дати реєстрацiї органи державної реєстрацiї направляють примiрник реєстрацiйної картки з вiдмiткою про державну реєстрацiю вiдповiдному державному податковому органу i органу державної статистики та подають вiдомостi про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi до органiв Фонду соцiального страхування i Пенсiйного фонду України.
Свiдоцтво про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi та копiю документа, що пiдтверджує взяття його на облiк у державному податковому органi, є пiдставою для вiдкриття рахункiв у будь-яких банках України та iнших держав за вибором суб'єкта пiдприємницької дiяльностi i за згодою цих банкiв у порядку, що встановлюється Нацiональним банком України.
Повiдомлення про вiдкриття або закриття рахункiв у банках суб'єкт пiдприємницької дiяльностi зобов'язаний направити державному податковому органу, в якому вiн облiковується як платник податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв). Таке повiдомлення протягом трьох робочих днiв з дня вiдкриття або закриття рахунку (включаючи день вiдкриття або закриття) подається особисто або направляється на адресу вiдповiдного державного податкового органу з повiдомленням про вручення. Форма i змiст повiдомлення про вiдкриття або закриття рахункiв у банках встановлюється центральним податковим органом України.
У разi змiни назви, органiзацiйно-правової форми суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а також форми власностi суб'єкти пiдприємницької дiяльностi у мiсячний термiн з моменту настання зазначених змiн зобов'язанi подати документи для перереєстрацiї.
Перереєстрацiя суб'єкта пiдприємницької дiяльностi проводиться в порядку, встановленому для його реєстрацiї.
У разi перереєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, що визначається правонаступником пiдприємства, приватизованого як цiлiсний майновий комплекс, подається документ, який засвiдчує право власностi на зазначений об'єкт.
Суб'єкт пiдприємницької дiяльностi має право вiдкривати свої фiлiї (вiддiлення), представництва без створення юридичної особи. Вiдкриття зазначених пiдроздiлiв не потребує їх державної реєстрацiї. Суб'єкт пiдприємницької дiяльностi повiдомляє про вiдкриття фiлiї (вiддiлення), представництва орган державної реєстрацiї шляхом внесення додаткової iнформацiї в свою реєстрацiйну картку.
Вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть чинному законодавству установчих документiв, що подаються для проведення реєстрацiї, несе власник (власники) або уповноваженi ним органи, якi подають документи для реєстрацiї суб'єкта пiдприємництва.
У разi змiни свого мiсцезнаходження суб'єкт пiдприємницької дiяльностi в семиденний термiн повинен повiдомити про це орган державної реєстрацiї.
Невиконання цiєї вимоги дає право органам державної реєстрацiї звернутися до суду (арбiтражного суду) з позовом про скасування державної реєстрацiї.
Скасування державної реєстрацiї здiйснюється за заявою власника (власникiв) або уповноважених ним (ними) органiв чи за особистою заявою пiдприємця-громадянина, а також на пiдставi рiшення суду (арбiтражного суду) в разi:
визнання недiйсними або такими, що суперечать законодавству, установчих документiв;
здiйснення дiяльностi, що суперечить установчим документам та законодавству України;
несвоєчасного повiдомлення суб'єктом пiдприємницької дiяльностi про змiну його назви, органiзацiйної форми, форми власностi та мiсцезнаходження;
визнання суб'єкта пiдприємницької дiяльностi банкрутом (у випадках, передбачених законодавством);
неподання протягом року до органiв державної податкової служби податкових декларацiй, документiв фiнансової звiтностi згiдно з законодавством. (абзац 6 частини 18 статтi 8 змiнено згiдно iз Законом N 1708-III вiд 11.05.2000 р.)
Скасування державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi здiйснюється органом державної реєстрацiї за наявностi лiквiдацiйного балансу, складеного i затвердженого згiдно з законодавством, та iнших документiв, що пiдтверджують проведення заходiв щодо лiквiдацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi як юридичної особи, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, шляхом виключення його з Реєстру суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.
Орган державної реєстрацiї в десятиденний термiн повiдомляє вiдповiднi державнi податковi органи та органи державної статистики про скасування державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.
Скасування державної реєстрацiї позбавляє суб'єкта пiдприємницької дiяльностi статусу юридичної особи i є пiдставою для виключення його з Єдиного державного реєстру пiдприємств i органiзацiй України.
Вiдмову в державнiй реєстрацiї може бути оскаржено в судовому порядку.
За державну реєстрацiю справляється плата, розмiр якої встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Одержанi кошти використовуються у порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Законами України можуть бути встановленi спецiальнi правила державної реєстрацiї певних видiв суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.
Положення про державну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. N 762/97-ВР вiд 23.12.97 р., цим Законом викладена нова редакцiя статтi 8) N 725/97-ВР вiд 16.12.97 р., N 82/95-ВР вiд 02.03.95 р., Законами: N 3716-XII вiд 16.12.93 р., Декретом N 10-92 вiд 15.12.92 р., (статтю 8 змiнено згiдно iз Законом N 2697-XII вiд 15.10.92 р.,
 prev Розділ II УМОВИ ЗДIЙСНЕННЯ ПIДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI
 next Стаття 9. Право найму працівників і соціальні гарантії при використанні їх праці